Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
14/03/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България, № 654-01-25, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 01.03.2016 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 09.03.2016 г., беше обсъден Законопроект за изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България, № 654-01-25, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 01.03.2016 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът бе представен от народния представител Иван Вълков.
  Г-н Вълков отбеляза, че с предлагания проект се прецизира законовата делегация, установена в чл. 103в, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България, Министерският съвет да урежда с подзаконов нормативен акт реда, условията и размерите на пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Причините, които налагат изменението са следните:
  В изпълнение на правомощието по чл. 103в, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България с Постановление № 97 ма Министерския съвет от 2007 г. е одобрена Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. С тарифата са установени правила във връзка със събирането на пристанищни такси на пристанищата за обществен транспорт с национално и с регионално значение, яхтените, рибарските и пристанищата със специално предназначение. Цитираната тарифа е изменена и допълнена с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2014 г.
  Измененията в Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ от 2014 г., са оспорени по съдебен ред, включително с аргументи за липса на компетентност на Министерския съвет да урежда събирането на пристанищни такси на пристанищата за обществен транспорт с регионално значение, яхтените, рибарските и пристанищата със специално предназначение. Със свое решение от 2015 г. Върховният административен съд (ВАС) е уважил жалбите, обявявайки за нищожни съответните текстове от тарифата. В мотивите към решението съдът приема, че с чл. 103в, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България се делегира на Министерския съвет компетентност да определи размерите на пристанищните такси единствено по отношение на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, но не и по отношение на пристанищата за обществен транспорт с регионално значение, яхтените, рибарските и пристанищата със специално предназначение. Първоинстанционното решение е потвърдено с решение на петчленен състав на ВАС и е в сила от 2 февруари 2016 г.
  Г-н Вълков изтъкна, че с предлагания законопроект се установява по недвусмислен начин компетентността на Министерския съвет да уреди в подзаконов нормативен акт обществените отношения, свързани със събирането от страна на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ на пристанищни такси.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 9 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България, № 654-01-25, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 01.03.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  НАСТИМИР АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума