Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
23/03/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 502-01-96, внесен от Министерски съвет на 23.11.2015 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 23.03.2015 г., беше обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 502-01-96, внесен от Министерски съвет на 23.11.2015 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Румяна Бъчварова - заместник министър-председател по коалиционната политика и държавната администрация и министър на вътрешните работи и г-н Валери Борисов - заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът бе представен от г-жа Румяна Бъчварова.
  Г-жа Бъчварова отбеляза, че предлаганият проект на закон цели подобряването на институционалната рамка за електронното управление. Към настоящия момент министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда държавната политика в областта на информационните и комуникационни технологии и електронното управление. С предложените изменения се предвижда създаването на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДА ЕУ), към която ще бъдат прехвърлени държавните функции в областта на електронното управление, електронната идентификация, информационната сигурност в администрациите, както и част от функциите в областта на информационните и комуникационни технологии.
  Държавната агенция ще се създаде към Министерския съвет на базата на дирекция „Електронно управление“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията ще се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет. ДА ЕУ ще се ръководи и представлява от председател, определен с решение на Министерския съвет.
  Новата структура ще има функции по разработване, налагане и контрол на нормативни актове, политики, правила и добри практики, координация на секторни политики, а така също и по поддържане на централизирани регистри и системи за нуждите на електронното управление.
  Законопроектът предвижда председателят на ДА ЕУ да участва в бюджетния процес, като осъществява преглед на съответствието с утвърдените политики, стратегически документи и програми, дава насоки, издава разпореждания и съгласува разпределението на одобрения от министъра на финансите бюджет в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии на всички администрации.
  Органът, който се създава ще разполага със силни правомощия в областта на електронното управление и използването на ИКТ от административните органи и техните администрации, включително за издаване на задължителни разпореждания и указания до всички администрации. Държавна агенция „Електронно управление“ ще има редица нови правомощия по налагане на единни политики, стандарти и типови изисквания във връзка със закупуването на активи, разработката на информационни системи и приоритизирането при електронизацията на услуги.
  Със законопроекта се предлага ДА ЕУ да упражнява правата на собственост на държавата в предвиденото за създаване Държавно предприятие „Единен системен оператор“. ДП ЕСО ще извършва три вида дейности: подпомагане на председателя на агенцията при осъществяване на правомощията му; предоставяне на услуги, подпомагащи администрациите при изпълнение на публичните им функции чрез вътрешно възлагане, както и дейности на свободния пазар.
  След представянето на законопроекта се проведе дискусия, в която взеха участие народните представители Георги Свиленски, Искрен Веселинов, Павел Христов и Иван Вълков. Бяха обсъдени въпроси относно необходимостта за прехвърляне на държавните функции в областта на електронното управление от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията към предвидената за създаване Държавна агенция „Електронно управление“. Вносителите поясниха, че съществуващият към момента модел на организация е децентрализиран, поради което е и неефективен. Създаването на новата структура ще доведе до по-добра координация и по-добра функционалност, т.к. решенията в областта на електронното управление ще се взимат от по-високо йерархично ниво.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 502-01-96, внесен от Министерски съвет на 23.11.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  НАСТИМИР АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума