Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
20/05/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-19, внесен от Министерски съвет на 15 април 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-19, внесен от Министерски съвет на 15 април 2016 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 18 май 2016 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-19, внесен от Министерски съвет на 15 април 2016 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, г-н Георги Арабаджиев – заместник-главен секретар на Министерството на вътрешните работи, г-жа Калина Димитрова – директор на дирекция „Съобщения“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и представители на Комисията за регулиране на съобщенията.
  При представянето на законопроекта от вносителите бе заявено, че с Решение № 2 от 2015 г. по конституционно дело № 8 от 2014 г. Конституционният съд е обявил за противоконституционни чл. 250а-250е, чл. 251 и чл. 251а от Закона за електронните съобщения, с което е отпаднала възможността за предоставяне на достъп до данните, съхранявани от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги за издирване на лица.
  Г-н Ципов обърна внимание на членовете на комисията, че с едно от последните изменения на Закона за електронните съобщения предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, се задължават да съхраняват данните, създадени или обработени в процеса на тяхната дейност за нуждите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления. Така приетите редакции на съответните разпоредби от закона създават затруднения в дейността на органите, осъществяващи издирване на лица.
  В хода на дебатите по законопроекта представителите на Министерството на вътрешните работи подчертаха, че компетентните органи трябва да разполагат с възможност да ползват данните по чл. 251б, ал. 1 от закона за целите на издирването, когато е налице обосновано предположение, че изчезналото лице е станало или може да стане жертва на тежко престъпление. Това от своя страна би им позволило да използват в оперативно-издирвателната дейност възможностите на съвременната съобщителна техниката и технологии, без да нарушават конституционно установените права на гражданите.
  Вносителите отбелязаха, че необходимостта от ползване на данни от услуги, предоставени от обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, е от съществено значение за качеството и ефективността на провежданите оперативно-издирвателни мероприятия, свързани с установяване на местонахождението на лица, обявени за общодържавно издирване. Предоставянето на информацията, съдържаща се в справките от операторите, е необходима и за установяване на времето и мястото на изчезване, лицата, с които е контактувал издирваният, лицата, които умишлено подават грешна или не подават информация, лицата, които имат информация по отношение на обстановката около изчезването, лицата, съпричастни при изчезването и други.


  След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 15 гласа “ЗА” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-19, внесен от Министерски съвет на 15 април 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  НАСТИМИР АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума