Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
10/06/2016 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 502-01-96, внесен от Министерски съвет на 23.11.2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 502-01-96, внесен от Министерски съвет на 23.11.2015 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение на
  Закона за електронното управление

  (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2009 г., бр. 20 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 13 и 38 от 2016 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 1 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Този закон не се прилага за електронни документи, автоматизирани информационни системи или мрежи, които съдържат или се ползват за работа с класифицирана информация.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Като вътрешна електронна административна услуга се извършва и друг обмен на електронни документи, с които се предоставя информация между административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „При липса на технологична възможност за автоматично подаване и в“ се заличават.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Историята за обмена на данни по ал. 1 се пази за срок десет години. Лицата имат безплатен достъп до тази история по отношение на отнасящите се до тях данни.“
  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  В § 2 се правят следните изменения и допълнения:
  „§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  2. Създава се нова ал.2:

  „(2) Първичен администратор на данни няма право да поставя допълнителни изисквания или различен ред за обмена на данни по тази глава, извън тези, произтичащи от закона."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Като вътрешна електронна административна услуга се извършва и друг обмен на електронни документи, с които се предоставя информация между административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „При липса на технологична възможност за автоматично подаване и“ се заличават.
  3. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Първичен администратор на данни няма право да поставя допълнителни изисквания или да предвижда друг ред за обмена на данни, различни от уредените в закона.
  (5) Историята за обмена на данни по ал. 1 се съхранява за срок десет години. Лицата имат право на безплатен достъп до историята за данните, отнасящи се до тях.“
  § 3. В чл. 6, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя
  „при отчитане на часовата зона“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „критерии за“ се добавя „мрежова и“.
  2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
  „(4) Министерският съвет приема с решение Стратегия за развитие на електронното управление в Република България по предложение на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
  (5) Заместник министър-председателите и министрите предлагат на Министерския съвет за приемане секторни стратегии за развитие на електронното управление след одобрението им от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. След чл. 7 се създава глава първа „а“ с чл. 7а-7р:
  „Глава първа „а“
  УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
  Раздел I
  Държавна агенция “Електронно управление”
  Статут
  Чл. 7а. (1) Към Министерския съвет се създава Държавна агенция “Електронно управление”, наричана по-нататък “агенцията”.
  (2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.
  (3) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията.
  (4) Агенцията осъществява сътрудничество и взаимодействие по въпросите на електронното управление с компетентните органи на
  държавите - членки на Европейския съюз, с институциите на Европейския съюз и с други международни организации.
  Председател на агенцията
  Чл. 7б. (1) Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет.
  (2) За председател може да бъде назначено лице, което има
  най-малко петгодишен опит с управление и координиране на проекти в сферата на информационните технологии или електронното управление и има завършено висше образование.
  (3) Председателят на агенцията е първостепенен разпоредител с бюджет.
  (4) При осъществяване на своите функции председателят на агенцията се подпомага от заместник-председатели.
  (5) В 10-дневен срок след назначаването си председателят публикува на интернет страницата на агенцията и прави публично представяне на визията си за развитие на електронното управление и концепцията си за осигуряване на приемственост и устойчивост на държавната политика в тази сфера.
  Правомощия на председателя на агенцията
  Чл. 7в. Председателят на агенцията:
  1. провежда държавната политика в следните области:
  а) електронното управление;
  б) електронните удостоверителни услуги;
  в) електронната идентификация;
  г) мрежовата и информационната сигурност;
  д) инфраструктурата за пространствена информация;
  2. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации;
  3. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет Стратегия за развитие на електронното управление в Република България;
  4. одобрява секторните стратегии за развитие на електронното управление и утвърждава и контролира изпълнението на плановете за реализацията им;
  5. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет единна политика за информационните ресурси и дава методически указания и координира нейното изпълнение;
  6. дава методически указания и координира изпълнението на политиките за мрежова и информационна сигурност, свързани с функционирането на електронното управление;
  7. осъществява методическо ръководство, координация и контрол върху дейностите за прилагане на изискванията за вътрешния оборот на електронни документи и тяхното последващо архивиране, както и на документи на хартиен носител в администрациите;
  8. осъществява координация между административните органи, лицата по чл. 1, ал. 2 и други лица относно електронното управление;
  9. осъществява преглед на съответствието с утвърдените политики, стратегически документи и програми и дава насоки и съгласува документите по чл. 7г, ал. 2, т. 1 и 2 в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии на всички администрации;
  10. участва в приоритизирането, координира и контролира реализирането и поддържането на електронни административни услуги и информационни системи в администрациите;
  11. подпомага разработването и утвърждава проектни предложения, координира и контролира изпълнението на проектите за електронно управление, информационни и комуникационни технологии в администрациите, финансирани със средства от държавния бюджет, от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и от други източници;
  12. удостоверява съответствието на информационните системи с изискванията за оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност и осъществява контрол върху администрациите за спазване на тези изисквания;
  13. координира и подпомага интеграцията на информационните системи за електронно управление на административните органи с тези на държавите - членки на Европейския съюз;
  14. реализира проекти за електронно управление със значение за всички администрации;
  15. изгражда, развива и поддържа споделените ресурси на електронното управление;
  16. изгражда и поддържа регистрите за оперативна съвместимост;
  17. изгражда и поддържа единен портал за достъп до електронни административни услуги;
  18. реализира и поддържа публично национално хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код и техническата документация на информационните системи в администрациите;
  19. подпомага администрациите в дефинирането на структурата и съдържанието на наборите от данни за публикуване в интегрирана платформа за отворени данни, уредена в закон;
  20. осъществява методическо ръководство, координация и контрол върху дейностите по изграждането, поддържането и използването на национална инфраструктура за пространствена информация и осъществява правомощията по Закона за достъп до пространствени данни;
  21. изгражда и поддържа национален Център за електронна идентификация и осъществява функции във връзка с електронната идентификация по ред, определен със закон;
  22. осъществява правомощия по Регламент (ЕС) № 910/2014 от
  23 юли 2014 година на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, наричан по-нататък „регламента“;
  23. осъществява правомощия по Закона за електронните съобщения;
  24. приема програма за привличане на висококвалифицирани външни експерти в сферата на информационните и комуникационните технологии с цел подпомагане развитието на електронното управление;
  25. осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на първичните администратори на данни по чл. 3;
  26. следи за изпълнението на изискванията по чл. 58б;
  27. съставя актове и издава наказателни постановления в предвидените от закона случаи и оправомощава други длъжностни лица за тази дейност.
  Контрол в рамките на бюджетния процес
  Чл. 7г. (1) Към агенцията се създава и поддържа информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации.
  (2) В рамките на бюджетния процес всички административни органи са длъжни предварително да съгласуват с председателя на агенцията разходите в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии, като предоставят аналитична информация за:
  1. тригодишните бюджетни прогнози;
  2. проектобюджетите за следващата година;
  3. утвърдените годишни бюджети и извършените промени по бюджетите си в тази област;
  4. текущите/годишните отчети.
  (3) Информацията по ал. 2 задължително включва разбивка по Единната бюджетна класификация (ЕБК) и по общия терминологичен речник (CPV).
  (4) Информацията се подава по електронен път от служители, определени от съответния ръководител на административна структура. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация, както и за навременното ѝ въвеждане.
  (5) Достъпът до данните от информационната система по ал. 1 е свободен и безплатен за всички.
  (6) Редът, условията, форматът и сроковете за представянето на информацията и процесите по съгласуване по чл. 7в т. 9 се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
  Контрол на проекти и дейности
  Чл. 7д. (1) Към агенцията се създава и поддържа публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии в администрациите, който съдържа информация за:
  1. предложения за проекти и дейности, становища на агенцията, утвърдени и отхвърлени проекти и дейности;
  2. общите и специфичните цели на проектите и дейностите, очакваните резултати и измерими индикатори за резултат;
  3. основните дейности с индикативни бюджети и план-график за изпълнение;
  4. техническите задания на проектите;
  5. изпълнението на проектите и дейностите и постигнатите резултати от изпълнението, включително финансов ефект и удовлетвореност на съответната администрация и гражданите.
  (2) Информацията по ал. 1 задължително включва разбивка по Единната бюджетна класификация (ЕБК) и по общия терминологичен речник (CPV).
  (3) Регистърът се поддържа като електронна информационна система, в която служители, определени от съответния ръководител на административна структура, вписват информацията. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация, както и за навременното ѝ въвеждане.
  (4) Достъпът до данните от регистъра по ал. 1 е свободен и безплатен за всички.
  (5) Обстоятелствата, които се вписват, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6.
  Управление на информационните ресурси
  Чл. 7е. (1) Към агенцията се води регистър на информационните ресурси, в който се съдържа информация за:
  1. информационните ресурси в администрациите, с изключение на тези, които служат за работа и съхранение на класифицирана информация;
  2. информационните ресурси на единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;
  3. годишни планове за обновяване на информационните ресурси на администрациите.
  (2) Информацията по ал. 1 задължително включва разбивка по Единната бюджетна класификация (ЕБК) и по общия терминологичен речник (CPV).
  (3) Регистърът се поддържа като електронна информационна система, в която служители, определени от съответния ръководител на административна структура, вписват информацията. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация.
  (4) Административните органи са длъжни да вписват в регистъра по ал. 1 данните за информационните ресурси в едномесечен срок от въвеждането, съответно от извеждането им от експлоатация.
  (5) Обстоятелствата, които се вписват, и условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6.

  Механизъм на планиране на информационните ресурси
  в администрациите

  Чл. 7ж. (1) Всеки административен орган в рамките на одобрения му бюджет изготвя и въвежда в информационната система по чл. 7е, ал. 3 годишен план за обновяването на информационните ресурси в своята администрация, индикативните стойности и сроковете, в които да бъдат реализирани.
  (2) Председателят на агенцията дава методически указания на органите по ал. 1 относно съответствието на плана с изискванията на закона, ефективното използване на съществуващите информационни ресурси, вписани в регистъра на информационните ресурси в администрацията, стратегиите и програмите в областта на електронното управление.
  (3) Председателят изготвя и ежегодно в срок до 30 август предлага на Министерския съвет за утвърждаване отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност. Отчетът се изготвя за предходната година, а годишният план – за следващата. Отчетът и годишният план се публикуват на интернет страницата на агенцията.
  Съгласуване на проекти на нормативни актове
  Чл. 7з. (1) Всички проекти на нормативни актове, които регулират отношения, свързани с електронното управление, се съгласуват задължително с агенцията.
  (2) Агенцията координира приемането и прилагането на държавни стандарти в областта на електронното управление.
  Задължителност на индивидуалните актове
  Чл. 7и. Председателят на агенцията издава задължителни разпореждания до административните органи и лицата по чл. 1, ал. 2 относно спазването на изискванията на този закон.

  Раздел II
  Държавно предприятие „Единен системен оператор“
  Статут
  Чл. 7к. (1) Създава се държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон с наименование Държавно предприятие „Единен системен оператор“ (ДП „ЕСО”) със седалище в гр. София.
  (2) Държавно предприятие „Единен системен оператор“ е лице, осъществяващо публични функции. То подпомага председателя на агенцията, като:
  1. изгражда и поддържа информационен контактен център за обслужване на гражданите и бизнеса в областта на електронно управление;
  2. изгражда и поддържа помощен контактен център за обслужване на държавните органи, използващи споделените информационни ресурси на електронното управление;
  3. изгражда и поддържа национален център за действие при инциденти относно информационната сигурност;
  4. изгражда и поддържа Национален портал за пространствени данни, чрез който се осъществява връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация на Европейската общност (INSPIRE);
  5. е длъжно да предоставя на агенцията услугите по ал. 3.

  (3) За подпомагане на администрациите при осъществяване на функциите им ДП „ЕСО” им предоставя при поискване следните вътрешни услуги:
  1. непрекъснат мониторинг, регистриране на инциденти, диагностициране на проблеми и управление на поддръжката на споделените информационни ресурси на електронното управление;
  2. регистриране на инциденти, диагностициране на проблеми, управление на поддръжката и контрол на промените на системния и приложния софтуер, информационните системи и електронните услуги, разположени върху споделените информационни ресурси на електронното управление;
  3. управление на капацитета и разпределението на ресурсите между всички държавни органи, използващи споделените информационни ресурси на електронното управление;
  4. първоначално конфигуриране и въвеждане на нови услуги върху споделените информационни ресурси на електронното управление;
  5. изграждане, развитие и поддръжка на среда за тестване на електронни административни услуги върху споделените информационни ресурси на електронното управление;
  6. контрол на изпълнението на договори по развитие и поддръжка на споделените информационни ресурси на електронното управление;
  7. извършване на специализирани одити и анализи в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии, както и на мрежовата и информационната сигурност;
  8. консултации и разработване на проекти на системни и приложни архитектури за информационни системи и електронни услуги;
  9. изготвяне на технически спецификации по програми, проекти и поръчки на всички административни органи в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии при стойност за възлагане на обществена поръчка за доставки и услуги над праговете по чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки;
  10. управление на изпълнението на проекти за електронно управление, информационни и комуникационни технологии;
  11. контрол и участие при приемане на изпълнението на работата на изпълнители по договори за възлагане на обществени поръчки за доставки и услуги в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии;
  12. управление и контрол на оперативната съвместимост и подпомагане на процеси и осъществяване на дейности по интеграция на информационни системи и електронни административни услуги.
  (4) Освен функциите по ал. 2 и 3 ДП „ЕСО” осъществява следния предмет на дейност само на територията на Република България:
  1. предоставяне на услуги в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии;
  2. предоставяне на услуги по анализ на бизнес и технологични процеси, управление на проекти и контрол на качеството;
  3. предоставяне на услуги в областта на оперативната съвместимост;
  4. предоставяне на услуги в областта на мрежовата и информационната сигурност;
  5. извършване на други дейности, които осигуряват или допълват основния предмет на дейност.
  (5) Държавно предприятие „Единен системен оператор“ може да бъде изпълнител по договори за обществени поръчки, чийто предмет включва осъществявани от него дейности по ал. 4 с изключение на обществените поръчки, по отношение на които изпълнява функции по ал. 3, т. 9, 10, 11 или 12.
  Имущество и финансиране на ДП „ЕСО”
  Чл. 7л. (1) Имуществото на ДП „ЕСО” се състои от имуществото, предоставено му от Министерския съвет и от агенцията, както и от имущество, придобито от ДП „ЕСО” в резултат на дейността му.
  (2) Имуществото на ДП „ЕСО” не може да служи за обезпечаване на задължения на трети лица.
  (3) За ДП „ЕСО” не може да се открива производство по несъстоятелност.
  (4) Срещу имуществото на ДП „ЕСО” не може да се насочва принудително изпълнение.
  (5) Дейността на ДП „ЕСО” за изпълнение на задачите, свързани с основния предмет на дейност, се финансира с:
  1. приходи от дейности по чл. 7к, ал. 3;
  2. приходи от дейности по чл. 7к, ал. 4;
  3. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
  4. постъпления от лихви по депозити;
  5. средства от международни програми и финансови инструменти.
  (6) Приходите по ал. 5, т. 2 не могат да бъдат повече от двадесет на сто от общия размер на приходите на предприятието на годишна база.
  (7) За дейностите по чл. 7к, ал. 3 се води отделна аналитична счетоводна отчетност от тази за дейностите по чл. 7к, ал. 4 в съответствие с действащото счетоводно законодателство.
  Органи на управление
  Чл. 7м. (1) Органи на управление на ДП „ЕСО” са:
  1. председателят на агенцията;
  2. управителният съвет;
  3. генералният директор.
  (2) Председателят на агенцията:
  1. упражнява правата на собственост на държавата в ДП „ЕСО”;
  2. изготвя правилник за устройството и дейността на ДП „ЕСО” и го предлага за приемане от Министерския съвет;
  3. изготвя програма за развитие на ДП „ЕСО” и я предлага за приемане от Министерския съвет;
  4. предлага на Министерския съвет назначаването и освобождаването на членовете на управителния съвет на ДП „ЕСО”;
  5. назначава и освобождава генералния директор, който по право е член на управителния съвет на ДП „ЕСО”;
  6. утвърждава решенията на управителния съвет за участието на ДП „ЕСО” в граждански и в търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел;
  7. утвърждава решенията на управителния съвет за участие на ДП „ЕСО” в международни организации и проекти;
  8. утвърждава решенията на управителния съвет за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти - собственост на ДП „ЕСО”;
  9. изготвя класификатор за дейностите и услугите на ДП „ЕСО” по чл. 7к, ал. 2 и 3 и методика за определяне на тяхната себестойност на база анализ на допустимите и присъщи разходи за всяка дейност и услуга;
  10. ежегодно изготвя оценка на себестойностите на дейностите и услугите на ДП „ЕСО” по чл. 7к, ал. 2 и 3, вписани в класификатора, и съгласно методиката по т. 9;
  11. ежегодно изготвя анализ на обичайните пазарни норми на печалба за услугите, предоставяни от ДП „ЕСО” по чл. 7к, ал. 3, вписани в класификатора по т. 9;
  12. ежегодно изготвя тарифа за крайните цени на услугите, предоставяни от ДП „ЕСО” по чл. 7к, ал. 3, които се формират на разходоориентиран принцип, на база себестойностите съгласно оценката по т. 10 и печалба, която не може да бъде повече от половината от обичайната печалба за съответната услуга, установена чрез анализа по т. 11;
  13. предлага за приемане от Министерския съвет класификатора, методиките и тарифите по т. 9-12.

  Управителен съвет
  Чл. 7н. (1) Управителният съвет се състои от трима членове, включително генералният директор, които се назначават от Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията за срок пет години.
  (2) Председателят на агенцията сключва договор за управление с всеки член на управителния съвет.
  (3) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което:
  1. е осъждано за престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда, което е съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета степен включително с друг член на управителния съвет;
  2. заема длъжност в ръководни органи на друго предприятие, дружество или сдружение, което извършва конкурентна дейност на ДП „ЕСО”;
  3. има договорни отношения с друго предприятие, дружество или сдружение, което извършва конкурентна дейност на ДП „ЕСО”;
  4. е съдружник в събирателно, командитно дружество или в дружество с ограничена отговорност, което извършва дейност, сходна с дейността на ДП „ЕСО”;
  5. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки, които са сходни с дейността на ДП „ЕСО”;
  6. е държавен служител.
  (4) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на два месеца.
  (5) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от всички членове.
  (6) Контролът по изпълнението на решенията на управителния съвет се осъществява от председателя на управителния съвет.
  (7) Председателят на агенцията предлага на Министерския съвет за освобождаване преди изтичането на срока на договора за управление член на управителния съвет, който:
  1. не отговаря на изискванията по ал. 3;
  2. нарушава задълженията си, предвидени в договора за управление;
  3. е подал писмено заявление за освобождаване.

  (8) Управителният съвет:
  1. избира измежду членовете си председател;
  2. изготвя проект на правилник за устройството и дейността на
  ДП „ЕСО” и го предлага на председателя на агенцията;
  3. изготвя проект на програма за развитие на ДП „ЕСО” и я предлага на председателя на агенцията;
  4. приема годишния финансов план на ДП „ЕСО”;
  5. приема структурата, щата и средствата за работна заплата на
  ДП „ЕСО” в съответствие с годишния финансов план;
  6. приема годишния финансов отчет на ДП „ЕСО”;
  7. взема решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти - собственост на ДП „ЕСО”.
  (9) Управителният съвет може да приема решения, ако присъстват най-малко двама от членовете му лично. Всеки член на съвета може да упълномощи друг член на съвета с изрично пълномощно за всеки конкретен случай. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
  (10) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
  Генерален директор
  Чл. 7о. Генералният директор на ДП „ЕСО”:
  1. представлява ДП „ЕСО” пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;
  2. ръководи цялостната дейност на ДП „ЕСО”;
  3. сключва договори за дейностите, извършвани от ДП „ЕСО”;
  4. сключва и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите в ДП „ЕСО”;
  5. отчита своята дейност пред управителния съвет.

  Раздел III
  Отворено управление
  Задължение на агенцията за публикуване на информация
  Чл. 7п. (1) Агенцията публикува актуална информация за своята дейност в машинночетим, отворен формат, включително чрез интегрирана платформа за отворени данни, по ред, определен със закон. Информацията съдържа най-малко следните данни:
  1. ежедневно – данните от регистъра по чл. 7д, ал. 1;
  2. ежемесечно – обобщени статистически данни от регистъра по
  чл. 7е, ал. 1;
  3. ежемесечно - данни за актовете по чл. 63 и 64;
  4. масиви, определени с наредбата по чл. 7г, ал. 6.
  Задължение на ДП „ЕСО” за публикуване на информация
  Чл. 7р. Държавно предприятие „Единен системен оператор” публикува актуална информация за своята дейност в машинночетим, отворен формат, включително чрез интегрирана платформа за отворени данни, по ред, определен със закон. Информацията съдържа най-малко следните данни:
  1. статистики за дейностите и услугите по чл. 7к – ежемесечно;
  2. обемите извършени услуги и приходите от тях с разбивка по възложители и услуги по класификатора на услугите по чл. 7м, ал. 2, т. 9 – ежемесечно;
  3. разходите по икономически елементи с разбивка по изпълнители и доставчици – ежемесечно.“

  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  В § 5, в новия чл. 7б се правят следните изменения:
  а) ал.1 се изменя така:
  „(1) Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя за срок 5 години.";
  б) в ал. 4 след думите „заместник-председатели" се добавя запетая и думите „които се определят с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията и отговарят на условията по ал. 2."
  в) създава се нова ал. 5 със следния текст:
  „(5) Председателят може да бъде освободен преди изтичане на
  мандата:
  1. по негово искане;
  2. при несъвместимост;
  3. при смърт или поставяне под запрещение;
  4. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
  5. когато е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;
  6. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
  7. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на
  интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
  интереси.";
  г) създава се нова ал. 6 със следния текст:
  „(6) В случай на освобождаване по ал. 5, както и при смърт или поставяне под запрещение на председателя на агенцията, Министерският съвет определя нов председател при условията и по реда на чл. 76, ал. 1 и 3 до края на мандата.";
  д) създава се нова ал. 7 със следния текст:
  „(7) Председателят и заместник-председателите не могат да заемат длъжност или да извършват дейност по чл. 19. ал. 6 от Закона за администрацията.".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  В § 5, в чл. 7в се правят следните изменения:
  а) в т. 1 се създава нова буква „е" със следния текст:
  „е) информацията от обществения сектор в машинночетим формат";
  б) в т. 19 преди думите „подпомага администрациите" се добавят думите „дава методически указания и".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Павел Христов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7л се правят следните изменения и допълнения:
  а) ал. 6 се изменя така:
  „(6) Приходите по чл. 7к, ал. 4 трябва да са под двадесет на сто от общия размер на приходите на предприятието на годишна база.“
  б) Създава ал. 8:
  „(8) Средствата по ал. 5 се разходват за:
  1. осъществяване предмета на дейност и функциите на ДП „ЕСО“;
  2. издръжка на ДП „ЕСО“;
  3. инвестиционни разходи, свързани с предмета на дейност и функциите на ДП „ЕСО“.“
  2. В чл. 7н, ал. 8, т.2 и 3 се изменят така:
  „2. изготвя проект на правилник за дейността, структурата и организацията на ДП „ЕСО”;
  3. изготвя проект на програма за развитие на ДП „ЕСО”;“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7м, ал. 2 т.2 и 3 се изменят така:
  2. предлага за приемане от Министерския съвет правилник за дейността, структурата и организацията на ДП „ЕСО”;
  3. предлага за приемане от Министерския съвет програма за развитие на ДП „ЕСО”;“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя предлага следната редакция на § 5:
  § 5. След чл. 7 се създава глава първа „а“ с чл. 7а-7р:
  „Глава първа „а“
  УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
  Раздел I
  Държавна агенция „Електронно управление”

  Статут
  Чл. 7а. (1) Към Министерския съвет се създава Държавна агенция „Електронно управление”, наричана по-нататък „агенцията”.
  (2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.
  (3) Дейността, структурата и организацията на агенцията се определят с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията.
  (4) Агенцията осъществява сътрудничество и взаимодействие по въпросите на електронното управление с компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, с институциите на Европейския съюз и с други международни организации.
  Председател на Държавна агенция „Електронно управление“
  Чл. 7б. (1) Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя за срок 5 години.
  (2) За председател на агенцията може да бъде назначено лице, което има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и най-малко петгодишен опит в управлението и координирането на проекти в сферата на информационните технологии или електронното управление.
  (3) Председателят на агенцията е първостепенен разпоредител с бюджет.
  (4) При осъществяване на своите функции председателят на агенцията се подпомага от заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията и отговарят на условията по ал. 2.
  (5) Председателят на агенцията може да бъде освободен преди изтичане на мандата:
  1. по негово искане;
  2. при несъвместимост;
  3. при смърт или поставяне под запрещение;
  4. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
  5. когато е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;
  6. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
  7. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
  (6) При смърт или предсрочно освобождаване на председателя на агенцията Министерският съвет в срок до един месец определя нов председател, който довършва мандата.
  (7) Председателят и заместник-председателите на агенцията не могат да заемат длъжност или да извършват дейност по чл. 19. ал. 6 от Закона за администрацията.
  (8) В 10-дневен срок след назначаването си председателят на агенцията публикува на интернет страницата на агенцията и прави публично представяне на концепцията си за развитие на електронното управление и за осигуряване на приемственост и устойчивост на държавната политика в тази сфера.

  Правомощия на председателя на агенцията
  Чл. 7в. Председателят на агенцията:
  1. провежда държавната политика в следните области:
  а) електронното управление;
  б) електронните удостоверителни услуги;
  в) електронната идентификация;
  г) мрежовата и информационната сигурност;
  д) инфраструктурата за пространствена информация;
  е) информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат;
  2. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации;
  3. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет Стратегия за развитие на електронното управление в Република България;
  4. одобрява секторните стратегии за развитие на електронното управление и утвърждава и контролира изпълнението на плановете за реализацията им;
  5. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет единна политика за информационните ресурси, издава методически указания и координира нейното изпълнение;
  6. издава методически указания и координира изпълнението на политиките за мрежова и информационна сигурност, свързани с функционирането на електронното управление;
  7. осъществява методическо ръководство, координация и контрол върху дейностите за прилагане на изискванията за вътрешния оборот на електронни документи и тяхното последващо архивиране, както и на документи на хартиен носител в администрациите;
  8. осъществява координация между административните органи, лицата по чл. 1, ал. 2 и други лица относно електронното управление;
  9. осъществява преглед на съответствието с утвърдените политики, стратегически документи и програми и дава насоки и съгласува документите по чл. 7г, ал. 2, т. 1 и 2 в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии на всички администрации по ред, определен с наредбата по чл. 7г, ал. 6;
  10. участва в приоритизирането, координира и контролира реализирането и поддържането на електронни административни услуги и информационни системи в администрациите;
  11. подпомага разработването и утвърждава проектни предложения, координира и контролира изпълнението на проектите за електронно управление, информационни и комуникационни технологии в администрациите, финансирани със средства от държавния бюджет, от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и от други източници;
  12. удостоверява съответствието на информационните системи с изискванията за оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност и осъществява контрол върху администрациите за спазване на тези изисквания;
  13. координира и подпомага интеграцията на информационните системи за електронно управление на административните органи с тези на държавите - членки на Европейския съюз;
  14. реализира проекти за електронно управление със значение за всички администрации;
  15. изгражда, развива и поддържа споделените ресурси на електронното управление;
  16. изгражда, води и поддържа регистрите по този закон;
  17. изгражда и поддържа единен портал за достъп до електронни административни услуги;
  18. реализира и поддържа публично национално хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код и техническата документация на информационните системи в администрациите;
  19. издава методически указания и подпомага администрациите в дефинирането на структурата и съдържанието на наборите от данни за публикуване в интегрираната платформа за отворени данни по Закона за достъп до обществена информация;
  20. осъществява методическо ръководство, координация и контрол върху дейностите по изграждането, поддържането и използването на национална инфраструктура за пространствена информация и осъществява правомощията по Закона за достъп до пространствени данни;
  21. изгражда и поддържа национален Център за електронна идентификация и осъществява функции във връзка с електронната идентификация по ред, определен със Закона за електронната идентификация;
  22. осъществява правомощия по Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“;
  23. осъществява правомощия по Закона за електронните съобщения;
  24. приема програма за привличане на висококвалифицирани експерти в сферата на информационните и комуникационните технологии с цел подпомагане развитието на електронното управление;
  25. осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на първичните администратори на данни по чл. 3;
  26. контролира изпълнението на изискванията по чл. 58б.

  Контрол в рамките на бюджетния процес
  Чл. 7г. (1) Председателят на агенцията създава, води и поддържа информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации.
  (2) В рамките на бюджетния процес всички административни органи са длъжни предварително да съгласуват с председателя на агенцията разходите в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии, като предоставят информация за:
  1. тригодишните бюджетни прогнози;
  2. проектобюджетите за следващата година;
  3. утвърдените годишни бюджети и извършените промени по бюджетите си в тази област;
  4. текущите и годишните отчети.
  (3) Информацията по ал. 2 задължително включва разбивка по Единната бюджетна класификация (ЕБК) и по общия терминологичен речник (CPV).
  (4) Информацията по ал. 2 се подава по електронен път от служители, определени от административния орган. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация, както и за навременното ѝ въвеждане.
  (5) Достъпът до данните от информационната система по ал. 1 е свободен и безплатен.
  (6) Условията и редът за представянето на информацията по ал. 2, както и процесите по съгласуване по чл. 7в, т. 9 се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

  Регистър на проекти и дейности
  Чл. 7д. (1) Председателят на агенцията създава, води и поддържа публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии в администрациите, който съдържа информация за:
  1. предложения за проекти и дейности, становища на агенцията, утвърдени и отхвърлени проекти и дейности;
  2. общите и специфичните цели на проектите и дейностите, очакваните резултати и измерими индикатори за резултат;
  3. основните дейности с индикативни бюджети и план-график за изпълнение;
  4. техническите задания на проектите;
  5. изпълнението на проектите и дейностите и постигнатите резултати, включително финансов ефект и оценка на качеството на изпълнение.
  (2) Информацията по ал. 1 задължително включва разбивка по Единната бюджетна класификация (ЕБК) и по общия терминологичен речник (CPV).
  (3) Регистърът по ал. 1 се поддържа като електронна информационна система, в която служители, определени от административния орган, вписват информацията. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация, както и за навременното ѝ въвеждане.
  (4) Достъпът до данните от регистъра по ал. 1 е свободен и безплатен.
  (5) Обстоятелствата, които се вписват, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6.
  Регистър на информационните ресурси
  Чл. 7е. (1) Председателят на агенцията създава, води и поддържа регистър на информационните ресурси, който съдържа информация за:
  1. информационните ресурси, с които разполагат административните органи, с изключение на тези, чието предназначение е за работа и съхранение на класифицирана информация;
  2. информационните ресурси на единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;
  3. годишни планове за обновяване на информационните ресурси на администрациите.
  (2) Информацията по ал. 1 задължително включва разбивка по Единната бюджетна класификация (ЕБК) и по общия терминологичен речник (CPV).
  (3) Регистърът по ал. 1 се поддържа като електронна информационна система, в която служители, определени от административния орган, вписват информацията. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация, както и за навременното й въвеждане.
  (4) Административните органи са длъжни да вписват в регистъра по ал. 1 данните за информационните ресурси в едномесечен срок от въвеждането, съответно от извеждането им от експлоатация.
  (5) Обстоятелствата, които се вписват, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6.

  Механизъм на планиране на информационните ресурси в администрациите
  Чл. 7ж. (1) Всеки административен орган в рамките на одобрения му бюджет изготвя и въвежда в информационната система по чл. 7е, ал. 3 годишен план за обновяването на информационните ресурси в своята администрация, индикативните стойности и сроковете, в които да бъдат реализирани.
  (2) Председателят на агенцията издава методически указания на органите по ал. 1 относно съответствието на плана с изискванията на закона, ефективното използване на съществуващите информационни ресурси, вписани в регистъра на информационните ресурси в администрацията, стратегиите и програмите в областта на електронното управление.
  (3) Председателят на агенцията ежегодно изготвя и в срок до 30 август внася в Министерския съвет за одобрение отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност. Отчетът и годишният план се публикуват на интернет страницата на агенцията.
  Съгласуване на проекти на нормативни актове
  Чл. 7з. (1) Всички проекти на нормативни актове, които регулират отношения, свързани с електронното управление се съгласуват задължително с агенцията.
  (2) Агенцията координира приемането и прилагането на държавни стандарти в областта на електронното управление.
  Задължителност на разпорежданията
  Чл. 7и. Председателят на агенцията издава задължителни разпореждания до административните органи и лицата по чл. 1, ал. 2 относно спазването на изискванията на този закон.

  Раздел II
  Държавно предприятие „Единен системен оператор“
  Статут
  Чл. 7к. (1) Образува се държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон с наименование Държавно предприятие „Единен системен оператор“ (ДП „ЕСО”). Държавното предприятие „Единен системен оператор“ е юридическо лице със седалище в гр. София.
  (2) Държавното предприятие „Единен системен оператор“ е лице, осъществяващо публични функции. Държавното предприятие „Единен системен оператор“ подпомага председателя на агенцията, като:
  1. информационен контактен център за обслужване на гражданите и бизнеса в областта на електронно управление;
  2. помощен контактен център за обслужване на държавните органи, използващи споделените информационни ресурси на електронното управление;
  3. национален център за действие при инциденти относно информационната сигурност;
  4. изгражда и поддържа Национален портал за пространствени данни, чрез който се осъществява връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация на Европейската общност (INSPIRE);
  . (3) За подпомагане на администрациите при осъществяване на функциите им ДП „ЕСО” им предоставя при поискване следните вътрешни услуги:
  1. непрекъснат мониторинг, регистриране на инциденти, диагностициране на проблеми и управление на поддръжката на споделените информационни ресурси на електронното управление;
  2. регистриране на инциденти, диагностициране на проблеми, управление на поддръжката и контрол на промените на системния и приложния софтуер, информационните системи и електронните услуги, разположени върху споделените информационни ресурси на електронното управление;
  3. управление на капацитета и разпределението на ресурсите между всички държавни органи, използващи споделените информационни ресурси на електронното управление;
  4. първоначално конфигуриране и въвеждане на нови услуги върху споделените информационни ресурси на електронното управление;
  5. изграждане, развитие и поддръжка на среда за тестване на електронни административни услуги върху споделените информационни ресурси на електронното управление;
  6. контрол на изпълнението на договори по развитие и поддръжка на споделените информационни ресурси на електронното управление;
  7. извършване на специализирани одити и анализи в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии, както и на мрежовата и информационната сигурност;
  8. консултации и разработване на проекти на системни и приложни архитектури за информационни системи и електронни услуги;
  9. изготвяне на технически спецификации по програми, проекти и поръчки на всички административни органи в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии при стойност за възлагане на обществена поръчка за доставки и услуги над праговете по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква “б” и ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки;
  10. управление на изпълнението на проекти за електронно управление, информационни и комуникационни технологии;
  11. контрол и участие при приемане на изпълнението на работата на изпълнители по договори за възлагане на обществени поръчки за доставки и услуги в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии;
  12. управление и контрол на оперативната съвместимост и подпомагане на процеси и осъществяване на дейности по интеграция на информационни системи и електронни административни услуги.
  (4) Освен функциите по ал. 2 и 3 ДП „ЕСО” осъществява следния предмет на дейност само на територията на Република България:
  1. предоставяне на услуги в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии;
  2. предоставяне на услуги по анализ на бизнес и технологични процеси, управление на проекти и контрол на качеството;
  3. предоставяне на услуги в областта на оперативната съвместимост;
  4. предоставяне на услуги в областта на мрежовата и информационната сигурност;
  5. извършване на други дейности, които осигуряват или допълват основния предмет на дейност.
  (5) Държавното предприятие „Единен системен оператор“ може да бъде изпълнител по договори за обществени поръчки, чиито предмет включва осъществявани от него дейности по ал. 4 с изключение на обществените поръчки, по отношение на които изпълнява функции по ал. 3, т. 9, 10, 11 или 12.
  Имущество и финансиране на Държавното предприятие „Единен системен оператор“
  Чл. 7л. (1) Имуществото на ДП „ЕСО” се състои от имуществото, предоставено му от Министерския съвет и от агенцията, както и от имущество, придобито от ДП „ЕСО” в резултат на дейността му.
  (2) Имуществото на ДП „ЕСО” не може да служи за обезпечаване на задължения на трети лица.
  (3) За Държавното предприятие „Единен системен оператор“ не може да се открива производство по несъстоятелност.
  (4) Срещу имуществото на ДП „ЕСО” не може да се насочва принудително изпълнение.
  (5) Дейността на ДП „ЕСО” за изпълнение на задачите, свързани с основния предмет на дейност, се финансира с:
  1. приходи от дейности по чл. 7к, ал. 3 и 4;
  2. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
  4. постъпления от лихви по депозити;
  5. средства от международни програми и финансови инструменти.
  (6) Приходите по чл. 7к, ал. 4 трябва да са под двадесет на сто от общия размер на приходите на предприятието на годишна база.
  (7) За дейностите по чл. 7к, ал. 3 се води отделна аналитична счетоводна отчетност от тази за дейностите по чл. 7к, ал. 4 в съответствие със счетоводното законодателство.
  (8) Средствата по ал. 5 се разходват за:
  1. осъществяване предмета на дейност и функциите на ДП „ЕСО“;
  2. издръжка на ДП „ЕСО“;
  3. инвестиционни разходи, свързани с предмета на дейност и функциите на ДП „ЕСО“.
  Органи на управление
  Чл. 7м. (1) Органи на управление на ДП „ЕСО” са:
  1. председателят на агенцията;
  2. управителният съвет;
  3. генералният директор.
  (2) Председателят на агенцията:
  1. упражнява правата на собственост на държавата в ДП „ЕСО”;
  2. предлага за приемане от Министерския съвет правилник за дейността, структурата и организацията на ДП „ЕСО”;
  3. предлага за приемане от Министерския съвет програма за развитие на ДП „ЕСО”;
  4. предлага на Министерския съвет назначаването и освобождаването на членовете на управителния съвет на ДП „ЕСО”;
  5. назначава и освобождава генералния директор, който по право е член на управителния съвет на ДП „ЕСО”;
  6. утвърждава решенията на управителния съвет за участието на ДП „ЕСО” в граждански и в търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел;
  7. утвърждава решенията на управителния съвет за участие на ДП „ЕСО” в международни организации и проекти;
  8. утвърждава решенията на управителния съвет за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти - собственост на ДП „ЕСО”;
  9. изготвя класификатор за дейностите и услугите на ДП „ЕСО” по чл. 7к, ал. 2 и 3 и методика за определяне на тяхната себестойност на база анализ на допустимите и присъщи разходи за всяка дейност и услуга;
  10. ежегодно изготвя оценка на себестойностите на дейностите и услугите на ДП „ЕСО” по чл. 7к, ал. 2 и 3, вписани в класификатора, и съгласно методиката по т. 9;
  11. ежегодно изготвя анализ на обичайните пазарни норми на печалба за услугите, предоставяни от ДП „ЕСО” по чл. 7к, ал. 3, вписани в класификатора по т. 9;
  12. ежегодно изготвя тарифа за крайните цени на услугите, предоставяни от ДП „ЕСО” по чл. 7к, ал. 3, които се формират на разходоориентиран принцип, на база себестойностите съгласно оценката по т. 10 и печалба, която не може да бъде повече от половината от обичайната печалба за съответната услуга, установена чрез анализа по т. 11;
  13. предлага за приемане от Министерския съвет класификатора, методиките и тарифите по т. 9 и 12.
  Управителен съвет
  Чл. 7н. (1) Управителният съвет се състои от трима членове, включително генералният директор, които се назначават от Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията за срок пет години.
  (2) Председателят на агенцията сключва договор за управление с всеки член на управителния съвет.
  (3) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което:
  1. е осъждано за престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
  2. е съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета степен включително с друг член на управителния съвет;
  3. заема длъжност в ръководни органи на друго предприятие, дружество или сдружение, което извършва конкурентна дейност на ДП „ЕСО”;
  4. има договорни отношения с друго предприятие, дружество или сдружение, което извършва конкурентна дейност на ДП „ЕСО”;
  5. е съдружник в събирателно, командитно дружество или в дружество с ограничена отговорност, което извършва дейност, сходна с дейността на ДП „ЕСО”;
  6. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки, които са сходни с дейността на ДП „ЕСО”;
  7. е държавен служител.
  (4) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на два месеца.
  (5) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство.
  (6) Контролът по изпълнението на решенията на управителния съвет се осъществява от председателя на управителния съвет.
  (7) Председателят на агенцията предлага на Министерския съвет за освобождаване преди изтичането на срока на договора за управление член на управителния съвет, който:
  1. не отговаря на изискванията по ал. 3;
  2. нарушава задълженията си, предвидени в договора за управление;
  3. е подал писмено заявление за освобождаване.
  (8) Управителният съвет:
  1. избира измежду членовете си председател;
  2. изготвя проект на правилник за дейността, структурата и организацията на ДП „ЕСО”;
  3. изготвя проект на програма за развитие на ДП „ЕСО”;
  4. приема годишния финансов план на ДП „ЕСО”;
  5. приема структурата, щата и средствата за работна заплата на ДП „ЕСО” в съответствие с годишния финансов план;
  6. приема годишния финансов отчет на ДП „ЕСО”;
  7. взема решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти - собственост на ДП „ЕСО”.
  (9) Управителният съвет заседава, ако присъстват най-малко двама от членовете му. Всеки член на съвета може да упълномощи друг член на съвета с изрично пълномощно за всеки конкретен случай. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
  (10) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
  Генерален директор
  Чл. 7о. Генералният директор на ДП „ЕСО”:
  1. представлява ДП „ЕСО” пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;
  2. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДП „ЕСО”;
  3. сключва договори за дейностите, извършвани от ДП „ЕСО”;
  4. сключва и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите в ДП „ЕСО”;
  5. отчита своята дейност пред управителния съвет.

  Раздел III
  Отворено управление
  Задължение на Държавна агенция „Електронно управление“ за публикуване на информация
  Чл. 7п. (1) Агенцията публикува ежемесечно актуална информация за своята дейност в машинночетим отворен формат, включително чрез интегрираната платформа за отворени данни, с изключение на данните по т. 1, които се публикуват ежедневно, по реда на Закона за достъп до обществена информация. Информацията съдържа най-малко следните данни:
  1. данните от регистъра по чл. 7д, ал. 1;
  2. обобщени статистически данни от регистъра по чл. 7е, ал. 1;
  3. данни за актовете по чл. 63 и 64;
  4. други набори от данни, определени с наредбата по чл. 7г, ал. 6.
  Задължение на Държавно предприятие „Единен системен оператор“ за публикуване на информация
  Чл. 7р. Държавно предприятие „Единен системен оператор“ ежемесечно публикува актуална информация за своята дейност в машинночетим отворен формат, включително чрез интегрираната платформа за отворени данни, по реда на Закона за достъп до обществена информация. Информацията съдържа най-малко следните данни:
  1. статистики за дейностите и услугите по чл. 7к;
  2. обемите извършени услуги и приходите от тях с разбивка по възложители и услуги по класификатора на услугите по чл. 7м, ал. 2, т. 9;
  3. разходите по икономически елементи с разбивка по изпълнители и доставчици.

  § 6. Член 11 се изменя така:
  Чл. 11. Доставчиците на електронни административни услуги не може да отказват приемането на електронни документи, изявления, издадени и подписани като електронни документи съгласно изискванията на закона, както и да отказват издаването на електронни документи и извършването на електронни административни услуги.“

  Предложение от н.п. Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  „§ 6. Член 11 се изменя така:
  „Задължение за приемане и издаване на електронни документи
  Чл. 11. Доставчиците на електронни административни услуги не могат да отказват приемането на електронни изявления, издадени и подписани като електронни документи съгласно изискванията на закона, както и да отказват издаването на електронни документи.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  „§ 6. Член 11 се изменя така:
  „Задължение за приемане и издаване на електронни документи
  Чл. 11. Доставчиците на електронни административни услуги не могат да отказват приемането на електронни документи, изявления, издадени и подписани като електронни документи съгласно изискванията на закона, както и да отказват издаването на електронни документи.“

  § 7. В чл. 12, ал. 2 думите „и в удобен за потребителите диалогов режим“ се заличават, а думите „с увреждания“ се заменят с „в неравностойно положение“.

  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  В § 7 се правят следните изменения:
  а) настоящият текст става т. 1;
  б) създава се т. 2 със следния текст:
  „2. В чл. 12 се създава нова ал. 6 със следния текст: "(6) Министерският съвет има право да използва наименованието на домейн "gov.bg"."
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Павел Христов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 7 се изменя така:
  § 7. В чл. 12, ал. 2 думите „и в удобен за потребителите диалогов режим“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателят на Държавна агенция „Електронно управление“.
  2. В ал. 2 думите „и в удобен за потребителите диалогов режим“ се заличават.
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) Министерският съвет има право да използва наименованието на домейн „gov.bg“.“

  § 8. В чл. 13, ал. 1, т. 4 думите „адрес на електронна поща“ се заменят с „електронен адрес“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 16, ал. 1 след думата „предоставят“ се добавя „само“, след думата „данни“ се поставя запетая и думите „само доколкото“ се заменят с „които“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 17, ал. 2 след думите „се публикуват“ се поставя запетая, добавя се „включително в машинночетим вид“ и се поставя запетая.
  Предложение от н.п. Павел Христов по чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 10 думата „вид“ се заменя с „отворен формат“.
  Комисията подкрепя предложението:
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. В чл. 17, ал. 2 след думите „се публикуват“ се поставя запетая, добавя се „включително в машинночетим отворен формат“ и се поставя запетая, а думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Държавната агенция „Електронно управление“.

  § 11. В чл. 19 след думите „електронен път“ се добавя „при спазване на изискванията на закона” и текстът до края се заличава.
  Предложение от н.п. Павел Христов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 11 се изменя така:
  § 11. В чл. 19 след думите „електронен път“ се добавя „при спазване на изискванията, определени със закон” и думите „ако подаваните документи са издадени и подписани съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и са спазени изискванията на този закон“ се заличава.
  Комисията подкрепя предложението:
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
  § 11. В чл. 19 след думите „електронен път“ се добавя „при спазване на изискванията, определени със закон” и думите „ако подаваните документи са издадени и подписани съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и са спазени изискванията на този закон“ се заличават.

  § 12. Член 20 се изменя така:
  „Изпращане на електронни документи
  Чл. 20. Подаването на електронни документи от гражданите и организациите се извършва:
  1. чрез потребителски интерфейс;
  2. чрез интерфейс за автоматизиран обмен на данни;
  3. по други начини за подаване на електронни документи, определени с наредбата по чл. 12, ал. 4.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 22, ал. 2 думите „създаден съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и” се заличават.
  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  В § 13 се правят следните изменения:
  а) настоящият текст става т. 1;
  б) създава се т.2 със следния текст:
  „2. В чл. 22 се създава се нова ал. 4 със следния текст:
  „(4) При подаване на заявления за електронни административни услуги от физически лица, които са се идентифицирали електронно по ред, установен със закон, електронните изявления могат да се подписват с усъвършенстван електронен подпис.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
  § 13. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.)“ се заличават.
  2. В ал. 3 думите „създаден съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и” се заличават.
  3. създава се ал. 5:
  „(5) При подаване на заявления за електронни административни услуги от физически лица, които са се идентифицирали електронно по реда на Закона за електронната идентификация, електронните изявления могат да се подписват с усъвършенстван електронен подпис.

  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  Създава се нов § 13а със следния текст:
  „§ 13а. Създава се чл. 24а:
  Посредник при заявяване на електронни административни услуги
  Чл. 24а. Гражданите могат да заявяват електронни административни услуги и чрез посредник. Дейността на посредниците се урежда с наредбата по чл. 12, ал. 4.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 14:
  „§ 14. Създава се чл. 24а:
  Посредник при заявяване на електронни административни услуги
  Чл. 24а. Гражданите могат да заявяват електронни административни услуги и чрез посредник. Дейността на посредниците се урежда с наредбата по чл. 12, ал. 4.“

  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  Създава се нов § 13б със следния текст:
  „§ 13б. Създава се нов чл. 24б:
  „Автоматично установяване на законна представителна власт
  Чл. 24б. Първичните администратори на данни предоставят вътрешна електронна административна услуга за проверка на представителната власт на всички административни органи, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги, когато такава произтича от вписвания в поддържаните от тях регистри или бази данни с обстоятелства.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Павел Христов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  „Създава се чл. 24б:
  „Чл. 24б. Първичните администратори на данни предоставят на всички административни органи и лицата по чл. 1, ал 2 вътрешна електронна административна услуга за проверка на представителна власт, когато такава произтича или може да се установи от вписвания в поддържани от тях регистри или бази данни.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 15:
  „§ 15. Създава се чл. 24б:
  „Автоматично установяване на законна представителна власт
  „Чл. 24б. Първичните администратори на данни предоставят на всички административни органи и лицата по чл. 1, ал 2 вътрешна електронна административна услуга за проверка на представителна власт, когато такава произтича или може да се установи от вписвания в поддържани от тях регистри или бази данни.“

  § 14. Член 26 се изменя така:
  „Чл. 26. (1) Получателят на електронната административна услуга е длъжен да посочи електронен адрес за уведомяване с оглед на съответния начин на изпращане на електронни изявления, определен с наредбата по чл. 12, ал. 4.
  (2) Връчването на електронните изявления от доставчиците на електронни административни услуги може да се извършва чрез изпращане на електронния адрес за уведомяване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за сигурно връчване или от единния портал по чл. 12, ал. 1. Те се смятат за връчени с изтеглянето им.
  (3) Когато страната не е изтеглила акта, съобщение за който е изпратено по ал. 2 в 7-дневен срок от изпращането, съобщението се връчва по общия ред.
  (4) Връчването по електронен път се удостоверява с копие от електронния запис за изпращането, съответно изтеглянето, съхранен в информационната система за сигурно връчване или в единния портал по
  чл. 12, ал. 1. Връчването може да се удостоверява и от доставчик на квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.”
  Предложение от н.п. Павел Христов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 14. Член 26 се изменя така:
  „Връчване на електронни документи
  Чл. 26. (1) Получателят на електронната административна услуга е длъжен да посочи електронен адрес за уведомяване с оглед на съответния начин на изпращане на електронни изявления, определен с наредбата по чл. 12, ал. 4.
  (2) Връчването на електронните изявления от доставчиците на електронни административни услуги може да се извършва чрез изпращане съобщение на електронния адрес , съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за сигурно връчване или от единния портал по чл. 12, ал. 1. Документите се смятат за връчени с изтеглянето им.
  (3) Когато получателят не е изтеглил документ в 7-дневен срок от изпращане на съобщението по ал. 2, документът се връчва по ред, определен със закон.
  (4) Връчването на документи по електронен път се удостоверява с копие от електронния запис за изпращането, съответно изтеглянето, съхранен в информационна система за сигурно връчване или в единния портал по чл. 12, ал. 1. Връчването може да се удостоверява и от доставчик на квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 16:
  § 16. Член 26 се изменя така:
  „Връчване на електронни документи
  Чл. 26. (1) Получателят на електронната административна услуга е длъжен да посочи електронен адрес за уведомяване съгласно изискванията, определени в наредбата по чл. 12, ал. 4.
  (2) Връчването на електронните изявления от доставчиците на електронни административни услуги може да се извършва чрез изпращане на съобщение на електронния адрес, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за сигурно връчване или от единния портал по чл. 12, ал. 1. Документите се смятат за връчени с изтеглянето им.
  (3) Когато получателят не е изтеглил документ в 7-дневен срок от изпращане на съобщението по ал. 2, документът се връчва по ред, определен със закон.
  (4) Връчването на документи по електронен път се удостоверява с копие от електронния запис за изпращането, съответно изтеглянето, съхранен в информационна система за сигурно връчване или в единния портал по чл. 12, ал. 1. Връчването може да се удостоверява и от доставчик на квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.”

  § 15. В чл. 27 думите „адреса на електронната поща“ се заменят с „електронния адрес“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.

  § 16. В чл. 30 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „със сканиращо“ се заменят със „с подходящо“.
  2. В ал. 2 думата „съхраняват“ се заменят с „връщат на заявителя“.
  3. В ал. 3 съюзът „и“ се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.

  § 17. В чл. 32, ал. 1 след думите „система или в“ текстът до края се заменя с „друга система по ред, определен с наредбата по чл. 12, ал. 4“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 19:
  § 19. В чл. 32, ал. 1 думите „единната среда за обмен на документи“ се заменят с „друга система по ред, определен с наредбата по чл. 12, ал. 4“.

  § 18. В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
  „1. Уникален регистров идентификатор на получения документ;“.
  2. В ал. 4 думите „чрез единната среда за обмен на документи или“ се заличават.
  3. В ал. 4 думите „електронната поща“ се заменят с „електронния адрес“.

  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  § 18, т. 1 се изменя така:
  ,,1.В ал. 2:
  а) т. 1 се изменя така:
  „1. Уникален регистров идентификатор на получения документ“;
  б) в т. 3 думите „и при изразено желание на заявителя се изпраща и самия електронен документ заедно с приложените документи“ се заличават.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 20:
  § 20. В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2:
  а) т. 1 се изменя така:
  „1. уникален регистров идентификатор на получения документ“;
  б) в т. 3 думите „и при изразено желание на заявителя се изпраща и самия електронен документ заедно с приложените документи“ се заличават.
  2. В ал. 4 думите „електронната поща“ се заменят с „електронния адрес“, а думите „чрез единната среда за обмен на документи или“ се заличават.

  § 19. В чл. 36, ал. 1 думите „на адреса на електронната поща по“ се заменят с „по начините, определени в“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 21.

  § 20. Член 37 се изменя така:
  „Чл. 37. Правилата за придобиване, използване, подновяване и прекратяване на удостоверения за електронни подписи, удостоверения за електронни печати, удостоверения за електронни времеви печати и удостоверения за автентичност на интернет страници в администрациите се определят с наредба на Министерския съвет.“
  Предложение от н.п. Павел Христов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 20. Член 37 се изменя така:
  „Правила за използване на електронните подписи
  Чл. 37. Правилата за придобиване, използване, подновяване и прекратяване на удостоверения за електронни подписи, удостоверения за електронни печати, удостоверения за електронни времеви печати и удостоверения за автентичност на интернет страници на администрациите се определят с наредба на Министерския съвет.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 22:
  § 22. Член 37 се изменя така:
  „Правила за използване на електронните подписи
  Чл. 37. Правилата за придобиване, използване, подновяване и прекратяване на удостоверения за електронни подписи, удостоверения за електронни печати, удостоверения за електронни времеви печати и удостоверения за автентичност на интернет страници на администрациите се определят с наредба на Министерския съвет.

  § 21. Член 41 се изменя така:
  „Условия за обмен на електронни документи
  Чл. 41. Условията за автоматизиран обмен на електронни документи като вътрешни електронни административни услуги се определят с наредбата по чл. 43, ал. 2.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 23.

  § 22. Наименованието на глава четвърта се изменя така:
  „Техническа инфраструктура, мрежи и информационни системи“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 24.

  § 23. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „оперативна“ се добавя „и мрежова“.
  2. В ал. 3 думите „националните информационни“ се заменят с „информационните“, а след думата „системи“ се добавя „на административните органи“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на за § 23 , който става § 25:
  § 25. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „оперативна“ се добавя „и мрежова“.
  2. В ал. 3 думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“, думите „националните информационни“ се заменят с „информационните“, а след думата „системи“ се добавя „на административните органи“.

  § 24. В чл. 45, ал. 2 думите „регистъра на електронните услуги“ се заменят с „административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 26.

  § 25. Член 49 се изменя така:
  „Чл. 49. Председателят на агенцията осигурява извършването на техническо описание и вписването в регистъра на всеки информационен обект по ред, определен с наредбата по чл. 43, ал. 2.“

  Предложение от Павел Христов по чл. 80, ал. 2, т. 4 от ПОДНС:
  § 25. Член 49 се изменя така:
  „Вписване в регистъра на информационните обекти
  Чл. 49. Председателят на агенцията осигурява извършването на техническото описание и вписването в регистъра на всеки информационен обект по ред, определен с наредбата по чл. 43, ал. 2.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 27:
  § 27. Член 49 се изменя така:
  „Вписване в регистъра на информационните обекти
  Чл. 49. Председателят на агенцията осигурява извършването на техническото описание и вписването в регистъра на всеки информационен обект по ред, определен с наредбата по чл. 43, ал. 2.“

  § 26. Членове 50 и 51 се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 28:
  § 28. Член 50 се отменя.

  Комисията предлага да се създаде нов § 29:
  § 29 Член 51 се отменя.

  § 27. В чл. 52, ал. 1 думите „регистъра на електронните услуги“ се заменят с „административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 30.

  § 28. В глава четвърта наименованието на раздел ІІІ се изменя така:
  „Мрежова и информационна сигурност“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 31.

  § 29. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието думата „информационна“ се заменя с „мрежова и информационна“.
  2. В основния текст след думата „осигуряват“ се добавя
  „мрежовата и“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 32:
  § 32. В чл. 54 се правят следните допълнения:
  „1. В заглавието след думите „осигуряване на“ се добавя „мрежова и“.
  2. В текста след думата „осигуряват“ се добавя „мрежовата и“.

  § 30. В чл. 55, в заглавието след думите „мерки за“ се добавя „мрежова и“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 33.

  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  Създава се § 30а със следния текст:
  „§ 30а. Създава се чл. 55а:
  "Приемане на сигнали за проблеми с информационната сигурност
  Чл. 55а. С наредбата по чл. 43, ал. 2 се определят правила за приемането на сигнали от страна на гражданите и организациите за проблеми с информационната сигурност, в съответствие с препоръките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 34:
  § 34. Създава се чл. 55а:
  „Приемане на сигнали за проблеми с информационната сигурност
  Чл. 55а. С наредбата по чл. 43, ал. 2 се определят правила за приемането на сигнали от страна на гражданите и организациите за проблеми с информационната сигурност, в съответствие с препоръките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност.“

  § 31. В глава четвърта, в наименованието на раздел ІV след думите „съвместимост и“ се добавя „мрежова и“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 35.

  § 32. В чл. 56 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „съвместимост и“ се добавя „мрежова и“.
  2. В ал. 2 след думите „поръчки за“ се добавя „разработване, надграждане или“, а след думите „съвместимост и” се добавя „мрежова и“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 36.

  § 33. В чл. 57, ал. 1 след думите „съвместимост и” се добавя „мрежова и“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 37:
  § 37. В чл. 57, ал. 1 след думите „съвместимост и” се добавя „мрежова и“, а думите „ министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателя на Държавната агенция „Електронно управление“.

  § 34. В глава четвърта след чл. 58 се създава раздел V с чл. 58а и 58б:

  „Раздел V
  Изисквания към проектите и дейностите в областта на електронно управление

  Задължителни изисквания при изготвяне на задания
  Чл. 58а. (1) При изготвяне на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи и/или електронни услуги административните органи задължително включват следните изисквания:
  1. когато предметът на поръчката включва разработване на компютърни програми, те трябва да отговарят на критериите за софтуер с отворен код. В тези случаи всички авторски и сродни права върху съответните компютърни програми и техният изходен програмен код, чиято разработка е предмет на поръчката, трябва да възникват за възложителя в пълен обем, без ограничения в използването, изменението и разпространението им;
  2. за разработка трябва да се използват хранилището и системата за контрол на версиите, поддържани от агенцията съгласно чл. 7в, т. 18;
  3. да бъде предвидена разработка и внедряване на автоматизирани интерфейси за осигуряване на предвиден в закон свободен публичен достъп до електронните документи, информацията и данните в машинночетим, отворен формат, включително чрез публикуване в интегрирана платформа за отворени данни, по ред, определен в закон;
  4. да бъдат предвидени технологични и архитектурни изисквания за осигуряване на недискриминационно инсталиране, опериране, работоспособност и отказоустойчивост на информационната система в продуктивен режим върху споделените ресурси на електронното управление;
  5. да бъде предвидена разработка и внедряване на служебен онлайн интерфейс за автоматизиран обмен на данни и предоставяне на вътрешноадминистративни електронни услуги съгласно изискванията на този закон;
  6. да бъде предвидена разработка и внедряване на служебен онлайн интерфейс за автоматизиран достъп до историята на изпълнените трансакции по автоматизиран обмен на данни, предоставените електронни услуги и начислените такси към информационни системи на други публични институции и доставчици на обществени услуги с оглед предоставяне на комплексно административно обслужване съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;
  7. в случай че повече от една администрация е потенциален потребител на системата, да бъде предвидено едновременно използване на системата от повече от една администрация;
  8. при разработване на интернет приложения да се използват актуални стандарти за сигурност и удостоверяване на авторството на приложението чрез удостоверения, издадени от доставчици на удостоверителни услуги;
  9. да бъде предвидена система за периодично създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата;
  10. да бъдат предвидени функционалности, отговарящи на изискванията за електронна идентификация, определени със закон.
  Удостоверяване на съответствие
  Чл. 58б. Съответствието на внедряваните от административните органи информационни системи с установените нормативни изисквания по чл. 58а се удостоверява от председателя на агенцията.“

  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  В § 34 в новия чл. 58а, ал. 1 се създава т. 11 със следния текст:
  „11. да отговорят на други специфични критерии, определени с наредбата по чл. 12, ал. 4“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Павел Христов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 34 чл. 58а се изменя така:
  „Чл. 58а. (1) При изготвяне на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги, административните органи задължително включват в заданията следните изисквания:
  1. в случаите, когато предметът на поръчката включва разработване на компютърни програми:
  а) компютърните програми трябва да отговарят на критериите за софтуер с отворен код.
  б) всички авторски и сродни права върху съответните компютърни програми, техният изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, чиято разработка е предмет на поръчката, трябва да възникват за възложителя в пълен обем, без ограничения в използването, изменението и разпространението им;
  в) за разработка трябва да се използват хранилището и системата за контрол на версиите, поддържани от агенцията съгласно чл. 7в, т. 18;
  2. да се реализират автоматизирани интерфейси за осигуряване на свободен публичен достъп до електронните документи, информацията и данните в машинночетим отворен формат, включително чрез публикуване в интегрираната платформа за отворени данни, по реда на Закона за достъп до обществена информация;
  3. да се реализират технологични и архитектурни решения за осигуряване на недискриминационно инсталиране, опериране и поддръжка, както и работоспособност и отказоустойчивост на информационната система в продуктивен режим върху споделените ресурси на електронното управление;
  4. да се реализират служебен интерфейс за автоматизиран онлайн обмен на данни и предоставяне на вътрешни електронни административни услуги съгласно изискванията на този закон;
  5. да се реализират служебен интерфейс за автоматизиран онлайн обмен на данни за историята на изпълнените трансакции по предоставените електронни услуги, извършените автоматизирани обмени на данни, и начислените такси към информационни системи на други публични институции и доставчици на обществени услуги с оглед предоставяне на комплексно административно обслужване съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
  6. в случай че повече от една администрация е потенциален потребител на системата, да се реализира техническа възможност за едновременно използване на системата от повече от една администрация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
  7. да се реализират функционалност за електронно удостоверяване на авторство, интегритет, време, връчване и други, чрез електронни удостоверителни услуги по смисъла на Регламент (ЕС) №910/ 2014, както и да се осигури непрекъсната поддръжка на актуалните стандарти за информационна сигурност;
  8. да бъде реализирано периодично създаване на резервни копия и архивиране на данните, по ред определен с наредбата по чл. 43, ал.2;
  9. да се реализират функционалности за електронна идентификация съгласно Закона за електронната идентификация.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 38:
  § 38. В глава четвърта след чл. 58 се създава раздел V с чл. 58а и 58б:

  „Раздел V
  Изисквания към проектите и дейностите в областта на електронно управление

  Задължителни изисквания при изготвяне на задания

  Чл. 58а. (1) При изготвяне на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги, административните органи задължително включват в заданията следните изисквания:
  1. в случаите, когато предметът на поръчката включва разработване на компютърни програми:
  а) компютърните програми трябва да отговарят на критериите за софтуер с отворен код.
  б) всички авторски и сродни права върху съответните компютърни програми, техният изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, чиято разработка е предмет на поръчката, трябва да възникват за възложителя в пълен обем, без ограничения в използването, изменението и разпространението им;
  в) за разработка трябва да се използват хранилището и системата за контрол на версиите, поддържани от агенцията съгласно чл. 7в, т. 18;
  2. да се реализират автоматизирани интерфейси за осигуряване на свободен публичен достъп до електронните документи, информацията и данните в машинночетим отворен формат, включително чрез публикуване в интегрираната платформа за отворени данни, по реда на Закона за достъп до обществена информация;
  3. да се реализират технологични и архитектурни решения за осигуряване на недискриминационно инсталиране, опериране и поддръжка, както и работоспособност и отказоустойчивост на информационната система в продуктивен режим върху споделените ресурси на електронното управление;
  4. да се реализират служебен интерфейс за автоматизиран онлайн обмен на данни и предоставяне на вътрешни електронни административни услуги съгласно изискванията на този закон;
  5. да се реализират служебен интерфейс за автоматизиран онлайн обмен на данни за историята на изпълнените трансакции по предоставените електронни услуги, извършените автоматизирани обмени на данни, и начислените такси към информационни системи на други публични институции и доставчици на обществени услуги с оглед предоставяне на комплексно административно обслужване съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
  6. в случай че повече от една администрация е потенциален потребител на системата, да се реализира техническа възможност за едновременно използване на системата от повече от една администрация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
  7. да се реализират функционалност за електронно удостоверяване на авторство, интегритет, време, връчване и други, чрез електронни удостоверителни услуги по смисъла на Регламент (ЕС) №910/ 2014, както и да се осигури непрекъсната поддръжка на актуалните стандарти за информационна сигурност;
  8. да бъде реализирано периодично създаване на резервни копия и архивиране на данните, по ред определен с наредбата по чл. 43, ал.2;
  9. да се реализират функционалности за електронна идентификация съгласно Закона за електронната идентификация.
  10. да отговорят на други специфични изисквания, определени с наредбата по чл. 12, ал. 4.
  Чл. 58б. Съответствието на внедряваните от административните органи информационни системи с установените нормативни изисквания по чл. 58а се удостоверява от председателя на агенцията.

  § 35. В чл. 60 се правят следните допълнения:
  1. В заглавието след думите „съвместимост и“ се добавя „мрежова и“.
  2. В ал. 1 след думите „изискванията за“ се добавя „мрежова и“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 39:
  § 39. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието след думите „съвместимост и“ се добавя „мрежова и“.
  2. В ал. 1 думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Председателят на Държавната агенция „Електронно управление“, а след думите „изискванията за“ се добавя „мрежова и“.
  3. В ал. 2 думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Председателят на Държавната агенция „Електронно управление“.

  § 36. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 5, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „чл. 7д-7р, 8“, след числото „56“ се добавя „и 58а“, а числата „50“ и „250“ се заменят съответно със „150“ и „750“.
  2. В ал. 2 числата „150“ и „750“ се заменят съответно с „450“ и „2200“.
  3. В ал. 3 числата „300“ и „3000“ се заменят съответно с „6000“ и
  „30 000“.
  4. В ал. 4 числата „2000“ и „7000“ се заменят съответно с „20 000“ и „70 000“.
  Предложение от н.п. Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  „§ 36. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 5, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „чл. 7д-7р, 8“, думите „и 56“ се заменят с „56 и 58а“, а числата „50“ и „250“ се заменят съответно със „150“ и „750“.
  2. В ал. 2 числата „150“ и „750“ се заменят съответно с „300“ и „1500“.
  3. В ал. 3 числата „300“ и „3000“ се заменят съответно с „1500“ и „15 000“.
  4. В ал. 4 числата „2000“ и „7000“ се заменят съответно с „4500“ и „45 000“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 40:
  § 40. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 5, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „чл. 7д-7р, 8“, думите „и 56“ се заменят с „56 и 58а“, а числата „50“ и „250“ се заменят съответно със „150“ и „750“.
  2. В ал. 2 числата „150“ и „750“ се заменят съответно с „300“ и „1500“.
  3. В ал. 3 числата „300“ и „3000“ се заменят съответно с „1500“ и „15 000“.
  4. В ал. 4 числата „2000“ и „7000“ се заменят съответно с „4500“ и „45 000“.

  § 37. В чл. 64 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числата „250“ и „1500“ се заменят съответно с „500“ и „3000“.
  2. В ал. 2 числата „500“ и „2500“ се заменят съответно с „1000“ и „5000“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 41.

  § 38. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  „5. „Електронен документ” е електронен документ по смисъла на регламента.“
  2. Точка 7 се заличава.
  3. В т. 10 думата „Информационна“ се заменя с „Мрежова и информационна“.
  4. В т. 12 след думата „пощенски“ се поставя запетая и се добавя „банкови, финансови и удостоверителни по смисъла на регламента“.
  5. В т. 14 думите „т. 2“ се заменят с „т. 12“.
  6. Създават се т. 23-32:
  „23. “Електронен адрес“ е идентифицируема чрез общоприет стандарт информационна система за получаване на електронни изявления.
  24. „Информационен ресурс“ е информационно-комуникационна среда или неин компонент, осигуряващ изпълнението на националната стратегия за електронно управление.
  25. „Електронен печат“ е електронен печат по смисъла на регламента.
  26. „Държавен хибриден частен облак“ е централизирана държавна информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на данни, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване и системен софтуер), разпределена в няколко локации в помещения, отговарящи на критериите за изграждане на защитени информационни центрове, която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от държавните органи, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели се гарантира с мерки за разделяне на физическо и логическо ниво.
  27. „Споделени информационни ресурси на електронното управление“ са техническата инфраструктура, единната електронна съобщителна мрежа информационните центрове и държавния хибриден частен облак, които се създават и развиват от агенцията и се използват споделено от всички държавни органи.
  28. „Политика за информационните ресурси“ е набор от правила и стандарти, определящи допустимите типови изисквания към техническите и функционалните характеристики при закупуване или наемане на дълготрайни материални и нематериални активи, както и правила за използването и управлението на жизнения цикъл на активите, в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации.
  29. „Изходен програмен код“ е набор от инструкции и коментари, написани на разбираем за човека език за програмиране, които формират компютърна програма.
  30. „Софтуер с отворен код“ е компютърна програма, чийто изходен програмен код е публично достъпен за безплатно ползване, с право на преглед и с право за редактиране при условия, определени от носителя на авторските права.
  31. „Система за сигурно връчване” е електронна препоръчана поща по смисъла на регламента.
  32. „Единен портал“ е единна точка за достъп до електронните административни услуги на всички администрации, реализирана с актуални технологични средства и интерфейси.
  33. „Вътрешна услуга” е услуга, която се предоставя на администрациите от ДП „ЕСО” за подпомагане на нормативно определените им функции по реда за възлагане на обществени поръчки между субекти в публичния сектор по смисъла на Директива 2014/24/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО.

  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  В § 38 се правят следните изменения:
  а) в т. 6 числата „23-32" се заменят с „23-33";
  б) създава се нова т. 33 със следния текст:
  ,,33."Отказоустойчивост" е способността на информационните системи и техническата инфраструктура да изпълняват функциите си въпреки неработоспособност или липса на осъществен резултат от част от елементите им.".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Павел Христов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС
  В § 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Точка 33 се изменя така:
  „33. „Вътрешна услуга” е услуга, която се предоставя на администрациите от ДП „ЕСО” за подпомагане на нормативно определените им функции, по реда за изключенията приложими за публични възложители, съгласно чл. 14, ал. 1, т. 5 и т. 7 от Закона за обществените поръчки.“
  2.Създава се т.35:
  „35. Посредник при заявяване на електронни административни услуги" е лице, което представлява по пълномощно получател на електронни административни услуги за заявяване и получаване на съответната услуга.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 42:
  § 42. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  „5. „Електронен документ” е електронен документ по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.“
  2. Точка 7 се отменя.
  3. В т. 10 думата „Информационна“ се заменя с „Мрежова и информационна“.
  4. В т. 12 след думата „пощенски“ се поставя запетая и се добавя „банкови, финансови и удостоверителни по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014“.
  5. В т. 14 думите „т. 2“ се заменят с „т. 12“.
  6. Създават се т. 23-35:
  „23. “Електронен адрес“ е идентифицируема чрез общоприет стандарт информационна система за получаване на електронни изявления.
  24. „Информационен ресурс“ е информационно-комуникационна среда или нейн компонент, осигуряващ изпълнението на националната стратегия за електронно управление.
  25. „Електронен печат“ е електронен печат по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.
  26. „Държавен хибриден частен облак“ е централизирана държавна информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на данни, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване и системен софтуер), разпределена в няколко локации в помещения, отговарящи на критериите за изграждане на защитени информационни центрове, която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от държавните органи, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели се гарантира с мерки за разделяне на физическо и логическо ниво.
  27. „Споделени информационни ресурси на електронното управление“ са техническата инфраструктура, единната електронна съобщителна мрежа, информационните центрове и държавния хибриден частен облак, които се създават и развиват от агенцията и се използват споделено от всички държавни органи.
  28. „Политика за информационните ресурси“ е набор от правила и стандарти, определящи допустимите типови изисквания към техническите и функционалните характеристики при закупуване или наемане на дълготрайни материални и нематериални активи, както и правила за използването и управлението на жизнения цикъл на активите, в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации.
  29. „Изходен програмен код“ е набор от инструкции и коментари, написани на разбираем за човека език за програмиране, които формират компютърна програма.
  30. „Софтуер с отворен код“ е компютърна програма, чийто изходен програмен код е публично достъпен за безплатно ползване, с право на преглед и с право за редактиране при условия, определени от носителя на авторските права.
  31. „Система за сигурно връчване” е електронна препоръчана поща по смисъла на регламента.
  32. „Единен портал“ е единна точка за достъп до електронните административни услуги на всички администрации, реализирана с актуални технологични средства и интерфейси.
  33. „Вътрешна услуга” е услуга, която се предоставя на администрациите от ДП „ЕСО” за подпомагане на нормативно определените им функции, по реда за изключенията приложими за публични възложители, съгласно чл. 14, ал. 1, т. 5 и т. 7 от Закона за обществените поръчки.
  34. „Отказоустойчивост“ е способността на информационните системи и техническата инфраструктура да изпълняват функциите си въпреки неработоспособност или липса на осъществен резултат от част от елементите им.
  35. „Посредник при заявяване на електронни административни услуги“ е лице, което представлява по пълномощно получател на електронни административни услуги за заявяване и получаване на съответната услуга.“

  Комисията предлага да се създаде нов § 43:
  § 43 В останалите текстове на закона думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“, „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ и „Държавна агенция „Електронно управление“.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 39. Навсякъде в закона думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“, „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ и „Държавна агенция „Електронно управление“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, но предлага § 39 да бъде отхвърлен, т.к. е отразен на систематичното му място като нов § 43.

  § 40. В срок шест месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 7г, ал. 6.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 44:
  § 44. В срок 3 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 7г, ал. 6.

  § 41. Подзаконовите нормативни актове и вътрешните устройствени актове по прилагането на закона се издават в срок до шест месеца от влизането му в сила.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 45:
  § 45. Министерският съвет и министрите привеждат приетите, съответно издадените от тях подзаконови нормативни актове в съответствие с този закон в срок 6 месеца от влизането му в сила.

  Комисията предлага да се създаде нов § 46:
  § 46. (1) Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията се закрива.
  (2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” преминават към Държавна агенция „Електронно управление”.
  (3) Министерският съвет приема правилника за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ и правилника за дейността, структурата и организацията на Държавно предприятие „Единен системен оператор” и урежда правоотношенията във връзка със закриването на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ по ал. 1 и прехвърлянето по ал. 2, в срок 3 месеца от влизането в сила на този закон.
  (4) Трудовите и служебните правоотношения със служителите от закритата Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, които обслужват функции в областта на електронното управление, преминават към Държавна агенция „Електронно управление“ при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с определените с правилника за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ структура и числен състав.
  (5) Трудовите и служебните правоотношенията със служителите от закритата Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, извън тези по ал. 4, се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и съответно чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител.“

  § 42. Председателят на агенцията извършва одит на всички информационни ресурси в администрациите в срок 6 месеца от обнародването на закона.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 47:
  § 47. Председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ извършва инвентаризация и одит на всички информационни ресурси в администрациите в срок 6 месеца от влизането в сила на този закон.

  § 43. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 17, ал. 1 думите “Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията” се заменят с “Председателят на Държавна агенция „Електронно управление”.
  2. В чл. 300, ал. 2 думите “министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията” се заменят с “председателя на Държавна агенция “Електронно управление”.
  3. В чл. 303, ал. 1 думите “министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията” се заменят с “председателят на Държавна агенция “Електронно управление”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за§ 43, който става § 48.

  § 44. В Закона за достъп до пространствени данни (обн., ДВ, бр. 19 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 26 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 12, ал. 4 думите “Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Държавна агенция „Електронно управление”.
  2. В чл. 14 навсякъде думите „Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” се заменят с „Държавна агенция „Електронно управление“.
  3. В чл. 23 т. 1 се изменя така:
  „1. „Държавно предприятие „Единен системен оператор“.”
  4. Навсякъде в закона думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „Председателят на Държавна агенция „Електронно управление”, „председателят на Държавна агенция „Електронно управление”, „председателя на Държавна агенция „Електронно управление” и „Държавна агенция „Електронно управление“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 49:
  § 49. В Закона за достъп до пространствени данни (обн., ДВ, бр. 19 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 26 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 12, ал. 4 думите „Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Държавна агенция „Електронно управление”.
  2. В чл. 14 навсякъде думите „Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” се заменят с „Държавна агенция „Електронно управление“.
  3. В чл. 23:
  а) в текста преди т. 1 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията” се заменят с „председателят на Държавна агенция „Електронно управление”;
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. Държавно предприятие „Единен системен оператор“;“
  4. Навсякъде в закона думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „председателят на Държавна агенция „Електронно управление”, „председателя на Държавна агенция „Електронно управление” и „Държавна агенция „Електронно управление“.

  § 45. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от
  1999 г.; изм. и доп., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г. и бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 55 от 2015 г. и бр. 39 от 2016 г.), в чл. 106 ал. 4 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за§ 45, който става § 50.

  § 46. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53, 59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г. и бр. 50 от 2015 г. ) в чл. 25 се създава ал. 4:
  „(4) Заинтересованите лица - държавни органи, не дължат такса по ал. 1.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 51:
  51. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53, 59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г. и бр. 50 от 2015 г. ) в чл. 25 се създава ал. 4:
  „(4) Държавните органи не дължат държавна такса по ал. 1.“

  § 47. В Закона за движение по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.,; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; изм., Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37 и 79 от 2015 г.) чл. 142 се изменя така:
  „Чл. 142. (1) Министърът на вътрешните работи определя ред за служебно предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства на заинтересованите лица. Службата за регистриране е задължена, когато предава данни от регистъра, да води записи, които да съдържат информация за предадените данни, момента на предаването им, данни за заявителя на справката и целите, за които се искат данните.
  (2) Право на безплатен достъп в реално време имат всички държавни органи и организации на основата на закон, както и юридически лица, на основата на закон или акт на министъра на вътрешните работи.
  (3) Министърът на вътрешните работи публикува месечно данни за регистрираните пътни превозни средства в интегрирана платформа за отворени данни по ред, определен в закон..”

  Предложение от н.п. Павел Христов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 47 в чл. 142 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Право на безплатен достъп в реално време имат всички държавни органи, организации и юридически лица, които обработват данните по силата на закон или акт на министъра на вътрешните работи.“
  2. В ал. 3 „думите по ред, определен в закон“ се заменят с „по реда на Закона за достъп до обществена информация.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 52:
  § 52. В Закона за движение по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.,; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; изм., Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37 и 79 от 2015 г.) чл. 142 се изменя така:
  „Чл. 142. (1) Министърът на вътрешните работи определя ред за служебно предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства на заинтересованите лица. Службата за регистриране е задължена, когато предава данни от регистъра, да води записи, които да съдържат информация за предадените данни, момента на предаването им, данни за заявителя на справката и целите, за които се искат данните.
  (2) Право на безплатен достъп в реално време имат всички държавни органи, организации и юридически лица, които обработват данните по силата на закон или акт на министъра на вътрешните работи.
  (3) Министърът на вътрешните работи публикува ежемесечно данни за регистрираните пътни превозни средства в интегрираната платформа за отворени данни по реда на Закона за достъп до обществена информация.

  § 48. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г. и бр. 14, 24, 61 и 79 от 2015 г.), в чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Основният текст става ал. 1.
  2. Точки 2 и 3 се отменят.
  3. Създава се ал. 2:
  „(2) Председателят на Държавната агенция „Електронно управление” съгласувано с министъра на отбраната:
  1. организира изграждането и поддържането на специални обекти за нуждите на отбраната и инсталираните за нуждите на отбраната мощности за военно време;
  2. създава, експлоатира, поддържа и развива електронна съобщителна мрежа и пунктове за управление във връзка с националната сигурност и отбраната.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 53:
  § 53. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г. и бр. 13 и 17 от 2016 г. ), в чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 2 и 3 се отменят.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Председателят на Държавната агенция „Електронно управление” съгласувано с министъра на отбраната:
  1. организира изграждането и поддържането на специални обекти за нуждите на отбраната и инсталираните за нуждите на отбраната мощности за военно време;
  2. създава, експлоатира, поддържа и развива електронна съобщителна мрежа и пунктове за управление във връзка с националната сигурност и отбраната.”

  § 49. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 8 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г., бр. 19 и 27 от 2014 г. и бр. 60 и 96 от 2015 г.), в чл. 61, ал. 1, т. 2 след думите “административните услуги” се поставя запетая и се добавя “включително електронните административни услуги”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за§ 49, който става § 54.

  § 50. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г. и бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 28 и 39 от 2016 г.), в чл. 77, ал. 4 думите “с електронен подпис” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 55.

  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  Създава се § 50а със следния текст:
  „§ 50а. В Закона за националния архивен фонд (обн., ДВ, бр.57 от 13 юли 2007г., изм. ДВ, бр. 19 от 13 март 2009г., изм. ДВ, бр.42 от 5 юни 2009г., изм. ДВ, бр.78 от 2 октомври 2009г., изм. ДВ, бр.92 от 20 ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009г., изм. ДВ, бр.ЮЗ от 29 декември 2009г., изм. ДВ, бр.43 от 8 юни 2010г., изм. ДВ, бр.59 от 31 юли 2010г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010г., изм. ДВ, бр.38 от 18 май 2012г., изм. ДВ, бр.15 от 15 февруари 2013г.), в чл. 9, ал. 2 от думите "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" се заменят с думите "председателя на Държавна агенция "Електронно управление".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 56:
  § 56. В Закона за Националния архивен фонд (обн. ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. бр. 19, 42, 78, 92, 93 и 103 от 2009 г., бр.43, 59 и 101 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 9, ал. 2 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.

  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  Създава се § 50б със следния текст:
  „§ 50б. В Закона за достъп до обществена информация (Обн., ДВ. бр.55 от 7 юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 4 януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 април 2002г., изм. ДВ. бр.ЮЗ от 23 декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 март 2006г., изм. ДВ. бр.ЗО от 11 април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 юли 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 5 декември 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 декември 2015 г., изм. ДВ. бр.13 от 16 февруари 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 15б, ал. 3 след думата „ежегодно" се добавят думите „по предложение на председателя на Държавната агенция за електронно управление".
  2. В чл. 15г, ал. 1 думите „Администрацията на Министерския съвет" се заменят с думите „Държавната агенция за електронно управление".
  3. В чл. 16а, ал. 1 думите „Администрацията на Министерския съвет" се заменят с „Държавната агенция за електронно управление"
  4. В чл. 42, ал. 3 след думите 15в се поставя запетая и се добавят думите „ал. 3, 15г, ал. 2".
  5. В чл. 42, ал. 5 след думата „непредставянето" се добавят думите „от субектите по чл. 3, ал. 2".
  6. В чл. 43, ал. 1 се добавя второ изречение „Нарушенията по чл. 15г, ал. 2 се установяват от длъжностните лица, определени от председателя на Държавната агенция за електронно управление.".
  7. В чл. 43, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) т. 3 след думите чл. 42, ал. 3 се добавят думите „относно чл. 14,15, 15а, 15б, 15в, ал. 3 и чл. 31, ал. 3"
  б) В чл. 43, ал. 2 се създава нова точка 4. по чл. 42, ал. 3 относно чл. 15г, ал. 2 - от председателя на Държавната агенция за електронно управление или от овластен от него служител;
  в) Досегашната точка 4 става точка 5.".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 57:
  § 57. В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г., изм. бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24, 30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104 от 2008 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 97 от 2015 г. и бр. 13 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 15б, ал. 3 след думата „ежегодно“ се добавя „по предложение на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
  2. В чл. 15г, ал. 1 думите „Администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Държавната агенция „Електронно управление“.
  3. В чл. 16а, ал. 1 думите „Администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Държавната агенция „Електронно управление“.
  4. В чл. 42:
  а) в ал. 3 след думите „чл. 14, 15, 15а” се поставя запетая и се добавя „ал. 3, 15г, ал. 2“;
  б) в ал. 5 след думата „непредставянето" се добавя „от субектите по чл. 3, ал. 2“.
  5. В чл. 43:
  а) в ал. 1 се създава изречение второ: „Нарушенията по чл. 15г, ал. 2 се установяват от длъжностните лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“.“;
  б) в ал. 2:
  аа) в т. 3 след думите „чл. 42, ал. 3” се добавя „относно чл. 14, 15, 15а, 15б, 15в, ал. 3 и чл. 31, ал. 3“;
  бб) създава се нова т. 4:
  „4. по чл. 42, ал. 3 относно чл. 15г, ал. 2 - от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ или от оправомощени от него длъжностни лица”;
  вв) досегашната т. 4 става т. 5.

  Предложение от н.п. Павел Христов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов § 58:
  „§ 58. В Закона за електронната идентификация (Обн. ДВ. бр.38 от 2016г.) навсякъде думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „министерството“ се заменят съответно с „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, „Държавна агенция „Електронно управление“, „агенцията“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 58:
  § 58. В Закона за електронната идентификация (обн. ДВ. бр. 38 от 2016 г.) навсякъде думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министерството“ се заменят съответно с „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, „Държавна агенция „Електронно управление“ и „агенцията“.

  § 51. В шестмесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник” Министерският съвет и съответните министри и други административни органи извършват промени в подзаконовите нормативни актове, чиито разпоредби противоречат на този закон.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 51 да бъде отхвърлен, т.к. е отразен на систематичното му място като нов § 45.

  § 52. Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и дирекция „Електронно управление” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се преобразуват чрез сливане в Държавна агенция „Електронно управление” към Министерския съвет.
  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  § 52 се изменя така:
  „§ 52. (1) Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, се закрива. Функциите в областта на електронното управление, осъществявани от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", преминават към Държавна агенция „Електронно управление".
  (2) Функциите на дирекция „Електронно управление" на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията преминават в Държавна агенция „Електронно управление" към Министерския съвет."
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място като нов § 46.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 52 да бъде отхвърлен.

  § 53. Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” се поемат от Държавна агенция „Електронно управление”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 53 да бъде отхвърлен, т.к. е отразен на систематичното му място в нов § 46.

  § 54. (1) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, които обслужват функции в областта на електронното управление, преминават към Държавна агенция „Електронно управление“ съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с определените с Устройствения правилник на Държавна агенция „Електронно управление“ структура и числен състав.
  (2) Трудовите и служебните правоотношения със служителите на дирекция „Електронно управление” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията преминават към Държавна агенция „Електронно управление“ при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с определените с Устройствения правилник на Държавна агенция „Електронно управление“ структура и числен състав.
  (3) Трудовите и служебните правоотношения на работниците и служителите на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” и на дирекция „Електронно управление” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията извън случаите по ал. 1 се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда и чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.
  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  В § 54, ал.1 думите „функции в областта на електронното управление" се заменят с „функции по § 52, ал. 1."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 54 да бъде отхвърлен, т.к. е отразен на систематичното му място в нов § 46.

  § 55. Министерският съвет приема устройствен правилник на Държавна агенция „Електронно управление“ и на ДП „ЕСО” в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 55 да бъде отхвърлен, т.к. е отразен на систематичното му място в нов § 46.

  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  Създава се § 55а със следния текст:
  „§ 55а. В едномесечен срок от влизането в сила на устройствения правилник на Държавна агенция „Електронно управление" председателят на агенцията утвърждава длъжностно разписание на агенцията и урежда правоотношенията със служителите по § 54. ал. 1 и 2."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  Създава се § 55б със следния текст:
  „§ 55б. До приемане на устройствения правилник на Държавна агенция „Електронно управление" служителите на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" и дирекция „Електронно управление" на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпълняват служебните си задължения съгласно устройствените правилници на ведомствата."
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 56. (1) Бюджетът на Държавна агенция „Електронно управление“ за 2016 г. се определя на базата на двустранен протокол за прехвърляне на бюджетни кредити между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Министерския съвет.
  (2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по съответните бюджети.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 56 да бъде отхвърлен.

  § 57. Министерският съвет по предложение на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ привежда подзаконовите нормативни актове в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 57 да бъде отхвърлен, т.к. е отразен на систематичното му място в нов § 45.

  § 58. Министерският съвет приема наредбата по чл. 7г, ал. 6 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон по предложение на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 58 да бъде отхвърлен, т.к. е отразен на систематичното му място като нов § 44.

  § 59. В срок 2 години от влизането в сила на този закон при липса на технологична възможност за автоматично подаване по реда на чл. 4 данните се изискват, съответно изпращат, като електронен документ във формат с неструктурирано съдържание или се предоставят на хартиен носител.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59.

  § 60. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60:
  § 60. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на разпоредбите на:
  1. параграф 15, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
  2. параграф 18, т. 2 и 3, който влиза в сила от 1 юни 2017 г.

  § 61. Промените в чл. 30, ал. 2 и 3 влизат в сила 3 години след влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 61 да бъде отхвърлен, т.к. е отразен на систематичното му място в § 60, т. 2.

  Предложение от Антони Тренчев и група народни представители
  „§ 62. Параграф 13б влиза в сила от 1 януари 2018 г.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 60, т. 1.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ  НАСТИМИР АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума