Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
26/10/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 654-01-112, внесен от народните представители Иван Вълков и Станислав Иванов на 07 октомври 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 654-01-112, внесен от народните представители Иван Вълков и Станислав Иванов на 07 октомври 2016 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 26 октомври 2016 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 654-01-112, внесен от народните представители Иван Вълков и Станислав Иванов на 07 октомври 2016 г.
  На заседанието присъстваха г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-н Красимир Калайджиев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, както и представители на браншовите организации.
  Законопроектът бе представен от г-н Иван Вълков. Той подчерта, че основната цел на законопроекта е намаляване на случаите на нерегламентирана дейност на водачи на моторни превозни средства, които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от закон и от подзаконови нормативни актове. Според вносителите извършването на такъв тип дейност разкрива значително по-висока степен на обществена опасност, предвид отговорността на водачите, както за личната им безопасност, така и за живота, здравето и имуществото на гражданите.
  От вносителите бе заявено, че неограниченото нарастване на предлагането на този вид нерегламентирана услуга би могло да доведе до изкуствено създадена криза на пазара.
  Друго изменение, предвидено със законопроекта, е даването на правомощия на съответните общински съвети да определят размера на глобите за превоз на пътници, които пътуват без билет или друг превозен документ в населените места.
  В хода на дебатите по законопроекта бяха изказани мнения за подобряване на определени текстове от него.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 654-01-112, внесен от народните представители Иван Вълков и Станислав Иванов на 07 октомври 2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  НАСТИМИР АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума