Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
17/11/2016 второ гласуване

  Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 653-19-3/09. 03. 2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-162, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 08. 10. 2015 г. и законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-161, внесен от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев на 08. 10. 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  Д О К Л А Д

  Относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 653-19-3/09. 03. 2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-162, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 08. 10. 2015 г. и законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-161, внесен от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев на 08. 10. 2015 г.
  Проект!
  Второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение на
  Закона за движението по пътищата

  (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50 и 81 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от Иван Вълков и група народни представители
  Създава се нов §1:
  „§ 1. В чл. 5, ал. 2 се създава т.4:
  „4. да не извършва маневри, изразяващи се в рязка промяна посоката на движение и последователно внезапно преминаване в лентите за движение.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.  Предложение от н.п. Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС
  Създава се нов §1:
  §1. В чл. 5, ал. 3, т. 1 думите „алкохол, наркотици или други упойващи вещества“ се заменят с „алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 4:
  „4. да не извършва маневри, изразяващи се в последователно внезапно преминаване в лентите за движение.“
  2. В ал. 3, т. 1 думите „алкохол, наркотици или други упойващи вещества“ се заменят с „алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози“.

  Предложение от Петър Славов и група народни представители
  Създава се нов § 1:
  §1. „В чл. 9, ал. 1 накрая се добавя ново изречение със следния текст:
  „Когато с пътен знак се изисква поставяне на вериги за сняг, водачите на леки автомобили и автомобили с категория N1 с гуми за зимни условия, по своя преценка определят момента, в който, съобразно пътните условия, до ги поставят."
  Предложението бе оттеглено.

  Предложение от Настимир Ананиев и група народни представители
  Създава се нов § 1:
  §1. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал. 2 със следния текст:
  „(2) На новите водачи се забранява да се движат по автомагистрала със скорост, по-висока от 120 km/h."
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3."
  Предложението бе оттеглено.

  Предложение от Иван Вълков и група народни представители
  Създава се нов §2:
  „§2. В чл. 25, ал. 1 след думите „като например“ се добавя „да заобиколи пътно превозно средство“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 25, ал. 1 след думите „като например“ се добавя „да заобиколи пътно превозно средство“ и се поставя запетая.

  § 1. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) При извършване на маневра заобикаляне, водачът е длъжен да осигури достатъчно странично разстояние между своето и заобикаляното пътно превозно средство.
  (3) На водача на моторно превозно средство се забранява безпричинно да извършва маневри, изразяващи се в рязка промяна посоката на движение и последователно внезапно преминаване в лентите за движение.“.

  Предложение от Иван Вълков и група народни представители
  §1, относно чл. 26 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен.

  § 2. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. т. 3 се изменя така:
  „3. да се движи или спира в лентата за принудително спиране без да има повреда или неизправност на пътното превозно средство“.
  2. създава се точка 4 със следното съдържание:
  „4. да се движи в платното за насрещно движение.“

  Предложение от н. п. Велизар Енчев
  В § 2, в чл. 58 т. 3 да се измени така:
  „3. да се движи или спира в лентата за принудително спиране, освен при повреда на пътното превозно средство, както и при здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство."
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Иван Вълков и група народни представители
  В §2, т. 1 да отпадне.
  Предложението бе оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. да се движи или спира в лентата за принудително спиране, освен при повреда на пътното превозно средство, както и при здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство;".
  2. Създава се т. 4:
  „4. да се движи в платното за насрещно движение.“

  § 3. В чл. 58а се създава точка 3 със следното съдържание:
  „3. да се движи в платното за насрещно движение.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В чл. 58а се създава т. 3:
  „3. да се движи в платното за насрещно движение.“

  § 4. В чл. 63 се създава т. 3:
  „3. да включи къси светлини.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.

  Предложение от Настимир Ананиев и група народни представители
  Създава се нов § 4а със следния текст:
  „§ 4а. Във втора глава, раздел деветнадесети се създава нов чл. 92а със следния текст:
  „Чл. 92а. (1) Новите водачи са длъжни при управление на моторно превозно средство да поставят на видно място на предното и задното стъкло знак, че то се управлява от нов водач. Формата и размерите на знака се одобряват със заповед на министъра на вътрешните работи, съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  (2) При движение между 0:00 и 6:00 часа новите водачи са длъжни да управляват моторни превозни средства в присъствието на придружител, който има правоспособност за управление на моторно превозно средство от съответната категория и минимум 3 години стаж като водач."
  Предложението бе оттеглено.

  § 5. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 6:
  „6. знак за първоначален технически преглед или удостоверение за периодичен преглед за техническа изправност.“
  2. В ал. 4 т. 1 се изменя така:
  „1. табелите с регистрационния номер чисти и да не допуска поставянето върху тях на никакви предмети, материали и вещества;“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.

  Предложение от н.п. Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС
  Създава се § 5а:
  § 5а. В чл. 102 думите „алкохол, наркотици или други упойващи вещества“ се заменят с „алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 7:
  § 7. В чл. 102 думите „алкохол, наркотици или други упойващи вещества“ се заменят с „алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози“.

  Предложение от народните представители Станислав Иванов и Клавдия Ганчева
  Създава се § 5а:
  „§ 5а. Член 104а се изменя така:
  „Чл. 104а. На водача на моторно превозно средство е забранено:
  1. да използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен чрез устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му;
  2. да oрганизира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата отворени за обществено ползване.“
  Предложението бе оттеглено.

  Предложение от н.п. Станислав Иванов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС
  Създава се § 5а:
  § 5а. Създава се чл. 104б:
  „Чл. 104б. На водача на моторно превозно средство е забранено да:
  1. oрганизира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата отворени за обществено ползване;
  2. използва пътищата отворени за обществено ползване за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. Създава се чл. 104б:
  „Чл. 104б. На водача на моторно превозно средство е забранено да:
  1. oрганизира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата отворени за обществено ползване;
  2. използва пътищата отворени за обществено ползване за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.“

  § 6. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „челното” се поставя запетая и думата „стъкло” се заменя със „задното”.
  2. В ал. 2 след думата „задните” се добавя „странични”.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Намаляване прозрачността на стъклата по ал. 2 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.”

  Предложение от Петър Славов и група народни представители
  В §6, т. 1 преди думата „стъкло" се добавя думата „задното", като останалият текст до края на изречението се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 9.

  § 7. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) През тъмната част на денонощието водачите по ал. 1 носят светлоотразителни жилетки.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 10:
  § 10. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) През тъмната част на денонощието водачите на пътни превозни средства с животинска тяга носят светлоотразителни жилетки.”

  Предложение от н.п. Цветомир Михов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС
  Създават се нови §10, §11 и §12:
  „§ 10. В чл. 123, aл. 1, т. 3. б. „б" след думите „свързани с него, те“ се добавя “преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и“, а думите „и съвместно уведомяват службата за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието“ се заличават.
  § 11. В чл. 124 т. 2 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „ако при произшествието има пострадали хора“.
  § 12. В чл. 125 се правят следните изменения:
  1. Точка 4 се отменя.
  2. В т. 7 думите „а едно от моторните превозни средства не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му при произшествието щети“ се заличават.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС
  Създава се нов § 13:
  § 13. В чл. 125, т. 5 думите „алкохол, на друго упойващо вещество“ се заменят с „алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създадат нови § 11, § 12 и § 13:
  § 11. В чл. 123, aл. 1, т. 3, буква „б" след думите „свързани с него, те“ се добавя “преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и“, а думите „и съвместно уведомяват службата за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието“ се заличават.
  § 12. В чл. 124, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „ако при произшествието има пострадали хора“.
  § 13. В чл. 125 се правят следните изменения:
  1. Точка 4 се отменя.
  2. В т. 5 думите „алкохол, на друго упойващо вещество“ се заменят с „алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози“.
  3. В т. 7 думите „а едно от моторните превозни средства не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му при произшествието щети“ се заличават.

  § 8. В чл. 132 се създава т. 6:
  „6. да бъде внимателен и предпазлив за осигуряване на безопасен превоз на пътниците.”.

  Предложение от Димитър Байрактаров и група народни представители
  В § 8 в чл. 132 точка 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Иван Вълков и група народни представители
  §8 се изменя така:
  „§8. В чл. 132, т. 2 се изменя така:
  „2. преди потегляне и по време на движение да осигури всички условия за безопасното им превозване;“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 14:
  § 14. В чл. 132 т. 2 се изменя така:
  „2. преди потегляне и по време на движение да осигури всички условия за безопасното им превозване;“.

  § 9. Създава се чл. 132а:
  „132а. На водача на моторно превозно средство е забранено да потегля преди да се убеди, че са взети всички мерки съгласно раздел ХХV на глава Втора.“
  Предложение от н.п. Настимир Ананиев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС
  § 9 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да бъде отхвърлен.

  Предложение от народните представители Теодора Георгиева и Иван Вълков
  Създава се § 9а със следното съдържание:
  § 9а. В чл. 137д, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Всички пътници под 12 г. и с ръст под 150 см. седящи в моторни превозни средства М2 и М3, когато са в движение, използват системи за обезопасяване съгласно чл. 137б. Системите за обезопасяване на деца се одобряват в съответствие с чл. 137г.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 15:
  § 15. В чл. 137д ал. 1 се изменя така:
  „(1) Всички седящи пътници в моторните превозни средства от категории М2 и М3, когато са в движение, използват системите за обезопасяване, с които моторните превозни средства са оборудвани. Системите за обезопасяване на деца под 12 години и с ръст под 150 см се одобряват в съответствие чл. 137г, ал. 1.”

  § 10. В чл. 139, ал. 1 се създава т. 4:
  „4. с гуми, предназначени за зимни условия през периода от 1 ноември до 1 април”.
  Предложение от Петър Славов и група народни представители
  §10 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Настимир Ананиев и група народни представители
  § 10 се изменя така:
  „§ 10. В чл. 139 се правят следните изменения:
  1.В ал. 1 ce създава т.4:
  „4. с гуми, предназначени за зимни условия през периода от 1 декември до 1 март, съответно - в определения по реда на ал. 6 период";
  2. Създава се нова ал. 5 със следния текст:
  „(5) Началото и краят на периода по ал. 1, т. 4 може да бъде променени от министъра на вътрешните работи със заповед, която се обнародва в „Държавен вестник" най-малко 10 дена преди датата на промяната и се публикува на интернет страницата на министерството на вътрешните работи, когато метеорологичните условия налагат използване на гуми за зимни условия или когато необходимостта от такива е отпаднала. Заповедта се обявява на видно място и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Иван Вълков и група народни представители
  §10 се изменя така:
  „§10. В чл. 139, ал. 1 се създава т. 4:
  „4. с гуми, с дълбочина на протектора ≥ 4 мм. При сняг или лед на пътя със зимни гуми или летни гуми с вериги.“
  Предложението бе оттеглено.

  Предложение от Димитър Байрактаров и група народни представители
  В § 10 в чл. 139, ал. 1 точка 4 се изменя така:
  „т. 4. дълбочината на протекторния рисунък на гумите на автомобилите през периода от 1 декември до 31 март е не по-малка от 4 мм."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС
  §10 се изменя така:
  §10. В чл. 139, ал. 1 се създава т. 4:
  „4. при сняг или лед на пътя с гуми, предназначени за зимни условия или с гуми с вериги.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 16:
  § 16. В чл. 139, ал. 1 се създава т. 4:
  „4. при сняг или лед на пътя с гуми, предназначени за зимни условия или с гуми с вериги.“

  § 11. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6, 7 и 8 думите „Снемането от отчет” се заменят с „Прекратяване на регистрацията”.
  2. Създава се нова ал. 9:
  „(9) Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система при уведомление от компетентен орган на друга държава за регистрация на пътни превозни средства, унищожаване или отнемане в полза на държавата, както и в случаите на уведомяване от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3, определени от кметовете на общините и при установяване, че пътното превозно средство е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер.”
  3. Създават се алинеи 10 и 11:
  “(10) Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство, чрез отнемане административното разрешение да участва в пътното движение, се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система в случаите, предвидени в глава шеста „Принудителни административни мерки” на този закон. В този случай табелите с регистрационен номер и част 2 на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство се отнемат със съставянето на акта за установяване на административното нарушение.
  (11) Възстановяването на служебно прекратена регистрация на пътно превозно средство по реда на ал. 10 се извършва по ред, определен в наредбата по чл. 140, ал. 2.”
  4. Досегашната ал. 9 става ал. 12.

  Предложение от Петър Славов и група народни представители
  В §11 относно чл. 143 се правят следните изменение и допълнения:
  1. В т. 3 в нова ал. 10 текстът „10 и 11" се заменя с „11 и 12", а думите „табелите с регистрационен номер" се заменят с „предната табела с регистрационния номер".
  2. В т. 4 числото „12" се заменя с „13".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Mартин Димитров и група народни представители
  В §11, в чл. 143, ал. 10 след думите „се прекратява регистрацията на пътни превозни средства" се поставя запетая и се добавя текста:
  „освен на тези за сезонно ползване, когато бъде сключена нова застраховка „Гражданска отговорност" до 1 май на следващата година"
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Иван Вълков и Петър Петров по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС
  В § 11 се създава нова т. 1:
  1. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя: “с изключение на изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата, предоставено за нуждите на бюджетна организация, регистрацията на което се извършва след поставяне на нов идентификационен номер, по ред определен в наредба на министъра на вътрешните работи“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 17:
  § 17. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя “с изключение на изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата, предоставено за нуждите на бюджетна организация, регистрацията на което се извършва след поставяне на нов идентификационен номер по ред, определен с наредба на министъра на вътрешните работи“.
  2. В ал. 6, 7 и 8 думите „Снемането от отчет” се заменят с „Прекратяване на регистрацията”.
  3. Създава се нова ал. 9:
  „(9) Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система при уведомление от компетентен орган на друга държава за регистрация на пътни превозни средства, при унищожаване или отнемане в полза на държавата, при уведомяване от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3, както и при установяване, че пътното превозно средство е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер.”
  4. Създават се ал. 11 и 12:
  “(11) Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система в случаите предвидени в глава шеста. В този случай табелите с регистрационен номер и част 2 на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство се отнемат със съставянето на акта за установяване на административното нарушение.
  (12) Възстановяването на служебно прекратена регистрация на пътно превозно средство по реда на ал. 11 се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 140, ал. 2.”
  4. Досегашната ал. 9 става ал. 13.

  Предложение от Настимир Ананиев и група народни представители
  Създава се § 11а със следния текст:
  „§11 а. В чл. 150а се създава нова ал. 3 със следния тест:
  „(3) Новите водачи нямат право да управляват моторни превозни средства с максимална мощност повече от 75 kW."
  Предложението бе оттеглено.

  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  „§ 11а. Създава се Чл. 150б:
  „Чл. 150б. (1) Лицата/придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство, с изключение на мотоциклети и мотопеди, са длъжни през първите шест месеца от получаване на свидетелството за управление да управляват моторно превозно средство само с придружител.
  (2) Придружителят на новия водач следва да притежава правоспособност за управление на моторно превозно средство с категория равна или по-висока от тази на новия водач, като същата следва да е придобита преди повече от пет години.
  (3) След изтичане на срока по ал. 1 се забранява на водачите да управляват моторно превозно средство без придружител в часовия диапазон от 22.00 до 06.00 ч. за срок от дванадесет месеца от датата на получаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство.
  (4) След изтичане на срока по ал. 1 се забранява на водачите да управляват моторно превозно средство с обем на двигателя над 1600 cm3 без придружител за срок от дванадесет месеца от датата на получаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство."
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 12. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 последното изречение „Времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство, не се зачита за стаж.“ се заличава.
  2. В ал. 6 последното изречение „Времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство, не се зачита за стаж.“ се заличава.
  3. В ал. 7 последното изречение „Времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство, не се зачита за стаж.“ се заличава.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 18:
  § 18. В чл. 154, ал. 2, 6 и 7 изречение второ се заличава.

  § 13. Създава се чл. 154а:
  „ Чл. 154а. Стажът започва да тече от датата на връчване на свидетелство за управление на МПС от съответната категория, която е необходима за придобиване на по-висока категория. Времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство, не се зачита за стаж.“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 19:
  § 19. Създава се чл. 154а:
  „Чл. 154а. Стажът като водачи се зачита от датата на връчване на свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория, която е необходима за придобиване на по-висока категория. Времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство, не се зачита за стаж.“

  § 14. В чл. 157, ал. 1 се създава изречение второ: „Новият водач за първите 24 месеца получава 2/3 от максималния брой контролни точки.“

  Предложение от Настимир Ананиев и група народни представители
  § 14 се изменя така:
  „§ 14. В чл. 157в ал.1 се създава второ изречение: „Новият водач получава 2/3 от максималния брой контролни точки."
  Предложението бе оттеглено.

  Предложение от н.п. Георги Свиленски по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС
  § 14 се изменя така:
  § 14. В чл. 157, ал. 1 се създава изречение второ: “Новият водач получава 2/3 от максималния брой контролни точки, а оставащите 1/3 контролни точки получава след придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 20:
  § 20. В чл. 157, ал. 1 се създава изречение второ: “Новият водач получава 2/3 от максималния брой контролни точки, а оставащите 1/3 контролни точки получава след придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство.“

  § 15. В чл. 162, ал. 2 думите „влизането им в страната“ се заменят с „издаване на документ за пребиваване”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 21.

  § 16. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 14:
  “14. изпълняват наказателните постановления или решенията на съда, с които е постановено временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност”.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 2 след думите „документите по т. 1“ се поставя запетая и се добавят думите „както и да отнемат табелите с регистрационен номер“;
  б) точка 8 се отменя;
  в) създават се точки 9 и 10:
  „9. не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества;
  10. прекратяват служебно регистрацията на регистрирано пътно превозно средство чрез отнемане на административното разрешение да участва в пътното движение за определен период.”
  Предложение от Иван Вълков и група народни представители
  В §16, в т. 2 буква „б“ да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Димитър Байрактаров и група народни представители
  В § 16 в чл. 165, ал. 2 буква „б" да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Петър Славов и група народни представители
  В §16, т. 2 думата „табелите" се заменя с „предната табела".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Настимир Ананиев и група народни представители
  В § 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 се създава нова буква „б" със следния текст:
  „б) т. 3 се изменя така:
  „3. не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който е под въздействието на алкохол или на друго упойващо вещество, не притежава правоспособност да управлява моторно превозно средство от съответната категория или на когото е забранено да управлява моторното превозно средство;"
  2. В т. 2, букви „б" и „в" стават съответно букви „в" и „г".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 16, т. 2 се правят следните изменения:
  1. в нова буква „б“, относно т. 3 думите „алкохол или на друго упойващо вещество“ се заменят с „алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози“.
  2. в буква „в“, относно т. 9 думите „алкохол или упойващи вещества“ се заменят с „алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 22:
  § 22. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 14:
  “14. изпълняват наказателните постановления или решенията на съда, с които е постановено временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.”
  2. В ал. 2:
  а) в т. 2 след думите „документите по т. 1“ се поставя запетая и се добавя „както и да отнемат табелите с регистрационен номер“;
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, не притежава правоспособност да управлява моторно превозно средство от съответната категория или на когото е забранено да управлява моторното превозно средство;"
  в) създават се т. 9 и 10:
  „9. не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози;
  10. прекратяват служебно регистрацията на регистрирано пътно превозно средство.”

  § 17. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1:
  а) в буква „б“ думите „6 месеца“ се заменят с „18 месеца“;
  б) буква „д“ се изменя така:
  „д) който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане - до заплащане на дължимата глоба.“
  2. В т. 2:
  а) букви “з” и “и” се отменят;
  б) създават се букви „к“ и „л“:
  „к) на собственик, който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане - за срок от един месец“.
  л) на собственик, който при управление на моторно превозно средство превиши максимално разрешената скорост в населено място над 50 km/h - за срок от един месец.“.
  3. Създава се т. 2а:
  “2а. временно отнемане на административното разрешение да участва в пътното движение:
  а) на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда или друго упойващо вещество, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване - за срок от шест месеца до една година;
  б) на собственик, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда или друго упойващо вещество - за срок от шест месеца до една година.”.

  Предложение от Петър Славов и група народни представители
  В §17, относно чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 се създава нова б."в" както следва:
  „в) в ал. 1, т. 1 се създава б. „ж":
  "ж) който в населено място превиши максимално разрешената скорост с 40 или повече км/ч, а извън населено място - с 50 или повече км/ч., до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 3 месеца."
  2. В т. 2 се правят следните допълнения:
  а) в б."к" след думите „собственик" се поставя запетая и се добавя: „лизингополучател-физическо лице или на юридическо лице-собственик или лизингополучател, когато превозното средство е управлявано от управителя или член на управителен/контролен орган, търговски пълномощник, съдружник, едноличен собственик или прокурист и."
  б )в б."л" след думите „собственик" се поставя запетая и се добавя текста „лизингополучател-физическо лице или на юридическо лице-собственик или лизингополучател, когато превозното средство е управлявано от управителя или член на управителен/контролен орган, търговски пълномощник, съдружник, едноличен собственик или прокурист и."
  3. В т. 3, относно т. 2а, се правят следните допълнения:
  а) в б. „а" след думите „собственик" се поставя запетая и се добавя текста: „лизингополучател-физическо лице или на юридическо лице-собственик или лизингополучател, когото превозното средство е управлявано от управителя или член на управителен/контролен орган, търговски пълномощник, съдружник, едноличен собственик или прокурист и."
  б) в б. „б" след думите „собственик" се поставя запетая и се добавя текста: „лизингополучател-физическо лице или на юридическо лице-собственик или лизингополучател, когато превозното средство е предоставено от управителя или член на управителен/контролен орган, търговски пълномощник, съдружник, едноличен собственик или прокурист и".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Иван Вълков и група народни представители
  В §17, в т. 2, буква „б“ в б. „к“ думите „за срок от един месец“ се заменят с „до заплащане на дължимата глоба“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Станислав Иванов и Клавдия Ганчева
  В § 17, относно чл. 171, се правят следните допълнения:
  1. в т. 1 се създава буква „ж“:
  „ж) който управлява моторно превозно средство в нарушение на разпоредбата на чл. 104а, т.2 - до заплащане на дължимата глоба.“
  2. в т. 2 се създава буква „м“:
  „м) на собственик, който допуска, организира или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице за участие в нерегламентирани състезания по пътищата отворени за обществено ползване.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, а по т. 1 се оттегли.

  Предложение от н.п. Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В §17, т. 3 буква „б“ да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В §17, в чл. 171 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 буква „а“се изменя така:
  „а) в буква „б“ думите „друго упойващо вещество“ се заменят с „наркотични вещества или техни аналози“, а думите „6 месеца“ се заменят с „18 месеца“;“
  2. В т. 2:
  2.1. буква „а“ се изменя така:
  „а) буква “з” се отменя;“
  2.2. създава се нова буква „б“:
  „б) в буква „и“ думите „или друго упойващо вещество“ се заменят с „наркотични вещества или техни аналози“.“
  2.3. досегашната б. „б“ става б.“в“.
  3. в т. 3 думите „друго упойващо вещество“ се заменят с „и/или наркотични вещества или техни аналози“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 23:
  § 23. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1:
  а) в буква „б“ думите „друго упойващо вещество“ се заменят с „наркотични вещества или техни аналози“, а думите „6 месеца“ се заменят с „18 месеца“;
  б) буква „д“ се изменя така:
  „д) който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане - до заплащане на дължимата глоба;“
  2. В т. 2:
  а) буква “з” се отменя;
  б) в буква „и“ думите „или друго упойващо вещество“ се заменят с „наркотични вещества или техни аналози“;
  в) създават се букви „к“, „л“ и „м“:
  „к) на собственик, който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане - до заплащане на дължимата глоба;“
  л) на собственик, който при управление на моторно превозно средство превиши максимално разрешената скорост в населено място над 50 km/h - за срок от един месец;“
  м) на собственик, който допуска, организира или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице за участие в нерегламентирани състезания по пътищата отворени за обществено ползване или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари – за срок три месеца.“
  3. Създава се т. 2а:
  “2а. прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване - за срок от 6 месеца до една година.“

  § 18. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в основния текст след “чл. 171, т. 1, 2,” се добавя “2а” и се поставя запетая.
  2. В т. 3 на ал. 2 след думите “чл. 166, ал. 2, т. 1” се поставя запетая и се добавя “както и отнемане на табели с регистрационен номер по чл. 165, ал. 2, т. 2“.
  3. В ал. 3 думите „буква „б“ се заменят с „букви „б“ и „е“.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) В случаите по чл. 171, т. 2, букви „в“, „к“ и „л“, т. 2а, букви “а” и “б” свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, а в случаите на чл. 171, т. 2а, букви „а“ и „б“ и табели с регистрационен номер, се изземват със съставянето на акта за установяване на административното нарушение на лицето, управлявало моторното превозно средство. Свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, в случаите по чл. 171, т. 2, букви „в“, „к“ и „л“ се връща на собственика на превозното средство по ред, определен от министъра на вътрешните работи.“.
  5. Създават се ал. 7:
  „(7) При отнемане на табели с регистрационен номер в случаите по чл. 171, т. 2а, букви „а“ и „б“, при отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство в случаите по чл. 171, т. 1, букви “б” и “е” моторното превозно средство може да бъде транспортирано от правоспособен водач до място за съхранение или до най-близкото населено място в срок до 12 часа от установяване на нарушението.”

  Предложение от Петър Славов и група народни представители
  В §18, относно чл. 172, се правят следните изменения:
  1. В т. 4, нова ал. 4, думате „табели" се заменя с „предната табела".
  2. В т. 5, нова ал. 7, думате „табели" се заменя с „предната табела"
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 24:
  § 24. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “чл. 171, т. 1, 2” се заменят с “чл. 171, т. 1, 2, 2а” и се поставя запетая.
  2. В ал. 2, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя “както и отнемане на табели с регистрационен номер по чл. 165, ал. 2, т. 2“.
  3. В ал. 3 думите „буква „б“ се заменят с „букви „б“ и „е“.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) В случаите по чл. 171, т. 2, букви „в“, „и“, „к“, „л“, „м“ и т. 2а свидетелството за регистрация на моторното превозно средство се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение на лицето, управлявало моторното превозно средство, а в случаите на чл. 171, т. 2а се изземват и табелите с регистрационен номер. Редът за връщане свидетелството за регистрация на моторното превозно средство на собственика на превозното средство, в случаите по чл. 171, т. 2, букви „в“, „и“, „к“, „л“ и „м“, се определя с наредбата по чл. 140, ал. 2.
  5. Създава се ал. 7:
  „(7) При отнемане на табелите с регистрационен номер в случаите по чл. 171, т. 2а, както и при отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство в случаите по чл. 171, т. 1, букви “б” и “е” моторното превозно средство може да бъде транспортирано от правоспособен водач до място за съхранение или до най-близкото населено място в срок до 12 часа от установяване на нарушението.”

  § 19. Член 174 се изменя така:
  “Чл. 174. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух:
  1. над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително - за срок от 6 месеца и глоба от 500 лв.;
  2. над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително - за срок от 12 месеца и глоба от 1000 лв.
  (2) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, нов водач и водач, извършващ обществен превоз на пътници и товари, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух:
  1. над 0,2 на хиляда до 0,7 на хиляда включително - за срок от 6 месеца и глоба от 500 лв.;
  2. над 0,7 на хиляда до 1,2 на хиляда включително - за срок от 12 месеца и глоба от 1000 лв.
  (3) Когато нарушението по ал. 1 и/или ал. 2 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв.
  (4) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 2 години и глоба 2000 лв.
  (5) В случаите, когато водачът превозва пътници, освен лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срока, предвиден по съответната алинея, за нарушението се налага глоба в следните размери:
  1. по ал. 1 - от 1000 до 2000 лв.;
  2. по ал. 2 - от 2000 до 4000 лв.;
  3. по ал. 3 и ал. 4 - от 4000 лв.
  (6) Редът, по който се установява употребата на алкохол или друго упойващо вещество, се определя от министъра на здравеопазването, от министъра на вътрешните работи и от министъра на правосъдието.”

  Предложение от Димитър Байрактаров и група народни представители
  В § 19 в чл. 174, ал. 2 в точка 1 числото 0,2 се заменя с числото 0,5.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС
  В § 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 да отпадне.
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 2 и в нея думите „ал. 2“ се заличават.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 3 и в нея думите „или на други упойващи вещества“ се заменят с „вещества или техни аналози“, а след думите „кръвта му“ се добавя „и/или наркотични вещества или техни аналози“;
  4. Ал. 5 да отпадне.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 4 и в нея думите „или на други упойващи вещества“ се заменят с „вещества или техни аналози“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 25:
  § 25. Член 174 се изменя така:
  “Чл. 174. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух:
  1. над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително - за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.;
  2. над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително - за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв.
  (3) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 2 години и глоба 2000 лв.
  (4) Редът, по който се установява употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, се определя с наредба на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието.”

  § 20. В чл. 175 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите “което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или” се заменят с “на което”.
  2. Създават се алинеи 3 и 4:
  “(3) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер.
  (4) За повторно нарушение по ал. 3 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 1 година до 2 години и глоба от 600 до 1500 лв.”

  Предложение от Петър Славов и група народни представители
  В §20, т. 2 думате „табели" се заменят с „предна табела".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Настимир Ананиев и група народни представители
  § 20, т. 1 изменя така:
  „1.Вал. 1:
  а) В ал. 1, т. 1 думите "което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или" се заменят с "на което".
  б) Създава се т. 6:
  „6. управлява моторно превозно средство, което има правоспособност да управлява, във време или при условия, когато това му е забранено със закон".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  В § 20. т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. създава се уводно изречение „В ал. 1:".
  2. при съответната редакционна промяна в началото му, досегашният текст на т. 1 става б. „а" на т. 1.
  3. създава се б. „б":
  ,,б) създава се т. 7:
  „т. 7. управлява моторно превозно средство в нарушение на чл. 150б, ал. 1, ал. 3 или ал. 4."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 26:
  § 26. В чл. 175 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите “което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или” се заменят с “на което”.
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  “(3) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано , но е без табели с регистрационен номер.
  (4) За повторно нарушение по ал. 3 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от една до две години и глоба от 600 до 1500 лв.”

  Предложение от народните представители Станислав Иванов и Клавдия Ганчева
  Създава се § 20а:
  „§ 20а. Създава се чл. 175а:
  „Чл. 175а. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 1000 до 3000 лв. водач, който oрганизира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата отворени за обществено ползване.
  (2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 3 години и глоба от 3000 до 5 000 лв.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Цветомир Михов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС
  В нов § 27:
  1. В ал.1 текстът да стане ”за срок 12 месеца и с глоба 3000 лева”.
  2. В ал.2 да стане „за срок от 3 години и глоба 5 000 лева”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 27:
  § 27. Създава се чл. 175а:
  „Чл. 175а. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. водач, който oрганизира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата отворени за обществено ползване или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.
  (2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 3 години и глоба 5 000 лв.“

  § 21. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  “(4) В случаите, когато водачът превозва пътници, за нарушението по ал. 1, т. 1 и т. 2 се налага глоба от 600 до 1200 лв.;
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Предложение от Настимир Ананиев и група народни представители
  § 21 се изменя така:
  „§21.Чл. 177 се изменя така:
  „Чл. 177. (1) Наказва се с глоба от 1000 до 1500 лв.:
  1. който управлява моторно превозно средство, след като е
  лишен от това право по съдебен или административен ред;
  2. който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление или то е отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4;
  3. собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол или друго упойващо вещество;
  4. който управлява моторно превозно средство, спряно от движение или състав от пътни превозни средства, в който е включено спряно от движение пътно превозно средство, без разрешение на службата за контрол на Министерството на вътрешните работи;
  5. който без съответното разрешение провежда курсове за подготовка или допълнително обучение на водачи;
  6. който постави пътни знаци или други средства за сигнализиране в нарушение на реда, определен с наредбата по чл. 3, ал. 3;
  7. който, без да има право на това, постави пътен знак, пътна маркировка или друго средство за организиране движението по пътищата.
  (2) Който управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос, които надвишават нормите, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, без да спазва установения за това ред, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.
  (3) Когато нарушението по ал. 1 или 2 е извършено повторно, наказанието е глоба от 3000 до 5000 лв."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 21 се изменя така:
  § 21. В чл. 177, ал. 1, т. 3 думите „или друго упойващо вещество“ се заменят с „и/или наркотични вещества или техни аналози“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 28:
  § 28. В чл. 177, ал. 1, т. 3 думите „или друго упойващо вещество“ се заменят с „и/или наркотични вещества или техни аналози“.


  Предложение от Настимир Ананиев и група народни представители
  Създава се § 21 а със следния текст:
  „§ 21а Създава се нов чл. 177а:
  Чл. 177а. (1) Наказва се с глоба от 100 до 300 лв.:
  1. който постави плакати, агитационни материали, светещи тела, както и други средства за привличане на вниманието, които наподобяват пътни знаци или други средства за регулиране на движението, намаляват видимостта или ефективността на пътните знаци и другите средства за регулиране на движението или заслепяват участниците в движението;
  2. длъжностно лице, което е предупредено и не предприеме незабавно мерки за обезопасяване и отстраняване на препятствие от пътя, застрашаващо движението;
  3. който с превозно средство прегради път с цел да попречи на нормалното движение по него или на манифестация, процесия, състезание и други подобни.
  (2) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв. който премахне, премести и повреди или унищожи поставен на пътя пътен знак, без да е създадена опасност за живота или имуществото на трети лица. За повторно извършено нарушение наказанието е глоба от 300 до 1500 лв."
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 22. В чл. 178, ал. 1, т. 6 думите „чл. 157, ал. 3” се заменят с „чл. 152, ал. 3”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 29.

  § 23. Създава се нов чл. 178ж със следното съдържание:
  „Чл. 178ж. Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца и глоба в размер на 3 000 лв. водач, който се движи в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път.“

  Предложение от Иван Вълков и група народни представители
  В §23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „6 месеца“ се заменят с „3 месеца“, а числото „3000“ с „1000“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба в размер на 3000 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от Димитър Байрактаров и група народни представители
  1. В § 23 предложеният текст в чл. 178ж става ал. 1, като числото 3000 в нея се заменя с числото 1000.
  2. Създава се нова ал. 2 със следния текст:
  „(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от една до две години и глоба в размер на 2000 лв."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Петър Кадиев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС
  В § 23 в нов чл. 178ж се създава ал. 2:
  „(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца и глоба от 4000 лв.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 30:
  § 30. Създава се чл. 178ж:
  „Чл. 178ж. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца и глоба 1 000 лв. водач, който се движи в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца и глоба от 4000 лв.“

  § 24. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „от 50 до 150 лв.“ се заменят с думите „от 150 лв.“.
  2. В ал. 2 думите „от 100 до 200 лв.“ се заменят с думите „от 200 лв.“.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В случаите, когато водачът превозва пътници, в случаите по ал. 2 се налага глоба от 300 лв.;
  4. Досегашните ал. 3, 4 и 5, стават съответно ал. 4, 5 и 6.

  Предложение от н.п. Настимир Ананиев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 24 т. 3 и 4 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 31:
  § 31. В чл. 179 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „от 50 до 150 лв.“ се заменят с „в размер 150 лв.“.
  2. В ал. 2 думите „от 100 до 200 лв.“ се заменят с „в размер 200 лв.“.

  Предложение от Настимир Ананиев и група народни представители
  Създават се нови §§ 24а и 24б със следния текст:
  „§ 24а. В чл. 180, ал. 1 се създава нова т. 4:
  „4. нов водач, който управлява моторно превозно средство през нощта без придружител, който отговаря на условията по чл. 92а, ал. 2".
  § 24б. В чл. 181 се създава нова т. 8:
  "8. нов водач, който управлява моторно превозно средство, без да е поставил на видно място знаците по чл. 92а"."
  Предложението бе оттеглено.

  § 25. В чл. 182 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 4 числото „200” се заменя с „400”;
  б) в т. 5 числото „300” се заменя с „600”;
  в) в т. 6 числото „350” се заменя с „700”.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 4 числото „150” се заменя с „300”;
  б) в т. 5 числото „200” се заменя с „400”;
  в) в т. 6 числото „300” се заменя с „600”.
  3. В ал. 3:
  а) в т. 4 числото „250” се заменя с „500”;
  б) в т. 5 числото „400” се заменя с „800”;
  в) в т. 6 числото „500” се заменя с „1000”.

  Предложение от Петър Славов и група народни представители
  По § 25:
  1. В т. 1, б „б" след числото „600" се добавят текста „и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство".
  2. В т. 2, б. "в" след числото „600" се добавят текста „и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 32.

  § 26. В чл. 183, ал. 4, т. 7 след думите “носене на каска” се добавя “или който превозва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска” .

  Предложение от н.п. Настимир Ананиев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 26, относно чл. 183, ал. 4 се създава т. 1:
  „1. В т. 5 накрая се добавя „или в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 4“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 33:
  § 33. В чл. 183, ал. 4 се правят следните допълнения:
  1. В т. 5 накрая се добавя „или в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 4“.
  2. В т. 7 след думите “носене на каска” се добавя “или превозва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска” .

  § 27. В чл. 184, ал. 5 думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 2” и думите „от 20 до 50 лв.“ се заменят с „в размер 100 лв.“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 34.

  § 28. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
  „При нарушения, за които не е предвидено лишаване от право да управлява или отнемане на контролни точки и които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението може да бъде наложена глоба с фиш до максималния размер, посочен в административнонаказателната разпоредба за съответното нарушение.“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша се изпраща по пощата, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол.“
  3. В ал. 4 думите „маловажни случаи на” и думите „за които е предвидена глоба в размер до 50 лв. включително“ се заличават.

  Предложение от Настимир Ананиев и група народни представители
  В §28 се създава нова т. 4 със следния текст:
  „4. Създава се нова ал. 5 със следния текст:
  „(5) Фишовете по ал. 3 и 4 могат да бъдат обжалвани по реда за обжалване на наказателни постановления, издадени по Закона за административните нарушения и наказания. За тях ал. 6 не се прилага."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Иван Вълков и група народни представители
  В §28, относно чл. 186, т. 2 се изменя така:
  „2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша се изпраща по пощата, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочва мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото за доброволното и заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство е равносилно на връчване на фиша.“
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение от народните представители Настимир Ананиев и Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС
  В §28, т. 1 се изменя така:
  „1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в административнонаказателната разпоредба за съответното нарушение. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволното й заплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. Образецът на бланката на фиша се утвърждава от министъра на вътрешните работи и указанията в нея са на български и английски език.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 35:
  § 35. В чл. 186 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в административнонаказателната разпоредба за съответното нарушение. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволното й заплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. Образецът на бланката на фиша се утвърждава от министъра на вътрешните работи и указанията в нея са на български и английски език.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочва мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото за доброволното и заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.“
  3. В ал. 4 думите „маловажни случаи на” и думите „за които е предвидена глоба в размер до 50 лв. включително“ се заличават.

  § 29. В чл. 189 се правят следните промени:
  1. Досегашният текст на ал. 5 се допълва в края с ново изречение:
  „В случай, че някое от заинтересованите лица не е намерено на постоянния адрес, а новият му адрес не е известен, след връщане на обратната разписка, се извършва нова проверка от служител на съответната областна дирекция на МВР по настоящия му адрес. Ненамирането на нарушителя на настоящия му адрес се установява чрез съставяне на протокол за извършено посещение на адреса. В този случай, електронният фиш се поставя на таблото за обявления и в интернет страницата на съответната областна дирекция на МВР или се оповестява по друг обичаен начин, като същият се счита за връчен от момента на обявяването му.”
  2. В изречение първо на ал. 9 думите “в срока по ал. 8 се дължи 70 на сто” се заменят с “в срок от 14 дни от датата на връчване се дължи 50 на сто”.
  3. В ал. 14 след думите “на наказателните постановления” се добавя “и фишове”.

  Предложение от Петър Славов и група народни представители
  В §29, в т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. думите „а новият му адрес не е известен" се заменят с „и не е посочило друг адрес пред административно-наказващия орган".
  2. след думите „протокол за извършено посещение на адреса" се добавя текста и връчителят залепва екземпляр от електронния фиш на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достьп-на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска екземпляр от електронния фиш и в нея."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Настимир Ананиев и Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В§ 29, т. 1 и 2 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  По § 29
  В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите “или мястото на доброволното ѝ заплащане” се заменят с думите “начините за доброволното ѝ заплащане”.
  2. В ал. 5 изречение първо се изменя така: „Електронният фиш по ал. 4 се връчва на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 36:
  § 36. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите “или мястото на доброволното ѝ заплащане” се заменят с “начините за доброволното ѝ заплащане”.
  2. В ал. 5 изречение първо се изменя така: „Електронният фиш по ал. 4 се връчва на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им.“
  3. В ал. 14 след думата “постановления” се добавя “и фишове”.

  Предложение от н.п. Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се § 37:
  § 37. В чл. 189б, т. 1 думите „алкохол, наркотици или други упойващи вещества“ се заменят с „алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 37:
  § 37. В чл. 189б, т. 1 думите „алкохол, наркотици или други упойващи вещества“ се заменят с „алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози“.

  § 30. В чл. 190, ал. 3 „след думите „наказателно постановление“ се поставя запетая и се добавя „електронен фиш“.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 38.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага да бъде отхвърлено.

  § 31. В § 6 на допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се точка 18а:
  “18а. “Регистрация” е административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер.”
  2. Създава се точка 25а:
  “25а. “Нов водач” е водач, който придобива за първи път правоспособност за управление на моторно превозно средство.”
  3. Точка 33 се изменя така:
  “33. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок, а в случаите по чл. 174, ал. 3 - в двегодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение, включително и когато първото наказание му е било наложено като нов водач.”

  Предложение от Настимир Ананиев и група народни представители
  § 31, т. 2 се изменя така:
  "2. Създава се точка 25а:
  "25а. "Нов водач" е водач, който:
  1. не е навършил 20-годишна възраст, или
  2. е придобил за пръв път правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория В или АМ - за период от 24 месеца от датата на получаване на свидетелството за управление."
  Предложението бе оттеглено.


  Предложение от Милен Михов и група народни представители
  По §31
  В §6 от допълнителните разпоредби се създава нова т. 66 със следния текст:
  „66. „Историческо превозно средство" е механично превозно средство, което е най-малко на 30 години; запазено и поддържано в изправно състояние близко до оригиналното; не се използва преимуществено като транспорт за ежедневни нужди; част от техническото и културно наследство, като това е удостоверено с картата за идентичност издадена от Международната организация за старинни автомобили.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Mартин Димитров и група народни представители
  По §31
  В §6 от Допълнителните разпоредби се създават точки 66, 67 и 68 със следния текст:
  „66. „Каравана" е ремарке с фабрична надстройка и условия за обитаване от едно или повече лица."
  67. „Кемпер" е моторно превозно средство с фабрична надстройка и условия за обитаване от едно или повече лица."
  68. „Пътни превозни средство за сезонно ползване" са мотоциклети, мотопеди, кемпери или каравани, които обичайно не се движат по пътищата през зимния сезон."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В §31, относно §6 от допълнителните разпоредби, се създава т. 4:
  „4. т. 42 се отменя.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 39:
  § 39. В § 6 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се т. 18а:
  “18а. “Регистрация” е административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер.”
  2. Създава се т. 25а:
  “25а. “Нов водач” е водач, който придобива за първи път правоспособност за управление на моторно превозно средство.”
  3. Точка 33 се изменя така:
  “33. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок, а в случаите по чл. 174, ал. 2 - в двегодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение, включително и когато първото наказание му е било наложено като нов водач.“
  4. Точка 42 се отменя.

  Комисията предлага да се създаде подразделение:
  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“

  § 32. Параграф 13 влиза в сила от 1 юли 2017 г.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 32 да бъде отхвърлен.

  § 33. В Закона за административните нарушения и наказания (Обн. ДВ, бр. 92 от 1969 г., изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 18.11.1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17, 98 и 107 от 2013 г.) в чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „ а новият му адрес е неизвестен“ се заличават;
  2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
  „(3) Ненамирането на нарушителя на посочения от него адрес се установява чрез съставяне на протокол за извършено посещение на адреса. В случай, че нарушителят не е намерен на посочения от него адрес и не е посочил друг свой адрес пред административнонаказващия орган, последният прилага наказателното постановление към преписката и го обявява на интернет страницата си и на таблото за съобщения в сградата по седалището си, като наказателното постановление се счита за връчено от момента на обявяването му.
  (4) За посочен от нарушителя адрес се приема адресът, който последният е посочил пред административнонаказващия орган във връзка с конкретното производство. При липса на посочен от нарушителя адрес, за такъв се счита неговият постоянен адрес.
  (5) Когато връчването трябва да се извърши на управител или законен представител на юридическо лице, вписано в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ, наказателното постановление може да бъде изпратено и на вписаните в регистъра електронна поща или факс на дружеството.”

  Предложение от Петър Славов и група народни представители
  В §33, т. 2 след думите „друг свой адрес пред административно-наказващия орган"' се добавя текста „връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достьп-на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея." Текстът докрая на алинеята се обособява като ново изречение.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от Настимир Ананиев и група народни представители
  § 33 се изменя така:
  „§ 33. В Закона за административните нарушения и наказания (обн. ДВ, бр. 92 от 1969 г., изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 18.11.1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33,39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17, 98 и 107 от 2013 г.) в чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  „(2) В случай, че нарушителят или поискалият обезщетение не бъдат намерени на посочения от него адрес и не е посочил друг свой адрес пред административнонаказващия орган, последният прилага наказателното постановление към преписката и го обявява на интернет страницата си и на таблото за съобщения в сградата по седалището си, като наказателното постановление се счита за връчено от момента на обявяването му. Датата на обявяване се отбелязва върху наказателното постановление. Ненамирането на нарушителя на посочения от него адрес се установява чрез съставяне на протокол за извършено посещение на адреса."
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) За посочен от нарушителя адрес се приема адресът, който последният е посочил пред административнонаказващия орган във връзка с конкретното производство. При липса на посочен от нарушителя адрес, за такъв се счита неговият постоянен адрес.
  (4) Когато връчването трябва да се извърши на управител или законен представител на юридическо лице, вписано в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ, наказателното постановление може да бъде изпратено и на вписаните в регистъра електронна поща или факс на дружеството."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Mартин Димитров и група народни представители
  Създава се §33а със следното съдържание:
  §33а. В Кодекса за застраховането (Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) в чл. 489 се правят следните промени:
  1. В ал. 1 след думите „ал. 2" се добавя „и ал. 4, т. 4" и се поставя запетая.
  2. В чл. 4 след думите „30 дни" се поставя запетая и се добавя текста „а в случаите по т. 4-180 дни" и се създава нова т. 4 със следния текст:
  „4. при сключване на застраховка на превозно средство за сезонно ползване по §6, т. 68 от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 33 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Настимир Ананиев и Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС
  §33 се изменя така:
  § 33. В Закона за административните нарушения и наказания (Обн. ДВ, бр. 92 от 1969 г., изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 18.11.1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17, 98 и 107 от 2013 г.) в чл. 39 се създава ал. 2а:
  „(2а) За административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер, предвиден в съответния закон. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става§ 40:
  § 40. В Закона за административните нарушения и наказания (Обн. ДВ, бр. 92 от 1969 г., изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 18.11.1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17, 98 и 107 от 2013 г.) в чл. 39 се създава ал. 2а:
  „(2а) За административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер, предвиден в съответния закон. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.“

  Комисията предлага да се създаде §41:
  § 41. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 20, който влиза в сила от 1 юли 2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ


  НАСТИМИР АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума