Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
E-mail: kkm@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 390
Телефон: 02 9882258; 02 939 2306; Факс: 029861189
Рени Томова
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ



ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ



Раздел І
Общи положения

Чл. 1. (1) С тези правила се определят редът, организацията на работа и дейността на Постоянната комисия по културата и медиите на 43-то Народно събрание.
(2) Комисията осъществява своята дейност въз основа на Конституцията на Република България, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и действащото законодателство.
Чл. 2. (1) Ръководството на Комисията се състои от председател и трима заместник-председатели. Ръководството на Комисията организира работата й въз основа на документите и информацията, която постъпва в Комисията.
(2) Документите, с които работи комисията - входящи, изходящи и преписки, се завеждат в компютърното деловодство и се съхраняват в дневници при техническия сътрудник на комисията.
(3) Председателят на Комисията ръководи нейните заседания, осъществява взаимодействие с ръководството на Народното събрание и с другите постоянни комисии и представлява Комисията пред държавните органи, гражданските организации и гражданите.
(4) При отсъствие на председателя той упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на Комисията. При липса на упълномощаване председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на Комисията.



Раздел ІІ
Предмет на дейност на Комисията

Чл. 3. (1) Комисията по културата и медиите разглежда законопроекти, годишната програма по чл. 114 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, проекти за решения, декларации и обръщения, разпределени й от председателя на Народното събрание.
(2) Комисията по културата и медиите обсъжда разпределените й законопроекти не по-рано от 24 часа и не по-късно от три седмици от получаването им от членовете на Комисията.
(3) По законопроектите и другите актове на Народното събрание Комисията по културата и медиите изготвя доклади, предложения и писмени становища, които се представят на председателя на Народното събрание.
(4) Комисията представя на председателя на Народното събрание мотивирани доклади по законопроектите в срокове, съобразени със законодателната програма и приетата едноседмична или двуседмична програма за работата на Народното събрание.
(5) Комисията дава становища по очакваните последици за държавния бюджет от прилагането на бъдещия закон или на решението.
(6) Комисията прави оценка на прилагането и ефективността на законите.
(7) Комисията по културата и медиите, в съответствие със своя предмет на дейност, осъществява периодичен контрол за степента на усвояване и за целесъобразното изразходване на средства от фондовете и програмите на Европейския съюз.
Чл. 4. (1) В случаите, когато Комисията по културата и медиите е определена като водеща комисия, при обсъждането на законопроекта на първо гласуване, преди да го разгледа по същество, извършва оценка за съответствието му с изискванията на Закона за нормативните актове и указа за неговото прилагане и при наличие на несъответствия може да препоръча на вносителя да го приведе в съответствие в 7-дневен срок.
Чл. 5. (1) По законопроекти, внесени от народни представители, председателят на Комисията може да изисква становище от Министерския съвет, министъра на културата или от съответния ресорен министър, регулаторни органи, неправителствени организации и медии, което се предоставя в 14-дневен срок от поискването.
(2) Граждани, представители на неправителствени, синдикални, съсловни и браншови организации могат да представят писмени становища по законопроектите.
(3) В случаите, когато Комисията по културата и медиите е определена като водеща комисия становищата по ал. 1 и 2 се публикуват не по-късно от 24 часа от получаването им на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание и се раздават на членовете на Комисията. Председателят на Комисията по културата и медиите разпределя на съответните подкомисии и работни групи законопроектите, проектите за решения, декларации, обръщения и други и определя срока за изготвянето на доклади и становища по тях.
(4) Липсата на становища по ал. 1 и 2 не спира обсъждането на законопроекта.
(5) Държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация са длъжни да предоставят при поискване всички сведения и документи, необходими за дейността на Комисията по културата и медиите.
(6) Представители на държавните органи и длъжностните лица по ал. 1 присъстват на заседания на Комисията по покана на нейното ръководство, както и в случаите по чл. 26, ал. 5, изречение първо от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Поканените са длъжни да се явят пред Комисията и да предоставят поисканата им информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от деня на отправяне на поканата или на първото редовно заседание, ако то се провежда след изтичане на този срок.
(7) Когато на първо гласуване са приети повече от един законопроект, уреждащи една и съща материя, Комисията с участието на вносителите на приетите на първо гласуване законопроекти изготвя от тях един общ законопроект в срок 14 дни, който се представя на председателя на Народното събрание и на народните представители за правене на писмени предложения по него.
Чл. 6. Комисията може да извършва изслушвания, проучвания и анкети по въпроси, засягащи държавни и обществени интереси в областта на културата и медиите. С решение на Комисията по отделни проблеми могат да се възлагат и проучвания на общественото мнение на специализирани институции.
Чл. 7. (1) В последния до един час и половина от заседанията на Комисията по културата и медиите, всеки първи четвъртък на месеца, министърът на културата се явява пред Комисията и отговаря на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията на самото заседание. Отправените въпроси следва да се отнасят до конкретни политики и не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.
(2) Право на по два актуални устни въпроса има член на комисията от всяка парламентарна група, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса.
(3) Участващите в тези заседания представители на регулаторни органи, неправителствени организации и медии имат право да задават към министъра на културата по един въпрос, в рамките на една минута.
(4) Министърът на културата отговаря веднага след задаването на въпроса. В случай на отсъствие на министъра по уважителни причини, комисията, съгласувано с него, определя заседанието, на което ще отговаря на актуални устни въпроси.
(5) Редът за задаване на актуалните устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи по низходящ ред, като последен в реда е народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Задаването на вторите въпроси е по същия ред след изчерпване на процедурата по зададените първи въпроси.
(6) Времето за изложение на въпроса е до 2 минути. Отговорът на министъра е до 3 минути. Народният представител, задал въпроса, има право на реплика до 2 минути, а министърът – на дуплика, също до 2 минути.
Чл. 8. Ръководството на Комисията приема оперативни становища и се разпорежда за присъствия, поздравления, чествания на юбилейни годишнини и траурни церемонии, свързани с бележити дейци на културата и изкуствата, спектакли, фестивали, значими културни събития и годишнини, промоции и одобрения на свързани с това разходи.


Раздел ІІІ
Заседания на Комисията

Чл. 9. (1) Комисията по културата и медиите провежда редовни и извънредни заседания.
(2) Комисията провежда редовни заседания веднъж седмично – в четвъртък от 14.30 часа, по време на сесиите на Народното събрание.
(3) При необходимост могат да се провеждат извънредни заседания на Комисията извън посочения ден и час по ал. 2.
(4) По изключение Комисията може да провежда открити заседания извън столицата.
Чл. 10. Комисията се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива, по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание.
Чл. 11. (1) Дневният ред на редовните заседания се предлага от председателя на Комисията в случаите, когато той не е определен на последното й заседание или от председателя на Народното събрание, когато заседанието се провежда по негово искане.
(2) Дневният ред, часът и мястото на заседанията се обявяват писмено от председателя на Комисията на определените за това места в Народното събрание или срещу подпис на техните членове, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание. Съобщение се оставя и в пощенските кутии на народните представители.
(3) Дневният ред за редовните заседания на Комисията се обявява най-малко три дни преди тяхното провеждане.
(4) В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на Комисията, техният дневен ред се обявява едновременно с насрочването им.
(5) Материалите по дневния ред се предоставят предварително на членовете на Комисията, а по изключение в деня на заседанието на Комисията. След съгласуване с председателя на Комисията материалите за заседанията се публикуват на нейната страница в интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 12. (1) Членовете на Комисията по културата и медиите удостоверяват присъствието си на заседание с подписи в създадения за целта присъствен списък, който се съхранява от председателя или определен от него сътрудник на Комисията.
(2) За отсъствието си от заседания членовете на Комисията предварително уведомяват председателя или заместник-председателите.
(3) При неоправдано отсъствие от заседание на Комисията се прилага разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Чл. 13. (1) Комисията по културата и медиите заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове.
(2) Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(3) Решенията на Комисията се взимат с мнозинство от присъстващите.
Чл. 14. (1) При обсъждане на законопроекти и други актове на заседанията на Комисията се изслушва вносителят. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър.
(2) Комисията разглежда на първо гласуване законопроектите по чл. 3, ал. 1 след като изслуша становището на вносителите в рамките на 10 минути.
(3) Народен представител, който не е вносител на законопроект по ал. 2, може да обосновава своето становище при разглеждането му на първо гласуване в рамките на 3 минути.
(4) Разпоредбата на ал. 3 се прилага и при обсъждане от Комисията на проектите на решения по чл. 3, ал. 1.
Чл. 15. (1) В заседанията на Комисията имат право да участват и членовете на Европейския парламент от Република България с право на съвещателен глас.
(2) В заседанията на Комисията имат право да участват и народни представители, които не са членове на Комисията без право да гласуват.
(3) Участието на народни представители по ал. 2 в закрити заседания на Комисията, документите и тематиката, с които са се запознали, се отбелязват в специален протокол, който се подписва от тях.
Чл. 16. (1) Заседанията на Комисията са открити. По решение на Комисията заседанието й се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
(2) Гражданите могат да присъстват на заседанията на Комисията при спазване на режима на достъп в Народното събрание.
(3) Комисията работи в сътрудничество с граждански, синдикални, съсловни и браншови организации. Техни представители имат право да присъстват на заседанията на Комисията по тяхна инициатива, да представят свои писмени становища и да вземат участие в разискванията (с право на изказ до 3 минути) по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване на реда, установен в комисиите. Становищата се публикуват на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание.
(4) Всеки член на ръководството на Комисията по културата и медиите може да покани за участие в нейно заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите на съответното заседание въпроси от Комисията.
(5) Акредитираните журналисти и други журналисти, на които е осигурен достъп могат да присъстват на откритите заседания на Комисията.
(6) Представители на организациите, институциите, юридическите лица и неакредитираните журналисти по ал. 2, 3, 4 и 5 присъстват на заседанията на Комисията след писмено упълномощаване, адресирано до председателя на Комисията. Писмата, съдържащи трите имена на упълномощените представители, се изпращат на факса или електронната поща на Комисията не по-късно от 6 часа преди началото на заседанието, когато то се провежда в сградата на пл. „Княз Александър І” № 1 и не по-късно от 48 часа преди началото на заседанието, когато то се провежда в сградата на пл. „Народно събрание” № 2.
(7) По решение на комисията, прието с обикновено мнозинство, може да се реши определено нейно заседание или част от него да бъде закрито. В закритото заседание участват членовете на Комисията, други народни представители по право, както и лица, които са допуснати от Комисията.
Чл. 17. (1) Членовете на Комисията имат достъп до цялата получена информация, свързана с дейността на Комисията.
(2) При поискване от членовете на Комисията нейното ръководство осигурява необходимата информация за решенията и действията на държавните и общинските органи и институции.
Чл. 18. (1) Комисията по културата и медиите може да провежда съвместни заседания с други комисии на Народното събрание за разглеждане на общи въпроси.
(2) Заседанията по ал. 1 се ръководят по споразумение от един от председателите.
(3) При съвместни заседания всяка комисия взима поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад пред Народното събрание.
Чл. 19. (1) Докладите на Комисията се изготвят от председателя или от определен от Комисията докладчик.
(2) В доклада се отразяват взетото от Комисията решение и различните становища с посочване на мнозинството, което ги е поддържало.
(3) В случаите, когато Комисията по културата и медиите е определена като водеща комисия, докладът за първо гласуване на разпределения законопроект съдържа и оценка на очакваните последици от прилагането на бъдещия закон, включително и финансовите, както и резюме на постъпилите становища и обобщено становище на Комисията. Докладите по законопроектите за първо гласуване се представят не по-късно от две месеца от тяхното внасяне.
(4) Докладите на Комисията от откритите заседания са публични и достъпни по установения ред, както и чрез сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание.
(5) Документите, приети от Комисията и изходящата кореспонденция, се подписват от председателя, в негово отсъствие от определен от него заместник-председател.
Чл. 20. (1) За заседанията на Комисията се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети решения.
(2) В случаите, когато Комисията е водеща по даден законопроект, за заседанията се водят стенографски протоколи. Те се подписват от председателя на Комисията и от водещия протокола и се публикуват в 7-дневен срок от заседанието на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание.
(3) Протоколите от закритите заседания на Комисията са със специален режим на съхранение, отчет и достъп съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(4) В закритите заседания на Комисията могат да участват и нейните сътрудници.
Чл. 21. (1) Комисията по културата и медиите може да създава от своя състав подкомисии, както и работни групи.
(2) Дейността, съставът и ръководството на всички подкомисии и работни групи се определят от Комисията по културата и медиите (по предложение на нейния председател) с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) Работните групи по ал. 2 в определения от Комисията срок изготвят доклад с анализ на конкретните проблеми и проект за становище на Комисията.
(4) Председателят на Комисията може да привлича експерти за работа по изготвяне на доклади и становища по отделни законопроекти, в рамките на утвърдените за това средства по чл. 23.
(5) Комисията по културата и медиите може да създава обществени съвети от представители на граждански организации и движения.
(6) Заседания на Обществените съвети и Комисията се провеждат всеки месец, като дневния ред на всяко заседание, мястото и часът на провеждането му се приемат на предхождащото го заседание. Първото заседание се насрочва от Председателя на Комисията не по-рано от 7 дни преди провеждането му и се обявява определените за това места в Народното събрание, както и на интернет страницата на Народното събрание и на Комисията.
Чл. 22. В своята дейност Комисията по културата и медиите се подпомага експертно от щатни сътрудници, външни експерти по договор, от представители на юридически лица и други неправителствени организации.
Чл. 23. Разходите, необходими за дейността на Комисията, се утвърждават ежегодно от председателя на Народното събрание по предложение на ръководството на Комисията.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тези правила се приемат на основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 15 януари 2015 г.

§ 2. За всички неуредени въпроси в тези правила се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

§ 3. Изпълнението на Вътрешните правила се възлага на председателя на Комисията по културата и медиите.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ:

Полина Карастоянова