Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
22/01/2015 първо гласуване

  Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 21.11.2014 г.
  и
  Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от Валери Жаблянов и група народни представители на 15.12.2014
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 21.11.2014 г.
  и
  Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от Валери Жаблянов и група народни представители на 15.12.2014 г.


  Комисията по културата и медиите на редовно заседание, проведено на 22 януари 2015 г. обсъди Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 21.11.2014 г. и Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от Валери Жаблянов и група народни представители на 15.12.2014 г.
  В заседанието участваха от Министерството на образованието и науката: Ваня Кастрева, заместник-министър и Ралица Кирилова, парламентарен секретар; от Министерството на културата: Румен Джуров, държавен експерт в дирекция „Съвременно изкуство и художествено образование“, както и представители на неправителствени организации.
  Законопроектът за предучилищното и училищното образование бе представен от народния представител Красимира Анастасова.
  Законопроектът предлага въвеждането на нова образователна структура в системата на училищното образование – основна образователна степен с два етапа: начален и прогимназиален, и средна степен с два етапа: първи гимназиален етап и втори гимназиален етап. Въвежда се статут на училище с национално значение и се дава възможност за развитие на иновативни училища. Предвижда се създаването на Обществени съвети към всяка детска градина и всяко училище. Запазват се училищата по културата от първи до дванадесети клас или от осми до дванадесети клас включително; училищата по изкуствата от първи до дванадесети или от пети до дванадесети, или от осми до дванадесети клас включително. Училищата по изкуствата и училищата по културата се откриват, преобразуват, променят и закриват при условията и по реда на Закона за закрила и развитие на културата. Извеждат се като специализирани училища, осъществяващи подготовка в областта на културата и на изкуствата.
  Законопроектът за народната просвета бе представен от народния представител Мариана Бояджиева.
  Законопроектът акцентира на съхранението на традицията и системата на Народната просвета, като единна образователна система с общ център, който да планира, реализира и контролира качеството на българското образование. Той предвижда средното образование до дванадесети клас да е задължително, с две възможности след десети клас, а именно: задължително професионално образование или задължителна подготовка за висше училище (университет). Със законопроекта също така се предвижда и осигуряване на условия и перспективи на талантливите ученици, да се определят специализирани училища за подготовка на специалисти в областите на културата, изкуствата, математиката и спорта.
  Госпожа Ваня Кастрева изрази подкрепа на Законопроекта за предучилищното и училищното образование, който в по-голяма степен отговаря на обществените интереси и потребности за промяна на нормативната уредба, дава по-голяма гъвкавост и е един по-съвременен модерен обществен договор за развитие на образованието. Изрази и становището на Министерството на образованието и науката за неподкрепа на Законопроекта за народната просвета.
  В становището на Министерството на културата се изразява подкрепа на Законопроекта за предучилищното и училищното образование и се предлага корекция на техническа грешка, пропуск, както и допълнение по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, касаещи училищата по изкуствата и училищата по културата, които са държавни културни институти.
  По време на дискусията народният представител Ерджан Ебатин изрази становище, че майчиният език не следва да има форма на факултативно евентуално изучаване, а задължителна форма на изучаване.
  Народният представител Росен Петров постави въпрос за логиката за финансиране на частни училища с държавни средства. Този въпрос бе пояснен от народните представители Вяра Церовска и Корнелия Маринова.
  След проведените разисквания Комисията по културата и медиите:
  - с 10 гласа „за”, 1 „против“ и 2 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 21.11.2014 г.;
  - с 1 глас „за”, 9 „против“ и 1 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за народната просвета, внесен от Валери Жаблянов и група народни представители на 15.12.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Полина Карастоянова
  Форма за търсене
  Ключова дума