Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
22/01/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското права и сродните му права, № 402-01-16, внесен от Министерски съвет на 30.12.2014 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското права и сродните му права, № 402-01-16, внесен от Министерски съвет на 30.12.2014 г.

  Комисията по културата и медиите на редовно заседание, проведено на 22 януари 2015 г. обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 402-01-16, внесен от Министерски съвет на 30.12.2014 г.
  В заседанието участваха от Министерството на културата – Боил Банов, заместник-министър и Георги Дамянов, директор на Дирекция „Авторско право и сродните му права“; както и представители на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори, Европейската агенция за защита на изпълнителски, продуцентските и авторски права, Музикаутор, Филмаутор.
  Законопроектът бе представен от г-н Боил Банов.
  Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права се цели да бъдат въведени изискванията на Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения. Директивата е трябвало да бъде транспонирана до 29 октомври 2014 г. Независимо, че аналогичен законопроект е бил одобрен от Министерски съвет през май месец 2014 г. и внесен в 42-то Народно събрание не е включен в неговия дневен ред. Забавянето води до стартиране на Процедура за нарушение № 2014/0496 по чл. 258 от Договора за функциониране на Европейския съюз.
  През последните години общодостъпните библиотеки, архиви, учебни заведения, музеи и институции, съхраняващи филмово или звукозаписно наследство, а също и обществените радио- и телевизионни организации предприемат действия по цифровизиране на своите колекции и архиви с цел съхраняването им и достъп до тях на широк кръг от лица. В техните колекции се пазят голям брой произведения и звукозаписи, за които не е известно кои са носителите на права или къде е тяхното местонахождение. Традиционният подход за предоставяне на съгласие от съответния правоносител е неприложим и съблюдаването му би представлявало пречка за съхраняването и разпространението на европейското и националното културно наследство, създаването на европейски и национални цифрови библиотеки, както и за насърчаването на свободното движение на знания и иновации. Във връзка с тези обстоятелства е приета европейската директива и разработен настоящият законопроект.
  С предложението за създаване на нов раздел VІІІ в Закона за авторското право и сродните му права се въвежда и определя понятието осиротели произведения и звукозаписи – такива, за които никой от носителите на права не е идентифициран или ако е идентифициран, не е известно местонахождението му. Определя се редът, по който те могат да бъдат ползвани от публичните институции, и от обществените радио- и телевизионни организации.
  Възможността даден обект на закрила да бъде разглеждан като „осиротял” се предхожда от надлежно документирано щателно издирване, проведено въз основа на списък на източниците, изготвен от министъра на културата, съгласувано със сдруженията на правоносителите и ползвателите. В случай, че впоследствие някой от авторите бъде открит, в негова полза е предвидена възможност за прекратяване на статута на осиротяло произведение.
  Информацията за обектите, получили статут на осиротяло произведение, използванията, организациите, които са го осъществили и т.н., ще се документира в публична база данни, създадена и поддържана от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), в съответствие с Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 г.
  В Комисията по културата и медиите са получени 14 становища от институции и организации, в които се изразява подкрепа по така внесения законопроект, предложения за корекции и редакции, както и предложения за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.
  По време на дискусията народните представители се обединиха около необходимостта от бързото приемане на законопроекта с оглед стартиралата Процедура за нарушение.
  След проведените разисквания Комисията по културата и медиите единодушно с 14 гласа „за” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 402-01-16, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Полина Карастоянова
  Форма за търсене
  Ключова дума