Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
19/11/2015

  Административен мониторингов доклад за 2014 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 502-00- 32, внесен от Министерски съвет на 08.05.2015 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Административен мониторингов доклад за 2014 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 502-00- 32, внесен от Министерски съвет на 08.05.2015 г.


  Комисията по културата и медиите на заседание, проведено на 19 ноември 2015 г. обсъди Административен мониторингов доклад за 2014 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 502-00-32, внесен от Министерски съвет на 08.05.2015 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Росица Иванова – секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и г-жа Ахавни Топакбашян – държавен експерт в секретариата.
  От името на вносителя, докладът беше представен от г-жа Росица Иванова.
  Административният мониторингов доклад е внесен в съответствие с решението на Народното събрание от 1 март 2012 г. за приемане на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите.
  През 2014 г. в Брюксел е проведена Третата среща на високо равнище на Европейския съюз, посветена на ромите. На тази среща е представена оценката на Европейската комисия за всяка държава – членка по изпълнението на стратегии за интегриране на ромите.
  В настоящия доклад за България са изведени добри практики и препоръки. В него се отчита напредъкът по изпълнение на плана за действие по Националната стратегия за 2014 г. и е отразена дейността на институциите в областта на културата и медиите, образованието, заетостта, здравеопазването и др.
  Министерството на културата е водеща институция по изпълнението на приоритет „Култура и медии” и през 2014 г. За Министерството ромското участие е дългосрочна перспектива като част от въпроса за културната интеграция на етническите общности. Предвижда се създаването на условия за равнопоставена интеграция в социално-икономическия живот на представителите на ромската общност, хора в уязвимо състояние, както и принадлежащи към други етнически групи като се гарантират равни възможности и равен достъп до права, стоки и услуги. Това следва да бъде постигнато чрез включването на подобни групи във всички обществени проекти и програми за културно наследство и подобряване на качеството на живот на ромите чрез пазар на труда, ориентиран към алтернативно изкуство и култура, като се спазват принципите на равенство и недискриминация, включително равенство на половете.
  Важен елемент за интегриране на ромите е сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции на национално, регионално и местно ниво с представители на неправителствени организации и ромската общност.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по културата и медиите с 15 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме Административния мониторингов доклад за 2014 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 502-00-32, внесен от Министерски съвет на 08.05.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Полина Карастоянова
  Форма за търсене
  Ключова дума