Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
19/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 502-01-60, внесен от Министерски съвет на 20.07.2015 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 502-01-60, внесен от Министерски съвет на 20.07.2015 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 19 ноември 2015 г. беше разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 502-01-60, внесен от Министерски съвет на 20.07.2015 г. В заседанието участваха от Министерството на културата: доц. д-р Бони Петрунова, заместник-министър; Милда Паунова, директор на дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки”; Людмила Харизанова, юрисконсулт; проф. Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей, д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община; Ангел Папалезов, главен инспектор началник сектор „Културно-исторически ценности” при Главна дирекция „Национална полиция” на Министерството на вътрешните работи; Тенчо Попов от Съюза на колекционерите в България.
  Законопроектът от името на вносителя беше представен от г-жа Бони Петрунова.
  Целта на законопроекта е да бъдат въведени в българското законодателство разпоредбите на Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012.
  Законопроектът предвижда процедурата за връщане на паметници на културата да обхваща всички движими културни ценности – национално богатство, както и такива, които са част от обществени или други колекции – собственост на регистрирани вероизповедания.
  Премахва се изискването културните ценности да съответстват на определени прагове, свързани с тяхната старинност и/или парична стойност, за да подлежат на връщане. Променят се сроковете при провеждане на съответните производства.
  От Министерството на културата изрично обърнаха внимание за допуснат пропуск в предложената със законопроекта промяна в § 8 на чл. 132, ал. 3. Призоваха народните представители след приемането на законопроекта на първо гласуване от Народното събрание да се извърши промяна, с която да се въведе изискване във всички случаи производство за връщане да не може да се образува, ако са изминали повече от 30 години от незаконния износ на предмета от територията на отправилата искане държава членка.
  Със законопроекта се предвижда да бъде въведена нова класификация за груповите недвижими културни ценности – „серийни обекти на недвижимото културно наследство”, състоящи се от два или повече обекта, независимо от тяхното местоположение и обединени от ясни културни, времеви, социални и/или функционални връзки.
  Законопроектът предлага лица, които притежават образователно-квалификационна степен магистър по „археология” или „археометрия”, след придобитата бакалавърска степен по „археология”, да имат право да кандидатстват за получаване на разрешение за извършване на теренно археологическо проучване. Във връзка с това следва да се създаде регистър към Министерството на културата, вписващ лицата, отговарящи на изискванията за извършване на теренно археологическо проучване.
  По време на дискусията беше изразена подкрепа на предложението на Министерството на културата, както и готовност да бъде внесена необходимата поправка за да бъде отстранена допуснатата неточност, с което ще се опази националното културно наследство. Разискван беше и въпросът за необходимостта от евентуално въвеждане и формулиране на понятието „национално богатство” и обхватът и трудностите при неговото дефиниране.
  След проведените разисквания Комисията по културата и медиите единодушно с 14 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 502-01-60, внесен от Министерски съвет на 20.07.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Полина Карастоянова
  Форма за търсене
  Ключова дума