Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
19/11/2015 първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 554-01-128, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 08.07.2015 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 554-01-128, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 08.07.2015 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 19 ноември 2015 г. беше разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 554-01-128, внесен от Красимир Велчев и група народин представители на 08.07.2015 г. В заседанието участваха от Министерството на културата: доц. д-р Бони Петрунова, заместник-министър; Милда Паунова, директор на дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“; Людмила Харизанова, юрисконсулт; проф. Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей, д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община; Ангел Папалезов, главен инспектор началник сектор „Културно-исторически ценности” при Главна дирекция „Национална полиция” на Министерството на вътрешните работи; Тенчо Попов от Съюза на колекционерите в България.
  Законопроектът от името на вносителя беше представен от г-н Красимир Велчев.
  Със законопроекта се предвиждат три промени в Закона за културното наследство. Първата се отнася за приложното поле на закона, с която да отпадне изискването за обекти, които нямат статут на културни ценности да преминат в компетенцията на местните власти.
  Втората промяна предвижда създаване в общините с териториално деление да се създадат специализирани звена от наличната численост на общинската администрация със специалисти, отговарящи на изискванията на закона за извършване на дейности по консервация и реставрация. Целта е да се преодолее забавянето от страна на Националния институт за недвижимо културно наследство на преписки, които се обработват в срокове, далеч надхвърлящи законово установения срок, което предизвиква множество проблеми пред местните власти и се възпрепятства изпълнение на проекти и аварийни дейности.
  Третата промяна се отнася от една страна за възможността изготвяните становища от специализираните звена по инвестиционните проекти да послужат на министъра на културата за издаване на съгласуване на инвестиционните намерения по раздела на териториалноустройствената защита на Закона за културното наследство. До този момент тази дейност се извършва единствено от Националния институт за недвижимо културно наследство, който при натоварения и ограничен състав забавя обработването на преписките не само с месеци, но и с години. От друга страна се въвежда принципа на „мълчаливото съгласие” по отношение на липсата на писмено становище и заверка в законоустановения двумесечен срок от датата на постъпване на съответната документация. Целта е да се ограничи бездействието на администрацията и възможностите за корупция.
  По време на дискусията беше изразена подкрепа на предложените изменения и допълнения като се подчерта, че става въпрос за обекти категория „местно значение” и готовност за промени на текстовете в законопроекта и тяхното коригиране. Представителите на Министерството на културата подкрепиха създаването на специализирани звена, които да облекчат процедурата по издаване на становища и изразиха съображения по отношение на въвеждането на „мълчаливото съгласие”.
  Основания да не бъде подкрепен законопроектът бяха изразени по отношение на възможностите за изграждане на специализирани звена, финансовото им осигуряване и тяхната експертност.
  Беше разисквана необходимостта за промени в статута, преструктурирането и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство.
  След проведената дискусия Комисията по културата и медиите с 12 гласа „за”, 0 „против“ и 3 „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 554-01-128, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 08.07.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Полина Карастоянова
  Форма за търсене
  Ключова дума