Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
20/07/2016 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 654-01-93, внесен от Славчо Атанасов, Валери Симеонов, Найден Зеленогорски, Димитър Главчев и Росен Петров на 19.07.2016 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 654-01-93, внесен от Славчо Атанасов, Валери Симеонов, Найден Зеленогорски, Димитър Главчев и Росен Петров на 19.07.2016 г.


  На извънредно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 20 юли 2015 г. беше обсъден Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 654-01-93, внесен от Славчо Атанасов, Валери Симеонов, Найден Зеленогорски, Димитър Главчев и Росен Петров на 19.07.2016 г.
  Законопроектът от името на вносителите беше представен от един от вносителите г-н Славчо Атанасов.
  Съгласно чл. 55 от Закона за радиото и телевизията органите на управление на Българското национално радио, съответно Българската национална телевизия са техните управителни съвети и генерални директори. Генералните директори се избират от Съвета за електронни медии с мандат от три години. Управителните съвети на Българското национално радио, съответно на Българската национална телевизия се състоят от петима членове и се утвърждават от Съвета за електронни медии по предложение на техните генерални директори. Мандатът на членовете на управителните съвети също е тригодишен.
  С разпоредбата на чл. 66, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията се урежда случаят, когато е изтекъл мандатът на генералния директор на Българското национално радио, съответно на Българската национална телевизия и в законоустановеният срок не е избран нов генерален директор, той да продължи да изпълнява правомощията си до избора на нов генерален директор.
  С предлагания законопроект се предвижда, че при изтичане мандата на генералния директор на Българското национално радио, съответно на Българската национална телевизия, не е осъществен избор на нов генерален директор да се удължи мандатът и на действащите членове на управителните съвети до утвърждаването на новите управителни съвети от Съвета за електронни медии по реда на този закон. По този начин се дава възможност управителните съвети да изпълняват правомощията си до встъпването в длъжност на новите генерални директори, които да предложат нов състав на съответния управителен съвет. Така се гарантира функционална устойчивост и стабилност в управлението на Българското национално радио и Българската национална телевизия в съответствие с чл. 55 от Закона за радиото и телевизията.

  След направеното обсъждане и проведеното гласуване Комисията по културата и медиите единодушно с 16 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 654-01-93, внесен от Славчо Атанасов, Валери Симеонов, Найден Зеленогорски, Димитър Главчев и Росен Петров на 19.07.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Славчо Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума