Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
14/07/2016

  Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия – т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, вх. №602-00-46, внесена от Министерски съвет на 4.07.2016 г.
  ЧРЕЗ
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Г-Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия – т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, вх. №602-00-46, внесена от Министерски съвет на 4.07.2016 г.

  Комисията по културата и медиите на редовно заседание, проведено на 14.07.2016 г., разгледа и обсъди Рамкова позиция на Република България относно Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия, вх. № 602-00-46, внесена от Министерски съвет на 04.07.2016 г., както и проекта на акта.
  На заседанието присъстваха: от Министерски съвет, дирекция координация по въпросите на ЕС – Татяна Савова, държавен експерт; от Министерството на културата – Аксения Бонева, главен експерт в отдел „Международни дейности”, дирекция „Международни и регионални дейности”.
  Рамковата позиция беше представена от г-жа Аксения Бонева.
  Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия е представено от Европейската комисия на 25 май 2016 г.
  С предложението се изменя Директива 2010/13/ЕС, която е основен инструмент на европейското медийно законодателство. Промените са в осем основни области: принципът на страната на произход; търговската комуникация; насърчаване на европейски произведения; забрана на езика на омразата; защита на непълнолетните; платформи за споделяне на видеоклипове; аудиовизуални регулатори; Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги.
  Предложението за директива съответства на принципа на субсидиарност и на принципа на пропорционалност, определени в чл. 5, § 3 и 4 от Договора за Европейския съюз.
  След проведеното гласуване Комисията по културата и медиите единодушно с 12 гласа „за” подкрепя доклада по т. 3, от ГРПНСЕС (2016) по Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Славчо Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума