Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
27/10/2016


  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г., № 530-00-7, внесен от Съвета за електронни медии на 02.11.2015 г.

  Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г., № 630-00-1, внесен от Съвета за електронни медии на 31.03.2016 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 27 октомври 2016 г. беше обсъден Отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2016 г., № 530-00-7, внесен от Съвета за електронни медии на 02.11.2015 г. и Отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г., № 630-00-1, внесен от Съвета за електронни медии на 31.03.2016 г. В заседанието участваха представители от Съвета за електронни медии (СЕМ): Мария Стоянова – председател; София Владимирова, Розита Еленова, Бетина Жотева, Иво Атанасов – членове на СЕМ; Виржиния Савова – главен инспектор; Емилия Станева – главен юрисконсулт; Спаска Янева – началник отдел „Бюджет и финанси”.
  Отчетите на Съвета за електронни медии бяха представени от г-жа Мария Стоянова.
  Отчетите на Съвета за електронни медии се внасят в Народното събрание съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.
  При осъществяването на дейността си членовете на СЕМ се ръководят от принципите на: колегиалност, публичност и прозрачност; независимост при обсъжданията и вземането на решения; сътрудничество с държавните органи, доставчиците на медийни услуги и неправителствените организации, чиято дейност е в областта на медийните услуги или защитата на авторското право и сродните му права. Съветът отчита интересите на обществото като защитава свободата на словото, плурализма на идеи и гледни точки в радио- и телевизионните програми и независимостта на доставчиците на медийни услуги.
  Медийният регулатор в отчетите си представя информация за радио- и телевизионната среда у нас; осъществяваният от него надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги; лицензиране и регистриране на радио- и телевизионни програми; правни дейности и съдебна практика; международна, финансова и административна дейност.
  Основният критерий в надзорната дейност на регулатора и през този период е защитата на аудиторията от нарушения на Закона за радиото и телевизията в разпространяваните програми на доставчиците.
  Специално внимание е отделено на контрола по разпоредбата в Закона за радиото и телевизията за нивото на звука на аудиовизуалните търговски съобщения и търговските съобщения в радиоуслуги, които не трябва да се излъчват със сила на звука по-голяма от силата на звука на останалата част от програмата, както и на надвишаването обема на рекламно време.
  Посочени са проблеми по прилагане на Закона за радиото и телевизията, свързани не само с конкретни текстове, но и с липса на санкционни разпоредби за определени нарушения и технологични трудности по осъществяване на надзора.
  В отчетите е дадена информация за:

  - надзора върху използването на „език на омразата” в електронните медии;
  - защитата на личната неприкосновеност и накърняване на човешкото достойнство;
  - наблюдението върху спазване на параметрите на индивидуалните лицензии на доставчици на медийни услуги;
  - изследване на програмното съдържание за равнопоставеност на половете;
  - мониторинг относно защитата на детската аудитория от неблагоприятно съдържание;
  - наблюдение през периода юли-декември 2015 г.във връзка с провеждането на местните избори и национален референдум.
  - административно-наказателната дейност на регулатора.

  Обект на постоянно внимание от страна на Съвета за електронни медии е защитата на авторското право и сродните му права в програмите на доставчиците на медийни услуги.
  По време на обсъждането народният представител Красимир Велчев постави въпрос относно нивото на звука в електронните медии и необходимостта от евентуални промени в медийното законодателство. На въпроса отговори г-жа Мария Стоянова.
  След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата и медиите:
  - с 15 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържал се” предлагат на Народното събрание да приеме Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г., № 530-00-7, внесен от Съвета за електронни медии на 02.11.2015 г.;
  - с 12 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържал се” предлагат на Народното събрание да приеме Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г., № 630-00-1, внесен от Съвета за електронни медии на 31.03.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Славчо Атанасов


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии
  за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията

  Р Е Ш И:

  Приема Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на …………………... и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

  Цецка Цачева  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии
  за периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията

  Р Е Ш И:

  Приема Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на …………………... и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

  Цецка Цачева
  Форма за търсене
  Ключова дума