Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
10/01/2017 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 602-01-71, внесен от Министерски съвет на 07.11.2016 г. и приет на първо гласуване на 20.12.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ  Д О К Л А Д
  за второ гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 602-01-71, внесен от Министерски съвет на 07.11.2016 г. и приет на първо гласуване на 20.12.2016 г.


  Проект!

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията


  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  (Обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от
  2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г. , бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г. бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г., Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 91 от
  2013 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г. и бр. 46 и 61 от 2016 г.)

  § 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Алинея 3 може временно да не се прилага по отношение на програма от друга държава - членка на Европейския съюз, при условие че:
  1. програмата открито сериозно и тежко нарушава чл. 17, ал. 2 и 3;
  2. за предходен период от една година са установени най-малко две нарушения на т. 1, извършени от телевизионния оператор;
  3. Съветът за електронни медии е уведомил писмено телевизионния оператор и Европейската комисия за твърдените нарушения по т. 1 и за мерките, които възнамерява да предприеме, ако подобно нарушение възникне отново;
  4. консултациите с държавата членка, под чиято юрисдикция попада телевизионният оператор, и с Европейската комисия не са довели до приемливо уреждане на въпроса в рамките на 15 дни от уведомлението, предвидено в т. 3, и твърдяното нарушение продължава.”
  2. Създават се нови ал. 5 и 6:
  „(5) Европейската комисия се произнася по съвместимостта на мерките по ал. 4, т. 3 с правото на Европейския съюз в срок до два месеца след уведомлението по ал. 4, т. 3. При установяване на несъвместимост СЕМ спешно прекратява мерките по ал. 4, т. 3.
  (6) Алинея 4 се прилага независимо от наличието на основания за търсене на административнонаказателна, наказателна или друг вид отговорност, когато за съответните нарушения такава е предвидена в държавата членка, под чиято юрисдикция попада телевизионният оператор.”
  3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8 и се изменят така:
  „(7) Алинея 3 може временно да не се прилага по отношение на определена медийна услуга по заявка от друга държава - членка на Европейския съюз, когато ограниченията са:
  1. необходими за:
  а) опазването на обществения ред, по-специално за предотвратяване, разследване, разкриване и съдебно преследване на престъпления, включително защита на децата и борбата срещу подбуждането към омраза въз основа на раса, пол, религия или националност и накърняване на човешкото достойнство на отделни лица;
  б) опазването на общественото здраве
  в) гарантирането на обществената сигурност, включително на националната сигурност и отбрана;
  г) защитата на потребителите, включително на инвеститорите;
  2. предприети срещу определена аудио-визуална медийна услуга по заявка, която накърнява или може сериозно и тежко да накърни посочените в т. 1 цели;
  3. пропорционални на целите по т. 1.
  (8) Преди да се приложат ограниченията по ал. 7, т. 1 и без да се нарушават съдебни процедури, включително предварителни процесуални действия, извършвани в рамките на следствието, се уведомява:
  1. съответната държава членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийната услуга, да предприеме мерки, тъй като последната не е предприела такива или предприетите мерки са били недостатъчни;
  2. Европейската комисия и държавата членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийната услуга, за намерението си да предприеме мерките по ал. 7.”
  4. Създава се ал. 9:
  „(9) Условията, предвидени в ал. 8, може в спешни случаи да не се прилагат. Тези случаи се съобщават в най-кратък срок на Европейската комисия и на държавата членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийната услуга, като се посочват причините, поради които случаят е спешен.”

  Предложение от н.п. Славчо Атанасов
  В § 1 думите „сериозно и тежко” се заменят със „съществено и грубо”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Алинея 3 може временно да не се прилага по отношение на програма от друга държава членка на Европейския съюз, при условие че:
  1. програмата открито, съществено и грубо нарушава чл. 17, ал. 2 и 3;
  2. за предходен период от една година са установени най-малко две нарушения на т. 1, извършени от телевизионния оператор;
  3. Съветът за електронни медии е уведомил писмено телевизионния оператор и Европейската комисия за твърдените нарушения по т. 1 и за мерките, които възнамерява да предприеме, ако подобно нарушение възникне отново;
  4. консултациите с държавата членка, под чиято юрисдикция попада телевизионният оператор, и с Европейската комисия не са довели до приемливо уреждане на въпроса в рамките на 15 дни от уведомлението, предвидено в т. 3, и твърдяното нарушение продължава.”
  2. Създават се нови ал. 5 и 6:
  „(5) Европейската комисия се произнася по съвместимостта на мерките по ал. 4, т. 3 с правото на Европейския съюз в срок до два месеца след уведомлението по ал. 4, т. 3. При установяване на несъвместимост Съветът за електронни медии спешно прекратява мерките по ал. 4, т. 3.
  (6) Алинея 4 се прилага независимо от наличието на основания за търсене на административно-наказателна, наказателна или друг вид отговорност, когато за съответните нарушения такава е предвидена в държавата членка, под чиято юрисдикция попада телевизионният оператор.”
  3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8 и се изменят така:
  „(7) Алинея 3 може временно да не се прилага по отношение на определена медийна услуга по заявка от друга държава - членка на Европейския съюз, когато ограниченията са:
  1. необходими за:
  а) опазването на обществения ред, по-специално за предотвратяване, разследване, разкриване и съдебно преследване на престъпления, включително защита на децата и борбата срещу подбуждането към омраза въз основа на раса, пол, религия или националност и накърняване на човешкото достойнство на отделни лица;
  б) опазването на общественото здраве
  в) гарантирането на обществената сигурност, включително на националната сигурност и отбрана;
  г) защитата на потребителите, включително на инвеститорите;
  2. предприети срещу определена аудио-визуална медийна услуга по заявка, която накърнява или може съществено и грубо да накърни посочените в т. 1 цели;
  3. пропорционални на целите по т. 1.
  (8) Преди да се приложат ограниченията по ал. 7, т. 1 и без да се нарушават съдебни процедури, включително предварителни процесуални действия, извършвани в рамките на следствието, се уведомява:
  1. съответната държава членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийната услуга, да предприеме мерки, тъй като последната не е предприела такива или предприетите мерки са били недостатъчни;
  2. Европейската комисия и държавата членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийната услуга, за намерението си да предприеме мерките по ал. 7.”
  4. Създава се ал. 9:
  „(9) Условията, предвидени в ал. 8, може в спешни случаи да не се прилагат. Тези случаи се съобщават в най-кратък срок на Европейската комисия и на държавата членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийната услуга, като се посочват причините, поради които случаят е спешен.”


  § 2. Член 116и се отменя.

  Предложение от н.п. Славчо Атанасов
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  § 3. В § 1а от Допълнителните разпоредби се създава т. 4:
  „4. Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (OB, L 95/1 от 15 април 2010 г.).”

  Предложение от н.п. Славчо Атанасов
  Досегашният § 3 да стане § 2.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 2.

  Заключителни разпоредби

  Предложение от н.п. Славчо Атанасов
  Наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби” да се измени със „Заключителна разпоредба”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Заключителна разпоредба”

  § 4. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от
  2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г. и бр. 50 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. Член 47а се отменя.
  2. В чл. 48 ал. 3 се отменя.

  Предложение от н.п. Славчо Атанасов
  Параграф 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.

  § 5. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му
  в „Държавен вестник”.

  Предложение от н.п. Славчо Атанасов
  Параграф 5 да стане § 3 и в него думите „този закон” да се заменят със „Законът”.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 5, който става § 3:
  § 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Славчо Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума