Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
01/10/2015

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
  Вх.№ 553-14-19/02.10.2015г.

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 502-01-68, внесен от Министерски съвет на 06.08.2015 г.

  На редовно заседание, проведено на 01. 10. 2015 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 502-01-68, внесен от Министерски съвет на 06.08.2015г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на вътрешните работи - г-жа Анастасия Петканова - главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност” и г-жа Бранимира Клисурска - юрисконсулт в Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество”, от Държавна агенция за бежанците - г-н Никола Казаков - председател на агенцията и г-жа Калина Попянева – главен юрисконсулт, както и представители на неправителствени организации.
  Законопроектът беше представен от г-жа Анастасия Петканова.
  Представеният законопроект транспонира изискванията на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила. Тази директива отменя Директива 2005/85ЕО на Съвета от 1 декември 2005г. относно минимални норми относно процедурата за предоставяне и отнемане на международна закрила в държавите членки с оглед създаването на обща процедура за убежище в Съюза.
  Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013г. предвижда възможност за ускорено разглеждане на молбите за международна закрила при точно определени обстоятелства, когато съществува вероятност дадена молба да е явно неоснователна или недопустима, без да засяга точността и пълнотата на разглеждането, както и ефективният достъп на чужденеца, търсещ закрила, до основните принципи и гаранции. Директивата акцентира върху правата на лицата, търсещи закрила и по специално - правото им на достъп до правна помощ и процедурна информация. Законопроектът изрично регламентира и правото на достъп до лицата, търсещи защита, от представители на Върховния комисариат на ООН за бежанците в Република България, правителствени и неправителствени организации, адвокати и лица предоставящи правна помощ, независимо къде се намира чужденецът - на ГКПП, в транзитна зона, в места за задържане или в домове за настаняване.
  С разпоредби на проектозакона се гарантира, че чужденците, търсещи закрила са информирани за реда за подаване на молба за международна закрила, процедурите и последствията от тях. Въвеждат се предвидените в директивата срокове относно регистриране на молбата в срок до 3 работни дни, ако е подадена пред органите на Държавната агенция за бежанците, или в срок до 6 дни, ако е подадена до друг орган. Срокът за произнасяне по молбата за предоставяне на международна закрила е в рамките на 6 месеца, като само при изрично посочени обстоятелства срокът може да се удължи. Оптимизира се и срокът за разглеждане на молбите. Императивната разпоредба за ежегодно приемане на национални списъци за определяне на сигурни държави по произход и трети сигурни държави се заменя с диспозитивна, тъй като наличието на такъв списък не винаги е определящо за прилагането на процедурата за предоставяне на международна закрила.
  При проведените дебати народните представители изразиха подкрепа на мотивите на вносителя. Изказани бяха мнения, че предлаганият законопроект е в посока на проевропейското развитие на Република България и хармонизацията на вътрешното ни законодателство с европейското. Бяха зададени въпроси, на които изчерпателно отговориха представителите на Министерството на вътрешните работи и председателят на Държавната агенция за бежанците. Те обясниха, че със законопроекта Република България напълно ще изпълни ангажимента си за въвеждане в националното законодателство на общите и най-високи стандарти, дефинирани в процеса на изграждане на Общата европейска система на убежището, при строго отчитане на основните права.
  След проведените разисквания, Комисията по вероизповеданията и правата на човека единодушно с 12 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 502-01-68, внесен от Министерски съвет на 06.08.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  /КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума