Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
06/10/2016 първо гласуване

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  Вх.№ 653-14-11/11.10.2016г.


  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602-01-48, внесен от Министерски съвет на 04. 08. 2016 г.

  На редовно заседание, проведено на 6 октомври 2016 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека разгледа и обсъди Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602-01-48, внесен от Министерски съвет на 04. 08. 2016 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Вергиния Мичева - заместник-министър на правосъдието и представители на неправителствени организации.
  Законопроектът беше представен от г-жа Вергиния Мичева, която представи най-важните акценти в него. Тя изтъкна, че законопроекта е съобразен с ратифицираната в началото на 2012 г. от България Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания и е в отговор на осъдителните срещу България решения на Европейския съд по правата на човека („Станев срещу България” и „Станков срещу България”) В решенията се приема, че настаняването на лица с психични разстройства в социален дом, без да се потърси тяхното становище, нарушава основни права, защитени от Европейската конвенция по правата на човека.
  Основните цели на законопроекта са регулиране по нов начин на обществените отношения, включително на дееспособността, като един от класическите институти на личното право и осигуряване на пълноценно упражняване на основните човешки права от всеки български гражданин. Предлага се отмяна на института на пълно и ограничено запрещение на хора с ментални увреждания и въвеждане на комплекс от мерки за оказване на подкрепа за самостоятелно упражняване на права. Със законопроекта се предлагат нови за българското законодателство институти: за подкрепата при извършване на конкретни правни действия, на съвместно вземане на решения и защитните мерки в ситуация на риск, на съвместното вземане на решения и др. Уредени са и правомощията на органа по подкрепеното вземане на решения - кметът на общината. Новите правни институти налагат замяна на режимите за заместващо вземане на решения - пълно и ограничено вземане на решения, с режима на подкрепено вземане на решения. Подкрепеното вземане на решения включва съвкупност от мерки, основани на доверие между подкрепящ и подкрепен, като чрез тази доверителна връзка се постига личното упражняване на права. Част от регламентацията на подкрепящата мярка е гарантиране на избягването на конфликт на интереси и неправомерно влияние между подкрепящия и подкрепения. Тъй като мерките за подкрепа ще се прилагат само при действия с правни последици, те ще се определят от съда при спазване на принципите и целите, които са определени от закона, при специален съдопроизводствен ред.
  Много важен момент в законопроекта е регламентацията, че по отношение на упражняването на личните права – сключване на брак, прекратяване на брак, съставяне на завещание, сдружаване по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и репродуктивните права, се изключват формите на подкрепа, а тези права се упражняват самостоятелно, след подходящо консултиране.
  В хода на дискусията се изказаха менения в подкрепа на законопроекта. Подчертано бе, че в комисията са получени становища от следните неправителствени организации: Фондация „Глобална инициатива в психиатрията - София”, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения „Бализ”, Фондация „Светът на Мария” и Фондация „Български център за нестопанско право”, които приветстват и подкрепят законопроекта.
  Г-жа Надя Шабани - Панова, Директор на Фондация „Български център за нестопанско право” заяви, че законопроектът е много дълго дискутиран и е изключително важен за хората с увреждания, за да бъдат пълноценни граждани.
  След проведените дебати, Комисията по вероизповеданията и правата на човека, единодушно с 15 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602-01-48, внесен от Министерски съвет на 04. 08. 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума