Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
19/02/2015 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване
  Относно: Представяне, обсъждане и приемане на законопроекти за изменение и допълнение на „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“:
  І. № 554-01-15, внесен от народните представители Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 27.01.2015 год.
  ІІ.№ 554-01-26, внесен на 11.02.2015год. от Мая Божидарова Манолова, Кирил Николаев Добрев и Атанас Зафиров Зафиров
  І. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое заседание, проведено на 05.02.2015 г. разгледа на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, № 554-01-15, внесен на 27.01.2015 год. от народните представители Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров.
  Мотивите на законопроекта за изменение и допълнение на „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“, бяха представени от народния представител г-н Петър Владиславов Славов. Накратко бяха представени основните насоки на направените предложения в законопроекта, свързани с проблемите в дейността на комисията. Той сподели, че отчита като пропуск на законопроекта непредвиждането на процедура по проверка на конфликт на интереси за членовете на Европейския парламент и Европейската комисия, които са български граждани.
  В обсъждането на законопроекта участие взеха народните представители :г-н Мустафа Карадайъ, г-ца Калина Балабанова, г-н Янко Янков, г-н Методи Андреев, г-н Атанас Зафиров.
  Членовете на Комисията не се обединиха около необходимостта от конкретните изменения и допълнения в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Те акцентираха върху следните дискусионни въпроси във внесения от народните представители законопроект: разширяването на обхвата на лицата, заемащи публични длъжности (например по т. 23 на чл. 3), вкл. за членовете на Европейския парламент, Европейската комисия, съдебни заседатели, журналисти, собственици на медии и др.; предложенията за продължителността на сроковете за произнасяне на КПУКИ (чл. 27, ал. 1) и давността в ЗПУКИ; изземването правомощията на Народното събрание в това да избира и да освобождава председателя на КПУКИ; възможността на закона за превенция на конфликта на интереси; недостатъчното отразяване на необходимите промени, които трябва да бъдат направени; възможността за цялостен, променен закон, с различна философия.
  След проведената дискусия, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика:
  - с 6 гласа „за”, 1 глас „против” и 8 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“, № 554-01-15, внесен от народните представители Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 27.01.2015 г.
  ІІ. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое заседание, проведено на 19.02.2015 г., разгледа на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, № 554-01-26, внесен на 11.02.2015 год. от народните представители г-жа Мая Божидарова Манолова, г-н Кирил Николаев Добрев и г-н Атанас Зафиров Зафиров.
  Мотивите на законопроекта за изменение и допълнение на „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“, бяха представени от народния представител г-н Кирил Добрев. Накратко беше представена философията и основните насоки на направените предложения в законопроекта, свързани с проблемите в дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.Основно предложенията са за разширяването на обхвата на лицата, заемащи публични длъжности, разделяне на правомощията на председателя с въвеждането на зам.председател, въвеждане на ротационен принцип на гледане на образуваните преписки с цел персонална отговорност от членовете и служителите , оптимизиране на сроковете, намаляване на глобите и по-високи изисквания към длъжностите на председателя и зам.председателя на КПУКИ.
  В обсъждането на законопроекта участие взеха народните представители :г-н Методи Андреев, г-н Мустафа Карадайъ, г-н Валентин Николов,г-н Иван Славов Иванов, г-н Атанас Зафиров и г-н Янко Янков.
  Те акцентираха върху следните дискусионни въпроси във внесения от народните представители законопроект: разширяването на обхвата на лицата, заемащи публични длъжности; разширяването на кръга за конфликт на интереси и съобразяването му с други специални закони, тълкуване на термина „свързани лица“ и връзката със същия термин в други закони; установяване на нарушенията и санкциите по глава пета; противоречащата практика на Върховния административен съд по отношение на обжалването на решенията на комисията; възможността за цялостен, променен закон.
  След проведената дискусия, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика:
  - с 5 гласа „за”, 0 глас „против” и 8 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“, № 554-01-26, внесен от народните представители г-жа Мая Божидарова Манолова, г-н Кирил Николаев Добрев и г-н Атанас Зафиров Зафиров на 11.02.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума