Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
08/07/2015

  С Т А Н О В И Щ Е

  Вх. № 553-18-42/09.07.2015 г.
  Относно: Проект за решение за въвеждането в експлоатация на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй“, № 454-02-11, внесен от ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ и група народни представители на 27 октомври 2014 г.

  На заседание, проведено на 8 юли 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект за решение за въвеждането в експлоатация на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй“, внесен от ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ и група народни представители.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-н Младен Георгиев и г-н Цветан Владиков – държавни експерти в Дирекция „Координация по въпросите на ЕС“ в Администрацията на Министерски съвет, както и г-жа Катерина Костадинова – началник отдел „Сигурност на атомната енергетика“ в Министерството на енергетиката. Законопроектът беше представен от г-н Илиан Тодоров – народен представител и съ-вносител.

  I. Проектът за решение, внесен от г-н Волен Сидеров и група народни представители, предвижда въвеждане в експлоатация на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй“ с мотивите, че спирането им е било незаконно и няма законодателен акт на Европейската комисия, който да го е изисквал. Следва да се има предвид, че чл. 30 от Протокола относно условията и договореностите за приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз, който е неразделна част от Договора за присъединяването на Република България и Румъния към ЕС, предвижда „окончателното спиране на блок 3 и блок 4 (…) през 2006 г. и последващо извеждане от експлоатация на тези блокове.“ Договорът е ратифициран със закон, приет от 39-тото Народно събрание на 11 май 2005 г. Неспазването на ангажиментите, произтичащи от този договор, попада в обхвата на чл. 260 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), съгласно който на България може да бъде наложена глоба във вид на изплащане на еднократна парична сума или периодична имуществена санкция, по преценка на Европейската комисия и Съда на Европейския съюз.

  II. В допълнение, съгласно Регламент (Евратом) № 647/2010 от 13 юли 2010 г. относно финансова помощ на Съюза за извеждане от експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ в България („Програма Козлодуй“), на България се отпускат финансови средства с цел подпомагане на процеса на спиране на реакторите. Съгласно чл. 3 от регламента, само за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2013 г. сумата, отпусната на България по „Програма Козлодуй“, възлиза на 300 милиона евро. Подобна финансова помощ за извеждане от експлоатация на блоковете е оказвана и по програма ФАР до 2009 г. В случай на повторно въвеждане в експлоатация на блок 3 и 4 България може да бъде задължена да върне част от тези средства.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 2 гласа „за”, 9 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се“) на Народното събрание да не приеме проект за решение за въвеждането в експлоатация на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй“, № 454-02-11, внесен от ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ и група народни представители на 27 октомври 2014 г.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:
  СИЛВИЯ ХУБЕНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума