Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
23/09/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-54/24.09.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 502-01-71, внесен от Министерски съвет на 19.08.2015 г.

  На своето редовно заседание, проведено на 23 септември 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, внесен от Министерски съвет на 19.08.2015 г.

  В заседанието на Комисията взеха участие: от Министерството на здравеопазването: д-р Адам Персенски – заместник-министър на здравеопазването, инж. Анна Масларска - главен експерт в дирекция „Държавен здравен контрол“, г-жа Полина Денчева - началник отдел в Дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“; от Министерството на околната среда и водите: г-жа Мария Гълъбова - директор на дирекция „Превантивна дейност“, както и г-жа Елена Чобанова - главен експерт, отдел „Опасни химични вещества“ в същата дирекция.

  I. С настоящия законопроект се цели въвеждането на мерки във връзка с по-доброто изпълнение на национално ниво на: Регламент № 528/2012 от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди и Регламент № 334/2014 от 11 март 2014 г. за изменение на Регламент № 528/2012 относно предотвратяването на пазара и употребата на биоциди по отношение на някои условия за достъп до пазара; Делегиран Регламент № 492/2014 за допълване на Регламент № 528/2012 по отношение на правилата за подновяване на разрешения за биоциди, които са предмет на взаимно признаване; Регламент № 98/2013 относно предлагането на пазара за използването на прекурсори на взривни вещества, който се прилага от всички държави-членки на ЕС от 2 септември 2014 г,; Регламент № 649/2012 от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали, както и Регламент № 259/2012 от 14 март 2012 г. за изменение на Регламент № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителски детергенти за автоматични съдомиялни машини.

  II. С прилагането на Регламент № 528/2012 ще се улесни предоставянето на определени биоциди във всички държави членки. Във връзка с това, за да се насърчи употребата на продукти с по-благоприятен профил от гледна точка на околната среда или здравето на човека, е въведена опростена процедура за издаване на разрешение за такива биоциди. След като тези продукти бъдат разрешени в поне 1 държава - членка на ЕС, ще се допусне предоставянето им на пазара. От друга страна с прилагането на Делегиран Регламент № 492/2014 ще се установят допълнителни правила за подновяването на национални разрешения, които са били предмет на взаимно признаване в съответствие с чл.4 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета или чл.33 и 34 от Регламент № 528/2012, както в държавите членки, където е издадено първото разрешение, така и в държавите членки, които са издали разрешение по линия на взаимното признаване на първоначалните разрешения. Освен това, с Регламент № 649/2012 се осигурява прилагането на Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди в ЕС.

  III. С изменението на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) се определят контролните правомощия на министъра на здравеопазването във връзка с прилагането на Регламент № 98/2013 по отношение на забраната за предоставяне на прекурсори на взривни вещества на масовия потребител и по изпълнението на задълженията за етикетиране, както и от министъра на външните работа - по отношение на задълженията за докладване на подозрителни трансакции, липси и кражби. Законопроектът цели и забрана на предоставянето, въвеждането и използването от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, посочени в Приложение I на Регламент № 98/2013, когато са в концентрации, по-високи от посочените в него.

  IV. Не на последно място, със законопроекта се цели: определяне на контролните правомощия на министъра на околната среда и водите във връзка с прилагането на Регламент № 259/2012; прецизиране на административнонаказателните мерки, свързани с прилагането на този регламент; ограничаване употребата на фосфати и други фосфорни съединение в потребителски перилни детергенти и потребителски детергенти за автоматични съдомиялни машини, касаещи безопасността на хората и/или околната среда. В допълнение, предвид техническия характер на делегираните директиви за изменение на Приложение III и IV към Директива 2011/65/ЕС от 8 юни 2011 относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване , се налага промяна в реда за тяхното въвеждане в националното ни законодателство, с цел облекчаване на административната тежест.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 12 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 502-01-71, внесен от Министерски съвет на 19.08.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума