Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
30/09/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-57/01.10.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 502-01-68, внесен от Министерски съвет на 6 август 2015 г.


  На заседание, проведено на 30 септември 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-н Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, г-жа Анастасия Петканова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“ в МВР, г-жа Бранимира Клисурска - юрисконсулт в дирекция "Европейски съюз и международно сътрудничество" в МВР, както и г-н Димитър Киров - началник отдел в дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“ в Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет.

  I. Настоящият законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) цели да транспонира разпоредбите на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международната закрила. Директива 2013/32/ЕС отменя Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 г. относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите членки, а основната ѝ цел е да допринесе за създаването на обща процедура за убежище в ЕС. Това от своя страна би следвало да доведе до ограничаване на вторичното движение на кандидатите, когато то се дължи на различия в правната рамка при отделните държави – членки на ЕС.

  II. С предложените промени в закона се предвижда актуализация на основанията за явна неоснователност на молбата и удължаване на срока за вземане на решение в рамките на ускорена процедура, както и се въвеждат основания за недопустимост на последващи молби от чужденци, търсещи международна закрила.
  В допълнение, законопроектът цели да гарантира правото на достъп до чужденците, търсещи закрила, на представители на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН), правителствени и неправителствени организации, адвокати и лица, предоставящи правна помощ и съвети, независимо къде се намират чужденците – на ГКПП, в транзитна зона, в места за задържане или в домове за настаняване. Законопроектът предвижда на лицата, търсещи закрила, да бъде осигурена информация относно реда за подаване на молба за международна закрила, процедурите, които следват и последиците от тях.

  III. По отношение на времетраенето, законопроектът въвежда предвидените в директивата срокове – регистриране на молбата в срок до 3 работни дни, ако е подадена пред органите на Държавната агенция за бежанците или в срок до 6 дни, ако е подадена до друг орган, както и произнасяне по молбата в рамките на 6 месеца, като при изрично посочени обстоятелства този срок може да се удължи. Проектът на закон цели да оптимизира процеса по разглеждане на молбите, като отменя практиката за задължително провеждане на производство за определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молбата за международна закрила (глава 6, раздел Iа от ЗУБ).
  Предвижда се и отмяна на чл. 96 и 97 от ЗУБ относно определянето на списъци със сигурни държави – досегашната императивна разпоредба се заменя с диспозитивна, доколкото наличието на тези списъци не винаги е определящо за прилагането на процедурата за предоставяне на международна закрила.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 10 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 502-01-68, внесен от Министерски съвет на 6 август 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума