Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
23/03/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  Вх. № 653-18-16/24.03.2016 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и на сертификата за принос на Република България с приложения към него график на плащанията, № 602-02-8, внесен от Министерски съвет на 18 март 2016 г.

  На заседание, проведено на 23 март 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и на сертификата за принос на Република България с приложения към него график на плащанията, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерство на външните работи: г-н Румен Александров – заместник-министър на външните работи; г-жа Анна Руски – дипломатически служител I степен в Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“ и г-жа Зоя Милчева – държавен експерт в Дирекция „Политики и институции на ЕС“. От страна на Министерство на финансите в дискусията участваха: г-н Фейзи Бекир – заместник-министър на финансите; г-жа Маринела Петрова – директор на Дирекция „Икономическа и финансова политика“; г-жа Ирен Русинова – началник на отдел в Дирекция „Икономическа и финансова политика“, както и г-жа Невена Гамизова и г-жа Даниела Шопова – старши експерти в същата дирекция.

  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Общо споразумение, одобрено от държавите членки на 3 февруари 2016 г., както и сертификата за принос на Република България с приложения към него график на плащанията.

  II. Механизмът за Турция в полза на бежанците е създаден с две решения на ЕК: Решение на Европейската комисия от 24 ноември 2015 г. относно координацията на действията на Съюза и на държавите членки посредством механизъм за координация – Механизма за Турция в полза на бежанците и Решение на Европейската комисия от 10 февруари 2016 г. относно Механизма за Турция в полза на бежанците за изменение на Решение С(2015) 9500 на Комисията от 24 ноември 2015 г. Целта на този Механизъм е да координира действията, финансирани от бюджета на ЕС и от държавите членки, така че да се засили тяхната ефективност. Тези действия включват посрещане на непосредствените хуманитарни нужди на бежанците и приемащите ги общности, както и подкрепа за националните и местните органи за справяне с последиците от присъствието на бежанци в Турция.

  III. Общият размер на помощта по Механизма е 3 млрд. евро, от които 1 млрд. евро ще бъдат финансирани от бюджета на ЕС, а останалите 2 млрд. евро - от вноски на страните членки. Предложеното за ратифициране Общо споразумение, одобрено на 3 февруари 2016 г. от постоянните представители на държавите членки към ЕС, определя принципите на управление на Механизма и условията за предоставяне на вноските. Съгласно споразумението всяка държава членка следва да изпрати на ЕК в срок до 31 март 2016 г. „Сертификат за принос“ и приложен към него индивидуален график за предоставяне на националната вноска за периода 2016 – 2019 г.

  IV. Вноската на България е изчислена въз основа на брутния национален доход (БНД) на страната и неговия дял от общия БНД на ЕС и възлиза на 5 876 945,49 евро (11 494 129,99 лева). Графикът на плащанията започва от четвъртото тримесечие на 2016 г., а разпределението на сумите за четирите години е в съотношение 30:44:22:4. Финансирането на вноската на Република България следва да се осъществи от централния бюджет чрез бюджета на Министерството на външните работи в частта, предназначена за финансиране на двустранно сътрудничество и хуманитарна помощ.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 9 гласа „за”, 1 глас „против” и 5 гласа „въздържал се“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и на сертификата за принос на Република България с приложения към него график на плащанията, № 602-02-8, внесен от Министерски съвет на 18 март 2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума