Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
13/07/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Вх. № 653-18-29/14.07.2016 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на Република България и правителството на Република Турция, № 602-02-26, внесен от Министерски съвет на 01.07.2016 г.


  На своето заседание, проведено на 13 юли 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на Република България и правителството на Република Турция, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие следните представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: г-жа Деница Николова – заместник-министър и г-жа Мария Дузова – главен директор на главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“.


  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочения Меморандум за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 г.“, подписан за Република България на 19 февруари 2016 г. и за Република Турция на 28 март 2016 г.

  II. С настоящия Меморандум се определят общите правила за управление и изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество, както и правомощията на органите по Програмата. Тя е одобрена с Решение на Европейската комисия C(2015) 5280 от 22 юли 2015 г. Следва да се има предвид, че Република България и Комисията са отговорни за управлението и контрола на Програмата, както е предвидено в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран Регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията и Регламент (ЕС) № 447/2014.

  III. Горепосочения Меморандум включва 5 глави, сред които: Общи разпоредби, Административни разпоредби, Изпълнение, Финансови разпоредби и контрол, както и Заключителни разпоредби. Управляващ орган по Програмата е Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България. Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция изпълнява ролята на Национален орган. Сертифициращ орган е дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите на Република България и за Одитен орган е определена Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“.

  В допълнение, ратифицирането на Меморандума от Народно събрание ще допринесе за изпълнението на поетите от страната ни ангажименти по горепосочената Програма за трансгранично сътрудничество.  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 10 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на Република България и правителството на Република Турция, № 602-02-26, внесен от Министерски съвет на 01.07.2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума