Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
13/07/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Вх. № 653-18-30/14.07.2016 г.
  Относно: Законопроект за прилагане на мерки срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, № 602-01-41, внесен от Министерски съвет на 05.07.2016г.


  На своето редовно заседание, проведено на 13 юли 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за прилагане на мерки срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие: г-жа Карина Караиванова - заместник-министър на финансите, г-жа Цветанка Михайлова - директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите (МФ) и г-жа Елена Петрова - държавен експерт в същата дирекция.

  I. С настоящия законопроект се предлага въвеждането на мерки за изпълнение на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията. Горепосоченият Регламент има за цел създаването на единна и стабилна правна рамка, която да намали регулаторната сложност и разходите на дружествата във връзка със спазването на нормативната уредба, както и да подобри конкуренцията помежду им посредством предотвратяването на разлики в националите изисквания към тях.

  II. Приемането на изцяло нов закон е необходимо във връзка с отмяната на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г., свързана с търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара и въведена в българското законодателство със Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Глава втора, трета и четвърта от него следва да бъдат отменени и вместо тях да се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 596/2014.

  III. В допълнение се цели транспониране в нашето законодателство на разпоредбите на Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията от 17 декември 2015 година относно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съобщаването на компетентните органи за действителни или възможни нарушения на посочения регламент. Следва да се има предвид, че срокът за транспониране на Директива 2015/2392 е изтекъл на 3 юли 2016г.

  Предвидено е също изменение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, с което се въвеждат изискванията на Директива 2014/91/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2014 година за изменение на Директива 2009/91/ЕС относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа по отношение на депозираните функции, политиката за възнагражденията и санкциите.

  Не на последно място, в Преходните и заключителните разпоредби на закона се предвижда отмяна на сега действащия Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, в съответствие с чл. 39 от Регламент (ЕС) № 596/2014.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 11 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, № 602-01-41, внесен от Министерски съвет на 05.07.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума