Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
20/07/2016

  Д О К Л А Д
  Вх. № 653-18-32/20.07.2016 г.
  ОТНОСНО: Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия – т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, № 602-00-46, внесена от Министерски съвет на 4 юли 2016 г.


  I. На свое заседание, проведено на 20 юли 2016 г., Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) обсъди Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия, включено като т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2016 г.
  В заседанието на КЕВКЕФ взеха участие г-жа Аксения Бонева - главен експерт в отдел „Международни дейности“, дирекция „Международни и регионални дейности“ в Министерство на културата и г-жа Таня Савова - държавен експерт в дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в Администрацията на Министерски съвет.

  II. Настоящото предложение за Директива цели да отрази настъпилите през последните години промени в европейското аудиовизуално медийно пространство. Непрекъснато растящото сближаване между телевизията и разпространяваните чрез интернет услуги води до все по-голям брой потребители, които използват съдържание по заявка, включително генерирано и от самите тях, чрез интелигентни/свързани телевизори и преносими устройства. В тази връзка, стратегията за Единен цифров пазар предвижда модернизация на действащата Директива за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ), с акцент върху актуализиране на приложното ѝ поле, защитата на непълнолетните лица и правилата за реклама.
  С предложените промени в ДАВМУ, Европейската комисия се стреми да запази подходът на минимална хармонизация и да подобри механизмите за дерогация и за недопускане на заобикаляне. Целта е да се постигне опростяване и осъвременяване на действащите правила, като същевременно се разшири полето на Директивата и се гарантира последователност с режима на вече обхванатите услуги. Правно основание за приемане на Директивата ЕК намира в правомощията на ЕС да координира законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, за да допринася за свободното предоставяне на услуги на вътрешния пазар, съгласно чл. 53, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), във връзка с чл. 62 от ДФЕС.
  Предложените промени обхващат осем основни области. Основният принцип на ДАВМУ – принципът на страна на произход, следва да се запази, като същевременно се опростят правилата, определящи страната, под чиято юрисдикция попадат доставчиците. В сферата на търговската комуникация предложението за Директива се стреми да постигне повече гъвкавост, като почасовото ограничение се заменя с дневно ограничение от 20% реклами в интервала между 7:00 и 23:00 часа. С цел насърчаване на европейските произведения се предвижда 20% от съдържанието на каталозите на услуги по заявка да бъдат задължително заделени за тях, както и да им се осигури подходяща реклама. Забраната за подбуждане към насилие и омраза се привежда в съответствие с разпоредбите на Рамково решение 2008/913/ПВР относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия. За да се гарантира защитата на непълнолетните лица се въвеждат по-радикални изисквания спрямо предаванията, които могат да увредят тяхното физическо, умствено или морално развитие. В тази връзка, обхватът на Директивата се разширява, включвайки в някои случаи и платформите за споделяне на видеоклипове. Специално внимание се обръща на изискването за независимост на националните аудиовизуални регулатори, по отношение както на държавната власт, така и на индустрията. На национално равнище следва да бъде предвиден и механизъм за подаване на жалби и за правна защита. Същевременно, с цел по-добра координация, се създава Европейска група на регулаторите за аудиовизуални медийни услуги (ERGA), включваща представители на националните регулатори.
  III. Съгласно Рамковата позиция, внесена от Министерски съвет, Република България подкрепя предложението за изменение на ДАВМУ. Република България счита, че предвидените в проекта на акт изменения са в синхрон с динамичната и постоянно развиваща се медийна среда и биха допринесли, както за подобряване на икономическите условия, в които осъществяват дейност участниците в аудиовизуалния сектор, така и за по-ефективна защита на непълнолетните лица. Същевременно се приветства насърчаването на разпространението на европейски аудиовизуални произведения в услугите по заявка, като се отчита, че това би повлияло положително на културното многообразие. Република България подкрепя измененията, свързани с независимостта на регулаторните органи, изразявайки мнение, че това е важен инструмент за гарантиране на свободата на словото и медийния плурализъм. Не на последно място, в позицията се посочва, че с предложените промени в ДАВМУ ще бъде преодоляна липсата на справедливо третиране на услугите за телевизионно излъчване и услугите по заявка в областите на защита на непълнолетните лица, насърчаването на европейските произведения и търговските съобщения.
  IV. Горепосоченият проект на Директива е разгледан от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения (КТИТС) на заседание, проведено на 13 юли 2016 г. В становището си КТИТС посочва, че ДАВМУ е основният инструмент на европейското медийно законодателство и предвидените в нея изменения биха имали пряко отражение върху българския медиен пазар. Комисията подкрепя предложените изменения, поставяйки акцент върху изискването за независимост на регулаторните органи, по-ефективната защита на потребителите и развитието на конкуренцията в аудиовизуалния сектор. Същевременно, КТИТС отчита, че проектът на Директива съответства на принципите на субсидиарност и пропорционалност.
  V. Предложението за Директива е разгледано и от Комисията по културата и медиите (ККМ) на заседание, проведено на 14 юли 2016 г. В доклада на комисията е посочено, че ККМ единодушно подкрепя проекта на акт, както и Рамковата позиция, внесена от Министерски съвет. Комисията по културата и медиите отбелязва също така, че са спазени принципите на субсидиарност и пропорционалност.

  VI. След състоялото се обсъждане по Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия, вземайки предвид становищата на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по културата и медиите, Народното събрание на Република България, чрез Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове изразява следното становище, което да бъде изпратено до европейските институции:

  1. КЕВКЕФ приветства инициативата на ЕК за осъвременяване на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, като отчита напредъка на технологиите и непрекъснато променящата се среда на предлагане на медийни услуги. С оглед развиването на Единния цифров пазар, е препоръчително правилата, засягащи телевизионното излъчване, видеото по заявка и генерираното от потребители съдържание, да бъдат синхронизирани.

  2. КЕВКЕФ счита, че предложението за директива съответства на принципа на субсидиарност, определен в чл. 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), тъй като целите му могат да бъдат постигнати най-добре на равнището на Съюза, предвид засилването на международния характер на аудиовизуалните услуги.

  3. КЕВКЕФ смята, че е спазен принципът на пропорционалност, определен в чл. 5, параграф 4 от ДЕС, тъй като с настоящото предложение не се надхвърля необходимото за постигането на целите, то няма да доведе до финансови или административни неудобства за гражданите, а допълнителната тежест за националните органи ще бъде минимална.

  4. КЕВКЕФ подкрепя усилията на Европейската комисия за по-адекватно регулиране на услугите, предлагани в платформите за споделяне на видеоклипове, с акцент върху защитата на непълнолетни лица от вредно съдържание и защитата на всички граждани от подбуждане към насилие и омраза.

  5. КЕВКЕФ очаква с приемането на Директивата да се развие конкуренцията в аудиовизуалния сектор и да се подобри достъпът до европейски произведения, което от свое страна да допринесе за по-добро изразяване на културното многообразие.


  С оглед на гореизложеното, след състоялото се обсъждане в КЕВКЕФ, докладът и становището към него бяха приети с 16 гласа “за” и 1 глас „въздържал се“.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:


  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума