Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
07/12/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  Вх. № 653-18-46/08.12.2016 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 602-01-53, внесен от Министерски съвет на 20 септември 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 7 декември 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-жа Атанаска Николова – заместник-министър на околната среда и водите, както и следните представители на Министерство на околната среда и водите: г-жа Мария Гълъбова – началник отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване“, г-жа Силвия Димитрова – началник отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка“ и г-н Георги Михайлов – държавен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“.

  I. Сред основните цели на настоящия законопроект е транспонирането в българското законодателство на изискванията на Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. В мотивите си вносителят на проекта на закон посочва, че новите разпоредби следва да доведат до оптимизиране на процеса на ОВОС, което от своя страна би допринесло за намаляване на административната тежест и ускоряване и облекчаване на цялостния инвестиционен процес в страната. Предложените промени предвиждат по-голяма ефективност на процедурите по ОВОС като се актуализират както критериите за преценка на необходимостта от ОВОС, така и изискванията за съдържанието на докладите и решенията по ОВОС. С цел гарантиране на публичност и прозрачност на процедурите се оптимизира и осигуряването на обществен достъп до документацията по ОВОС.

  II. Същевременно, с Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се изменят и допълват Законът за чистотата на атмосферния въздух, Законът за защита от шум в околната среда, Законът за водите и Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Промените в тези закони имат за цел преди всичко да ги актуализират чрез отмяна или корекция на някои остарели разпоредби и терминология, както и да прецизират хармонизирането на действащото национално законодателство с редица актове на Европейския съюз. Сред очакваните резултати са по-ефективно прилагане на Директива 2002/49/ЕС относно оценката и управлението на шума в околната среда, подобряване на опазването на химичното състояние на подземните води, както и прецизиране на текстове, отнасящи се до емисиите от неподвижни източници и контрола по прилагането на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

  III. В допълнение, с настоящия законопроект се цели и актуализиране на разпоредбите в българското законодателство по отношение на флуоросъдържащите парникови газове и веществата, които нарушават озоновия слой, във връзка с някои влезли наскоро в сила регламенти за изпълнение . Не на последно място, с проекта на закон се предвижда да бъдат въведени и част от разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. Останалите изисквания на Директивата се очаква да бъдат транспонирани чрез наредба на Министерския съвет.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно (с 12 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 602-01-53, внесен от Министерски съвет на 20 септември 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ


  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума