Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
14/09/2016, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и приемане на Междинен доклад на КЕВКЕФ относно приключването на програмите, съфинансирани със средства на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство през програмен период 2007 – 2013 г., както и постигнатия напредък по програмите за програмен период 2014 – 2020 г. (по данни към 30 юни 2016 г.)

2. Актуални въпроси към г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, на основание чл. 27 от ПОДНС.

3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума