Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
23/07/2015 второ гласуване

  Законопроект за военното разузнаване, № 554-01-47, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11 март 2015 г., приет на първо гласуване на 20 май 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т И Т Р Е Т О Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е
  КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за военното разузнаване, № 554-01-47, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11 март 2015 г., приет на първо гласуване на 20 май 2015 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  ЗА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава първа.

  Чл. 1. Този закон урежда организацията, дейностите, задачите и функционирането на военното разузнаване, както и статуса на служителите му.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.

  Чл. 2. Военното разузнаване обединява дейността на всички разузнавателни структури и формирования във въоръжените сили на Република България и се води с цел добиване, обработване и разпространяване на разузнавателна информация в интерес на отбраната на страната и на националната сигурност.

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов:
  В чл. 2 думите „и на националната сигурност" се заличават
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:
  Чл. 2. Военното разузнаване обединява дейността на всички разузнавателни структури и формирования във въоръжените сили на Република България и се води с цел добиване, обработване и предоставяне на разузнавателна информация в интерес на отбраната на страната и на националната сигурност.

  Чл. 3. Военното разузнаване участва в дейността на разузнавателните общности на организацията на Северноатлантическият договор (НАТО) и на Европейския съюз (ЕС), осъществява обмен на разузнавателна информация и разузнавателна поддръжка в съюзни и коалиционни операции.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

  Чл. 4. Военното разузнаване се осъществява от:
  1. служба „Военна информация“, наричана по нататък „Службата“;
  2. разузнавателни структури в органите за управление и разузнавателни военни формирования в Българската армия.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.

  Чл. 5. Военното разузнаване се осъществява въз основа на следните принципи:
  1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
  2. зачитане на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
  3. взаимодействие с органите на държавната власт, службите за сигурност и службите за обществен ред;
  4. централизирано управление и контрол на разузнавателната дейност;
  5. скритост, съчетаване на явни и тайни форми и способи на работа;
  6. спазване на политически неутралитет;
  7. обективност и безпристрастност.

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов:
  В чл. 5, т. 5 думата „скритост" се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5:
  Чл. 5. Военното разузнаване се осъществява въз основа на следните принципи:
  1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
  2. зачитане на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
  3. взаимодействие с органите на държавната власт, службите за сигурност и службите за обществен ред;
  4. централизирано управление и контрол на разузнавателната дейност;
  5. съчетаване на явни и тайни форми и способи на работа;
  6. спазване на политически неутралитет;
  7. обективност и безпристрастност.

  Глава втора
  ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАДАЧИ НА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава втора.

  Раздел I
  Организация на военното разузнаване
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I.

  Чл. 6. Разузнаването във въоръжените сили на Република България е организирано в единен централизиран процес и се осъществява на стратегическо, оперативно и тактическо ниво.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.

  Чл. 7. (1) Службата организира и води стратегическото разузнаване с използване на човешки ресурси и технически средства.
  (2) Службата е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната - юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София. Директорът на Службата е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
  (3) Службата събира и обработва цялата информация, добита от разузнавателните органи на военното разузнаване или получена от разузнавателните структури на НАТО и ЕС, от разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и от партньорски служби.
  (4) Службата е автономна при осигуряване на вътрешната сигурност, защитата на класифицираната информация и контра-разузнавателното обезпечаване на разузнавателната дейност.

  Предложение на н.п. Методи Андреев:
  В чл. 7 се предлагат две нови алинеи:
  ,,(2) Служба ,,Военна информация’’ е служба за сигурност непосредствено подчинена на Министерския съвет”;
  ,,(3) Службата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София, а директорът на Службата е първостепенен разпоредител с бюджетни средства.”;
  - сегашните алинеи (3) и (4) се преномерират и стават съответно (4) и (5).
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  Член 7, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Службата е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната – юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7:
  Чл. 7. (1) Службата организира и води стратегическото разузнаване с използване на човешки ресурси и технически средства.
  (2) Службата е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната и е юридическо лице. Директорът на Службата е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната.
  (3) Службата събира и обработва цялата информация, добита от разузнавателните органи на военното разузнаване или получена от разузнавателните структури на НАТО и ЕС, от разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и от партньорски служби.
  (4) Службата е автономна при осигуряване на вътрешната сигурност, защитата на класифицираната информация и контра-разузнавателното обезпечаване на разузнавателната дейност.

  Чл. 8. (1) Съвместното командване на силите планира и организира разузнаването и разузнавателното осигуряване на оперативно ниво, координира разузнавателния процес и осъществява ръководството и взаимодействието на разузнавателните формирования и органи на видовете въоръжени сили при провеждане на съвместни операции.
  (2) Командирите на видовете въоръжени сили на оперативно ниво планират, организират и ръководят разузнаването на подчинените си структури.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.

  Чл. 9. Командирите (началниците) на военни формирования организират военното разузнаване на тактическо ниво.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.

  Раздел II
  Задачи на военното разузнаване
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II.

  Чл. 10. На военното разузнаване на стратегическо, оперативно и тактическо ниво в съответствие с предназначението, функциите и отговорностите им в единния разузнавателен процес се поставят задачи по ред, определен с акт на министъра на отбраната.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.

  Чл. 11. На военното разузнаване не може да се възлагат задачи от вътрешнополитически характер. То не събира, не обработва, не анализира и не съхранява информация от вътрешнополитически характер.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.

  Чл. 12. Основни задачи на военното разузнаване на стратегическо ниво са:
  1. добиване и анализ на стратегическа разузнавателна информация, необходима за отбраната на страната и защитата на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи;
  2. информационно осигуряване на дейностите на държавните институции в областта на сигурността и отбраната на страната;
  3. осъществяване на непрекъснато наблюдение, ранно откриване и предупреждение за рисковете и заплахите за националната сигурност и колективната отбрана;
  4. осигуряване на разузнавателна информация за нуждите на планирането във въоръжените сили и за развитието на оперативни способности;
  5. развиване на информационно и оперативно сътрудничество с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, с разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и с партньорските служби в интерес на националната и колективната отбрана и сигурност;
  6. осъществяване на обмен на разузнавателна информация и провеждане на съвместни операции с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и с партньорските служби;
  7. осигуряване на разузнавателна информация в интерес на сигурността на операциите и мисиите извън територията на страната, в които участват български военни контингенти и отделни военнослужещи.

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов:
  В чл. 12:
  1. В т. 1 след думите „на страната" думите „и защита на националната сигурност" се заличават.
  2. В т. 2 думите „сигурността и" се заличават.
  3. Точка 3 се изменя така:
  „3. осъществяване на непрекъснато наблюдение, ранно откриване и предупреждение за военни рискове и заплахи за отбранителната сигурност и колективната отбрана;
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  В чл. 12 се правят следните допълнения:
  а) Създава се нова т. 8:
  „8. осъществява непосредствено ръководство на военните представителства към дипломатическите мисии на Република България в чужбина.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12:
  Чл. 12. Основни задачи на военното разузнаване на стратегическо ниво са:
  1. добиване и анализ на стратегическа разузнавателна информация, необходима за отбраната на страната и защитата на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи;
  2. информационно осигуряване на дейностите на държавните институции в областта на сигурността и отбраната на страната;
  3. осъществяване на непрекъснато наблюдение, ранно откриване и предупреждение за рисковете и заплахите за националната сигурност и колективната отбрана;
  4. осигуряване на разузнавателна информация за нуждите на планирането във въоръжените сили и за развитието на оперативни способности;
  5. развиване на информационно и оперативно сътрудничество с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, с разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и с партньорските служби в интерес на националната и колективната отбрана и сигурност;
  6. осъществяване на обмен на разузнавателна информация и провеждане на съвместни операции с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и с партньорските служби;
  7. осигуряване на разузнавателна информация в интерес на сигурността на операциите и мисиите извън територията на страната, в които участват български военни контингенти и отделни военнослужещи;
  8. осъществяване на непосредствено ръководство на службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България.

  Чл. 13. За изпълнение на възложените й задачи Службата:
  1. използва специфични форми, методи и средства на оперативна работа при условия и по ред, определени с правилник за устройството и дейността на служба „Военна информация“, приет от Министерския съвет;
  2. привлича за сътрудничество български граждани или граждани на друга държава с тяхното доброволно съгласие за изпълнение на разузнавателни задачи при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
  3. осигурява мерки за защита и закрила на лицата, които работят или са работили, сътрудничат или са сътрудничили на военното разузнаване;
  4. осъществява мерки за скриване на кадровия си състав и организацията на своята дейност чрез използване на собствени прикрития и на прикрития във ведомства, организации, търговски и други юридически лица;
  5. разработва и произвежда специална техника, спомагателни средства и документи за осигуряване на оперативната си дейност;
  6. използва документи за защита и скриване на принадлежността на личния си състав, сградите и съоръженията, предоставени за управление от Службата;
  7. развръща и използва органи за електронно разузнаване за добиване на информация в интерес на националната сигурност от външни електронни системи и средства при условия и по ред, определени с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“;
  8. развива способности да добива разузнавателна информация, самостоятелно или съвместно със структури на НАТО, ЕС и партньорски служби, чрез използване на космически, авиационни, морски или земни системи за получаване на изображения при условия и по ред, определени с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“;
  9. сключва договори с юридически и физически лица за услуги и доставки, свързани с дейността на Службата в съответствие със Закона за обществените поръчки и със Закона за защита на класифицираната информация.

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов:
  В чл. 13, т. 7 отпадат думите „в интерес на националната" и се заменят с думите „за отбранителната".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев:
  В чл. 13, т. 7 думата ,,развръща” се заменя с думата ,,развива”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Точка 4 се изменя така:
  „4. създава собствени прикрития на служители на Службата при условия и по ред, определени с Правилника за устройството и дейността на Службата.“.
  б) Създава нова т. 5:
  „ 5. използва прикрития във ведомства, организации, търговски и други юридически лица при условия и по ред, определени с Правилника за устройството и дейността на Службата;
  в) Създава нова т. 6:
  „ 6. съставя и използва документи за чужда самоличност и други официални документи, необходими за прикритие на служители от Службата, които изпълняват оперативно-разузнавателна дейност, при условия и по ред, определени с Правилника за устройството и дейността на Службата;
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13:
  Чл. 13. За изпълнение на възложените й задачи Службата:
  1. използва специфични форми, методи и средства на оперативна работа при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4;
  2. привлича за сътрудничество български граждани или граждани на друга държава с тяхното доброволно съгласие за изпълнение на разузнавателни задачи при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
  3. осигурява мерки за защита и закрила на лицата, които работят или са работили, сътрудничат или са сътрудничили на военното разузнаване;
  4. създава собствени прикрития на служители на Службата при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4;
  5. използва прикрития във ведомства, организации, търговски дружества и други юридически лица при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4;
  6. съставя и използва документи за чужда самоличност и други официални документи, необходими за прикритие на служители от Службата, които изпълняват оперативно-разузнавателна дейност, при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4;
  7. разработва и произвежда специална техника, спомагателни средства и документи за осигуряване на оперативната си дейност;
  8. използва документи за защита и скриване на принадлежността на личния си състав, сградите и съоръженията, предоставени за управление от Службата;
  9. развръща и използва органи за електронно разузнаване за добиване на информация в интерес на националната сигурност от външни електронни системи и средства при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4;
  10. развива способности да добива разузнавателна информация, самостоятелно или съвместно със структури на НАТО, ЕС и партньорски служби, чрез използване на космически, авиационни, морски или земни системи за получаване на изображения при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4;
  11. сключва договори с юридически и физически лица за услуги и доставки, свързани с дейността на Службата, в съответствие със Закона за обществените поръчки и със Закона за защита на класифицираната информация.

  Чл. 14. Разузнавателните структури в Българската армия изграждат и поддържат способности за разузнавателна поддръжка на операциите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.

  Чл. 15. (1) Военното разузнаване на оперативно и тактическо ниво изпълнява задачи по:
  1. планиране и организиране на разузнаването, разузнавателната поддръжка и управлението на разузнавателните сили и средства на подчинените военни формирования;
  2. добиване, обработване и разпространяване на разузнавателна информация, поддържане на база данни и управление на разузнавателния процес;
  3. наблюдение и добиване на информация за обстановката на и извън територията, във и извън териториалните води и във и извън въздушното пространство на Република България с цел предотвратяване и пресичане на евентуални заплахи за отбраната на страната;
  4. добиване на информация от комуникационни, информационни и радиотехнически системи и средства чрез развръщане на разузнавателни органи за електронно разузнаване и постове за наблюдение от открити източници;
  5. добиване на разузнавателна информация от видеофилми и изображения, включително в реално време, чрез развръщане на сили и средства за тяхното получаване, обработване и дешифриране.
  (2) Структурата и функциите на органите за военно разузнаване на оперативно и тактическо ниво се регламентират с актове на началника на отбраната.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.

  Чл. 16. При съвместни операции военното разузнаване се планира и организира от Съвместното командване на силите с участието на органи на стратегическо ниво, изпълнява задачи по разкриване на противостоящи сили и замисъла за тяхното използване и в съответствие с разработените планове осъществява разузнавателна поддръжка на войските и силите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.

  Глава трета
  УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава трета.

  Раздел I
  Устройство на военното разузнаване
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I.

  Чл. 17. (1) Службата е организирана в ръководство, дирекции, отдели и сектори.
  (2) Към дирекциите по ал. 1 може да се създават териториални отдели.
  (3) Към Службата може да се създават военни формирования и задгранични структури на пряко подчинение на директора й.
  (4) Устройството на Службата, организационно-щатната й структура и организацията на работа се определят с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“.

  Предложение на н.п. Михо Михов:
  1. В чл. 17, ал. 2 израза „може да" да отпадне и в края на текста да се продължи с израза „при необходимост".
  2. В чл. 17, ал. 3 израза „може да" да отпадне и в края на текста да се добави „при крайна необходимост".
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  Член 17 да се измени така:
  „Чл. 17. (1) Устройството на Службата, организацията на работа и общата численост на служителите се определят с Правилника за устройството и дейността на Службата.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17:
  Чл. 17. (1) Службата е организирана в ръководство, дирекции, отдели и сектори.
  (2) Към дирекциите може да се създават териториални структури.
  (3) Към Службата може да се създават военни формирования и задгранични структури на пряко подчинение на директора й.
  (4) Устройството на Службата, организацията на работа и общата численост на служителите се определят с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, приет от Министерския съвет.

  Чл. 18. Службата изпълнява самостоятелно възложените й задачи в съответствие с този закон и с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18:
  Чл. 18. Службата изпълнява самостоятелно възложените й задачи в съответствие с този закон и с правилника по чл. 17, ал. 4.

  Чл. 19. Устройството на военното разузнаване в Българската армия е в съответствие с командната структура на оперативно и тактическо ниво:
  1. на оперативното ниво - в Съвместното командване на силите и командванията на видовете въоръжени сили чрез подчинените им разузнавателни военни формирования;
  2. на тактическото ниво - във военните формирования чрез органите им за разузнаване.

  Предложение на н.п. Христо Гаджев, Пламен Манушев, Валентин Радев и Владимир Тошев:
  В чл. 19 т. 1. след думата „разузнавателни" се добавя „органи и"
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  В чл. 19 т. 1 след думата „разузнавателни" се добавя „органи и".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19:
  Чл. 19. Устройството на военното разузнаване в Българската армия е в съответствие с командната структура на оперативно и тактическо ниво:
  1. на оперативното ниво - в Съвместното командване на силите и командванията на видовете въоръжени сили чрез подчинените им разузнавателни органи и военни формирования;
  2. на тактическото ниво - във военните формирования чрез органите им за разузнаване.

  Раздел II
  Ръководство на военното разузнаване
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II.

  Чл. 20. Ръководството на военното разузнаване се осъществява от:
  1. министъра на отбраната;
  2. началника на отбраната.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Създава нова т. 1:
  "1. министър-председателя;“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20:
  Чл. 20. Ръководството на военното разузнаване се осъществява от:
  1. министър-председателя;
  2. министъра на отбраната;
  3. началника на отбраната.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  Създава се нов чл. 21:
  „ Чл. 21. Министър-председателят:
  1. осъществява общото ръководство на военното разузнаване на стратегическо ниво;
  2. поставя дългосрочни и годишни информационни задачи на служба „Военна информация“;
  3. изисква и получава становища и доклади от директора на служба „Военна информация“ по въпроси, свързани с изпълняваните от нея функции и задачи.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 21:
  Чл. 21. Министър-председателят:
  1. осъществява общото ръководство на военното разузнаване на стратегическо ниво;
  2. поставя дългосрочни и годишни информационни задачи на Службата;
  3. изисква и получава становища и доклади от директора на Службата по въпроси, свързани с изпълняваните от нея функции и задачи.

  Чл. 21. Министърът на отбраната:
  1. осъществява общото ръководство на военното разузнаване;
  2. поставя информационни задачи;
  3. издава нормативни актове, свързани с дейността на военното разузнаване;
  4. осъществява контрол върху цялостната дейност на Службата;
  5. внася предложения в Министерския съвет за издаване на нормативни актове, свързани със Службата, и годишен доклад за изпълнение на поставените й задачи.

  Предложение на н.п. Михо Михов:
  В чл.21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  (2) Дейностите по ал.1, т.З, 4 и 5 се осъществяват след съгласуване с началника на отбраната, който преподписва нормативните актове отнасящи се до дейността на службата.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев:
  В т. 2 на чл. 21 след думата ,,задачи” се поставя запетайка и се добавя ,,съгласувано с министър-председателя, а по време на военно положение и война и с президента на Републиката.”;
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов:
  Чл.21, т.1 да придобие следната редакция:
  Чл.21, т.1 - Осъществява общо ръководство на военното разузнаване непосредствено или чрез началника на отбраната.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21. Министърът на отбраната:
  1. осъществява непосредственото ръководство на военното разузнаване;
  2. поставя информационни задачи;
  3. издава нормативни актове, свързани с дейността на военното разузнаване;
  4. осъществява контрол върху финансово-административната дейност и разпореждането с материално-техническите ресурси на Службата;
  5. внася в Министерския съвет предложения за издаване на нормативни актове, свързани със Службата, и годишен доклад за изпълнението на поставените й задачи.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21, който става чл. 22:
  Чл. 22. Министърът на отбраната:
  1. осъществява непосредственото ръководство на военното разузнаване на стратегическо ниво и общото ръководство на военното разузнаване в Българската армия;
  2. поставя информационни задачи;
  3. издава нормативни актове, свързани с дейността на военното разузнаване;
  4. осъществява контрол върху финансово-административната дейност и разпореждането с материално-техническите ресурси на Службата;
  5. внася в Министерския съвет предложения за приемане на нормативни актове, свързани със Службата, и годишен доклад за изпълнението на поставените й задачи.

  Чл. 22. (1) Началникът на отбраната:
  1. ръководи военното разузнаване в Българската армия;
  2. поставя задачи на военното разузнаване в Българската армия и осъществява контрол върху изпълнението им.
  (2) При осъществяване на дейностите по ал. 1 и при изпълнение на задълженията по чл. 85, ал. 1, т. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България началникът на отбраната се подпомага от Службата.

  Предложение на н.п. Михо Михов:
  В чл.22, ал.2, в края на текста да се добави „като й поставя конкретни задачи".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов:
  Чл. 22, ал. 1, т.1 след „Българската армия" се добавя „на оперативно и тактическо ниво".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев:
  В т. 2 на ал. 1 от чл. 22 след думата ,,армия” се поставя запетайка и се добавя ,,съгласувано с министъра на отбраната’’;
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов:
  В чл.22, т.1 придобива следната редакция:
  „1. Ръководи военното разузнаване в българската армия и осъществява координацията и взаимодействието между стратегическото, оперативното и тактическото разузнаване като единен разузнавателен процес в системата на отбраната и въоръжените сили.“
  2. В чл. 22 ал. 2 да отпаднат последните две думи „се подпомага от Службата" и вместо тях да се запише „използва потенциала и информационния продукт на Службата".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22, който става чл. 23:
  Чл. 23. (1) Началникът на отбраната:
  1. ръководи военното разузнаване в Българската армия на оперативно и тактическо ниво;
  2. поставя задачи на военното разузнаване в Българската армия и осъществява контрол върху изпълнението им.
  (2) При осъществяване на дейностите по ал. 1 и при изпълнение на задълженията по чл. 85, ал. 1, т. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България началникът на отбраната се подпомага от Службата, като й поставя конкретни задачи.

  Раздел III
  Ръководство на Службата
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на раздел III да се измени така:
  Раздел III
  Ръководство на Служба “Военна информация“

  Чл. 23. (1) Службата се ръководи и представлява от директор, който се назначава за срок 5 години.
  (2) Директор на Службата може да бъде военнослужещ с висше военно звание или цивилен служител.
  (3) Директорът на Службата се назначава и освобождава с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет.
  (4) Правомощията на директора на Службата се прекратяват предсрочно:
  1. по негово искане, заявено писмено;
  2. при невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
  3. при навършване на пределната възраст за съответното военно звание, когато е военнослужещ, или при придобиване на право на пенсия при условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, когато е цивилен служител;
  4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  5. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание за умишлено престъпление от общ характер;
  6. при отпадане на основанието по чл. 25, т. 1;
  7. при смърт или поставяне под запрещение.
  (5) Директорът на Службата:
  1. ръководи, организира и отговаря за цялостната й дейност;
  2. предлага на министъра на отбраната за утвърждаване длъжностните разписания на Службата;
  3. отговаря за кадровата политика в Службата, упражнява правомощия във връзка с приемането, изпълнението, преминаването и прекратяването на военната служба съгласно глава пета и актовете за оправомощаване на министъра на отбраната и упражнява правомощията на орган по назначаването и на работодател по отношение на цивилните служители по служебно и трудово правоотношение съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
  4. ръководи и организира подготовката и повишаването на квалификацията на служителите от Службата;
  5. отговаря и организира съставянето, изпълнението, отчета и контрола на бюджета на Службата;
  6. командирова за изпълнение на служебни задачи служители от Службата в страната и в чужбина освен в случаите на дългосрочно командироване в задграничните представителства на Република България;
  7. ръководи, организира и контролира дейностите по защита на класифицираната информация в Службата;
  8. организира инспекции, свързани с дейността на Службата;
  9. управлява и отговаря за информационните фондове и фондовете за съхранение на оперативната документация, делата и преписката на оперативния отчет и архив, създадени в Службата;
  10. възлага обществени поръчки в рамките на своята компетентност по Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му;
  11. управлява предоставените на Службата държавни имоти и дейността, свързана с ресурсното им осигуряване.
  (6) При осъществяване на правомощията си по ал. 5 директорът на Службата издава инструкции, заповеди и разпореждания.

  Предложение на н.п. Таско Ерменков, Ангел Найденов, Димитър Дъбов, Иван Иванов, Атанас Зафиров, Красимир Янков и Димитър Димитров:
  В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. ал. 2 се изменя така:
  „(2) Директор на Службата може да бъде военнослужещ на действителна военна служба с висше военно звание."
  2. В ал. 4, в т. 3 след думата „военнослужещ" се добавя изразът „на действителна военна служба", след което се поставя точка и текстът до края на изречението отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Велизар Енчев:
  В чл.23 ал.2 се изменя така:
  (2) За директор на Службата се назначава военнослужещ или резервист на активна служба, притежаващ висше военно звание.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михо Михов:
  В чл.23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 да се заличи текста след думата „директор".
  2. Ал.2 да добие вида:
  (2) Директор на Службата е военнослужещ с висше военно звание.
  3. В ал.4 т.З да отпадне
  4. т.4,5,6 и 7 стават съответно т.3,4,5 и 6.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Петър Славов, Методи Андреев, Мартин Димитров, Явор Хайтов и Корман Исмаилов:
  В чл. 23, ал. (2) и в т. 3 на ал. (4), изразът „цивилен служител" се заменя с „цивилно лице";
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев:
  В чл. 23 се предлагат следните промени:
  1. в ал. (2) и в т. 3 на ал. (4), изразът ,,цивилен служител” се заменя с ,,цивилно лице”;
  2. в ал. (5) се създава нова точка 4 със следното съдържание:
  ,,4. предотвратява и разкрива конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и следи за изпълнение на изискванията за несъвместимост с военната служба, регламентирани в чл. 188, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили;”
  3. останалите точки от ал. (5) се преномерират, като стават съответно 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11 и 12;
  4. в сегашна точка 5 (след преномерирането 6) от ал. (5) в края на изречението след думата ,,Службата” се поставя запетайка и се добавя ,,като също така организира, ръководи и контролира и разходването на особените финансови средства и разходи;”
  5. в ал. (5) се създава нова точка 12 (след преномерирането 13) със следния текст:
  ,,12. ежегодно до 31 януари изготвя и представя пред Министерски съвет чрез министъра на отбраната годишен доклад за дейността на Службата за предходната година.”
  Предложението по т. 1 е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2-4, което е отразено в чл. 29 и подкрепя по принцип предложението по т. 5, което е отразено в чл. 84.

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов:
  В чл. 23 се въвежда нова алинея (3) със следното съдържание:
  (3) Директорът на Служба „Военна информация":
  1. е с ранг приравнен на заместник началник на отбраната.
  2. при положение на война и военно положение се включва в състава на Върховното главно командване.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В чл. 23, ал. 1след думите „за срок“ се добавя „от“.
  б) Създава се нова ал. 2:
  ”(2) Директорът може да бъде преназначен на същата длъжност само за срок от още 5 години.“
  в) В ал. 5, т. 3 думите „отговаря за кадровата политика в Службата“ отпадат.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23, който става чл. 24:
  Чл. 24. (1) Службата се ръководи и представлява от директор, който се назначава за срок 5 години.
  (2) Директорът може да бъде преназначен на същата длъжност само за срок от още 5 години.
  (3) Директор на Службата може да бъде военнослужещ с висше военно звание или цивилен служител.
  (4) Директорът на Службата се назначава и освобождава с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет.
  (5) Правомощията на директора на Службата се прекратяват предсрочно:
  1. по негово искане, заявено писмено;
  2. при невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
  3. при навършване на пределната възраст за съответното военно звание, когато е военнослужещ, или при придобиване на право на пенсия при условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, когато е цивилен служител;
  4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  5. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание за умишлено престъпление от общ характер;
  6. при настъпване на несъответствие с изискванията по чл. 26;
  7. при смърт или поставяне под запрещение.
  (6) Директорът на Службата:
  1. ръководи, организира и отговаря за цялостната й дейност;
  2. предлага на министъра на отбраната за утвърждаване длъжностните разписания на Службата;
  3. сключва договори за военна служба и упражнява правомощия във връзка с приемането, изпълнението, преминаването и прекратяването на военната служба на военнослужещите с изключение на тези по чл. 25, ал. 1, т. 1, и упражнява правомощията на орган по назначаването и на работодател по отношение на цивилните служители по служебно и трудово правоотношение съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
  4. ръководи и организира подготовката и повишаването на квалификацията на служителите от Службата;
  5. организира и отговаря за съставянето, изпълнението, отчета и контрола на бюджета на Службата;
  6. командирова за изпълнение на служебни задачи служители от Службата в страната и в чужбина, освен в случаите на дългосрочно командироване в задграничните представителства на Република България;
  7. ръководи, организира и контролира дейностите по защита на класифицираната информация в Службата;
  8. организира инспекции, свързани с дейността на Службата;
  9. управлява и отговаря за информационните фондове и фондовете за съхранение на оперативната документация, делата и преписката на оперативния отчет и архив, създадени в Службата;
  10. възлага обществени поръчки в рамките на своята компетентност по Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му;
  11. управлява предоставените на Службата държавни имоти и дейността, свързана с ресурсното им осигуряване.
  (7) При осъществяване на правомощията си по ал. 6 директорът на Службата издава инструкции, заповеди и разпореждания.

  Чл. 24. (1) Дейността на директора на Службата се подпомага от заместник-директори, които могат да бъдат:
  1. военнослужещи, които се назначават по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, или
  2. цивилни служители, които се назначават по реда на Кодекса на труда от директора на службата след съгласуване с министъра на отбраната.
  (2) В случаите, когато няма назначен директор по реда на чл. 23, ал. 3 или когато директорът е в обективна невъзможност да изпълнява функциите си, по предложение на министъра на отбраната. Министерският съвет определя заместник, който изпълнява длъжността за не повече от 30 дни.

  Предложение на н.п. Таско Ерменков, Ангел Найденов, Димитър Дъбов, Иван Иванов, Атанас Зафиров, Красимир Янков и Димитър Димитров:
  Чл. 24. (1) се изменя така:
  „(1) Дейността на директора на Службата се подпомага от заместник-директори, които могат да бъдат военнослужещи на действителна военна служба със старше или висше военно звание.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Велизар Енчев:
  Чл. 24 ал. 1 се изменя така:
  1. Отпада т.2
  2. Ал.1 на чл.24 добива вида:
  Чл. 24. (1) Дейността на директора на Службата се подпомага от заместник-директори, които са военнослужещи,назначени по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  А) В чл. 24, ал. 1, т. 1 след думата „назначават“ се добавя „от министъра на отбраната по предложение на директора на Службата“.
  Б) Създава се нова ал. 2:
  „(2) Директорът може да възложи с писмена заповед изпълнението на отделни функции и правомощия на заместник-директорите.“.
  в) Създава се нова ал. 3:
  „(3) Функциите и правомощията на директора в негово отсъствие се изпълняват от определен с негова писмена заповед заместник-директор за всеки конкретен случай.“
  г) Алинея 2 се изменя така:
  (2) При освобождаване на директора от длъжност или когато директорът е в обективна невъзможност да изпълнява функциите си, министърът на отбраната определя един от заместник-директорите, който да изпълнява неговите функции.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 24, ал. 2 думите „може да възложи“ се заменят с „възлага“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24, който става чл. 25:
  Чл. 25. (1) Дейността на директора на Службата се подпомага от заместник-директори, които могат да бъдат:
  1. военнослужещи, които се назначават от министъра на отбраната по предложение на директора на Службата, по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, или
  2. цивилни служители, които се назначават по реда на Кодекса на труда от директора на Службата след съгласуване с министъра на отбраната.
  (2) Директорът възлага с писмена заповед изпълнението на отделни функции и правомощия на заместник-директорите.
  (3) Функциите и правомощията на директора в негово отсъствие се изпълняват от определен с негова писмена заповед заместник-директор за всеки конкретен случай.
  (4) При освобождаване на директора от длъжност или когато директорът е в обективна невъзможност да изпълнява функциите си, министърът на отбраната определя един от заместник-директорите, който да изпълнява неговите функции.

  Чл. 25. За директор и заместник-директори на Службата могат да бъдат назначавани лица, които:
  1. имат само българско гражданство;
  2. имат висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“;
  3. притежават 10-годишен професионален стаж в структурите от системата за защита на националната сигурност или въоръжените сили;
  4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлени престъпления от общ характер;
  5. не са лишени от правото да заемат държавна длъжност;
  6. са получили разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“;
  7. не членуват в политически партии и/или коалиции или организации с политически цели;
  8. не са еднолични търговци, съдружници, управители, прокуристи или членове на надзорни и управителни съвети или съвети на директорите или контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност;
  9. не работят по друго трудово или.служебно правоотношение.

  Предложение на н.п. Велизар Енчев:
  1. Чл. 25, т. 3 добива вида:
  „3. притежават 10-годишен професионален стаж в системата на въоръжените сили на Република България;“
  2. В точка 7 след думата коалиции да отпадне израза „или организации с политически цели".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михо Михов:
  В чл.25 израза „могат да бъдат назначавани" се заменя със „се назначават".
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Методи Андреев:
  В чл. 25 се добавя нова т. 6 със следното съдържание:
  ,,6. са проверени за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и резултатът от проверката е обявен по реда на същия закон;”
  Точки 6, 7, 8 и 9 се преномерират и стават съответно 7, 8, 9 и 10.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов:
  В чл.25, т.2 се внася следното допълнение след думата „магистър": и завършена генерал - щабна академия
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  А) В чл. 25, т. 3 думите „структурите от“ се заличават.
  Б) Точка 9 се изменя така:
  „9. не са наети по трудово или по служебно правоотношение, или по граждански договор, освен за осъществяване на преподавателска или научноизследователска дейност.”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25, който става чл. 26:
  Чл. 26. За директор и заместник-директори на Службата могат да бъдат назначавани лица, които:
  1. имат само българско гражданство;
  2. имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
  3. притежават 10-годишен професионален стаж в системата за защита на националната сигурност или въоръжените сили;
  4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлени престъпления от общ характер;
  5. не са лишени от правото да заемат държавна длъжност;
  6. са проверени за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и резултатът от проверката е обявен по реда на същия закон;
  7. са получили разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“;
  8. не членуват в политически партии и/или коалиции или организации с политически цели;
  9. не са еднолични търговци, съдружници, управители, прокуристи или членове на надзорни и управителни съвети или съвети на директорите или контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност;
  10. не са наети по трудово или по служебно правоотношение, или по граждански договор, освен за осъществяване на преподавателска или научноизследователска дейност.

  Раздел IV
  Ръководство на военното разузнаване на оперативно и на тактическо ниво
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел IV.

  Чл. 26. (1) Разузнаването на оперативно ниво се ръководи от командващия на Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили.
  (2) Разузнаването на тактическо ниво се ръководи от командирите (началниците) на военните формирования.
  (3) При осъществяване на правомощията си по ръководство на военното разузнаване лицата по ал. 1 и 2 издават заповеди, разпореждания и указания.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26, който става чл. 27.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  Създава се нов чл. 26а:
  „Чл. 26а. (1) За осъществяване на контролни функции при провеждане на държавната политика в Службата и с цел предотвратяване и разкриване на закононарушения, както и за повишаване на качеството и ефективността на изпълнението на възложените функции и дейности, в Службата се назначава инспектор.
  (2) Инспекторът е на пряко подчинение на директора на Службата.
  (3) За инспектор може да бъде назначаван служител, който има висше образование и стаж не по-малко от 5 години в Службата.
  (4) Инспекторът може да бъде военнослужещ или цивилен служител, който се назначава от министъра на отбраната по предложение на директора на Службата.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 28:
  Чл. 28. (1) За осъществяване на контролни функции при провеждане на държавната политика в Службата и с цел предотвратяване и разкриване на закононарушения, както и за повишаване на качеството и ефективността на изпълнението на възложените функции и дейности в Службата се назначава инспектор.
  (2) Инспекторът е на пряко подчинение на директора на Службата.
  (3) За инспектор може да бъде назначаван служител, който има висше образование и стаж не по-малко от 5 години в Службата.
  (4) Инспекторът може да бъде военнослужещ или цивилен служител, който се назначава от министъра на отбраната по предложение на директора на Службата.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  Създава се нов чл. 26б:
  „Чл. 26б. (1) Инспекторът извършва контролни и други проверки по указание на директора на Службата или по своя инициатива след съгласуване с директора на Службата, по отношение на:
  1. спазването на нормативните актове и заповедите на министъра на отбраната и директора на Службата;
  2. спазването на вътрешния ред и дисциплина;
  3. предотвратяването и установяването на конфликт на интереси;
  4. спазването на Етичния кодекс за поведение на служителите;
  5. управлението и разпореждането с материални средства;
  6. условията и реда за извършването на финансови разходи за изпълнение на специфични цели на Службата;
  7. условията на труд;
  8. управлението на човешките ресурси;
  9. спазването на основните права и свободи на човека.
  10. корупционни рискове и мерките за ограничаването им.
  (2) Инспекторът проучва предложенията, сигналите, жалбите и молбите, подадени от физически или юридически лица до директора на Службата, и изготвя отговори по тях.
  (3) Инспекторът няма правомощие да извършва финансов контрол с изключение на контрола по ал. 1, т. 5 и 6.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 29:
  Чл. 29. (1) Инспекторът извършва контролни и други проверки по указание на директора на Службата или по своя инициатива, след съгласуване с директора на Службата, по отношение на:
  1. спазването на нормативните актове и заповедите на министъра на отбраната и директора на Службата;
  2. спазването на вътрешния ред и дисциплина;
  3. предотвратяването и установяването на конфликт на интереси;
  4. спазването на Етичния кодекс за поведение на служителите;
  5. управлението и разпореждането с материални средства;
  6. условията и реда за извършването на финансови разходи за изпълнение на специфични цели на Службата;
  7. условията на труд;
  8. управлението на човешките ресурси;
  9. спазването на основните права и свободи на човека;
  10. корупционни рискове и мерките за ограничаването им.
  (2) Инспекторът проучва предложенията, сигналите, жалбите и молбите, подадени от физически или юридически лица до директора на Службата, и изготвя отговори по тях.
  (3) Инспекторът няма правомощие да извършва финансов контрол с изключение на контрола по ал. 1, т. 5 и 6.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  Създава се нов чл. 26в:
  „Чл. 26в. (1) Директорът на Службата има право да разпореди на инспектора да не започва и да прекрати извършването на конкретни проверки, ако с това е необходимо за защита на интереси, свързани с националната сигурност.
  (2) В случаите по ал. 1 инспекторът има право да докладва на министъра на отбраната.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 30:
  Чл. 30. (1) Директорът на Службата има право да разпореди на инспектора да не започва и да прекрати извършването на конкретни проверки, ако това ще доведе до достъп до данни за оперативно-разузнавателни източници, методи и средства, оперативни дейности и разузнавателни операции.
  (2) В случаите по ал. 1 инспекторът има право да докладва на министъра на отбраната.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  Създава се нов чл. 26г:
  „Чл. 26г. (1) Инспекторът докладва на директора на Службата за резултатите от извършените от него проверки и прави предложения и препоръки във връзка с тях.
  (2) Инспекторът представя годишен доклад за резултатите от дейността си на министъра на отбраната и директора на Службата.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 31:
  Чл. 31. (1) Инспекторът докладва на директора на Службата за резултатите от извършените от него проверки и прави предложения и препоръки във връзка с тях.
  (2) Инспекторът представя годишен доклад за резултатите от дейността си на министъра на отбраната и директора на Службата.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  Създава се нов чл. 26д:
  „Чл. 26д. Организацията на дейността, видовете проверки, както и условията и редът за извършването им се определят с акт на министъра на отбраната.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 32:
  Чл. 32. Организацията на дейността, видовете проверки, както и условията и редът за извършването им се определят с акт на Министерския съвет.

  Глава четвърта
  ДЕЙНОСТИ НА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава четвърта.

  Раздел I
  Дейности на Службата

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  В глава четвърта, раздел І думата „Службата“ се заменя със „Служба „Военна информация“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на раздел I да се измени така:
  Раздел I
  Дейности на Служба „Военна информация“

  Чл. 27. Основни дейности на Службата са:
  1. добиване на разузнавателна информация от военен, военно- политически, военно-икономически, военно-технически и военно-научен характер, както и за асиметрични рискове и заплахи;
  2. извършване на информационно-аналитична дейност при условия и по ред, определени с акт на директора на Службата;
  3. участие в организацията и осъществяването на военнодипломатическата дейност;
  4. организиране и осъществяване на специалната подготовка и следдипломната квалификация на служителите й;
  5. организиране и провеждане - самостоятелно или във взаимодействие с партньорски служби, на специални операции на и извън територията на страната;
  6. ресурсно осигуряване на дейностите на Службата;
  7. осигуряване сигурността на Службата, нейния личен състав и защитата на класифицираната информация, както и контраразузнавателното обезпечаване на разузнавателната дейност.

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов:
  В чл. 27, т. 1 след думите „от военен" се заличават думите „военно¬политически, военно-икономически, военно-технически и военно-научен".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев:
  В чл. 27, т. 5 след думите в края на изречението ,,извън територията на страната’’ се добавя ,,при стриктно спазване на изискванията по чл. 11’’.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Христо Гаджев, Пламен Манушев, Валентин Радев и Владимир Тошев:
  В чл. 27 се създава нова т.8 със следния текст:
  „8. Проучва и издава допуск до класифицирана информация на служителите си".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думите „както и“ да се допълнят „хибридни форми на война и“.
  2. Създава се нова т. 4:
  „4. информационно осигуряване и разузнавателната поддръжка на въоръжените сили на Република България и подпомагане на началника на отбраната в дейността му по планиране и ръководство на военното разузнаване в Българската армия;“.
  3. Създава се нова т. 8:
  „8. Проучва и издава допуск до класифицирана информация на служителите си".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27, който става чл. 33:
  Чл. 33. Основни дейности на Службата са:
  1. добиване на разузнавателна информация от военен характер, както и за хибридни форми на война и за асиметрични рискове и заплахи;
  2. извършване на информационно-аналитична дейност при условия и по ред, определени с акт на директора на Службата;
  3. участие в организацията и осъществяването на военнодипломатическата дейност;
  4. информационно осигуряване и разузнавателната поддръжка на въоръжените сили на Република България и подпомагане на началника на отбраната в дейността му по планиране и ръководство на военното разузнаване в Българската армия;
  5. организиране и осъществяване на специалната подготовка и следдипломната квалификация на служителите й;
  6. организиране и провеждане - самостоятелно или във взаимодействие с партньорски служби, на специални операции на и извън територията на страната при спазване на изискванията по чл. 11;
  7. ресурсно осигуряване на дейностите на Службата;
  8. осигуряване сигурността на Службата, нейния личен състав и защитата на класифицираната информация, както и контраразузнавателното обезпечаване на разузнавателната дейност;
  9. проучване за надеждност и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация на служителите си.

  Чл. 28. Службата осъществява обмен на разузнавателна информация, оперативно сътрудничество и съвместни операции със специални служби и органи на други държави и международни организации въз основа на междуправителствени или междуведомствени договори и споразумения или в рамките на коалиционните дейности.

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов:
  Чл. 28 след думите „обмен на" се добавя „Военно-,,.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28, който става чл. 34.

  Чл. 29. (1) Службата създава и поддържа собствен архив и специална картотека за съхраняване на документи, сведения и данни, както и делата на служителите и сътрудниците.
  (2) Службата създава и поддържа собствен архив и специална картотека за съхраняване на документи, сведения и данни за чужди граждани.
  (3) Материалите по ал. 2 и материали отнасящи се до връзките на чужди граждани със служители на службата не се предоставят на Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
  (4) Достъпът до архива и картотеките се разрешава по ред, определен със заповед на директора на Службата.
  (5) Материали от архива на Службата, представляващи историческа и научна ценност, се предават за съхранение в Държавния архив при спазване разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация.

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов:
  Чл. 29, ал. 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев:
  За текста на ал. (3) от чл. 29 се предлага следната редакция:
  ,,Всички дела на служителите и сътрудниците на службата, както и всички документи, разработки, сведения и данни за български граждани от архива на службата, създадени до 16. 07. 1991 г., независимо от вида на носителя, на който се съхраняват, се предават на Комисията за разкриване на документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.”
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов:
  чл. 29 (5) да придобие следната редакция:
  чл.29 (5) Материалите от архива на Службата, представляващи историческа и научна ценност се съхраняват в Службата и се използват като учебна литература при обучението и квалификацията на личния състав. Достъпът на гражданите до този архив се регламентира с акт на министъра на отбраната.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29, който става чл. 35:
  Чл. 35. (1) Службата създава и поддържа собствен архив и специална картотека за съхраняване на документи, сведения и данни, както и делата на служителите и сътрудниците.
  (2) Службата създава и поддържа собствен архив и специална картотека за съхраняване на документи, сведения и данни за чужди граждани.
  (3) Достъпът до архива и картотеките се разрешава по ред, определен със заповед на директора на Службата.
  (4) Материали от архива на Службата, представляващи историческа и научна ценност, се предават за съхранение в Държавния архив при спазване разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация.

  Раздел II
  Разпространение и достъп до информацията на Службата

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  В глава четвърта, раздел ІІ наименованието се изменя така:
  „Предоставяне и достъп до информацията на служба „Военна информация“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на раздел II да се измени така:
  Раздел II
  Предоставяне на и достъп до информацията на служба „Военна информация“

  Чл. 30. (1) Потребители на информацията на Службата са държавни ведомства и институции.
  (2) Службата предоставя стратегическа, оперативна и тактическа информация на разузнавателните структури на НАТО и ЕС, на разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и на партньорските служби.
  (3) Редът за предоставяне на информация по ал. 1 и 2 се определя с акт на министъра на отбраната.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30, който става чл. 36.

  Чл. 31. Службата предоставя еднаква по обем и съдържание разузнавателна информация на:
  1. Президента на Републиката;
  2. председателя на Народното събрание;
  3. министър-председателя.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 4:
  „4. Министъра на отбраната.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Председателят на Народното събрание и Президента на Републиката в изпълнение на правомощията си могат да получават информация и становища от директора на Службата.“
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено.

  Предложение от н.п. Димитър Лазаров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 31 се създава ал. 2:
  (2) Президентът изисква и получава информация и становища от директора на Служба „Военна информация“ по въпроси, свързани с отбраната и националната сигурност;
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31, който става чл. 37:
  Чл. 37. (1) Службата предоставя еднаква по обем и съдържание разузнавателна информация на:
  1. президента на републиката;
  2. председателя на Народното събрание;
  3. министър-председателя;
  4. министъра на отбраната.
  (2) Президентът изисква и получава информация и становища от директора на Служба „Военна информация“ по въпроси, свързани с отбраната и националната сигурност.

  Чл. 32. (1) Постоянният секретар на отбраната и началникът на отбраната получават разузнавателна информация във връзка с изпълнението на функциите си по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  (2) Ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, командващият на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили и командирите/началниците на военни формирования получават класифицирана разузнавателна информация при спазване на принципа „необходимост да се знае".
  (3) Информационни документи - справочници, сборници, бюлетини, сводки, доклади и други, се предоставят на структури от въоръжените сили по разчет, утвърден от началника на отбраната.
  (4) Не се допуска предоставяне на информация за източниците, методите, средствата и способите за добиване на разузнавателните сведения и данни, за списъчния състав на Службата и за лица, които й сътрудничат или са й сътрудничели, както и информация, която би застрашила националната сигурност или би могла да увреди или да създаде опасност от възникване на значителни вреди за служители, сътрудници или други лица, придобили тази информация.
  (5) Лицата, допуснати до сведения на Службата, носят отговорност за тяхното разгласяване и неправомерно ползване в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация.

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов:
  Чл. 32, ал. 4 след думите „които и сътрудничат" текста до края на изречението се заличава.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.п. Атанас Атанасов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 32, ал. 4 накрая се добавя „доколкото това не противоречи на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 32, който става чл. 38:
  Чл. 38. (1) Постоянният секретар на отбраната и началникът на отбраната получават разузнавателна информация във връзка с изпълнението на функциите си по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  (2) Ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, командващият на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили и командирите/началниците на военни формирования получават класифицирана разузнавателна информация при спазване на принципа „необходимост да се знае".
  (3) Информационни документи - справочници, сборници, бюлетини, сводки, доклади и други, се предоставят на структури от въоръжените сили по разчет, утвърден от началника на отбраната.
  (4) Не се допуска предоставяне на информация за източниците, методите, средствата и способите за добиване на разузнавателните сведения и данни, за списъчния състав на Службата и за лица, които й сътрудничат или са й сътрудничели, както и информация, която би застрашила националната сигурност или би могла да увреди или да създаде опасност от възникване на значителни вреди за служители, сътрудници или други лица, придобили тази информация, доколкото това не противоречи на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
  (5) Лицата, допуснати до сведения на Службата, носят отговорност за тяхното разгласяване и неправомерно ползване в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация.

  Чл. 33. Службата информира обществеността за дейността си по ред, определен с акт на министъра на отбраната.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33, който става чл. 39.

  Глава пета
  СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава пета.

  Раздел I
  Статус на служителите
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I.

  Чл. 34. (1) Служителите във военното разузнаване са:
  1. военнослужещи;
  2. цивилни служители по служебно правоотношение в съответствие със Закона за държавния служител;
  3. цивилни служители по трудово правоотношение.
  (2) Статусът на служителите по ал. 1 се урежда в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, този закон и правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“.
  (3) Служителите по ал. 1, т. 2 и 3 изпълняват функции, свързани с осигуряване дейността на службата, които са различни от задачите на военното разузнаване, посочени в чл. 12. При необходимост директорът на служба „Военна информация“ може да определи и длъжности, на които служителите по ал. 1, т. 2 и 3 да изпълняват задачи по чл. 12.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34, който става чл. 40:
  Чл. 40. (1) Служителите във военното разузнаване са:
  1. военнослужещи;
  2. цивилни служители по служебно правоотношение в съответствие със Закона за държавния служител;
  3. цивилни служители по трудово правоотношение.
  (2) Статусът на служителите по ал. 1 се урежда в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, този закон и правилника по чл. 17, ал. 4.
  (3) Служителите по ал. 1, т. 2 и 3 изпълняват функции, свързани с осигуряване дейността на Службата, които са различни от задачите на военното разузнаване по чл. 12. При необходимост директорът на Службата може да определи и длъжности, на които служителите по ал. 1, т. 2 и 3 да изпълняват задачи по чл. 12.

  Чл. 35. (1) Служителите на Службата при изпълнение на служебните си задължения могат да заемат и длъжности под или на прикритие.
  (2) Изискванията за несъвместимост на чл. 188, ал. 2, т. 2, 3 и 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, на чл. 7, ал. 2, т. 2 и 6 от Закона за държавния служител и на чл. 107а, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда не се прилагат за военнослужещите, съответно за цивилните служители, от Службата, заемащи длъжности под или на прикритие.
  (3) Редът и условията за изпълнение на служебните задължения от служители, заемащи длъжности под или на прикритие, се уреждат с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 35, който става чл. 41:
  Чл. 41. (1) Служителите на Службата при изпълнение на служебните си задължения могат да заемат и длъжности под или на прикритие.
  (2) Изискванията за несъвместимост по чл. 188, ал. 2, т. 2, 3 и 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 7, ал. 2, т. 2 и 6 от Закона за държавния служител и по чл. 107а, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда не се прилагат за военнослужещите, съответно за цивилните служители от Службата, които заемат длъжности под или на прикритие.
  (3) Условията и редът за изпълнение на служебните задължения от служители, които заемат длъжности под или на прикритие, се определят с правилника по чл. 17, ал. 4.
  Чл. 36. (1) Военнослужещите от Службата ползват отпуск при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, а цивилните служители - при условията и по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.
  (2) Служителите на Службата, заемащи длъжности под или на прикритие, ползват отпуск в размер, при условия и по ред, определени за тези длъжности.
  (3) Службата компенсира финансово разликата във възнагражденията на служителите, заемащи длъжности под или на прикритие, ако получаваните от тях възнаграждения за тези длъжности са по-ниски в сравнение със заплатата им като служители от военното разузнаване.
  (4) Извън случаите по ал. 3, когато възнагражденията на служителите, заемащите длъжности под или на прикритие, са по-високи от възнагражденията им като служители от военното разузнаване, същите внасят в бюджета на Службата разликата, в т. ч. сумите, получени като допълнително възнаграждение за постигнати резултати, хонорари и дивиденти, при условия и по ред, определени с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация".
  (5) Служителите на Службата ползват лечебните, санаториалните и профилактичните заведения на Министерството на отбраната по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  А) Член 36, ал. 1 се изменя така:
  „Чл. 36. (1) Служебното време, почивките и отпуските на военнослужещите се определят при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, а работното време, почивките и отпуските на цивилните служители – при условията и по реда на Закона за държавния служител, съответно Кодекса на труда и Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“.“
  б) Създава се нова ал. 2:
  „(2) Директорът на Службата може да определя специфична организация на служебното време на военнослужещите и работното време на цивилните служители, на които постоянните им работни места се намират във военни формирования или обекти, разположени във височинни райони извън населени места, при спазване на общите правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. “.
  в) Алинея 3 и ал. 4 се изменят така:
  „(3) Финансовите взаимоотношения между Службата и служителите, заемащи длъжности на прикритие, се уреждат при условия и по ред, определени с Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36, който става чл. 42:
  Чл. 42. (1) Служебното време, почивките и отпуските на военнослужещите се определят при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на правилника по чл. 17, ал. 4, а работното време, почивките и отпуските на цивилните служители – при условията и по реда на Закона за държавния служител, съответно Кодекса на труда и правилника по чл. 17, ал. 4.
  (2) Директорът на Службата може да определя специфична организация на служебното време на военнослужещите и работното време на цивилните служители, чиито постоянни работни места се намират във военни формирования или обекти, разположени във височинни райони извън населени места, при спазване на общите правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  (3) Служителите, които заемат длъжности под или на прикритие, ползват отпуск в размер, при условия и по ред, определени за тези длъжности.
  (4) Финансовите взаимоотношения между Службата и служителите, които заемат длъжности на прикритие, се уреждат при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4.
  (5) Служителите ползват лечебните, санаториалните и профилактичните заведения на Министерството на отбраната по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника по чл. 17, ал. 4.

  Чл. 37. След освобождаването от военна служба или прекратяването на правоотношението военнослужещите или цивилните служители от Службата нямат право без изрично разрешение на директора на Службата или на оправомощено от него длъжностно лице да осъществяват контакти с лица, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните задължения.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  В чл. 37 се правят следните изменения:
  а) В чл. 37 думите „служебните задължения“ се заменят с „оперативно-разузнавателна дейност“;
  б) Създава се нова ал. 2:
  „(2) Военнослужещите и цивилните служители при освобождаване от военната служба или прекратяване на правоотношението им подписват декларация за ограничението по ал. 1.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37, който става чл. 43:
  Чл. 43. (1) След освобождаването от военна служба или прекратяването на правоотношението военнослужещите или цивилните служители от Службата нямат право без изрично разрешение на директора на Службата или на оправомощено от него длъжностно лице да осъществяват контакти с лица, станали им известни при или по повод изпълнение на оперативно-разузнавателна дейност.
  (2) Военнослужещите и цивилните служители при освобождаване от военната служба или прекратяване на правоотношението им подписват декларация по ал. 1.

  Чл. 38. Служителите на военното разузнаване не могат да отказват изпълнение на служебни задължения по религиозни мотиви.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38, който става чл. 44.

  Чл. 39. Служителите на Службата са длъжни да опазват държавната и служебната тайна и след освобождаването им от военна служба или прекратяване на правоотношението им със Службата съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39, който става чл. 45.

  Чл. 40. (1) Службата може да използва полифизиограф за извършване на проверка на кандидатите за постъпване на работа и на служителите си.
  (2) Проверката с полифизиограф се извършва от специализиран орган на Службата при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40, който става чл. 46.

  Чл. 41. Разноските по погребението на починали военнослужещи и цивилни служители от Службата са за нейна сметка.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 41, който става чл. 47.

  Раздел II
  Изисквания за постъпване в Службата
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на раздел II да се измени така:
  Раздел II
  Изисквания за постъпване в Служба“Военна информация“

  Чл. 42. Служба „Военна информация" се комплектува с личен състав самостоятелно при условия и по ред, определени с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42, който става чл. 48:
  Чл. 48. (1) Служба „Военна информация" се комплектува с личен състав самостоятелно при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4.
  (2) Служител, който работи в орган или структура от системата за защита на националната сигурност, може да бъде назначен на длъжност в Службата, ако отговаря на изискванията и условията за нейното заемане и след сключване на писмено споразумение между него, директора на Службата и ръководителя на съответния орган и структура, като не дължи възстановяване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация.
  Чл. 43. (1) На военна служба в Службата се приемат лица, които отговарят на:
  1. изискванията на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  2. специфични изисквания, определени с акт на министъра на отбраната.
  (2) Приемането на военна служба и назначаването на длъжност в Службата се осъществяват след извършване на подбор при условия и по ред, определени с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация".
  (3) Кандидатите за приемане на военна служба и за назначаване на длъжност в Службата подлежат на психологическо изследване от специализиран орган на Службата при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. Изследването се извършва за установяване на психологическата съвместимост с изискванията на съответното направление на дейност. На служба се назначават само кандидати, които са психологически съвместими с изискванията на направлението на дейност.
  (4) В Службата на военна служба се приемат и се назначават на длъжност само лица, които са получили разрешение за достъп от органа по сигурността на Службата до изискващото се за длъжността ниво на класифицирана информация.
  (5) Български граждани с двойно гражданство могат да бъдат приемани в Службата за изпълнение на военна служба или служба в резерва и да бъдат назначавани на длъжности, определени от министъра на отбраната, при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

  Предложение на н.п. Методи Андреев:
  В чл. 43 се създава нова алинея (5) със следното съдържание:
  ,,(5) В Службата не могат да се назначават, като военнослужещи или като цивилни служители лица, чиито съпруг, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до втора степен включително или по сватовство до втора степен включително са служители на военното разузнаване.’’
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 43, който става чл. 49:
  Чл. 49. (1) На военна служба в Службата се приемат лица, които отговарят на:
  1. изискванията на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  2. специфични изисквания, определени с акт на министъра на отбраната.
  (2) Приемането на военна служба и назначаването на длъжност в Службата се осъществяват след извършване на подбор при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4.
  (3) Кандидатите за приемане на военна служба и за назначаване на длъжност в Службата подлежат на психологическо изследване от специализиран орган на Службата при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. Изследването се извършва за установяване на психологическата съвместимост с изискванията на съответното направление на дейност. На служба се назначават само кандидати, които са психологически съвместими с изискванията на направлението на дейност.
  (4) В Службата на военна служба се приемат и се назначават на длъжност само лица, които са получили разрешение за достъп от органа по сигурността на Службата до изискващото се за длъжността ниво на класифицирана информация.
  (5) Български граждани с двойно гражданство могат да бъдат приемани в Службата за изпълнение на военна служба или служба в резерва и да бъдат назначавани на длъжности, определени от министъра на отбраната, при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
  (6) В Службата не могат да се назначават като военнослужещи или като цивилни служители лица, които са в непосредствена йерархическа връзка на ръководство и контрол с друг военнослужещ или цивилен служител като съпруг, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до втора степен включително, или по сватовство до втора степен включително.

  Чл. 44. За изпълнение на разузнавателни задачи министърът на отбраната по предложение на директора на Службата може да назначава и освобождава от длъжност и от военна служба лица, които са в трудови или служебни правоотношения с друг работодател или орган по назначаване.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  Чл. 44 се изменя така:
  „Чл. 44. За изпълнение на разузнавателни задачи директора Службата може да назначава и освобождава от длъжност и от военна служба лица, назначени в Службата, които са в трудови или служебни правоотношения с друг работодател или орган по назначаване.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 44, който става чл. 50:
  Чл. 50. За изпълнение на разузнавателни задачи директорът на Службата може да назначава лица, които са в трудови или служебни правоотношения с друг работодател или орган по назначаване, както и да ги освобождава от длъжност и от военна служба.

  Чл. 45. Началната военна подготовка на военнослужещите, приети в Службата, се осъществява при условия и по ред, определени с акт на директора на Службата.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45, който става чл. 51.

  Чл. 46. Ръководството, организацията, осигуряването на обучението и професионалната квалификация на военнослужещи и цивилни служители за нуждите на Службата се осъществяват при спазване на изискванията на този закон и на правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 46, който става чл. 52:
  Чл. 52. Ръководството, организацията, осигуряването на обучението и професионалната квалификация на военнослужещи и цивилни служители за нуждите на Службата се осъществяват при спазване на изискванията на този закон и на правилника по чл. 17, ал. 4.

  Чл. 47. Подготовката на кадри за нуждите на Службата се извършва във:
  1. висши военни училища и военни академии в Република България и в други държави;
  2. специализирани центрове на Министерството на отбраната;
  3. граждански висши училища в Република България и в други държави.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 47, който става чл. 53.

  Чл. 48. (1) Подготовката на кадри за нуждите на Службата във висши училища и академии в други държави се регламентира с акт на министъра на отбраната.
  (2) Обучението на кадри за нуждите на Службата за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър" може да се извършва и в структура към Военната академия „Г. С. Раковски", като щатната й численост, кадровото, финансовото и материалното осигуряване на подготовката и обучението са за сметка на Службата.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48, който става чл. 54.

  Чл. 49. (1) За изпълнение на служба по служебно и работа по трудово правоотношение в Службата се приемат лица, които отговарят на изискванията на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за държавния служител, Кодекса на труда и изискванията на чл. 43, ал. 1, т. 2 и ал. 4 и 5 на този закон.
  (2) В случаите по ал. 1 не се провеждат процедури по обявяване и провеждане на конкурси.

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов:
  Чл. 49, ал. 2 да отпадне
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 49, който става чл. 55:
  Чл. 55. (1) За изпълнение на служба по служебно правоотношение и работа по трудово правоотношение в Службата се приемат лица, които отговарят на изискванията на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за държавния служител, Кодекса на труда и изискванията на чл. 49, ал. 1, т. 2 и ал. 4 и 5 от този закон.
  (2) В случаите по ал. 1 не се провеждат процедури по обявяване и провеждане на конкурси.

  Раздел III
  Назначаване и изпълнение на службата
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел III.

  Чл. 50. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната приема Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Службата.
  (2) Длъжности от Класификатора по ал. 1 могат да бъдат в обхвата на повече от едно военно звание.
  (3) Въз основа на Класификатора по ал. 1 министърът на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица утвърждава длъжностните разписания на Службата.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  Член 50, ал. 1 се изменя така:
  „Чл. 50. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната утвърждава Класификатор на длъжностите в Служба „Военна информация“, който се обнародва в Държавен вестник.“.
  б) Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Длъжностите за военнослужещи от Класификатора по ал. 1 могат да бъдат в обхвата на повече от едно военно звание.“.
  в) Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Въз основа на Класификатора по ал. 1 директорът на Службата изготвя и представя на министъра на отбраната длъжностните разписания на Службата за утвърждаване.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 50, който става чл. 56:
  Чл. 56. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната утвърждава Класификатор на длъжностите в Служба „Военна информация“, който се обнародва в Държавен вестник.
  (2) Длъжностите за военнослужещи от класификатора по ал. 1 могат да бъдат в обхвата на повече от едно военно звание.
  (3) Въз основа на класификатора по ал. 1 директорът на Службата изготвя и представя на министъра на отбраната длъжностните разписания на Службата за утвърждаване.

  Чл. 51. Кариерното развитие и повишаването във военно звание на военнослужещите се осъществяват при условия и по ред, определени в правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация", а за неуредените случаи се прилага Правилникът за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  Чл. 51 се изменя така:
  „Чл. 51. Сключването на договор за военна служба, приемането, изпълнението и прекратяването на военната служба на военнослужещите се осъществяват при условия и по ред, определени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, този закон и правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 51, който става чл. 57:
  Чл. 57. Сключването на договор за военна служба, приемането, изпълнението и прекратяването на военната служба на военнослужещите се осъществяват от директора на Службата или оправомощени от него длъжностни лица при условия и по ред, определени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, този закон и правилника по чл. 17, ал. 4.

  Чл. 52. В Службата с акт на директора се назначава мандатна комисия, която подпомага директора на Службата по въпроси, свързани със служебното развитие на служителите. Редът и условията за работа на мандатната комисия се определят с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация".

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 52 думата „мандатна“ да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 52, който става чл. 58:
  Чл. 58. В Службата с акт на директора се назначава комисия, която подпомага директора на Службата по въпроси, свързани със служебното развитие на служителите. Условията и редът за работа на мандатната комисия се определят с правилника по чл. 17, ал. 4.
  Чл. 53. Назначаването на длъжност на военнослужещите в Службата се извършва със заповед, издадена от длъжностното лице, в чиито правомощия е назначаването на длъжност и/или приемането на военна служба.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 53, който става чл. 59:
  Чл. 59. Приемането на военна служба, назначаването и освобождаването от длъжност и от военна служба, както и повишаването и понижаването на военнослужещите във военно звание се извършват със заповед на директора на Службата или на оправомощени от него длъжностни лица.

  Чл. 54. (1) Орган по назначаване на цивилните служители по служебно правоотношение в Службата е директорът на Службата.
  (2) Трудовите договори с цивилните служители по трудово правоотношение се сключват, изменят и прекратяват от директора на Службата или от други длъжности лица в рамките на законно определените им правомощия.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54, който става чл. 60.

  Чл. 55. При освобождаване от военна служба на военнослужещите от Службата служебните дела остават на съхранение в Службата.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55, който става чл. 61.

  Раздел IV
  Отличия и награди
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел IV.

  Чл. 56. (1) Служителите във военното разузнаване могат да бъдат награждавани с награди и отличия в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация".
  (2) Директорът на Службата може да предлага за награждаване от министъра на отбраната и началника на отбраната съгласувано с командирите (началниците) от Българската армия служители от подчинените им структури и военни формирования.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56, който става чл. 62:
  Чл. 62. (1) Служителите във военното разузнаване могат да бъдат награждавани с награди и отличия в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника по чл. 17, ал. 4.
  (2) Директорът на Службата може да предлага за награждаване от министъра на отбраната и началника на отбраната съгласувано с командирите (началниците) от Българската армия служители от подчинените им структури и военни формирования.
  Чл. 57. (1) Директорът на Службата може да награждава с награди и отличия на Службата:
  1. служителите на Службата;
  2. български и чуждестранни граждани - за особени заслуги или съществен принос за изпълнението на задачи на Службата.
  (2) Условията и редът за награждаване по ал. 1 се определят с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  В чл. 57 се правят следните допълнения:
  А) Създава се нова т. 3:
  „3. пенсионираните военнослужещи, служили в Службата.“.
  Б) Създава се нова ал. 3:
  „(3) Наградите и отличията по ал. 1 се определят с акт на директора на Службата.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 57, който става чл. 63:
  Чл. 63. (1) Директорът на Службата може да награждава с награди и отличия на Службата:
  1. нейни служители;
  2. български и чуждестранни граждани - за особени заслуги или съществен принос за изпълнението на задачи на Службата;
  3. пенсионираните военнослужещи, служили в Службата.
  (2) Условията и редът за награждаване по ал. 1 се определят с правилника по чл. 17, ал. 4.
  (3) Наградите и отличията по ал. 1 се определят с акт на директора на Службата.

  Глава шеста
  КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава шеста.

  Раздел I
  Координация и взаимодействие с държавните органи и институции
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I.

  Чл. 58. (1) Координацията и взаимодействието на военното разузнаване с министерства, ведомства, служби за сигурност и служби за обществен ред се осъществяват от Службата въз основа на съвместни инструкции на министъра на отбраната и ръководителя на съответното министерство, ведомство или служба.
  (2) При изпълнение на възложените й правомощия Службата може да взаимодейства и координира своите дейности със структурите по ал. 1 в следните направления:
  1. обмен на информация и използване на информационни фондове;
  2. оперативно взаимодействие;
  3. научно-техническо сътрудничество;
  4. подготовка на личен състав;
  5. логистично осигуряване.

  Предложение на н.п. Христо Гаджев, Пламен Манушев, Валентин Радев и Владимир Тошев:
  В чл. 58 ал. 1 след думите „въз основа на" се добавя „Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност,".
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  Чл. 58, ал. 1се изменя така:
  „Чл. 58. (1) Координацията и взаимодействието на военното разузнаване с министерства, служби за сигурност и обществен ред, и ведомства се осъществяват от Службата въз основа на съвместни инструкции на:
  1. министъра на отбраната и ръководителя на съответното министерство;
  2. директора на Службата и ръководителя на съответната службата за сигурност и обществен ред или друго ведомство.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 58, който става чл. 64:
  Чл. 64. (1) Координацията и взаимодействието на военното разузнаване с министерства, служби за сигурност и обществен ред и ведомства се осъществяват от Службата въз основа на съвместни инструкции на:
  1. министъра на отбраната и ръководителя на съответното министерство;
  2. директора на Службата и ръководителя на съответната служба за сигурност и обществен ред или ведомство.
  (2) При изпълнение на възложените й правомощия Службата може да взаимодейства и координира своите дейности със структурите по ал. 1 в следните направления:
  1. обмен на информация и използване на информационни фондове;
  2. оперативно взаимодействие;
  3. научно-техническо сътрудничество;
  4. подготовка на личен състав;
  5. логистично осигуряване.

  Чл. 59. Служба „Военна информация" може да има официални представители в структури на централната администрация и ведомствата, с които си взаимодейства.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59, който става чл. 65.

  Чл. 60. (1) Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите оказват съдействие на служителите на Службата при или по повод осъществяване на определените им с този закон дейности.
  (2) В случаите по ал. 1 служителите на Службата се легитимират със служебна карта при условия и по ред, определени с правилника за устройството и дейността на Службата.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 60, който става чл. 66:
  Чл. 66. (1) Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите оказват съдействие на служителите на Службата при или по повод осъществяване на дейностите им по този закон.
  (2) В случаите по ал. 1 служителите се легитимират със служебна карта при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4.

  Чл. 61. (1) Взаимодействието на разузнавателните структури в Българската армия с други ведомства и служби в страната, НАТО и ЕС се координира и осъществява от Службата.
  (2) Взаимодействието при разузнавателната поддръжка на българските военни контингенти с международните щабове, на които са подчинени, се осъществява от Съвместното командване на силите.
  (3) Координацията и взаимодействието между разузнавателните органи в Българската армия при операции се осъществяват от командващия на Съвместното командване на силите и командирите на видове въоръжени сили.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61, който става чл. 67.

  Раздел II
  Координация и взаимодействие с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, с разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и с
  партньорските служби
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II.

  Чл. 62. Службата осъществява координация и взаимодействие с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, с разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и с партньорските служби на други държави въз основа на:
  1. международни договори и споразумения, по които Република България е страна, сключени по реда на Закона за международните договори на Република България;
  2. актове на Министерския съвет за обмен на информация в интерес на националната сигурност и отбраната;
  3. двустранни или многостранни договорености с партньорски служби.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62, който става чл. 68.
  Чл. 63. Взаимодействието на Службата с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, с разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и с партньорските служби на други държави се осъществява в следните области:
  1. обмен на информация;
  2. добиване на информация;
  3. провеждане на съвместни операции;
  4. аналитико-прогностична;
  5. обучение в специализирани школи и учебни заведения;
  6. научно-техническо сътрудничество.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63, който става чл. 69.

  Чл. 64. Взаимодействието и разузнавателната поддръжка при многонационални и съвместни операции се планират, организират, координират и осъществяват от Съвместното командване на силите.

  Предложение на н.п. Христо Гаджев, Пламен Манушев, Валентин Радев и Владимир Тошев:
  В чл. 64 след „Съвместно командване на силите" се добавя „или командирите на видовете Въоръжени сили или командирите на военни формирования изпратени на мисия."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  В чл. 64 след думите „Съвместно командване на силите" се добавя „или командирите на видовете Въоръжени сили, или командирите на контингенти."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 64, който става чл. 70:
  Чл. 70. Взаимодействието и разузнавателната поддръжка при многонационални и съвместни операции се планират, организират, координират и осъществяват от Съвместното командване на силите, а при самостоятелни операции - и от командирите на видовете въоръжени сили.

  Глава седма
  ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава седма.

  Чл. 65. (1) Службата осигурява вътрешната си сигурност и защитата на класифицираната информация чрез свой орган по сигурността, който изпълнява функциите на административно звено по сигурността.
  (2) Ръководителят на органа по ал. 1 е и служител по сигурността на информацията.
  (3) Служителят по сигурността на информацията отговаря за извършване на обикновеното, разширеното и специалното проучване за надеждност на служителите на Службата и на кандидатите за служба и работа в нея.
  (4) При изпълнение на изискванията за сертифициране на автоматизираните информационни системи или мрежи (АИС или мрежи), в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, както и на изискванията за въвеждане в експлоатация на криптографски мрежи органът по сигурността предоставя на органа по акредитиране на сигурността на АИС или мрежи, съответно на органа по криптографска сигурност, необходимата за изпълнение на възложените им по закон функции информация при спазване на принципа „необходимост да се знае".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65, който става чл. 71.

  Чл. 66. Органът по сигурността осъществява дейността си самостоятелно или във взаимодействие с други служби за сигурност и обществен ред при условия и по ред, определени с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 66, който става чл. 72:
  Чл. 72. Органът по сигурността осъществява дейността си самостоятелно или във взаимодействие с други служби за сигурност и обществен ред при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4.

  Чл. 67. (1) Финансовото осигуряване на Службата се осъществява по общия ред, утвърден за Министерството на отбраната, като ежегодно на Службата се утвърждават средства в годишна бюджетна сметка. Разходите се извършват чрез бюджетна субсидия от бюджета на Министерството на отбраната.
  (2) Предоставянето на бюджетни средства за изпълнение на специфичните цели на Службата и начинът на организация на тяхното вътрешноведомствено администриране, разходване, отчитане и контрол се определят с акт на министъра на отбраната.

  Предложение на н.п. Методи Андреев:
  В чл. 67 ал. (1) и ал. (2) се променят така:
  - ,,ал. (1) За финансовото осигуряване на Службата се приема бюджет, който е част от държавния бюджет.”
  - ,,ал. (2) Начинът на организация на вътрешноведомственото администриране на бюджетните средства, включително особените финансови средства и разходи, както и тяхното разходване, отчитане и контрол се определят с акт на директора на Службата.”
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  В чл. 67, ал. 2 след думите „Министерството на отбраната“ се добавя „по предложение на директора на Службата.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 67, който става чл. 73:
  Чл. 73. (1) Финансовото осигуряване на Службата се осъществява по общия ред, утвърден за Министерството на отбраната, като ежегодно на Службата се утвърждава бюджет. Разходите се извършват чрез бюджетна субсидия от бюджета на Министерството на отбраната.
  (2) Предоставянето на бюджетни средства за изпълнение на специфичните цели на Службата и начинът на организация на тяхното вътрешноведомствено администриране, разходване, отчитане и контрол се определят с акт на министъра на отбраната, по предложение на директора на Службата.

  Чл. 68. Служителите от Службата изпълняват службата и полагат труд при специфични условия, произтичащи от възложените им от действащото законодателство функции и задачи, като получават допълнителни възнаграждения при условия и по ред, определени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 68, който става чл. 74.

  Чл. 69. (1) Службата изгражда и поддържа собствена интегрирана комуникационно-информационна система за събиране, обработване, съхраняване и вътрешноведомствен обмен на информация.
  (2) Службата разработва и използва собствени криптографски ключове, средства и системи за защита на информацията съгласно закона и в рамките на своята компетентност.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 69, който става чл. 75.

  Чл. 70. (1) Службата използва собствени специални комуникации за обмен на информация със своите разузнавателни органи.
  (2) За обмен на информация с външни организации Службата участва в изграждането на съвместни комуникационни и информационни системи.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70, който става чл. 76.

  Чл. 71. (1) За изпълнение на възложените й с този закон правомощия Службата изгражда, поддържа и използва информационни фондове.
  (2) Редът за създаване, използване и закриване на информационните фондове и за контрол върху тях се определя с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71, който става чл. 77:
  Чл. 77. (1) За изпълнение на възложените й с този закон правомощия Службата изгражда, поддържа и използва информационни фондове.
  (2) Редът за създаване, използване и закриване на информационните фондове и за контрол върху тях се определя с правилника по чл. 17, ал. 4.

  Чл. 72. (1) В информационните фондове може да се обработват лични данни, свързани с националната сигурност и отбраната, като при обработването им:
  1. не се иска съгласието на физическото лице;
  2. физическото лице не се информира преди и по време на обработването на личните му данни;
  3. личните данни не се предоставят на трети лица;
  4. личните данни се съхраняват и след приключване на обработването им в срокове, определени от директора на Службата като администратор на личните данни.
  (2) Личните данни се заличават, ако вече не съществува причина за тяхното запазване съгласно закона или в изпълнение на съдебен акт.
  (3) Личните данни от информационните фондове могат да се предоставят само на органите от системата за защита на националната сигурност, както и на органите на съдебната власт за нуждите на конкретно наказателно дело, както и на чуждестранни органи - по силата на международен договор, по който Република България е страна.
  (4) Обработването на лични данни се осъществява при условията и по реда на този закон и на Закона за защита на личните данни.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72, който става чл. 78.

  Чл. 73. Редът за регистриране, съхраняване, получаване на достъп и използване на информация от информационните фондове се определя с акт на директора на Службата.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 73, който става чл. 79.

  Чл. 74. Ресурсното осигуряване на Службата за централизирани доставки и услуги се извършва при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74, който става чл. 80.

  Чл. 75. С акт на директора на Службата се бракуват и снемат от отчет основни материални средства и запаси в Службата с изключение на тези, които се водят на индивидуален отчет от логистични структури на Министерството на отбраната и Българската армия.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75, който става чл. 81.

  Чл. 76. Директорът на Службата определя типа, количествата и начина на съхраняване и ползване на военновременни запаси на Службата, включително при усложнена обстановка, кризисна ситуация и военен конфликт.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76, който става чл. 82.

  Чл. 77. Директорът на Службата определя норми, правила и лимити за разход на горива, консумативи и комуникационно-информационни услуги.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 77, който става чл. 83.

  Чл. 78. (1) Службата има право да придобива и използва моторни превозни средства извън страната по ред, определен в правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация".
  (2) Регистрацията на моторни превозни средства на Службата се извършва по ред, определен в правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 78, който става чл. 84:
  Чл. 84. (1) Министърът на отбраната може да настанява безвъзмездно Службата за изпълнение на нейните специфични функции и задачи в имоти – държавна собственост, които са в управление на Министерството на отбраната, при условия и по ред, определени в правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация”.
  (2) Регистрацията на моторни превозни средства на Службата се извършва по ред, определен в правилника по чл. 17, ал. 4.

  Глава осма
  КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава осма.

  Чл. 79. Върху дейността на военното разузнаване се упражнява парламентарен, административен и съдебен контрол от предвидените в Конституцията и в действащото законодателство органи.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 79, който става чл. 85.

  Чл. 80. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху военното разузнаване чрез своя постоянна комисия.

  Предложение на н.п. Велизар Енчев:
  В чл. 80 в края на текста се добавя израза „в съответствие с предмета на дейност.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев:
  В чл. 80 след думата ,,комисия” се добавя ,,по отношение спазването на Конституцията и законите на страната, и изразходването на бюджетните средства без особените финансови средства и разходи.”
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80, който става чл. 86.

  Чл. 81. Министърът на отбраната осъществява непосредствено цялостен контрол върху дейността на Службата.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 81, който става чл. 87.

  Чл. 82. Осъществяването на финансов контрол по формирането и разходването на бюджета на Службата се извършва от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и от други органи, предвидени в закон.

  Предложение на н.п. Методи Андреев:
  Сегашният текст на чл. 82 отпада, като се предлагат две нови алинеи:
  ,,(1) Финансовия контрол за разходване на бюджетните средства, без особените финансови средства и разходи на Агенцията, се извършва от Сметната палата и от Агенцията за държавна финансова инспекция при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.’’
  ,,(2) Контрола по спазване на финансовата дисциплина и отчетност при разходването на бюджетните средства, включително особените финансови средства и разходи, се извършва от звеното за вътрешен одит към Службата.’’
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  В чл. 82 се правят следните допълнения:
  а) Създава се нова ал. 2:
  „(2) При осъществяване на правомощията си органите и лицата, осъществяващи предварителен финансов контрол, вътрешен одит, държавна финансова инспекция и външен одит, съответно не контролират, не инспектират и не одитират разходите на бюджетните средства за изпълнение на специфичните цели и свързаните с тях специфични дейности.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 82, който става чл. 88:
  Чл. 88. (1) Осъществяването на финансов контрол по формирането и разходването на бюджета на Службата се извършва от първостепенния разпоредител с бюджет и от други органи, предвидени в закон.
  (2) При осъществяване на правомощията си органите и лицата, които осъществяват предварителен финансов контрол, вътрешен одит, държавна финансова инспекция и външен одит, съответно не контролират, не инспектират и не одитират разходите на бюджетните средства за изпълнение на специфичните цели и свързаните с тях специфични дейности.

  Чл. 83. Вътрешноведомственият контрол в Службата се ръководи от директора на Службата лично или чрез оправомощени от него длъжностни лица.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83, който става чл. 89.

  Чл. 84. Директорът на Службата ежегодно предоставя на министъра на отбраната доклад за изпълнението на поставените й задачи.

  Предложение на н.п. Методи Андреев:
  Чл. 84 придобива следната редакция:
  ,,Чл. 84. Директорът на Службата чрез министъра на отбраната ежегодно предоставя на министър-председателя доклад за изпълнението на поставените й задачи.”
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84, който става чл. 90.


  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Разузнавателна общност на НАТО и ЕС“ е съвкупност от разузнавателните органи от командната структура на НАТО и на ЕС, страните - членки на НАТО и ЕС, и партньорски държави.
  2. „Разузнавателен орган“ е структура или военно формирование, създадени за изпълнение на конкретни разузнавателни задачи.
  3. „Разузнавателна информация“ е продуктът, получен след обработване и анализиране от органите на военното разузнаване на добити данни и сведения от закрити и открити източници.
  4. „Разузнавателна поддръжка“ е процес на осигуряване с разузнавателна информация на националните, коалиционните и съюзническите формирования в хода на операциите.
  5. „Специални операции“ са комплекс от дейности на разузнавателни органи с използване на специфични средства, способи и методи за добиване на особено важна (критична) разузнавателна информация, която не може да бъде получена по друг начин.
  6. „Официални представители към структурите на централната администрация и ведомствата“ са служители на Службата, на които е възложено като служебно задължение да я представляват в съответната структура на централната администрация или ведомство и да осъществяват връзката и взаимодействието между службата и съответната администрация.
  7. „Партньорски служби“ са разузнавателни служби на други държави, с които Службата има двустранни споразумения за взаимодействие.

  Предложение на н.п. Петър Славов, Методи Андреев, Мартин Димитров, Явор Хайтов и Корман Исмаилов:
  В § 1 на Допълнителна разпоредба се създава нова точкa 8 със следния текст:
  - ,,т.8.: ,,Професионален стаж в структурите от системата за защита на националната сигурност” е стажът, придобит:
  - в някоя от структурите, изброени в т. 1в от § 1 на Допълнителни разпоредби от Закона за отбраната и въоръжените сили;
  - в структура по т. 1 и т. 7 от Допълнителната разпоредба на този закон, когато назначението е по решение на държавата;
  - в Народното събрание, Президенството или Министерския съвет, като народен представител или експерт в парламентарна комисия, чиито предмет на дейност е свързана с националната сигурност и отбраната, секретар или съветник на президента по отбрана и сигурност, съветник или експерт по отбрана и сигурност или секретар на Съвета по сигурност към Министерски съвет."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев:
  В § 1 на Допълнителна разпоредба се създават три нови точки 8, 9 и 10:
  1. ,,8. ,,Особени финансови средства и разходи’’ са отпусканите и използвани от Службата бюджетни средства и имущество за оперативни мероприятия зад граница или на територията на страната, свързани с националната сигурност, при спазване на разпоредбите на чл. 11, на Конституцията и законите на Република България
  2. ,,9. ,,Чужд гражданин” е физическо лице, което никога не е имало българско гражданство.”
  3. ,,10. ,,Професионален стаж в структурите от системата за защита на националната сигурност” е стажът, придобит:
  - в някоя от структурите, изброени в т. 1в от § 1 на Допълнителни разпоредби от Закона за отбраната и въоръжените сили;
  - в структура по т. 1 и т. 7 от § 1 от Допълнителната разпоредба от този закон, когато назначението е по решение на държавата;
  - в Народното събрание, Президенството или Министерския съвет, като народен представител или експерт в парламентарна комисия, чиито предмет на дейност е свързана с националната сигурност и отбраната, секретар или съветник на президента по отбрана и сигурност, съветник или експерт по отбрана и сигурност или секретар на Съвета по сигурност към Министерски съвет.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, а предложението по т. 2 и 3 е оттеглено.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  Създава се нова т. 8:
  „8. „Изображение“ е двумерно представяне на местност, обект или физически феномен, формирано чрез използване от разстояние посредством космически, авиационни, морски или земни платформи на различни видове сензори – оптико-електронни, инфрачервени, радиолокационни, лазерни, акустични и др.
  б) Създава се нова т. 9:
  9.“Височинни райони“ са райони с надморска височина над 1500 м.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Разузнавателна общност на НАТО и ЕС“ е съвкупност от разузнавателните органи от командната структура на НАТО и на ЕС, страните - членки на НАТО и ЕС, и партньорски държави.
  2. „Разузнавателен орган“ е структура или военно формирование, създадени за изпълнение на конкретни разузнавателни задачи.
  3. „Разузнавателна информация“ е продуктът, получен след обработване и анализиране от органите на военното разузнаване на добити данни и сведения от закрити и открити източници.
  4. „Разузнавателна поддръжка“ е процес на осигуряване с разузнавателна информация на националните, коалиционните и съюзническите формирования в хода на операциите.
  5. „Специални операции“ са комплекс от дейности на разузнавателни органи с използване на специфични средства, способи и методи за добиване на особено важна (критична) разузнавателна информация, която не може да бъде получена по друг начин.
  6. „Официални представители в структурите на централната администрация и ведомствата“ са служители на Службата, на които е възложено като служебно задължение да я представляват в съответната структура на централната администрация или ведомство и да осъществяват връзката и взаимодействието между Службата и съответната администрация.
  7. „Партньорски служби“ са разузнавателни служби на други държави, с които Службата има двустранни споразумения за взаимодействие.
  8. „Изображение“ е двумерно представяне на местност, обект или физически феномен, формирано чрез използване от разстояние посредством космически, авиационни, морски или земни платформи на различни видове сензори – оптико-електронни, инфрачервени, радиолокационни, лазерни, акустични и други.
  9. „Височинни райони“ са райони с надморска височина над 1500 м.;
  10. „Финансови разходи по чл. 29, ал. 1, т. 6“ са разходите за изпълнение на специфични цели на службата, свързани с националната сигурност и отбрана.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 2. (1) Длъжностните нива, длъжностните наименования и основните заплати на цивилните служители в служба „Военна информация“, с изключение на подчинените й военни формирования, се приравняват на длъжностните нива, длъжностните наименования и основните заплати на цивилните служители по служебно и по трудово правоотношение от министерство.
  (2) Статусът на цивилните служители по служебно правоотношение в Службата, с изключение на подчинените й военни формирования, се урежда с този закон, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за държавния служител, а на цивилните служители по трудово правоотношение - с този закон, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 107а от Кодекса на труда.
  (3) Директорът на служба „Военна информация“, заварен на тази длъжност към деня на влизане в сила на закона, изпълнява длъжността до назначаването на директор на Службата при условията и по реда на този закон.

  Предложение на н.п. Петър Славов, Методи Андреев, Мартин Димитров, Явор Хайтов и Корман Исмаилов:
  В § 2, ал. 3 текстът до края на изречението след думите ,,към деня на влизане в сила на закона” се заличава и на негово място се поставя текстът ,,продължава да изпълнява длъжността, ако отговаря на изискванията за нея по този закон, за срок не по-дълъг от 5 години, считано от датата на назначаването му.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев:
  В § 2, ал. 3 текстът до края на изречението след думите ,,към деня на влизане в сила на закона” се заличава и на негово място се поставя текстът ,,продължава да изпълнява длъжността, ако отговаря на изискванията за нея по този закон, за срок не по-дълъг от 5 години, считано от датата на назначаването му.”
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г. и бр. 20 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 22, ал. 2 т. 18 се отменя.
  2. Членове 100 и 101 се отменят.
  3. Член 166 се отменя.
  4. Вчл. 196:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Алинея 1 не се прилага за военнослужещите от служба „Военна информация" и служба „Военна полиция"."
  5. Създава се чл. 205а:
  „Чл. 205а. (1) Съпругът/съпругата-военнослужещ на дългосрочно командирован служител при условията й по реда на Закона за дипломатическата служба има право на неплатен отпуск по време на задграничния мандат на служителя.
  (2) Съпругът/съпругата-военнослужещ по ал. 1 се взема в разпореждане по специален щат на министъра на отбраната по време на неплатения отпуск и след изтичане срока на отпуска се назначава на длъжност в съответствие с притежаваното военно звание и квалификация и срокът на договора за военна служба се удължава със срока на неплатения отпуск.
  (3) Времето на неплатения отпуск на съпруга/съпругата-военнослужещ по ал. 1 не се зачита за действително изслужено на военна служба.
  (4) Вноските за здравно осигуряване на съпруга/съпругата-военно-служещ по ал. 1 за времето, през което са в неплатен отпуск, са за тяхна сметка."
  6. В чл. 260, ал. 1 думите „чл. 163, 165 и 166" се заменят с „чл. 163 и 165".
  7. В чл. 290 ал. 3 се отменя.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  В Предходните и заключителни разпоредби да се направят следните изменения:
  а) В § 3 точка 4 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г. и бр. 14 и 24 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 22, ал. 2 т. 18 се отменя.
  2. Членове 100 и 101 се отменят.
  3. Член 166 се отменя.
  4. Създава се чл. 205а:
  „Чл. 205а. (1) Съпругът/съпругата-военнослужещ на дългосрочно командирован служител при условията и по реда на Закона за дипломатическата служба има право на неплатен отпуск по време на задграничния мандат на служителя.
  (2) Съпругът/съпругата-военнослужещ по ал. 1 се взема в разпореждане по специален щат на министъра на отбраната по време на неплатения отпуск и след изтичането на срока на отпуска се назначава на длъжност в съответствие с притежаваното военно звание и квалификация, и срокът на договора за военна служба се удължава със срока на неплатения отпуск.
  (3) Времето на неплатения отпуск на съпруга/съпругата-военнослужещ по ал. 1 не се зачита за действително изслужено на военна служба.
  (4) Вноските за здравно осигуряване на съпруга/съпругата-военнослужещ по ал. 1 за времето, през което са в неплатен отпуск, са за тяхна сметка.“
  5. В чл. 260, ал. 1 думите „чл. 163, 165 и 166“ се заменят с „чл. 163 и 165“.
  6. В чл. 290 ал. 3 се отменя.

  § 4. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 20 от 2012 г., изм., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) се създава § 3а:
  „§ 3а. За служба „Военна информация" условията и редът за приемане на служба в доброволния резерв, сключването, изменението и прекратяването на договора за служба или за предоставяне на техника в доброволния резерв, назначаването, преназначаването и освобождаването от длъжност, подготовката, присвояването и повишаването във военно звание на резервисти се определят в Правилника за устройството и дейността на Службата."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. (1) В срок до 6 месеца след влизането в сила на закона се приемат правилникът за устройството и дейността на служба ,Военна информация" и другите подзаконови актове по прилагането на закона.
  (2) До приемането на правилника по ал. 1 се прилага Правилникът за организацията и дейността, специфичните условия и ред за назначаване на личния състав и за изпълнение и прекратяване на службата в служба „Военна информация", приет с Постановление № 230 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр., 82 от 2010 г.), и другите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация". В срока по изречение първо се приемат, съответно издават и другите подзаконови актове, предвидени в закона.
  (2) До приемането на правилника по ал. 1 се прилага Правилникът за организацията и дейността, специфичните условия и ред за назначаване на личния състав и за изпълнение и прекратяване на службата в служба „Военна информация" (ДВ, бр. 82 от 2010 г.), и другите подзаконови нормативни актове, издадени на основание Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, доколкото не противоречат на този закон.

  § 6. В срок до девет месеца след влизането в сила на закона структурата на Службата се привежда в съответствие с него.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.

  Предложение на н.п. Методи Андреев:
  В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 7 със следното съдържание:
  ,,§ 7. Разпоредбите на този закон не могат да бъдат тълкувани в смисъл, ограничаващ приложението на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Органите по този закон осигуряват пълно и безусловно сътрудничество с Комисията за разкриване на документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 7. Изпълнението на закона се възлага на министъра на отбраната и на директора на служба “Военна информация".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6.

  § 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  Предложение от н.п. Димитър Лазаров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 8 да се измени така:
  „§ 8. Законът влиза в сила от 1 ноември 2015 г.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 7:
  § 7. Законът влиза в сила от 1 ноември 2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККССПИСРСДДЗЕС:

  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума