Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране
Комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране
12/01/2017
  1.Информация относно основни акценти в международното сътрудничество на КЕВР и механизми за регионализация на енергийните пазари.
  2.Oбсъждане и приемане на Отчет за дейността на Комисията за наблюдение на дейността на КЕВР през 2016 г.
  3.Разни.
  П Р О Т О К О Л
  № 15


  от заседание на Комисията за наблюдение на дейността на КЕВР,
  състояло се на 12.01.2016 г., в Народно събрание, пл. „Народно събрание“ №2, в зала „Изток“


  Днес на 12.01.2016 г. се проведе редовно заседание на Комисията за наблюдение на дейността на КЕВР. На заседанието присъстваха от Комисията за енергийно и водно регулиране: Иван Иванов – председател и Борислава Петракиева – експерт.

  Комисията заседава при следния дневен ред:

  1. Информация относно основни акценти в международното сътрудничество на КЕВР и механизми за регионализация на енергийните пазари.
  2. Oбсъждане и приемане на Отчет за дейността на Комисията за наблюдение на дейността на КЕВР през 2016 г.
  3. Разни.

  Заседанието беше открито от председателя на комисията, н.п. Искрен Веселинов, който подложи на гласуване така предложения на народните представители дневен ред, като същият беше приет с единодушие.
  По точка 1 от дневния ред думата беше предоставена на Иван Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране за кратко представяне на доклада на КЕВР относно акцентите в международното сътрудничество на регулатора и механизмите за регионализация на енергийните пазари. Г-н Иванов обясни, че aктивната международна дейност на новия състав на КЕВР през 2016 г. е допринесла за повишаване на експертния капацитет и международния авторитет на българския регулатор. В резултат на участието в заседанията и в работните групи на организациите на европейските регулаторни органи, КЕВР е успяла да даде своя принос в дискусиите по редица важни проблеми на хармонизирането на регулаторната дейност и е била част от взетите решения. През изминалата година членове на регулатора и експерти са участвали в множество заседания на европейски и регионални формати на регулаторите, включително такива на АСЕР, СЕЕР и др. Съвместно с Министерство на енергетиката и ЕК са организирани работни групи, на които са обсъждани ключовите теми за мерките срещу енергийната бедност и за възможностите за реализация на газовия хъб "Балкан".
  Доц. Иванов припомни, че през 2016 г. КЕВР е била домакин на регионална конференция с участието на 13 национални регулатора за хармонизация на регулаторната рамка в Югоизточна Европа, на която е проведена широка дискусия относно насоките на развитие на либерализацията на електроенергийния пазар и възможностите за създаване на регионален пазар.
  Успешно се е реализирал и българо-норвежкия проект за въвеждане на либерализиран електроенергиен пазар у нас във връзка с ангажиментите на КЕВР за мониторинг и контрол на борсовата търговия.
  През изминалата година са проведени работни срещи и са сключени договори за сътрудничество с националните регулатори на Румъния, Албания и Косово, а в края на годината КЕВР е станала съучредител на новосъздадената Франкофонска мрежа на регулаторите. Представители на регулатора са участвали в заседания на Програма "Водата на река Дунав” във връзка с основните предизвикателства пред ВиК сектора и укрепване на техническия и управленски капацитет на комуналните услуги и държавните институции. В тази връзка е финализиран рамков документ за социалната поносимост на ВиК услугите в страните-членки на мрежата. На проведените дискусии е извършен и анализ на показателите за качество и ефективност на водоснабдителните услуги.
  Относно участието на КЕВР в създаването на механизми за развитие на регионалните енергийни пазари, доц. Иванов подчерта, че през 2016 г. комисията е работила за въвеждане на изискванията на регламентите на ЕС. Хармонизирани са Правилата за търговия с електроенергия, създадена е възможност за виртуална търговска точка за обмен и търговия с електроенергия.
  По отношение ролята на КЕВР за развитие на регионалния пазар на природен газ, председателят на водния и енергиен регулатор изтъкна, че през 2016 г. той е участвал активно в преговорите с DESFA и "Газпром", в резултат на което е стартирана виртуалната търговия с природен газ през газовата връзка "Кулата – Сидирокастро" и вече има конкретни търговски сделки. Изтъкната беше важната роля на българския и гръцкия енергиен регулатор за провеждането на пазарния тест на новата газова връзка между България и Гърция "Комотини - Стара Загора“. До април 2017 г. предстои да бъде проведен втори пазарен тест за разпределението на останалите 1,4 млрд. куб. метра свободен капацитет.
  В точка 2 председателят на Комисията за наблюдение на дейността на КЕВР, н.п. Искрен Веселинов представи накратко предварително предоставения на членовете на Парламентарната комисия отчет за нейната дейност през 2016 г.
  За миналата година са проведени 14 заседания, разгледани са три законопроекта и обсъдени основно теми, заложени в Годишната програма за дейността на КНД на КЕВР. Застъпените въпроси са свързани с основни акценти от дейността на регулатора, като проблеми свързани с централизираното топлоснабдяване, присъединяването на електроенергийни консуматори, изкупуването на енергийни съоръжения, разисквания по моделите за ценообразуване и други.
  Проведени са срещи с представители на неправителствения сектор, включително такива на експертно ниво с граждански организации, регулярно участващи в работата на КНД на КЕВР, с фирмата за топлинно счетоводство „ТЕХЕМ“, както и с две газови асоциации – БГА и БАПГ. Разгледани са множество жалби на граждани, като най-голям процент от тях - 45% касаят процедурите по присъединяване на клиенти и обекти към електроразпределителната мрежа.
  Председателят на парламентарната комисия акцентира върху подхода за открито и професионално обсъждане на теми с висока обществена значимост, към който е ориентирана работата на КНД на КЕВР, както и върху постигнатия напредък в някои области като: предприемане на стъпки за ускоряване на изкупуването на електроенергийни съоръжения от ЧЕЗ България; ограничаване на практиката за представяне на ценови „буфери“ на енергийни дружества при регулирането на техните цени.
  Представени бяха и темите, чието развитие следва да се проследи с повишено внимание, а именно: законодателни инициативи за балансиране на регулаторните въздействия върху участниците на газовия пазар; законодателни инициативи за приложение на препоръките на Световната банка за прилагане на модела, по който да се либерализира напълно електроенергийният пазар и да се разработят механизми за защита на енергийно уязвимите потребители.
  Препоръчително е продължаване на усилията за постигане на облекчения в административните и регулаторни процедури по присъединяване на нови обекти към инженерни инфраструктури, чрез координирани институционални действия за промени в ЗЕ и ЗУТ. Както и подобряване на взаимодействието с неправителствените организации и гражданите, като се въведат по-ясни правила за включването им в дейността на Комисията.
  Преди да се пристъпи към гласуване, председателят на КНД на КЕВР даде думата на г-н Иванов, който изказа благодарност към Парламентарната комисия и в частност към нейните членове за доброто взаимодействие между двете институции, както и за работата им на високо професионално равнище, включително изслушванията и разискванията по доклади по важни теми от особено обществено значение и актуален характер.
  Поради липса на разисквания, Отчетът за дейността на КНД на КЕВР за 2016 г. беше подложен на гласуване и приет с единодушие от присъстващите членове.
  В т. Разни думата отново беше предоставена на председателят на КЕВР за информиране на народните представители във връзка с усложнената зимна обстановка и ситуацията с потребителите на ел. енергия от засегнатите от нея райони. Г-н Иванов уточни, че основно отговорността се носи от Министерство на енергетиката, което е заседавало непрекъснато във връзка с бързо влошаващата се климатична обстановка.
  Председателят на енергийния регулатор поясни, че е поискал своевременна информация от страна на ЕСО и трите електроразпределителни предприятия относно възможностите им за преодоляване на възникналите неизправности по мрежата и прекъсванията. Според г-н Иванов благодарение на добрата организация на дейност на ЕСО, въпреки настъпилите няколко аварии в мрежата средно напрежение, никъде не е било преустановено подаването на ел. енергия от мрежите високо напрежение към мрежите средно напрежение, т.е. към индустриалните, големите бизнес и битови потребители.
  По отношение на ЕРП-тата, и трите дружества са мобилизирали голям брой аварийни екипи, които да отстранят максимално бързо – в срок до 48 часа възникнали аварийни ситуации в рамките на районите, които обслужват. Причината за забавянията по отстраняване на няколи от възникналите аварии, председателя на регулатора обясни с затрудненото придвижване или непроходимостта на част от пътищата в най-силно засегнатите от тежките климатични условия населени места.
  Относно увеличеното потребление не ел.енергия поради екстремно ниските температури е взето решение за активиране на всички мощности за студен резерв. Възникнали са проблеми с две от тези мощности, а именно ТЕЦ Бобов дол, заради замръзване на въглищното му стопанство и ТЕЦ Русе във връзка с недоставени въглища заради преустановеното корабоплаване по р. Дунав. Въведени са и допълнителни мерки за справяне с усложнената ситуация, включително намалено предоставяне на капацитети към енергийната борса, както и преустановяване на износа на ел. енергия.
  В заключение беше посочено, че основните базови мощности у нас са работили на пълна мощност и не е допусната аварийност.
  Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
  НА ДЕЙНОСТТА НА КЕВР

  ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума