Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
10/03/2011 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 102 - 01 - 14, внесен от Министерски съвет на 02. 03. 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 102 - 01 - 14, внесен от Министерски съвет на 02. 03. 2011 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 10. 03. 2011 г. бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 102 - 01 - 14, внесен от Министерски съвет на 02. 03. 2011 г.
  Законопроектът беше представен от г-жа Валентина Танева - началник на отдел в Дирекция „Икономическа политика” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
  С приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност се намалява административната тежест, облекчават се регулациите и се премахват бариерите за развитие на бизнес инициативите.
  Със законопроекта се обособяват принципите и целите на административното регулиране и административния контрол.
  Въвежда се принципа на равнопоставеност на всички лица, които извършват или възнамеряват да извършват стопанска дейност, независимо от формата на собственост, правно-организационната форма или националността.
  Допълват се изискванията към административните органи за предоставяне на услуги по електронен път и се облекчават условията за деклариране на обстоятелствата при кандидатстване за лиценз, както и за разрешително за извършване на определени стопански дейности или еднократни сделки.
  Със законопроекта се регламентират минималният и максималният срок за отстраняване на нередовности или за предоставяне на допълнителна информация, който не може да бъде по-дълъг от установения за произнасяне срок.
  С § 8 се създава нов чл. 7а, който въвежда методика, основана на ясни принципи за определяне на разходоориентиран размер на събираните по този закон такси, както и за разходване на средствата от събраните такси, независимо от органа, който е оправомощен да ги събира. Регламентират се безплатното отстраняване на нередовности и предоставяне на допълнителна информация и разходването само за възстановяване на разходите по предоставяне на услугата и повишаване на качеството и на събраните от такси средства. Методиката не се прилага при образуване размера на такси за осигуряване провеждането на политики в области със значение за защита на особено важни държавни или обществени интереси.
  Въвежда се задължение за всички административни органи, издаващи лицензи и извършващи регистрация да създадат и поддържат обособени раздели към публичните регистри, в които се вписват лицата, подали заявление за издаване на лиценз и заявления за регистрация, по реда на тяхното подаване, броят и видът на приложените документи. Публикуваната информация следва да е съобразена с изискванията на Закона за защита на личните данни и на съответния специален закон, въвеждащ режима.
  Въвежда се административнонаказателна отговорност за длъжностните лица, които не водят регистрите в съответствие с измененията на закона.
  Предвижда се 12-месечен срок за привеждане в съответствие с изискванията на закона на информационните системи на органите, администриращи режимите, определени в този закон, и структурите им.

  След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 12 гласа „ЗА” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 102 - 01 - 14, внесен от Министерски съвет на 02. 03. 2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ И
  СЪОБЩЕНИЯ:

  ИВАН ВЪЛКОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума