Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
14/10/2009

  Общ законопроект, на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на приетите на първо гласуване законопроекти № 954-01-10 и № 954-01-11 за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, внесени от Павел Димитров и Даниела Петрова на 27.08.2009 г.
  Общ проект
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на
  Закона за културното наследство

  (Обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.)


  § 1. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В т. 11 думите „Регламент (ЕИО) № 3911/1992 на Съвета от 9 декември 1992 г.” и „Регламент 3911/1992” се заменят съответно с „Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г.” и „Регламент 116/2009”.
  2. Точка 12 се изменя така:
  „12. координира, организира и контролира дейността по:
  а) връщането на незаконно изнесените движими културни ценности - национално богатство;
  б) опазване на културното наследство, свързано с българската история и култура, извън територията на Република България;
  в) съгласуване на устройствени схеми и планове, планове за опазване и управление и проектна документация за недвижими културни ценности, както и за строежи в техните граници и охранителните им зони, в съответствие с разпоредбите на този закон и Закона за устройство на територията;
  г) специализирано документиране на недвижимите културни ценности;
  д) мониторинг на недвижими културни ценности;
  е) методология и определяне на режими за опазване на недвижимите културни ценности и тяхната среда;
  ж) поддържане и управление на публичен Национален архивен фонд на недвижимите културни ценности и информационен център.”
  3. Точка 13 се отменя.

  § 2. В чл.15, ал.1 думите „който е на пряко подчинение на министъра на културата” се заличават.

  §3. В чл.16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се заличава.
  2. В ал. 6 след думите „ на Министерството на културата” се добавя „а минималните изисквания за заемането на длъжностите „инспектор” с Единния класификатор на длъжностите в администрацията”.

  § 4. Член 18 се отменя.

  § 5. Член 19 се отменя.

  § 6. Член 20 се отменя.

  § 7. В чл. 57 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „от НИОНКЦ, Центъра за подводна археология,” се заличават.
  2. Алинея 2 се отменя.

  § 8. В чл. 58 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.
  2. В ал. 2 думите „директора на НИОНКЦ” се заменят с „министъра на културата”.
  3. В ал. 3 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.

  § 9. В чл. 59 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.
  2. В ал. 2 след думата „наследство” запетаята се заменя с точка, а думите „който уведомява НИОНКЦ за това” се заличават.

  § 10. В чл. 60 думите „Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „В Министерството на културата се”.

  § 11. В чл. 61 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.

  § 12. В чл. 62 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „директорът на НИОНКЦ” се заменят с „министърът на културата”.
  2. В ал. 2 думите „Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Министерството на културата”.

  § 13. В чл. 63 думите „директора на НИОНКЦ” се заменят с „министъра на културата”.

  § 14. В чл. 64 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „директорът на НИОНКЦ прави предложение до министъра на културата за” се заменят с „министърът на културата определя”.
  2. В ал. 2 думите „директорът на НИОНКЦ” се заличават.
  3. В ал. 3:
  а) създава се ново изречение първо: „Министърът на културата въз основа на комплексната оценка по ал. 1 внася предложение в Специализирания експертен съвет.”
  б) досегашното изречение първо става изречение второ и в него думите „Специализираният експертен съвет в 14-дневен срок от получаване на предложението по ал. 1” се заменят със „Съветът в 14-дневен срок от получаване на предложението по изречение първо”.

  § 15. В чл. 66, ал. 1 думите „Директорът на НИОНКЦ уведомява общинските администрации и съответния регионален инспекторат по опазване на културното наследство” се заменят с „Министърът на културата чрез съответния регионален инспекторат по опазване на културното наследство уведомява общинските администрации”.

  § 16. В чл. 67, ал. 2 думите „директора на НИОНКЦ” се заменят с „министъра на културата”.

  § 17. В чл. 68 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „В Министерството на културата се”.
  2. В ал. 2 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.
  3. В ал. 4 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.

  § 18. В чл. 71, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 абревиатурата „НИОНКЦ” се заличава.
  2. В т. 3 думите „с НИОНКЦ” се заменят с „по реда на чл. 84, ал. 1”.

  § 19. В чл. 72 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „директора на НИОНКЦ” се заменят с „министъра на културата”.
  2. В ал. 4 думите „Директорът на НИОНКЦ” се заменят с „Министърът на културата”.
  3. В ал. 5 думите „директорът на НИОНКЦ” се заменят с „министърът на културата”.
  4. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Министърът на културата чрез съответния регионален инспекторат уведомява незабавно кмета на съответната община за дадените предписания.”

  § 20. В чл. 73, ал. 1 думите „двама представители на НИОНКЦ” се заменят с „трима представители на Министерството на културата, единият от които е”.

  § 21. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „а в случаите по чл. 59, ал. 4 – на директора на НИОНКЦ” се заличават и се създава изречение второ: „Изречение първо се прилага и в случаите по чл. 59, ал. 4.”
  2. В ал. 2:
  а) в изречение първо думата „органите” се заменя с „органа” и абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”;
  б) в изречение второ думите „с НИОНКЦ” се заменят с „по реда на чл. 84, ал. 1.”
  3. В ал. 3 думите „или директорът на НИОНКЦ” се заличават.

  § 22. В чл. 79, ал. 9 се отменя.

  § 23. В чл. 80 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „с НИОНКЦ преди тяхното одобряване по реда на чл. 84” се заменят с „по реда на чл. 84 преди тяхното одобряване.”
  2. В ал. 4 думите „Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности отказва да съгласува” се заменят с „Не се съгласуват”.

  § 24. В чл. 82, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Когато плановете за опазване и управление се възлагат и финансират от лицата по чл. 67, ал. 2 и от общините, заданията за изготвянето им и изготвените планове преди тяхното приемане по реда на ал. 3 се съгласуват с министъра на културата по реда на чл. 64.”

  § 25. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „с НИОНКЦ” се заменят с „по реда на чл. 84, ал. 1”.
  2. В ал. 2 думите „с НИОНКЦ” се заличават.
  3. В ал. 3 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица”, а думите „с НИОНКЦ” се заменят с „по реда на чл. 84, ал. 1.”
  4. В ал. 4 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „органа по ал. 3”.
  5. В ал. 5 думите „министъра на културата” се заменят с „органа по ал. 3”, думите „а в случаите по чл. 59, ал. 4 - от директора на НИОНКЦ” се заличават и се създава изречение второ: „Изречение първо се прилага и в случаите по чл. 59, ал. 4.”
  6. В ал. 6 думите „с НИОНКЦ” се заменят със „по реда на чл. 84, ал. 1”.

  § 26. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „извършва” се добавя „от министъра на културата или от оправомощени от него длъжностни лица”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Отказът за съгласуване писмено се мотивира.”

  § 27. В чл. 89, в ал. 2 и 3 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.

  § 28. В чл. 149, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. четирима представители на Министерството на културата, двама от които са представители на инспектората по чл. 15;”
  2. Точка 4 се отменя.

  § 29. В чл.152 ал.2 се изменя така:
  „(2) Собствениците на средствата по ал. 1, т. 6 са длъжни да ги регистрират в Министерството на културата в 14-дневен срок от придобиването им. Редът за регистриране на специалните технически средства се определя с наредбата по чл. 147, ал. 6.”

  § 30. В чл. 153, ал. 2 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.

  § 31. В чл. 155, ал. 1 запетаята след думите „при БАН” и абревиатурата „НИОНКЦ” се заличават.

  § 32. В чл. 170 думите „с НИОНКЦ” се заличават.

  § 33. В чл. 188, ал. 2 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.

  § 34. В чл. 189, т. 1 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.

  § 35. В чл. 195, ал. 1 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.

  § 36. В чл. 200, ал. 1 думите „с НИОНКЦ” се заличават.

  § 37. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. § 5, ал. 1 думите „ 6- месечен срок” се заменят с „ едногодишен срок”.
  2. В § 5, ал. 2 думата „официален” се заличава.
  3. В § 6, ал. 1 думите „ 6- месечен срок ” се заменят с „едногодишен срок”.
  4. В § 12:
  а) в ал. 2 думите „директорът на НИОНКЦ предлага по реда на чл. 64 за регистриране или за отписване на заварените декларирани недвижими паметници на културата” се заменят с „министърът на културата регистрира или отписва заварените декларирани недвижими паметници на културата, след становище, изготвено по реда на чл. 64.”
  б) в ал. 3 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.
  5. В § 14 думата „едногодишен” се заменя с „двугодишен”.
  6. В § 21 думите „Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Министърът на културата”.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 38. Навсякъде в закона думите „Регламент 3911/1992” се заменят с „Регламент 116/2009”.

  § 39. (1) Министерството на културата е правоприемник на активите и пасивите на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности.
  (2) Процесуалното представителство по висящи спорове на института по ал. 1 се осъществява от министъра на културата.

  § 40. (1) От деня на влизането в сила на този закон правомощията на директора на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности се прекратяват.
  (2) Правоотношенията на лицата от Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител в съответствие с определените с устройствения правилник на Министерството на културата структура и числен състав.
  (3) До приемането на устройствения правилник по ал. 2 заварените служебни и трудови правоотношения се запазват.

  § 41. (1) В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон Министерството на културата предоставя на Агенцията по вписванията списък на заварените декларирани и обявени недвижими паметници на културата.
  (2) Агенцията по вписванията отбелязва статута на културна ценност по партидите на обектите в двумесечен срок от представяне на списъка по ал. 1.

  § 42. В Закона за военните паметници (ДВ, бр. 13 от 2008 г., изм., бр. 19 от 2009 г.) навсякъде думите „Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Министерството на културата”.

  § 43. В Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр. 108 от 2006 г., изм., бр. 19 и 35 от 2009 г. ) в чл. 17, ал. 2, т. 8 думите „Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Министерството на културата”.

  § 44. В Закона за Националния архивен фонд (ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм., бр. 19 и 42 от 2009 г.) в чл. 33, ал. 1, т. 7 думите „Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Министерството на културата”.

  § 45. В Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 19 от 13.03.2009 г.) в чл. 9, ал. 4 думите „Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Министерството на културата”.

  § 46. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 48 от 2007 г., изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., изм., бр. 19 от 2009 г.) в чл. 16, ал. 3 думите „Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Министерството на културата”.

  § 47. В Закона за устройство на територията (Обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г, изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., изм. и доп., бр. 20 от 2003 г., бр. 65 от 2003 г., бр. 107 от 2003 г., изм., бр. 36 от 2004 г., изм. и доп., бр. 65 от 2004 г., изм., бр. 28 от.2005 г., изм. и доп., бр. 76 от 2005 г., бр. 77 от 2005 г., изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 95 от 2005 г., изм. и доп., бр. 103 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 29 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 34 от.2006 г., бр. 37 от 2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 2006 г., бр. 76 от 2006 г., бр. 79 от 2006 г., изм., бр. 80 от 2006 г., бр. 82 от 2006 г., изм. и доп., бр. 106 от 2006 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., изм., бр. 53 от 2007 г., изм. и доп., бр. 61 от 2007 г., бр. 33 от 2008 г., доп., бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 54 от 2008 г., бр. 69 от 2008 г., доп., бр. 98 от.2008 г., изм., бр. 102 от 2008 г., изм. и доп., бр. 6 от 2009 г., бр. 17 от 2009 г., бр. 19 от 2009 г.) навсякъде думите „Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Министерството на културата”.

  § 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  София, 14 октомври 2009 г. Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума