Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
07/10/2009

  Законопроект за изменение на Закона за за дължителното депозиране на печатни и други произведения, № 902-01-18, внесен от Министерски съвет на 11.09.2009 г.

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване


  З А К О Н

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

  (Обн., ДВ, бр. 108 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28, 88 и 94 от
  2005 г., бр. 57 от 2007 г. и бр. 42 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.


  § 1. В чл. 9, т. 5 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
  2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.


  § 3. Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му противоречат.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Петрова

  Форма за търсене
  Ключова дума