Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
14/07/2010

  Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд, № 054-01-55, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 14.06.2010 г., приет на първо гласуване на 02.07.2010 г.


  Д О К Л А Д

  Д О К Л А Д
  Проект
  ІІ гласуване

  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД

  (Обн., ДВ, бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., в сила от 6.07.2009 г., бр. 78 от 2.10.2009 г., в сила от 2.10.2009 г., бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 20.11.2009 г., доп., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм., бр. 103 от 29.12.2009 г., в сила от 29.12.2009 г.; изм. с Решение № 8 на Конституционния съд на РБ - ДВ, бр. 43 от 8.06.2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. В т. 11 думите „и упълномощава директорите на държавните архиви за осъществяване на такива сделки" се заличават.
  2. В т. 14 запетаята след думите „експертно-проверочна комисия" се заменя със съюза „и", а думите „и съответните експертни комисии в държавните архиви" се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В глава втора, в наименованието на раздел II думата „териториални" се заменя с „регионални".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. Член 18 се изменя така:
  „Чл. 18. Структурата на Държавната агенция "Архиви" включва централни и регионални държавни архиви. Регионалните държавни архиви се определят с устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви"."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. Член 20 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 21 думата „общински" се заменя с „обществени", а думите „за периода след 1878 г." се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. Член 23 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. Член 24 се изменя така:
  „Чл. 24. Обект на дейността на регионалните държавни архиви са определените за постоянно запазване документи на областните администрации, на общините на територията на съответния регион, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, намиращи се на територията на региона, на органи и организации с местно значение, както и документалното наследство на значими личности от местно значение."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. Член 26 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Превантивният, текущият и последващият контрол по изпълнението на задълженията по този закон се осъществяват от председателя на агенцията или оправомощени от него длъжностни лица."
  2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 43, ал. 2 думите „директорите на съответните държавни архиви" се заменят с „председателя на Държавна агенция „Архиви".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.


  § 11. В чл. 47, ал. 2 думите „директора на приемащия ги държавен архив" се заменят с „председателя на Държавна агенция „Архиви".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В чл. 55, ал. 5 думите „от експертните оценителни комисии на приемащите ги архиви" се заменят с „по ред, определен с Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 100, ал. 2 думите „или от директорите на държавните архиви, когато им е възложено от председателя на агенцията" се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението на закона.

  § 14. Регионалните държавни архиви са правоприемник на документите на Софийски държавен архив и териториалните държавни архиви, на техните пасиви, активи и други права и задължения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.


  § 15. Правоотношенията на служителите на териториалните държавни архиви се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда, чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с определените с Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви" структура и числен състав.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.


  § 16. Законът влиза в сила от 12 юни 2010 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Даниела Петрова

  Форма за търсене
  Ключова дума