Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
14/09/2011 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, № 102-01-49, внесен от Министерски съвет на 7 юли 2011 г., приет на първо гласуване на 31 август 2011 г.
  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право
  и сродните му права
  (Обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г. и бр. 25 от 2011 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 8 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 5:
  „5. номер и дата на предходно заявление за регистрация по този член, подадено от заявителя, ако има такова, и на издаденото удостоверение по чл. 10.”
  2. В ал. 3 се създава изречение второ: „В този случай документите по ал. 2, т. 5 се прилагат, ако те не са били приложени към предходно заявление, подадено от същото лице, а свидетелство за съдимост по ал. 2, т. 6 – ако е изтекъл срокът на валидност на свидетелството за съдимост, приложено към предходно заявление, подадено от същото лице.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 15, ал. 2 т. 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  § 3. В чл. 24, ал. 2, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато сделката по чл. 4, т. 3 за тях не подлежи на удостоверяване по реда на този закон”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 25, ал. 2, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато сделката по чл. 4, т. 3 за тях не подлежи на удостоверяване по реда на този закон”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 5. Образуваните преди влизането в сила на този закон административни производства се довършват по досегашния ред.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5:
  „§ 5. Откритите и неприключили до влизането в сила на този закон производства по чл. 8, 15, 24 и чл. 25 се разглеждат и довършват по досегашния ред.”  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума