Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
10/11/2011 първо гласуване

  Законопроект за Българската телеграфна агенция, № 154-01-102, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 09.11.2011 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  На извънредно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 10.11.2011 г. бе разгледан Законопроект за Българската телеграфна агенция, № 154-01-102, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 09.11.2011 г. В заседанието взеха участие от Българската телеграфна агенция: Максим Минчев – генерален директор, Евелина Андреева, Данчо Антонов, Юри Лазаров, Борис Хамалски, Борислав Чалъков, Елияна Тенчева, Десимира Миткова и Кирил Вълчев; от Министерство на финансите: Александра Димитрова от дирекция „Държавни разходи”.
  Законопроектът бе представен от народния представител Даниела Петрова.
  В законопроекта се урежда устройството, дейността и управлението на Българската телеграфна агенция, като национален независим информационен институт на Република България. В настоящия момент статутът и дейността на националната информационна агенция са определени с Решение на 36-то Народно събрание от 29 юни 1994 г.
  Разпоредбите на законопроекта предвиждат БТА да бъде юридическо лице на бюджетна издръжка – първостепенен разпоредител на бюджетни средства; да се управлява и представлява от генерален директор, който се избира и освобождава от Народното събрание с мандат от 5 години, като едно лице не може да бъде избиран за генерален директор повече от два мандата. За дейността си генералният директор на БТА се отчита два пъти в годината пред Народното събрание.
  БТА получава субсидия от държавния бюджет за информационното осигуряване на Република България чрез финансиране на дейностите й, както и за поддържане и развитие на своята материалната база. Превишението на приходите над разходите в края на годината преминава в приходен остатък в бюджета за следващата година. Одит на бюджета и управлението на имуществото на БТА се извършва от Сметната палата.
  Със законопроекта се определят принципите и начина на осъществяване на дейността на БТА. Посочени са случаите, когато БТА е длъжна да разпространява информация от държавните органи и институции. Изброени са органите и институциите, които имат право на достъп до информационните продукти на агенцията. Създадени са необходимите гаранции за осигуряване на независимост в дейността на агенцията от политическа, идеологическа и икономическа власт.
  В Преходните и заключителни разпоредби е заложено в срок от три месеца от влизането в сила на този закон Народното събрание да избере генерален директор на БТА.
  Предложеният законопроект е в изпълнение на изискванията на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Конституцията на Република България, който изисква създаването на законодателна уредба на БТА.
  По време на заседанието народните представители единодушно подкрепиха законопроекта и изразиха безпокойството си във връзка с преустановяване на издаването на списанието на БТА – ЛИК.
  След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за Българската телеграфна агенция, № 154-01-102, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 09.11.2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума