Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
второ гласуване

  Законопроект за Българската телеграфна агенция, № 154-01- 102, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 09.11.2011 г. и приет на първо гласуване на 17.11.2011 г.
  Д О К Л А Д
  за второ гласуване  З А К О Н
  ЗА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава първа.

  Чл. 1. (1) Този закон урежда устройството, дейността и управлението на Българската телеграфна агенция, наричана по-нататък „ БТА“.
  (2) Българската телеграфна агенция е национален независим информационен институт на Република България, който осъществява дейностите, определени в този закон.
  (3) Наименованието на БТА за чужбина е Bulgarian News Agency ВТА.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.

  Чл. 2. (1) Българската телеграфна агенция е юридическо лице на бюджетна издръжка – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София.
  (2) За изпълнение на дейността си БТА може да създава кореспондентски бюра в страната и чужбина по ред, определен в правилника за дейността на БТА.
  (3) Българската телеграфна агенция има знак, който се регистрира като марка, както и печат с наименованието и изображението на знака.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.

  Чл. 3. (1) Българската телеграфна агенция определя самостоятелно в съответствие с интересите на обществото и на държавата, в съответствие с Конституцията на Република България и с този закон съдържанието на информационната си дейност, като носи отговорност за нея.
  (2) Българската телеграфна агенция е независима при осъществяването на своята дейност и се отчита пред Народното събрание.
  (3) Служителите на БТА нямат право да заемат изборни длъжности в държавни и в общински органи, в ръководни органи на политически партии и коалиции, както и да развиват в БТА политическа дейност в полза или против която и да е политическа партия.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

  Чл. 4. (1) Българската телеграфна агенция осъществява дейността си на основата на следните принципи:
  1. независимост, обективност и добросъвестност;
  2. свободно търсене, получаване и бързо разпространяване на пълна, точна, безпристрастна, достоверна и навременна информация ;
  3. запазване на тайната за източника на информация;
  4. гарантиране на основните права, свободи и личната неприкосновеност на гражданите при разпространяване на информацията;
  5. недопускане на разпространяване на информационни продукти, в които се пропагандира или възхвалява война, насилие, жестокост, политическа, етническа или религиозна нетърпимост;
  6. равнопоставеност на достъпа до информация;
  7. разграничаване на информацията от коментара, рекламата и платеното съобщение;
  8. осигуряване на право на отговор на засегнатите в разпространените от БТА съобщения по ред, определен в правилника за дейността на БТА;
  9. защитаване и популяризиране на книжовния български език, на националните традиции и култура;
  10. осигуряване на информация за живота на българите, живеещи извън границите на Република България, както и осведомяването им за събитията в страната.
  (2) Разпространяването на информация от БТА не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на гражданите, както и срещу националната сигурност, обществения ред, общественото здраве и добрите нрави.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.  Глава втора
  ДЕЙНОСТ НА БТА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава втора.

  Чл. 5. (1) Като национален независим информационен институт на Република България БТА осъществява следните дейности:
  1. събира, обработва, съхранява и разпространява в страната и в чужбина информация в текст, образ и звук за политически, икономически, обществени, културни, научни и спортни събития в страната и в чужбина;
  2. разпространява информация в случаи на бедствие, война или други опасности, свързани с живота и здравето на хората;
  3. отразява актове и обръщения на:
  а) президента и на вицепрезидента на Република България;
  б) председателя на Народното събрание на Република България;
  в) министьр-председателя на Република България;
  г) председателя на Конституционния съд;
  д) председателя на Върховния касационен съд;
  е) председателя на Върховния административен съд;
  ж) главния прокурор;
  з) председателите на парламентарно представените политически партии и коалиции;
  4. осигурява достъпа до информация чрез свои продукти и услуги на:
  а) президента и вицепрезидента на Република България;
  б) народните представители;
  в) министьр-председателя на Република България;
  г) министрите;
  д) съдиите от Конституционния съд;
  е) председателя на Върховния касационен съд;
  ж) председателя на Върховния административен съд;
  з) главния прокурор;
  и) командващия на Съвместното командване на силите и командирите на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили;
  к) управителя на Българската народна банка;
  л) председателя на Сметната палата;
  м) омбудсмана на Република България;
  н) директорите на Националната разузнавателна служба, Държавна агенция „Национална сигурност” и на Националната служба за охрана .
  (2) По време на предизборни кампании БТА:
  1. разпространява актове и документи на Централната избирателна комисия;
  2. осигурява равнопоставено отразяване на предизборната активност на регистрираните за изборите кандидати, партии и коалиции.
  3. съобразява дейността си с разпоредбите на Изборния кодекс, съответно на Закона за избиране на Велико Народно събрание.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.

  Чл. 6. За осъществяване на дейността си по чл. 5 Българската телеграфна агенция:
  1. открива и поддържа структура от журналистически и помощни екипи в страната и в чужбина;
  2. купува и разменя информационни продукти и услуги с международни и национални информационни агенции и с други български и чуждестранни медии;
  3. членува в международни съюзи и сдружения на организации със сродна дейност.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.

  Чл. 7. (1) Българската телеграфна агенция има право да получава необходимата й информация от държавните и общинските органи, ако тя не съдържа предвидена от закон тайна.
  (2) Българската телеграфна агенция е длъжна да използва точно получената информация.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.

  Чл. 8. Всяко лице, което твърди, че е било засегнато в информация на БТА, има право по реда на Закона за достъп до обществена информация, на достъп до съответния архив и на копие от информацията.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.

  Чл. 9. Българската телеграфна агенция не носи отговорност за разгласени сведения и за тяхното съдържание, когато те са:
  1. получени по официален ред;
  2. цитати от официални документи;
  3. точно възпроизвеждане на публични изявления;
  4. основани на материали, получени от други средства за масова информация.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.  Глава трета
  УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА БТА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава трета.

  Чл. 10. (1) Българската телеграфна агенция се управлява и представлява от генерален директор на БТА, който се избира и освобождава от Народното събрание.
  (2) Генералният директор на БТА се избира с мандат от 5 години.
  (3) Едно лице може да бъде избирано за генерален директор на БТА за не повече от два мандата.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.

  Чл. 11. (1) Генерален директор на БТА може да бъде български гражданин, който:
  1. има постоянен адрес на територията на Република България;
  2. има придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
  3. има професионален стаж в областта на средствата за масова информация;
  4. не е поставен под запрещение;
  5. не e осъждан за умишлени престъпления от общ характер и не е лишен по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
  6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди датата на избора, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  8. не е бил щатен или нещатен сътрудник на бившата Държавна сигурност и/или на разузнавателните служби на Българската народна армия.
  (2) Генералният директор на БТА няма право по време на заемането на тази длъжност:
  1. да е народен представител, кмет или общински съветник;
  2. да е съдия, прокурор или следовател;
  3. да е лице по чл. 19 и 19а от Закона за администрацията или член на техните политически кабинети;
  4. да заема държавна служба или да е общински служител;
  5. да е кадрови военнослужещ по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или държавен служител по смисъла на Закона за Министерството на вътрешните работи;
  6. да е член на политически партия или организация;
  7. да е член на синдикални организация;
  8. да работи по трудово правоотношение ;
  9. да упражнява свободна, търговска или друга платена професионална дейност с изключение на:
  а) научноизследователска дейност;
  б) преподавателска дейност;
  в) упражняване на авторски права;
  г) членство в органи на юридически лица, в които БТА има участие;
  д) членство в международни организации във връзка с дейността на БТА.
  10. да е собственик на капитал на търговски дружества, съдружник, управител, прокурист или член на органи на управление, контрол и надзор на търговски дружества и кооперации;
  (3) Генералният директор на БТА няма право да използва служебното си положение за рекламна дейност.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.

  Чл. 12. (1) Народното събрание избира генерален директор на БТА два месеца преди изтичане на мандата на действащия генерален директор.
  (2) При избирането си генералният директор на БТА полага пред Народното събрание следната клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и да изпълнявам добросъвестно задълженията си на генерален директор на Българската телеграфна агенция, като се ръководя от принципите, предвидени в Закона за Българската телеграфна агенция. Заклех се!".
  (3) В срок от един месец от избора генералният директор на БТА освобождава заеманите от него длъжности и прекратява дейностите, несъвместими с поста на генерален директор на БТА съгласно чл. 11, ал. 2. В същия срок той подписва декларация, с която декларира липсата на обстоятелства по чл. 11, ал. 2.
  (4) Декларацията по ал. 3 се съхранява в архива на Народното събрание.
  (5) Времето, през което генералният директор изпълнява своите функции, се зачита за трудов стаж по специалността му, съответно за служебен стаж за длъжността, която е заемал до избора си.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.

  Чл. 13. (1) Генералният директор на БТА получава основно месечно възнаграждение в размер, равен на възнаграждението на председател на постоянна комисия на Народното събрание.
  (2) Генералният директор на БТА има всички права по трудово правоотношение, освен тези, които са несъвместими със заеманата длъжност.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.

  Чл. 14. (1) Мандатът на генералния директор на БТА се прекратява с изтичане на срока му, при смърт, както и в случаите по ал. 2.
  (2) Мандатът на генералния директор на БТА се прекратява предсрочно с решение на Народното събрание:
  1. при постъпване на писмено заявление от лицето, подадено до председателя на Народното събрание;
  2. при трайна невъзможност за изпълнение на задълженията му, продължила повече от 6 месеца;
  3. при лишаване или отказ от българското гражданство;
  4. когато с влязла в сила присъда е осъден за умишлено престъпление от общ характер или е лишен от правото да заема съответната длъжност
  5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  6. при установяване, че лицето не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1 или при възникване на несъвместимост по чл. 11, ал. 2.
  (3) При прекратяване на мандата на генералния директор на БТА заместник-генералният директор изпълнява задълженията му до избирането на нов генерален директор по реда на този закон.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.

  Чл. 15. Генералният директор на Българската телеграфна агенция:
  1. организира и ръководи дейността на БТА;
  2. представлява БТА;
  3. управлява имуществото на БТА при спазване на условията и по реда на Закона за държавната собственост и действащото законодателство;
  4. организира съставянето на проектобюджета и включената в него субсидия от държавния бюджет и изпраща в Министерството на финансите проекта за субсидия за включването й в проекта на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
  5. организира изпълнението и отчитането на бюджета на БТА;
  6. утвърждава правилника за дейността на БТА, вътрешни правила и други актове, свързани с дейността на БТА;
  7. утвърждава структурата на БТА, длъжностното и щатното разписание, както и длъжностните изисквания за служителите в БТА;
  8. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите в БТА и упражнява правата и задълженията на работодател;
  9. утвърждава правила за разпределение на субсидията за финансиране на дейностите по чл. 5, съгласувано с министъра на финансите.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
  Чл. 16. (1) Генералният директор на БТА представя за обсъждане в Народното събрание отчети за дейността си, включително финансови отчети, не по-късно:
  1. от 31 октомври – за първото полугодие, и
  2. от 30 април – за предходната година.
  (2) Специализираната постоянна комисия на Народното събрание разглежда отчетите по ал. 1 и изготвя доклад по тях, които се разглеждат от Народното събрание.
  (3) Народното събрание обсъжда и приема отчетите по ал. 1.
  (4) Решенията на Народното събрание относно приемането на отчетите па ал. 1, т. 1 и 2 за дейността на БТА се обнародват в „Държавен вестник”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.

  Чл. 17. (1) В своята дейност генералният директор на БТА се подпомага от заместник генерален-директор на БТА.
  (2) Заместник-генералният директор на БТА се назначава от генералния директор на БТА, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда.
  (3) Заместник-генерален директор на БТА може да бъде лице, което отговаря на изискванията на чл.11, ал.1 и има трудов стаж в БТА не по-малко от пет години.
  (4) Дейността на БТА се организира в дирекции, които се ръководят от директори, назначавани по трудов договор от генералния директор.
  (5) Структурата на дирекциите и звената в тях се утвърждава от генералния директор.
  (6) Дирекциите, свързани с информационната дейност на БТА, се ръководят от заместник-генералния директор.
  (7) Дирекциите, свързани с административната дейност, се ръководят от главен секретар, който се назначава след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда.
  (8) За заемане на длъжността главен секретар на БТА се прилагат изискванията на чл.11, ал.1.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.  Глава четвърта
  ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА БТА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава четвърта.

  Чл. 18. (1) Имуществото на БТА включва право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, неимуществени права, участие в други юридически лица, както и други права и задължения.
  (2) Недвижимите имоти, предназначени за изпълнение на функциите на БТА, са публична държавна собственост.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18.

  Чл. 19. (1) Българската телеграфна агенция съставя, изпълнява, приключва и отчита бюджет.
  (2) Бюджетът се съставя съгласно Единната бюджетна класификация.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19.

  Чл. 20. (1) В приходната част на бюджета постъпват:
  1. субсидии, предоставени от държавния бюджет;
  2. приходи от собствена дейност, като:
  а) продажба на информационни и други продукти;
  б) информационно обслужване на юридически и физически лица;
  в) издателска и печатна дейност;
  г) реклама и спонсорство;
  д) упражняване на права върху интелектуална собственост;
  е) наеми;
  ж) други дейности, които не противоречат на този закон.
  3. дарения, завещания и наследства;
  4. средства по международни договори и програми.
  (2) Субсидията от държавния бюджет се предоставя за информационно осигуряване на Република България чрез финансиране на дейности по чл. 5, както и за поддържане и развитие на материалната база.
  (3) Превишението на приходите над разходите в края на годината преминава в преходен остатък, който се включва към бюджета за следващата година.
  (4) Банковото обслужване на БТА се извършва от Българската народна банка.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20.

  Чл. 21. Одит на бюджета и управлението на имуществото на БТА се извършва по реда на Закона за Сметната палата, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 1. Наличните до влизането в сила на закона парични средства на Българската телеграфна агенция се прехвърлят по сметка в Българската народна банка.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  Предложение от н.п. Даниела Петрова:
  Да се създаде § 1а :
  § 1а. (1) Средствата, предвидени за изпълнение на дейностите по информационното осигуряване на Република България, определени със Статута на Българската телеграфна агенция могат да бъдат използвани за финансиране на дейностите по чл. 5.
  (2) При разпределението и отчитането на средствата по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 15, т. 9 и чл. 16.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 1а, който става § 2 със следната редакция:
  § 2. (1) Средствата, предвидени за изпълнение на дейностите по информационното осигуряване, определени със Статута на Българската телеграфна агенция, могат да бъдат използвани за финансиране на дейностите по чл. 5.
  (2) При разпределението и отчитането на средствата по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 15, т. 9 и чл. 16.

  § 2. Недвижимите имоти и движимите вещи – държавна собственост, управлявани и стопанисвани от Българската телеграфна агенция до влизането в сила на закона, се предоставят за ползване и управление на БТА.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.

  § 3. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на закона Народното събрание избира генерален директор на БТА по предвидения в него ред.
  (2) До избиране на генерален директор на БТА по реда на ал. 1, правомощията му се упражняват от заварения към влизането в сила на закона генерален директор на БТА.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.

  § 4. (1) Генералният директор на БТА, избран по реда на § 3, ал.1 в срок до три месеца от датата на избора си утвърждава структурата, длъжностното и щатното разписание, както и длъжностни характеристики за служителите на БТА.
  (2) Правоотношенията на служителите на БТА се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с утвърдената по реда на ал. 1 структура и числен състав.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. (1) Генералният директор на БТА, избран по реда на § 4, ал. 1, в срок до три месеца от датата на избора си утвърждава структурата, длъжностното и щатното разписание, длъжностните характеристики на служителите на БТА и насрочва конкурс по чл. 17, ал. 2.
  (2) Правоотношенията на служителите на БТА се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с утвърдената по реда на ал. 1 структура и числен състав.

  Предложение от н.п. Даниела Петрова:
  Да се създаде § 4а:
  § 4а. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. (Обн., ДВ, бр. 99 от 2010 г.; Решение № 1 на Конституционния съд на РБ от 31.03.2011 г. - бр. 31 от 2011 г.) параграф 62 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 4а, който става § 6:
  § 6. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. (Обн., ДВ, бр. 99 от 2010 г.; Решение № 1 на Конституционния съд на РБ от 31.03.2011 г. - бр. 31 от 2011 г.) § 62 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

  § 5. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г., изм. и доп. бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 18 и бр. 62 от 2010 г.), в чл. 2, ал. 1 се създава нова т. 18:
  „18. генералният директор на БТА”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 5.
  Комисията предлага § 5 да се отхвърли.
  § 6. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г., изм. и доп. бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, бр. 63, бр. 105 и бр. 108 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 50, бр. 69 и бр. 106 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г. и бр. 19 и бр. 34 от 2011 г.), в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби след думите „Българското национално радио” се поставя запетая и се добавя „Българската телеграфна агенция”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.
  Предложение от н.п. Даниела Петрова:
  Да се създаде § 7:
  „§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 7, който става § 8:
  § 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума