Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
15/02/2012 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за омбудсмана, № 202-01-6, внесен от Министерски съвет на 30.01.2012 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 15.02.2012 г. бе разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 202-01-6, внесен от Министерски съвет на 30.01.2012 г.
  На заседанието присъстваха Константин Пенчев – омбудсман на Република България, Роза Георгиева – началник на кабинета на омбудсмана и Борислав Петков – директор на дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” на Министерство на правосъдието.
  Законопроектът бе представен от името на вносителя от г-н Борислав Петков.
  Със Закона за омбудсмана се урежда правното положение, организацията и дейността му.
  Предложеният законопроект предлага омбудсманът да изпълнява функциите на Национален превантивен механизъм по смисъла и в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 18 декември 2002 г., който е ратифициран със Закон приет от Народното събрание на 14 април 2011 г., в сила за Република България от 01.07.2011 г.
  Правомощията на омбудсмана като Национален превантивен механизъм се отнасят за местата, където се намират лица, лишени от свобода, или където са задържани или настанени лица вследствие на акт или със съгласието на държавен орган, които места те не могат да напуснат по собствена воля, с цел защитата на такива лица от изтезание и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
  Съгласно изискванията на всяка държава – страна по Протокола, у нас се предвижда омбудсманът да публикува и ежегодни доклади, свързани с работата му като Национален превантивен механизъм.
  Със законопроекта се дава възможност на обмудсмана относно защитата на правата на човека да се предоставят становища до Министерския съвет и до Народното събрание по законопроекти, както и да се отправят предложения и препоръки за подписването и ратифицирането на международни актове в областта на правата на човека. Регламентирано е и правомощието на омбудсмана да защитава правата на детето с предвидените в Закона за омбудсмана средства.
  В съответствие с практиката и прилагането на закона до момента се разширява възможността омбудсманът да бъде сезиран не само от физически, но и от юридически лица, създадени в обществена полза, в чиито предмет на дейност е защитата на правата на човека.
  По време на дискусията народните представители изразиха подкрепата си за законопроекта и необходимостта от предлаганите промени, които ще гарантират в по-голяма степен защитата на основните права на гражданите.

  След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 202-01-6, внесен от Министерски съвет на 30.01.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума