Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
10/05/2012 първо гласуване

  Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 202-01-20, внесен от Министерски съвет на 05.04.2012 г.
  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 10.05.2012 г. бе разгледан Законопроект предучилищното и училищното образование, № 202-01-20, внесен от Министерски съвет на 05.04.2012 г.
  В заседанието взеха участие от Министерство на образованието, младежта и науката – Милена Дамянова, заместник-министър, Красимир Вълчев, главен секретар, Любомир Йосифов, директор на дирекция „Правна”, Евгения Костадинова, директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, Лазар Додев, директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, Пенка Иванова, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”, Анелия Семкова, началник отдел в дирекция „Правна”, Камен Йорданов, дирекция „Финанси”, Татяна Предова, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”, Грета Ганчева, държавен експерт в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” и Драгомир Маноилов, парламентарен секретар; от Министерство на културата – Милда Паунова, директор на дирекция „Правно нормативна дейност и обществени поръчки”.
  Законопроектът бе представен от заместник-министър Милена Дамянова.
  Министерството на културата подкрепя Законопроекта за предучилищното и училищното образование.
  Действащият Закон за народната просвета съществено е изостанал от утвърдените в Европа модели за съвременно предучилищно и училищно образование. В Стратегия „Европа 2020” са заложени цели, които поставят предизвикателства пред българската образователна система.
  За разлика от действащия Закон за народната просвета – Законопроектът за предучилищното и училищното образование се старае да обхване всичко значимо в образованието чрез създаване на по-ясна и работеща нормативна уредба. Създадени са условия за децентрализация на системата на образованието и делегиране на правомощия на местни структури и институции, работещи в сферата на образованието.
  Предвижда се възможност от 2016 – 2017 г. четиригодишните деца да посещават задължително детска градина, което допринася за преодоляване на разликата в уменията и съдейства за цялостното развитие на всяко дете.
  Въвеждането на целодневна организация на учебния процес до седми клас е другият инструмент за превенция на отпадането от училище и за максимално оползотворяване на свободното време на учениците.
  В законопроекта е включено и гражданско образование. Регламентира се създаване на Обществен съвет като орган за развитие на детската градина и училището, както и на граждански контрол на управлението им.
  Въвежда се нова образователна структура в системата на образованието.
  Основна идея на законопроекта е да се съблюдават интересите на детето.
  В законопроекта са включени и училищата по културата и училищата по изкуствата, които са държавни. Тези училища са неделима част от културно-историческото развитие на страната и заемат значимо и съществено място в образователната система на България. Те съчетават дейността на учебни заведения с функцията на художествено-творчески културни средища. Основното им предназначение е да осигуряват професионална подготовка и обучение в областта на изкуствата и културата, на основание чл. 13 от Закона за закрила и развитие на културата.
  Методическото ръководство на тези училища се осъществява от Министерството на културата. Те са разположени сравнително пропорционално на територията на страната като една част са в големите градове, а друга – в региони със силни и съхранени традиции в съответната област.
  В дискусията по законопроекта бяха изразени мнения относно: продължителността на изучаване на предмета „Музика” в класовете на училищата по изкуствата и училищата по културата; стандарта за отстояването на книжовния български език; изучаване на предмета „майчин език”, както и броят на учебните му часове; реална ли е възможността за осъществяване на задължителната тригодишна предучилищна подготовка; новата образователна структура дали няма да доведе до нарушаване на конституционния принцип за равен достъп до образование.
  След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с гласа 13 „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 202-01-20, внесен от Министерски съвет на 05.04.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума