Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
13/09/2012 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 254-01-63, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 23.05.2012 г., приет на първо гласуване на 11.07.2012 г.
  Д О К Л А Д
  за второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

  (Обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г., попр., бр. 34 от 2001 г., изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., доп., бр. от 2005 г., изм. и доп., бр. 93 от 2005 г., изм., бр. 99 и бр. 103 от 2005 г., бр. 21 и бр. 41 от 2006 г., изм. и доп., бр. 106 от 2006 г., изм., бр. 84 от 2007 г., бр. 19 от 2009 г., доп., бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 74 от 2009 г., в доп., бр. 13 от 2010 г., изм., бр. 50 и бр. 97 от 2010 г., бр. 25 от 2011 г., доп., бр. 54 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Предложение от н.п. Красимир Велчев и н.п. Даниела Петрова:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 5, ал. 3 думите „три години” се заменят с „четири години”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Даниела Петрова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС):
  В чл. 5, ал. 3 се изменя така:
  „(3) Правоотношенията на директорите на държавни културни институти възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда за срок от 4 години, освен ако друго не е предвидено в специален закон.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция:
  § 1. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Правоотношенията на директорите на държавни културни институти възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда за срок от 4 години, освен ако друго не е предвидено в специален закон.”

  § 1. В чл. 8, ал. 5 се изменя така:
  „(5) Правоотношенията на директорите на общински културни институти с кмета на общината възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда за срок от 5 години. Условията на конкурса се съгласуват с Министерството на културата.”

  Предложение от н.п. Красимир Велчев и н.п. Даниела Петрова:
  В § 1, в чл. 8, в ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В изречение първо цифрата „5” се заменя с „4”.
  2. В изречение второ след думите „Министерството на културата” се поставя запетая и се добавя „по ред, определен в наредбата по чл. 5, ал. 4”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Стефан Данаилов:
  В чл. 8, ал. 5 думите „за срок от 5 години” да се заменят „за срок от 3 години”.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.п. Даниела Петрова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 8, ал. 5, се изменя така:
  „(5) Правоотношенията на директорите на общинските културни институти с кмета на общината, възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда за срок от 4 години, освен ако друго не е предвидено в специален закон. Условията на конкурса се съгласуват с Министерството на културата.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1, който става § 2:
  § 2. В чл. 8 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Правоотношенията на директорите на общинските културни институти с кмета на общината възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда за срок от 4 години, освен ако друго не е предвидено в специален закон. Условията на конкурса се съгласуват с Министерството на културата.”

  Предложение от н.п. Красимир Велчев и н.п. Даниела Петрова:
  Създава се § 1а:
  „§ 1а. В чл. 9, ал. 5 се правят следните допълнения:
  1. В изречение първо след думите „Кодекса на труда” се добавя „за срок от 4 години”;
  2. В изречение второ след думите „Министерството на културата” се поставя запетая и се добавя „по ред, определен в наредбата по чл. 5, ал. 4”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.  Предложение от н.п. Стефан Данаилов:
  Да се създаде нов § 1а:
  „§ 1а. В чл. 9, ал. 5 след текста „…конкурс съгласно Кодекса на труда” да се прибави „за срок от 5 години”.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.п. Даниела Петрова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 9, ал. 5 се изменя така:
  „(5) Правоотношенията на директорите на регионални културни институти с кметовете на общините, на чиято територия са седалищата им, възникват въз основа на конкурс за срок от 4 години съгласно Кодекса на труда, освен ако друго не е предвидено в специален закон.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 1а, който става § 3 със следната редакция:
  § 3. В чл. 9 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Правоотношенията на директорите на регионални културни институти с кметовете на общините, на чиято територия са седалищата им, възникват въз основа на конкурс за срок от 4 години съгласно Кодекса на труда, освен ако друго не е предвидено в специален закон.”

  Предложение от н.п. Красимир Велчев и н.п. Даниела Петрова:
  Създава се § 1б:
  „§ 1б. В чл.17, ал. 3 се създава изречение второ: „Директорите на българските културни институти в чужбина не могат да бъдат назначавани за повече от два последователни мандата.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Даниела Петрова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  „В чл. 17, ал. 3 се създава изречение второ: „Директорите на българските културни институти в чужбина не могат да бъдат назначавани за повече от два мандата.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 1б, който става § 4 със следната редакция:
  § 4. В чл. 17, ал. 3 се създава изречение второ: „Директорите на българските културни институти в чужбина не могат да бъдат назначавани за повече от два мандата.”

  § 2. В Закона за допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (ДВ, бр. 13 от 2010 г.) в Преходните разпоредби се създава § 4:
  „§ 4. Заварените към влизането в сила на този закон трудови правоотношения за неопределено време на директорите на общински културни институти, включително тези, възникнали въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда, се запазват до обявяването на конкурс за съответната длъжност при условията и по реда на този закон и Кодекса на труда, но не повече от 6 месеца от влизането в сила на този закон.”  Предложение от н.п. Красимир Велчев и н.п. Даниела Петрова:
  По § 2:
  1. Създава се подразделение с наименование „Преходни и заключителни разпоредби”.
  2. Параграф 2 се изменя така:
  § 2. Заварените към влизането в сила на този закон безсрочни трудови правоотношения на директорите на държавни, общински и регионални културни институти, се запазват до обявяването на конкурс за съответната длъжност при условията и по реда на този закон и Кодекса на труда, но не повече от 6 месеца от влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2, който става § 5:

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 5. Заварените към влизането в сила на този закон безсрочни трудови правоотношения на директорите на държавни, общински и регионални културни институти се запазват до обявяването на конкурс за съответната длъжност при условията и по реда на този закон и Кодекса на труда, но не повече от 6 месеца от влизането в сила на този закон.

  Предложение от н.п. Красимир Велчев и н.п. Даниела Петрова:
  Създава се § 3:
  „§ 3. В Закона за културното наследство (Обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г., изм. с Решение № 7 от 29.09.2009 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2009 г., изм., бр. 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., изм. и доп., бр. 54 от 2011 г., изм., бр. 15 от 2012 г.), в чл. 28, ал. 6 изречение второ се изменя така: „Конкурсът за директор на държавен музей към Министерството на културата се провежда по реда, предвиден в наредбата по чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, а за общинските и регионалните музеи от комисия, назначена по реда на Кодекса на труда, в състава на която се включват представител на Министерството на културата и двама музейни експерти.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 3, който става § 6:
  § 6. В Закона за културното наследство (Обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г., изм. с Решение № 7 от 29.09.2009 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., изм. и доп., бр. 54 от 2011 г., изм., бр. 15, 38 и 45 от 2012 г.) в чл. 28, ал. 6 изречение второ се изменя така: „Конкурсът за директор на държавен музей към Министерството на културата се провежда по реда, предвиден в наредбата по чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, а за общинските и регионалните музеи – от комисия, назначена по реда на Кодекса на труда, в състава на която се включват представител на Министерството на културата и двама музейни експерти.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума