Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
25/10/2012

  Проект за решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция,№ 254-02-132,внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 19.10.2012 г.
  С Т А Н О В И Щ Е


  На извънредно заседание, проведено на 25.10.2012 г. Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди проекта за решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция, № 254-02-132, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 19.10.2012 г.
  Проектът за решение бе представен от г-жа Даниела Петрова.
  Българската телеграфна агенция се управлява и представлява от генерален директор, който се избира и освобождава от Народното събрание.
  Съгласно изискванията на Закона за Българската телеграфна агенция и във връзка с избирането на генерален директор е необходимо да се проведе публична и прозрачна процедура.
  С оглед осигуряване на максимална прозрачност на процеса следва детайлно да бъде разписана процедура, която да включва правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на генерален директор на Агенцията.
  По време на проведената дискусия Комисията обсъди и предлага да бъдат направени следните изменения:
  1. В раздел първи, т. 1 думите „1 ноември 2012 г. до 14 ноември 2012 г.” да се заменят с „8 ноември 2012 г. до 21 ноември 2012 г.”.
  2. В раздел трети, т. 1 думите „5 декември 2012 г.” да бъдат заменени с „12 декември 2012 г.”.
  Комисията по културата, гражданското общество и медиите след проведеното обсъждане и проведеното гласуване с 13 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме проекта за решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция, № 254-02-132, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 19.10.2012 г., с направените предложения за изменения в него:


  Проект!
  Р Е Ш Е Н И Е

  за приемане на Процедурни правила
  за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  Р Е Ш И:

  Приема следните Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция:

  І. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за генерален директор на Българската телеграфна агенция

  1. Предложенията за кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция се правят от народни представители от 8 ноември 2012 г. до 21 ноември 2012 г. чрез деловодството на Народното събрание до Комисията по културата, гражданското общество и медиите, придружени с писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи:
  • автобиография;
  • декларация (по образец), че кандидатът притежава българско гражданство и има постоянен адрес на територията на Република България;
  • декларация (по образец), че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за Българската телеграфна агенция;
  • копие от диплома за завършено висше образовани с образователно-квалификационна степен „магистър”;
  • копие от трудова или осигурителна книжка, които удостоверяват наличието на професионален стаж в областта на средствата за масова информация;
  • свидетелство за съдимост.
  2. Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 11, ал. 1 от Закона за Българската телеграфна агенция

  ІІ. Публично оповестяване на документите

  1. Предложенията и документите по т. 1 от раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за генерален директор на Българската телеграфна агенция” се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на интернет страницата на Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Публикуват се и името и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура.
  2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на кандидатите за генерален директор на БТА, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни се заличават.
  3. В тридневен срок от постъпване на документите, Комисията по културата, гражданското общество и медиите изпраща за проверка на гражданството, списък с кандидатите за генерален директор на Българската телеграфна агенция в Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съгласно чл. 11, ал. 1, от Закона за Българската телеграфна агенция.
  4. В 7-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Комисията по културата, гражданското общество и медиите концепция за развитието на Българската телеграфна агенция за срок от 5 години, която включва предложение за информационното, технологичното и финансовото осигуряване на Агенцията. В концепцията следва да бъде обсъдена и темата за ролята и мястото на БТА като национален независим информационен институт в съответствие с възложените й със Закона за БТА дейности (в размер до 15 страници).
  5. В срок до три работни дни концепцията по т. 4 се публикува на интернет страницата на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
  6. На свое отделно заседание, предхождащо изслушването, Комисията по културата, гражданското общество и медиите извършва проверка на документите на кандидатите за допустимост, като за резултатите от нея се уведомяват кандидатите и се изготвя списък, съдържащ трите имена на кандидатите, допуснати до изслушване, подредени по азбучен ред. Същият се публикува на интернет страницата на Комисията.


  ІІІ. Изслушване на предложените кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция

  1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите на 12 декември 2012 г.
  2. Комисията по културата, гражданското общество и медиите изслушва допуснатите кандидати, като поредността се определя по азбучен ред, според личните им имена по списък, който се съставя след постъпване на предложенията.
  3. Кандидатите се представят от вносител на предложението – до 2 мин.
  4. Лично представяне на кандидата, с възможност за допълване на данни от професионалната си биография и представяне на концепцията за развитието на Българската телеграфна агенция като генерален директор – до 15 мин.
  5. Въпроси от страна на народни представители – до 3 мин.
  6. Отговор на кандидата след изчерпване на зададените въпроси – до 10 мин.
  7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Комисията.
  8. Комисията изготвя становище от изслушването и го внася за разглеждане и гласуване от Народното събрание. Към него се прилага списък на кандидатите, подреден по азбучен ред, според личните им имена.

  ІV. Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция от Народното събрание

  1. Кандидатите се представят поотделно и последователно по азбучен ред съгласно приложен списък, според личните имена на кандидатите от вносител на предложението – до 2 мин.
  2. Провеждат се общи разисквания на всички кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  3. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.
  4. Кандидатите за генерален директор на Българска телеграфна агенция се подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред, според личните им имена по приложен списък.
  5. За избран се смята кандидатът, който е получил най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.
  6. В случай, че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се провежда ново гласуване между тях при същите условия.
  7. При необходимост се провежда трето гласуване при същите условия.

  Решението е прието от 41-то Народно събрание на …………………2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 1 към Р Е Ш Е Н И Е за приемане на ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция
  Д Е К Л А Р А Ц И Я
  по чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за Българската телеграфна агенция
  Долуподписаният/ата ..................................................................................., с ЕГН
  …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на……………………
  от МВР ………………………..
  Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
  съм български гражданин и имам постоянен адрес на територията на Република България.
  Известна ми е отговорността за даване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

  Декларатор:

  Приложение № 2 към Р Е Ш Е Н И Е за приемане на ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция
  Д Е К Л А Р А Ц И Я
  по чл. 11, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за Българската телеграфна агенция
  Долуподписаният/ата ..................................................................................., с ЕГН
  …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на……………………
  от МВР ………………………..

  Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

  1. Не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

  2. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди датата на избора, ако са останали неудовлетворени кредитори.

  Известна ми е отговорността за даване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

  Декларатор:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА,
  ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ:

  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума