Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
31/10/2012 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202-01-63, внесен от Министерски съвет на 12.10.2012 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  На редовно заседание, проведено на 31 октомври 2012 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., внесен от Министерски съвет на 12.10.2012 г., в частта култура, гражданско общество и медии.
  В обсъждането участваха представители на: Министерството на културата, Министерството на финансите, Съвета за електронни медии, Българската телеграфна агенция, Българското национално радио, Българската национална телевизия и на неправителствени организации.
  Държавният бюджет за 2013 г. беше представен от г-н Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи” в Министерство на финансите. Министърът на културата Вежди Рашидов представи бюджета на Министерството на културата за 2013 г.
  * * *
  За 2013 г. за функция „Култура” по консолидираната фискална програма са предвидени общо разходи в размер на 427 900,0 хил. лв, които са 0,5% от брутния вътрешен продукт, като за текущи разходи са предвидени 374 900,0 хил. лв., а за капиталови 53 100,0 хил. лв.
  Проектобюджет за 2013 г. предвижда разходи на Министерство на културата в размер на 122 375,1 хил. лв., като увеличението спрямо 2012 г. е с 3,79%. Разходите по бюджета на министерството са насочени към осъществяването на:
  - политика в областта на опазването на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги;
  - политика в областта на популяризиране на културата;
  - политика в областта на качественото образование по изкуства и култура;
  - програма „Администрация”.
  През 2013 г. е предвидено Министерството на културата да усвои от структурните фондове около 55 млн. лв. или общо от държавния бюджет и европейските фондове през следващата година Министерството на културата и неговите структури ще изразходват около 177 млн. лв.
  * * *
  В проекта за държавен бюджет за 2013 г. за юридически лица с нестопанска цел е предвидена държавната субсидия в размер на 9 996,0 хил. лв. В Приложение № 4 от Законопроекта за държавния бюджет са вписани 25 организации, които са за хора с увреждания, ветерани от войните, звена за рехабилитация и възстановяване, за граждани с неравностойно положение, както и за Съюза на народните читалища; Българския червен кръст, субсидиран по Закона за Българския червен кръст; Рилската света обител “Рилски манастир”; Българския институт за стандартизация; Националния дарителски фонд „13 века България” и Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа.
  * * *
  Предвидена е субсидия от централния бюджет за Българската телеграфна агенция в размер от 3 785,0 хил. лв., която е намалена спрямо 2012 г. с 9,56%. Разчетени са разходи в размер на 6 285, 0 хил. лв., което се дължи на включването в проекта на бюджета на БТА на разходи, финансирани със собствени средства. Субсидията на агенцията е предназначена за финансиране на дейности, които осъществява като национален информационен институт на Република България.
  За Съвета за електронни медии в законопроекта за държавния бюджет за 2013 г. са предвидени приходи в размер от 1 400,0 хил. лв. и разходи в размер на 1 470,0 хил. лв. Разходите за издръжка на Съвета за електронни медии са насочени към изпълнението и осъществяването на основната дейност на регулатора – да регулира радио- и телевизионния пазар чрез издаване на лицензии и регистрация за осъществяване на аудиовизуална дейност на радио- и телевизионни оператори и да осъществява надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги.
  За Българското национално радио в законопроекта за държавния бюджет за 2013 г. са предвидени разходи в размер на 44 179,9 хил. лв. и са увеличени спрямо 2012 г. с 0,03%. Разходите на БНР са за осъществяване на основните цели на обществения оператор по подготовката, създаването и разпространението на националните и регионалните радиопрограми. Капиталовите разходи по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията са в размер на 3 900,0 хил. лв.
  За Българската национална телевизия в законопроекта за държавния бюджет за 2013 г. са предвидени разходи в размер на 77 628,0 хил. лв., увеличението спрямо 2012 г. е в размер на 4,03%. Капиталовите разходи в т.ч. по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията са в размер на 15 343,6 хил. лв. Средствата за БНТ основно са за създаване и разпространение на националните програми „БНТ 1”, „БНТ Свят”; програмата „БНТ 2” и регионалните програми Пловдив, Варна, Русе и Благоевград.
  * * *
  В § 61 от Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта за държавния бюджет за 2013 г. се отлага за следващо време действието на § 2, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 на Закона за радиото и телевизията, съответно за 2013 и 2014 г. Текстовете определят държавното субсидиране на Съвета за електронни медии, Българската национална телевизия и Българското национално радио на основание издръжка, с определен от Министерския съвет норматив за час програма и отсрочване на финансирането от фонд “Радио и телевизия” по чл. 103 от Закона за радиото и телевизията. Изменя се и чл. 70, ал. 4 т. 2, отнасящ се за целева субсидия за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи по списък, ежегодно утвърждаван от министъра на финансите.
  С § 64 от Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта за държавния бюджет за 2013 г. се уреждат изменения и допълнения в Закона за разкрила и развитие на културата, касаещи финансирането на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства.
  * * *
  След дискусия и гласуване, Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 11 гласа “за”, 5 “против” и 0 “въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202-01-63, внесен от Министерски съвет на 12.10.2012 г. със становища на Министерския съвет по чл. 1, 2 и 5.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА,
  ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ:


  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума