Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
E-mail: kkdans@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 46
Телефон: (02) 981 09 65; (02) 939 32 01; Факс: (02) 939 36 43
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

Чл. 132. (1) Парламентарният контрол върху дейността на агенцията се осъществява от специализирана постоянна комисия на Народното събрание.
(2) Председателят, заместник-председателите и служителите на агенцията са длъжни да се явят при покана пред Народното събрание или комисията по ал. 1 и да предоставят исканата им информация.
(3) Председателят на агенцията представя на Министерския съвет ежегодно до 31 януари годишен доклад за дейността на агенцията. Министерският съвет внася доклада в Народното събрание, който се приема с решение.
(4) (Нова, ДВ, бр. 22 от 2009 г.) В доклада по ал. 3 се включва информация относно използването на данните по чл. 11а от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 22 от 2009 г.) Преди обсъждането на проекта на годишен бюджет комисията по ал. 1 разглежда програмния бюджет и тригодишната бюджетна прогноза на агенцията, представени от нейния председател.


ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 18.


(5) Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” се формира на паритетен принцип – по един народен представител от всяка парламентарна група и се председателства на ротационен принцип на две последователни сесии от представители на парламентарните групи извън най-голямата парламентарна група.
(6) Комисията за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност":
1. осъществява парламентарен контрол върху дейността на Държавна агенция "Национална сигурност";
2. приема с решение становище по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" и го предлага за утвърждаване от Народното събрание;
3. взема решенията за осъществяване контрол върху приключили оперативни дела с мнозинство;
4. заседава само в своя основен състав, като заседанията й са закрити;
5. в 14-дневен срок от избирането й приема вътрешни правила за работа, които се утвърждават от Народното събрание.