Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
01/10/2009

  Проведено изслушване на Министерството на околната среда и водите и Сметната палата на Република България
  На основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, по време на редовното си заседание от 1 октомври 2009 г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) изслуша информация относно напредъка по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. (ОПОС), готовността за навременно представяне пред Европейската комисия на Оценката за съответствие по Програмата и основните резултати от стартиралото през месец август 2009 г. допитване до бенефициентите за подобряване на процедурите и механизмите, засягащи подготовката, подаването, оценката и реализирането на проектите. Информацията бе представена от г-жа Ивелина Василева – заместник-министър на околната среда и водите. По време на заседанието също така бяха изложени, от страна на председателя на Сметната палата - проф. Валери Димитров, основните резултати от извършените одити на системите за управление на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и системите за прилагане на Националния стратегически план за развитие на селските райони (НСПРСР) и Националния стратегически план за рибарство и аквакултури (НСПРА) за периода от 01.01.2006 до 30.06.2008 г. В рамките на изложението си проф. Димитров засегна и плановете на Сметната палата за предстоящи одити в областта на управлението на европейските средства през 2010 г.

  Писмена информация по изложението на заместник-министъра на околната среда и водите, под формата на допълнителна информация, бе представена преди заседанието на членовете на КЕВКЕФ (приложена към настоящия доклад).

  Следните основни акценти бяха изведени на преден план в изложението на заместник-министъра на околната среда и водите:
  • Акумулирано е забавяне в изпълнението на ОПОС. Първите процедури по Програмата са стартирали късно, а темповете на усвояване на средствата са незадоволителни - договорени са приблизително 22% от бюджета, а реалните плащания за изпълнените дейности към бенефициентите (без авансите), са едва 0,49% от общото финансиране;
  • Изпълнението на проектите в сектор „Води” се бави и от трудностите пред бенефициентите по осигуряване на финансови средства за подготовката и изпълнението им. В тази връзка са предприети мерки за установяване на текущата ситуация и ще бъде разработен нов подход и изисквания към проектите в сектора;
  • Забавянето в сектор „Отпадъци” е по-сериозно от това в сектор „Води” (все още не е стартирало изграждането на 23-те регионални депа за отпадъци). Прието е ПМС № 209/20.08.2009 г., уреждащо реда и източниците на финансиране изграждането на 23-те регионални системи за управление на отпадъци. Предстои актуализация на механизма за управление на Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на ОПОС;
  • Концепцията за изпълнение на Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” в момента се актуализира на базата на извършения анализ на първата проведена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по нея;
  • Оценката за съответствие по Програмата е върната веднъж от страна на Европейската комисия и не е представяна повторно поради забавяне. Оценките за съответствие по останалите Оперативни програми (с изключение на Програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.) са върнати вече два пъти от страна на Комисията и в тази връзка г-жа Василева подчерта, че България на практика е единствената държава в Европейския съюз с такъв проблем. Според г-жа Василева представянето на Оценката за съответствие по ОПОС за втори път е щяло да доведе до повторното й връщане от Комисията. Инициирани са структурни промени в Управляващия орган и Междинното звено на ОПОС в резултат от одитните констатации. Управляващият орган очаква връчването на доклада от извършения одит на системите за управление и контрол по ОПОС;
  • Следващото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС ще се проведе през месец ноември т.г.;
  • Процесът на изпълнение на ОПОС се затруднява сериозно и от липсата на добра комуникация между бенефициентите и отговорните структури на Министерството на околната среда и водите. Поради тази причина през месец август т.г., чрез специализираната интернет-страница на Програмата и Единния информационен портал за Структурните фондове на Европейския съюз, е инициирано допитване до бенефициентите за подобряване на работата. До момента инициативата не среща голяма активност от страна на общините, като само четири от тях са изпратили свои предложения.

  Членовете на КЕВКЕФ изразиха желание занапред да бъдат информирани от страна на МОСВ за развитието по проектите на общините, финансирани със средства от бюджета на ОПОС, за да могат в качеството си на народни представители да следят за стриктното изпълнение, включително и за недопускане на забавяне, по одобрените общински проекти. В допълнение, предвид сериозните предизвикателства пред страната, депутатите изразиха готовност при необходимост да подпомагат развитието на сектора и посредством изменение на нормативната база. Заместник-министърът на околната среда и водите приветства подкрепата на народните представители.

  КЕВКЕФ отправи призив към заместник-министър Василева при изпълнението на ОПОС да не се търси самоцелно разходване на бюджета с оглед постигане единствено висок процент на усвояване, а да се отчитат реалностите в държавата и социалния ефект от реализирането на проектите.

  В рамките на заседанието, председателят на Сметната палата представи основните резултати от одитите на системите за управление на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и системите за прилагане на НСПРСР и НСПРА за периода от 01.01.2006 до 30.06.2008 г. Общата оценка по отношение на одита за Структурните и Кохезионния фондове е, че за одитирания период, системата за управление на фондовете, от гледна точка на взаимодействие и координация между участниците в процеса, не отговаря в достатъчна степен на критериите за ефективност. В резултат от одита са направени 38 препоръки, като основен рисков фактор остава състоянието на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти (ИСУН). Липсва информация по изпълнението на отправените към бившето Министерство на икономиката и енергетиката препоръки по отношение управлението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. Що се отнася до одита на системите за прилагане на НСПРСР и НСПРА, то следва да се изведе на преден план липсата на достатъчен административен капацитет. Сериозен проблем е и установената липса в Министерството на земеделието и храните на документацията, показваща необходимостта от изпълнение на отправените от страна на одиторите на Сметната палата препоръки. В тази връзка всички необходими документи са представени наново от Сметната палата пред настоящото ръководство на Министерството.

  Проф. Валери Димитров маркира и намеренията за предстоящи одити в областта на управлението на европейските средства през 2010 г. В момента се изготвя одитната програма на Сметната палата за следващата година като желанието на Палатата е при възможност да бъдат извършени одити по всички Оперативни програми. КЕВКЕФ приветства намерението на Сметната палата и подчерта, че резултатите от тези одити ще бъдат много полезни, предвид бъдещото стартиране на цикъла по програмиране в страната за следващата финансова перспектива. Резултатите от одитите могат да помогнат за недопускане на старите грешки при управлението на европейските фондове в бъдеще. Председателят на КЕВКЕФ изрази желание ръководството на Сметната палата да запознае Комисията с одитната си програма за 2010 г. по отношение управлението на европейските средства след финализирането й, като в отговор на това срещна приветствие.
  Форма за търсене
  Ключова дума