Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
15/10/2009

  проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-28, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 7 октомври 2009 г.
  На заседанието, проведено на 15 октомври 2009 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители.

  В заседанието на Комисията взеха участие Христина Митрева – заместник-министър, и Емил Мирославов – директор на Дирекция „Индустриални отношения” в Министерство на труда и социалната политика.

  І. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда е насочен към привеждане на вътрешното законодателство в съответствие с разпоредбите на чл.2, параграф 1 и чл. 5, параграф 1 от Директива 76/207/ЕИО на Съвета от 9 февруари 1976 г. относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионалната квалификация и развитие, и на условията на труд, както и в съответствие с решение на Съда на Европейските Общности (ЕО) по дело С-506/06 Сабине Майр срещу Бекерай и Кондиторай Герхард Фльокнер (Отворено търговско дружество).

  ІІ. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда се предлагат разпоредби, с които се цели осигуряване на трудовоправна защита на жените, които се намират в напреднал етап на лечение за оплождане ин витро. С предлаганите изменения се цели работничките и служителките, които се намират в определен етап от лечението за оплождане ин витро, да бъдат приравнени към категорията на бременните, кърмачките и майките с деца до три години, които се ползват със специална законова закрила по Кодекса на труда.

  Предлаганите изменения в Кодекса на труда, с които се въвежда закрила за жените, които се намират в напреднал етап на лечение за оплождане ин витро са съобразени с диспозитива на решение на Съда на ЕО, постановено по дело С-506/06 Сабине Майр срещу Бекерай и Кондиторай Герхард Фльокнер (Отворено търговско дружество). Съдът на ЕО е постановил своето решение на основание чл. 220 от ДЕО, където е посочено, че Съдът на ЕО е компетентен да тълкува нормите на правото на ЕС. В редица свои решения Съда на ЕО е утвърдил правилото, че неговите решения са задължителни и за другите национални юрисдикции, пред които са повдигнати идентични на разгледаните в неговите решения въпроси.

  Ето защо Република България като държава членка, следва да спазва разпоредбите на ДЕО и решението на Съда на ЕО, а българските съдилища са задължени да постановяват решения, които да дават закрила на работничките и служителките, които се объръщат към тях за защита, когато се намират в етапа на лечение за оплождане ин витро в периода от момента на филикуларна пункция до ембриотрансфера. С цел да въведе по ефикасна защита на тази категория от населението на страната, българският законодател следва да уреди и нормативно закрилата, чрез промени в Кодекса на труда.

  Тъй като в цитираното решение на Съда на ЕО не е посочена продължителността на защита в периода от момента на филикуларна пункция до ембриотрансфера, който по медицински показатели може да бъде с продължителност до 10 години в правомощията на отделните държави членки е да ограничат с разпоредби на вътрешното законодателство, продължителността на този междинен период. Възползвайки се от това право, във внесения законопроект за изменение на Кодекса на труда се предвижда закрила за работничките и служителките, които се намират в етапа на лечение за оплождане ин витро от момента на филикуларна пункция до ембриотрансфера, но за период не повече от 20 дни.

  ІII. Въз основа на изложеното и имайки предвид върховенството на правото на ЕС, и че националното ни законодателство следва да бъде променено в съответствие с решението на Съда на ЕО, може да се направи заключението, че проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда , № 954-01-28, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 7.10.2009 г., съответства на разпоредбите на правото на ЕС.

  В резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 14 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-28, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 7 октомври 2009 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума