Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
28/10/2009

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност № 902-01-32, внесен от Министерския съвет на 19 октомври 2009 г.
  На заседанието, проведено на 28 октомври 2009 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет.
  В заседанието на Комисията взеха участие Росен Иванов – директор на Дирекция „Данъчноосигурителна методолгия” в НАП, и Диана Терзиева - главен експерт в Дирекция "Данъчна политика" в Министерство на финансите.

  I. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност е насочен към привеждане в съответствие на българското данъчно законодателство с новите изисквания, предвидени в директива 2008/8/ЕО на Съвета по отношение на мястото на изпълнение на доставката на услуги. С директива 2008/8/ЕО на Съвета се изменя основната директива 2006/112/ ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност. Директива 2008/8/ЕО на Съвета следва да се транспонира във вътрешното законодателство на всяка държава членка до 31 декември 2009 г. По настоящем директивата е въведена в законодателството на Австрия, Германия, Великобритания и в Португалия. В останалите държави членки проектозаконите, въвеждащи разпоредбите на директивата са на етап обсъждане в националните парламенти, подобно на България.
  С предлаганите изменения, мястото на доставка на услуги ще се определя в зависимост от качеството на получателя на услугите. В случаите, когато услугите се доставят на данъчно задължено лице, което извършва независима икономическа дейност, мястото на доставката на тези услуги ще бъде там, където получателя на услугите е установил своята независима икономическа дейност.
  В случаите, когато услугите се доставят на данъчно незадължено лице, мястото на доставката на тези услуги ще бъде мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. В тази хипотеза проекто закона запазва действащото в момента правно решение за определяне на мястото на доставката на услуги.
  В предлагания законопроект се въвежда ново понятие „услуга по краткосрочно отдаване под наем на превозни средства”. „Краткосрочно отдаване под наем” ще бъде налице, когато едно превозно средство се държи или ползва непрекъснато в продължение на не повече от 30 дни. Когато това държане или ползване се извършва по отношение на плавателни съдове, продължителността на държането или ползването не трябва да продължи повече от 90 дни. В хипотезата на „услуга по краткосрочно отдаване под наем на превозни средства”, мястото на изпълнение ще бъде там, където превозните средства се предоставят фактически на получателят на услугата.

  IІ. В законопроекта се предлагат изменения и допълнения, свързани с привеждане в съответствие на вътрешното законодателство с новите изисквания, предвидени в директива 2008/117/ЕО на Съвета относно борбата с данъчните измами, свързани с вътреобщностните доставки. С директива 2008/117/ЕО на Съвета се изменя основната директива 2006/112/ ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност. Директива 2008/117/ЕО на Съвета следва да се транспонира във вътрешното законодателство на всяка държава членка до 31 декември 2009 г. По настоящем директивата е въведена в законодателството на Великобритания и Португалия. В останалите държави членки проектозаконите, въвеждащи разпоредбите на директивата са на етап обсъждане в националните парламенти, подобно на България.
  С цел въвеждане изискванията на директива 2008/117/ЕО на Съвета в законопроекта се предлага при доставки на услуги, които се изпълняват непрекъснато за период по-дълъг от една година и не пораждат приспадания или плащания през този период, данъчното събитие да настъпва в края на всяка календарна година.

  ІІІ. Във връзка със започнала на основание чл. 227 от Договора за създаване на Европейската общност процедура от страна на Европейската комисия срещу България за неизпълнение на задълженията (infringement), в законопроекта се предвижда:
  1. Адвокатските услуги, свързани с процесуално представителство от освободени доставки да станат облагаеми, за да се спазят изискванията предвидени в членове 2, 9, 13, 14, 371, 375-390 от директива 2006/112/ ЕО на Съвета.
  2. Нулевата ставка, свързана с международен транспорт да се прилага само по отношение на плавателни средства в открито море, както и по отношение на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, за да се спазят изискванията, предвидени в чл. 148 от директива 2006/112/ ЕО на Съвета.
  3. От задължителните реквизити във фактурите се отменя изискването да се съдържа „име и фамилия на съставителя”, с цел изпълнение на разпоредбата на чл. 226 от директива 2006/112/ ЕО на Съвета.
  4. Премахват се ограниченията за ползване на правото на данъчен кредит за получени доставки от дилър, които той използва за осъществяване продажба на стоки втора употреба, с което се привежда българския закон в съответствие с чл. 314 от директива 2006/112/ ЕО на Съвета.

  ІV. В изпълнение на Решения на Съда на Европейските общности по съединени дела C-95/07 и C-96/07 (Ecotrade SpA срещу Agenzia delle Entrate — Ufficio di Genova 3) се предвижда промяна в срока за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит от тримесечен на 12-месечен. По настоящем срокът за възстановяване на данъчен кредит е съответно 5 години в Холандия, 9-месеца в останалите държави членки, с изключение на Франция, Малта, Италия и Ирландия, за които няма актуални данни.

  V. В законопроекта се предвиждат изменения във връзка с мерките, които органите на Националната агенция за приходите могат да предприемат за борба с данъчните измами. Тъй като мерките, които държавите членки предприемат за борба с данъчните измами са изцяло национални решения, то тези изменения в предложения проекто закон излизат извън предмета на дейност на комисията и следва да бъдат обсъждани във водещата комисия.

  VІ. В заключение може да се каже, че предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, съответства на разпоредбите на директива 2006/112/ЕО на Съвета, на директива 2008/8/ЕО на Съвета, на директива 2008/117/ЕО на Съвета и на решенията на Съда на Европейските общности.


  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 11 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност № 902-01-32, внесен на 19 октомври 2009 г. от Министерския съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума