Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
28/10/2009

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове № 902-01-34, внесен от Министерския съвет на 20 октомври 2009 г.
  На заседанието, проведено на 28 октомври 2009 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от Министерския съвет.
  В заседанието на Комисията взеха участие Красимир Николов – заместник-директор на Агенция „Митници”, и Татяна Накова - главен експерт в Дирекция "Данъчна политика" в Министерство на финансите.

  І. В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, в изпълнение на договореностите, предвидени в Приложение VІ „Списък по чл.23 на Акта за присъединяване на Република България към ЕС се предлагат следните изменения:
  1. В т. 6 (4) (а) второ тире от Приложение VІ е предвидено, че България „до 1 януари 2010 г. следва да хармонизира националното ниво на облагане газьол на керосина, използвани като моторно гориво, с минималното ниво от EUR 302 на 1 000 литра.” В тази връзка в законопроекта се предлага увеличение на акцизната ставка на керосина (§9, т.1, б. „а” и §10 (1),т.1).
  2. В т. 6 (4) (в) от Приложение VІ е посочено, че „България може да прилага преходен период до 1 януари 2010 г., за да хармонизира нациналното ниво на данъчно облагане на електрическата енергия с минималното ниво на облагане, посочено в приложение I, tаблица В. Фактическата данъчна ставка, прилагана към електрическата енергия, не трябва да бъде по-ниска от 50% от съответната минимална ставка на Общността”. Съобразявайки се с поетите договорености в законопроекта се правят предложения за изменение на дължимия акциз за електрическата енергия (§ 13).
  3. В т.6 (2) от Приложение VІ е предвидено, че „България може да отложи прилагането на общия минимален акциз върху продажната цена на дребно (включваща всички данъци) за цигарите от най-търсената ценова категория до 31 декември 2009 г., при условие, че през този период България постепенно хармонизира акцизните си ставки към общия минимален акциз, предвиден в директивата”. Спазвайки поетите договореност и в интерес на опазване на общественото здраве в законопроекта се предвижда от 1 януари 2010 г. увеличаване на размера на специфичния и пропорционалния акциз на цигарите и се въвежда минимален общ акциз върху цигарите (§ 14).
  IІ. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове е насочен към привеждане в съответствие на българското данъчно законодателство с изискванията, предвидени в Директива 2008/118/ЕО на Съвета относно общия режим на облагане с акцизи и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО. Директива 2008/118/ЕО на Съвета следва да бъде транспонира във вътрешното законодателство на държавите членки до 01 януари 2010 г., като приложението на разпоредбите следва да започне от 1 април 2010 г. Целта на директивата е държавите членки да предвидят във вътрешното си законодателство засилени мерки срещу данъчните измами. За целта в законопроекта се предлага редица мерки по-съществените, от които са:
  а/ опростяване и осъвременяване на акцизните процедури с цел намаляване на задълженията на търговците, осъществяващи търговия с акцизни стоки между държавите членки;
  б/ компютризиране на движението и контрола на акцизните стоки чрез Системата за движение и контрол на акцизните стоки (EMCS - Excise Movement and Control System).
  В законопроекта се предлагат и мерки, които да осигурят приложението на Регламент (ЕО) № 2009/684 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (§ 35).

  ІІІ. В законопроекта се предвиждат и промени, насочени към подобряване контрола на митническите органи върху акцизните стоки. Разпоредбите, предвидени в тази част на законопроекта са съобразени с изискванията Директива 2003/96/ЕО на Съвета относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията.

  ІV. В заключение може да се каже, че предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, съответства на разпоредбите на Приложение VІ „Списък по чл.23 на Акта за присъединяване на Република България към ЕС, на Директива 2008/118/ЕО на Съвета, на Директива 2003/96/ЕО на Съвета и на Регламент (ЕО) 2009/694 на Комисията.

  В резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (със 7 гласа „за” и 4 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове № 902-01-34, внесен на 20 октомври 2009 г. от Министерския съвет.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума