Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
28/10/2009

  Предложение за ревизия на Директива 2000/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки, 902-00-12/11.09.2009 г.

  І. На своето редовно заседание, проведено на 28 октомври 2009 г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Предложението на Европейската комисия за ревизия на Директива 2000/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки, включено като т. 6 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) С него се създава правна основа за въвеждане на обезщетение за изправната страна, под формата на фиксирана сума от 5 % от стойността на фактурата, считано от първия ден на забавянето на плащането по фактурите.

  ІІ. Европейската комисия е констатирала, че много плащания по търговски сделки между предприятия или между предприятия и държавни органи се извършват с голямо закъснение и често пъти по-късно от договореното или от предвиденото в общите търговски условия. Тези практики имат отрицателен ефект върху ликвидните активи и усложняват финансовото управление на предприятията.
  Забавените плащания се отразяват на конкурентоспособността и жизнеспособността на дружествата, особено на малките и средни предприятия. Констатирано е, че случаите на забава за плащане оказват отрицателно въздействие също така върху търговските сделки в Общността. Забавените плащания могат да бъдат причина за фалити дори и на жизнеспособни предприятия и създават условия да дадат началото на серия фалити по веригата на доставки. Този риск сериозно се увеличава по време на икономически спад, когато достъпът до финансиране е особено труден. Налице са признаци, че това вече започва да се случва на фона на разрастващата се икономическа криза, което налага предприемането на решителни мерки.
  Преди да предприеме мерки за промяна на Директива 2000/35/ЕО Европейската комисия е провела консултации със заинтересованите страни под формата на всеобщо обществено допитване. От събраните мнения се установява, че голямото мнозинство от анкетираните смятат, че съществуващата директива следва да бъде променена и в нея да се предвидят ефективни средства за правна защита, в случаите на забава за плащанията, най-вече от страна на държавните органи, когато те са длъжници.
  От съществено значение е предложението за изменение на чл.5 ал. 2, т.5, където се предвижда право на кредитора при забава да търси обезщетение в размер на 5 % от дължимата сума, когато държавните органи не извършат плащане по фактурите за доставка, в срок от един месец от изтичане на срока за плащане. Друго важно изменение е предложението за изменение на чл.4 ал.1 и ал.2 за възстановяване на фирмите на направените от тях административни разходи, без необходимост от тяхното доказване.

  ІІІ. Съгласно рамковата позиция, внесена от МС на 11.09.2009 г., Република България принципно подкрепя разпоредбите, формулирани с оглед поддържането на „здравословен бизнес климат” и разширяването на възможностите на предприятията да осъществяват икономическата си дейност при по- висока сигурност на плащанията по търговски сделки. Правителството също е на мнение, че като цяло разпоредбите на директивата биха имали „дисциплиниращ ефект” и създават по- добри предпоставки за поддържането на стабилни и предвидими условия за функциониране на предприятията и за насърчаване на растежа и създаването на работни места.
  България смята, че е подходящо да се предвиди възможност държавите членки да могат да изключват от обхвата на директивата исканията за лихви в размер под 5 евро.
  България смята, че предвиденото въвеждане на обезщетение за разноски по събиране на парично вземане в нормативно определени размери, без да се доказва тяхното извършването (чл.4, § 1 и §2 от проекта) следва да бъде подкрепено, независимо, че във вътрешното законодателство такава правна фигура не е въведена.

  ІV. Рамковата позиция на Министерски съвет по т.6 от Годишната работна програма на НС (2009г.) е единодушно одобрена на редовни заседания на Комисията по бюджет и финанси Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, проведени съответно на 17 септември 2009 г. и на 30 септември 2009 г.

  V. С оглед на факта, че предложението има за цел да създаде уеднаквени условия за търговия на малките и средни предприятия в държавите-членки на Общността, то принципът за субсидиарност при изработването на проекто-акта не е нарушен, тъй като целите на директивата могат да се постигнат само с акт, който урежда проблемите на общностно ниво.

  VІ. След състоялата се дискусия, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове счита, че Предложението на Европейската комисия за ревизия на Директива 2000/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки., следва да бъде подкрепено.

  Докладът бе подкрепен с 11 гласа "за”.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума