Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
04/11/2009

  проект на Закон за ратифициране на Решение № 3/2006 на Съвета за асоцииране Европейски съюз - България от 29 декември 2006 г. за изменение на член 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в член 9(4) от Протокол 2 към Европейското споразумение, № 902-02-12, внесен от Министерски съвет на 26 октомври 2009 г.
  На заседанието, проведено на 4 ноември 2009 г., Комисията по европейските въпроси разгледа проект на Закон за ратифициране на Решение № 3/2006 на Съвета за асоцииране Европейски съюз - България от 29 декември 2006 г. за изменение на член 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в член 9(4) от Протокол 2 към Европейското споразумение, внесен от Министерския съвет.
  В заседанието на Комисията взеха участие Силвана Любенова - директор на Дирекция „Европейска интеграция”, и Бончо Бончев - началник отдел „Обща координация по въпросите на ЕС” в Дирекция „Европейска интеграция” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

  I. На основание чл. 85, ал., т. 2 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Решение № 3/2006 на Съвета за асоцииране Европейски съюз-България от 29 декември 2006 г. за изменение на член 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в член 9(4) от Протокол 2 към Европейското споразумение.
  Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и Република България и Допълнителният протокол към него са ратифицирани от Народното събрание със съответни закони (обн., ДВ, бр. 33 от 1993 г. и бр. 32 от 2005 г.). Поради тази причина изменението на член 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране следва също да бъде ратифицирано със закон.

  ІІ. С Решение № 3/2006 на Съвета за асоцииране Европейски съюз-България от 29 декември 2006 г. се констатира въз основа на извършения от Европейската комисия анализ, че представените от България Актуализирана програма за преструктуриране на стоманодобивната индустрия и План за жизнеспособност на „Кремиковци” АД отговарят на изискванията за постигане на жизнеспособност в условията на нормален пазар при спазване на изискванията на член 9(4) на Протокол 2 към Европейското споразумение за асоцииране.

  ІІІ. С Решение № 3/2006 на Съвета за асоцииране Европейски съюз-България от 29 декември 2006 г. се променя член 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в член 9(4) от Протокол 2 към Европейското споразумение:
  - се конкретизират ангажиментите на Република България и на Европейската комисия по извършване на редовен мониторинг на изпълнението на Програмата за преструктуриране на „Кремиковци”АД
  - предвижда се също така, че ако мониторингът установи неизпълнение на съответните условия на Протокол 2 към Европейското споразумение или че в периода на преструктуриране България е отпуснала допълнителна държавна помощ за стоманодобивната индустрия и в частност за „Кремиковци”АД, то България ще изиска от получателя („Кремиковци”АД) да възстанови всяка получена помощ в нарушение на тези условия.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 11 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Решение № 3/2006 на Съвета за асоцииране Европейски съюз-България от 29 декември 2006 г. за изменение на член 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в член 9(4) от Протокол 2 към Европейското споразумение, № 902-02-12, внесен от Министерски съвет на 26 октомври 2009 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума