Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
04/11/2009

  проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 г., № 902-01-27, внесен от Министерския съвет на 19 октомври 2009 г.
  На заседанието, проведено на 4 ноември 2009 г., Комисията по европейските въпроси разгледа проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 г., внесен от Министерския съвет.
  В заседанието на Комисията взеха участие Преслав Борисов – заместник-министър, и Диана Атанасова - началник отдел в Дирекция „Агростатистика” в Министерство на земеделието и храните.

  I. Законопроектът за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 г. има за цел чрез проследяване на тенденциите в развитието на земеделските структури да допринесе за определяне на аграрната политика на страната в контекста на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1166/2008 относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи.
  За актуализиране на основните регистри на земеделските стопанства е необходимо веднъж на всеки десет години да се прави преброяване на земеделските стопанства в Общността Последното преброяване е било проведено през 1999-2000 г., следователно следващото следва да се проведе през 2010 г. (България проведе първото преброяване на земеделските стопанства по регламенти на ЕС през 2003 година).
  С предлагания Закон за преброяване н а земеделските стопанства в Република България през 2010 г. се създава националният инструментариум за това преброяване. Една от целите, които законопроектът си поставя като прилага Регламент (ЕО) 1166/2008, е преброяването, осъществено по стандартни класификации и общи определения за характеристиките на изследванията за всички държави-членки, да способства за изготвяне на изцяло хармонизирана и съпоставима земеделска статистика в Европейската общност.

  ІІ. 1. Регламентът (ЕО) 1166/2008 относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи освен преброяването през 2010 г. предвижда и изследвания на структурата на земеделските стопанства, които следва да се извършат през 2013 г. и 2016 г. (чл. 6 от Регламент (ЕО) 1166/2008), които може да се проведат като извадкови изследвания.
  Законопроектът визира само преброяването през 2010 г., спазвайки изискванията на чл. 18 от Закона за статистиката, с който се регламентира изготвяне и приемане на отделен закон за извършване на изчерпателни селскостопанска преброявания.

  2. Членове 9 и 12 от Регламента (ЕО) 1166/2008г. относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи определят сроковете, в които държавите-членки следва да предадат на Комисията валидирани данни от изследването на структурата на земеделските стопанства за 2010 г. и национални методологически отчети.
  В съответствие с тези срокове проектозаконът в чл. 14, ал. 6, т. 5, чл. 13, ал. 5, т. 4 и чл. 27, ал. 1 определя междинни срокове за Република България, без обаче да разписва крайните срокове, определени от Регламента (ЕО) 1166/2008г.

  ІІІ. Бележки по законопроекта:

  1. С оглед постигане на пълнота и яснота в чл. 27, ал. 3 от законопроекта следва да се добави крайният срок, определен от Регламента (ЕО) 1166/2008г.

  2. Член 9, ал. 4 от Регламента (ЕО) 1166/2008г. предвижда данните от изследванията на структурата на земеделските стопанства да са в електронна форма. Това изискване също би трябвало да се възпроизведе в чл. 27, ал. 3 от законопроекта.

  В съответствие с бележки 1 и 2 се предлага следната редакция на текста на чл. 27, ал. 3:

  „(3) Валидираните резултати от преброяването и свързаните с тях национални методологични отчети се предоставят в електронна форма на Комисията по Регламент (ЕО) № 1166/2008 от министъра на земеделието и храните в предвидените в регламента срокове.”

  3. Регламентът (ЕО) 1166/2008г предвижда субсидия от Общността в подкрепа на програмата от изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи (2010, 2013 и 2016г.) посредством Европейския фонд за гарантиране на земеделието съгласно Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика.
  Член 13 от Регламента (ЕО) 1166/2008г. определя максимална финансова помощ от Общността от 75 % от разходите за провеждане на изследванията, определени от регламента (чл.13, ал.1), която съгласно ал.3 на същия член е:
  „За комбинираните разходи по изследването на структурата на земеделските стопанства през 2010 г. и изследването на земеделските производствени методи, помощта от Общността се ограничава до максималните суми, определени по-долу:
  — по 50 000 EUR за Люксембург и Малта;
  — по 1 000 000 EUR за Австрия, Ирландия и Литва;
  — по 2 000 000 EUR за България, Германия, Унгария, Португалия и Обединеното кралство;
  — по 3 000 000 EUR за Гърция, Испания и Франция;
  — по 4 000 000 EUR за Италия, Полша и Румъния; и
  — по 300 000 EUR за всички останали държави-членки.”

  В Глава четвърта „ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО” на законопроекта би трябвало да се отрази тази разпоредба на Регламента, поради което се предлага следната редакция на чл.19, ал. 1 от законопроекта:

  „Чл. 19. (1) Средствата, необходими за преброяването, се осигуряват целево от държавния бюджет и при условията на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1166/2008.”

  ІV. В заключение може да се каже, че предложеният проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 г. съответства на разпоредбите на Регламент (ЕО) 1166/2008г.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 11 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 г., № 902-01-27, внесен от Министерския съвет на 19 октомври 2009 г., като водещата комисия вземе предвид направените бележки между първо и второ четене на законопроекта.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума